Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГЛАВА ОСМА "ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

В сила от 01.01.1998 г.
Приета с ПМС № 131 от 08.06.1998 г.

Обн. ДВ. бр.68 от 16 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2001г.


Материята е преуредена. Виж Закона за независимия финансов одит - обн., ДВ, бр. 101 от 23 ноември 2001 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат: условията и редът за придобиване на правоспособност "дипломиран експерт-счетоводител"; лишаването от права на дипломирани експерт-счетоводители; регистрирането на дипломираните експерт-счетоводители и на специализираните одиторски предприятия; проверката и заверката на годишните счетоводни отчети и свързаните с това отговорности.

Глава втора.
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ "ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ"

Чл. 2. Правоспособност "дипломиран експерт-счетоводител" се придобива след успешно полагане на изпити за оценка на способността за упражняване на професията.


Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2001 г.) До изпити се допускат физически лица с признати в Република България дипломи за висше образование и със стаж не по-малко от 7 години като счетоводител, методолог по счетоводство, преподавател по счетоводство и контрол или 10 години като финансов ревизор, одитор или данъчен инспектор, в това число 2 години практически одиторски стаж като сътрудник в специализирано одиторско предприятие или при дипломиран експерт-счетоводител, който е едноличен търговец или собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност.
(2) Стажът по ал. 1 за степента "бакалавър по счетоводство" е 5 години, а за "магистър по счетоводство" - 4 години.
(3) Стажът по ал. 1 и 2 трябва да е придобит до 31 май на годината на подаване на документите за допускане до изпит.


Чл. 4. (1) Кандидатите за придобиване на правоспособност "дипломиран експерт-счетоводител" полагат изпити по:
1. счетоводство - писмен;
2. счетоводство - устен;
3. одиторски контрол и данъчно законодателство - устен;
4. търговско законодателство - устен.
(2) Неположилите успешно писмения изпит по ал. 1, т. 1 не се допускат до устен изпит по счетоводство.
(3) Изпитите по т. 3 и 4 се полагат след успешно издържани изпити по счетоводство.
(4) Чуждестранните физически лица полагат изпит на български език по:
1. българското счетоводно законодателство;
2. българското данъчно и търговско законодателство.


Чл. 5. (1) Изпитите за придобиване на правоспособност "дипломиран експерт-счетоводител" се организират ежегодно от Института на дипломираните експерт-счетоводители, както следва:
1. по счетоводство - през юни;
2. по одиторски контрол и данъчно законодателство - през септември;
3. по търговско законодателство - през октомври.
(2) Изпитите се провеждат от тричленни комисии, назначени от председателя на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
(3) Членове на изпитните комисии по счетоводство и по одиторски контрол и данъчно законодателство могат да бъдат само дипломирани експерт-счетоводители, а по търговско законодателство - лица с научна степен или с научно звание в съответната област.


Чл. 6. (1) От 5 до 25 май на съответната година кандидатите за придобиване на правоспособност "дипломиран експерт-счетоводител" представят в Института на дипломираните експерт-счетоводители молба за допускане до писмен изпит по счетоводство, към която прилагат:
1. свидетелство за съдимост;
2. нотариално заверен препис от диплома за висше образование;
3. документи за трудов и одиторски стаж.
(2) За полагане на устните изпити се подава молба в следните срокове:
1. по счетоводство - от 5 до 15 юни;
2. по одиторски контрол и данъчно законодателство - от 1 до 10 септември;
3. по търговско законодателство - от 1 до 10 октомври.
(3) За полагане на изпити през следващи години, ако кандидатът има успешно положен и валиден поне един изпит, към молбата се представя само свидетелство за съдимост.
(4) Трудовият и одиторският стаж се удостоверяват с трудова книжка, а за едноличен търговец - със съдебно решение за регистриран предмет на дейност "счетоводни услуги" и осигурителна книжка.
(5) Чуждестранните лица се допускат до изпит след представяне от 1 до 10 октомври на легализирани по съответния ред документи за правоспособност, придобита в чужбина.


Чл. 7. (1) Резултатите от проведените изпити се оформят в протокол с оценка "да" или "не". Протоколът се подписва от всички членове на изпитната комисия. Оценките са окончателни и не подлежат на преразглеждане.
(2) Кандидатите, издържали успешно изпитите с оценка "да", се вписват в регистъра на дипломираните експерт-счетоводители и получават диплома от Института на дипломираните експерт-счетоводители.
(3) Положените успешно изпити от кандидатите, неполучили правоспособност "дипломиран експерт-счетоводител", се признават за следващите три последователни сесии.


Чл. 8. (1) Регистърът на дипломираните експерт-счетоводители и регистърът на специализираните одиторски предприятия се водят в Института на дипломираните експерт-счетоводители и в тях се вписват:
1. в регистъра на дипломираните експерт-счетоводители:
а) трите имена;
б) серията и номерът на документа за самоличност;
в) единният граждански номер;
г) номерът и датата на издаване на дипломата за дипломиран експерт-счетоводител;
д) датата на вписване в регистъра;
е) датата на приемане като член на института;
ж) датата и основанието на отписване от регистъра;
2. в регистъра на специализираните одиторски предприятия:
а) наименованието на специализираното одиторско предприятие;
б) данните за съдебната регистрация;
в) трите имена на дипломираните експерт-счетоводители и на чуждестранните лица;
г) датата на вписването в регистъра;
д) датата и основанието за отписване от регистъра.
(2) Вписването в регистъра на дипломираните експерт-счетоводители като физически лица е независимо от вписването по ал. 1, т. 2, буква "в".
(3) Ежегодно до 31 януари специализираните одиторски предприятия представят в Института на дипломираните експерт-счетоводители съдебно удостоверение за съдружниците, за притежаваните от тях дялове и гласовете при вземане на решения.


Чл. 9. (1) Дипломираният експерт-счетоводител ползва печат, в който са записани собственото и бащиното или фамилното име и номерът на дипломата за експерт-счетоводител. Печатът се получава от Института на дипломираните експерт-счетоводители.
(2) При изгубване на дипломата и/или личния печат дипломираният експерт-счетоводител е длъжен незабавно да направи в два централни ежедневника съобщение за невалидността им. На основание на молба и копие от обявата се получава дубликат от дипломата, съответно нов печат. На новоиздадения печат пред номера на дипломата се поставя цифрата "9".


Чл. 10. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира теоретичната подготовка на кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители в подходящи организационни форми, приети от управителния съвет.


Чл. 11. Изборът, съставът и функциите на управителния съвет и на контролния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители се уреждат в неговия устав.

Глава трета.
ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ


Чл. 12. (1) Проверката и заверката на годишния счетоводен отчет обхваща:
1. оценка на прилаганите принципи на счетоводството и организацията на вътрешния контрол;
2. методологическа обоснованост на текущото счетоводно отчитане;
3. правилността на годишното счетоводно приключване;
4. достоверността на годишния счетоводен отчет.
(2) Дипломираните експерт-счетоводители и специализираните одиторски предприятия извършват проверка и заверка на счетоводните отчети въз основа на сключени от тях договори по реда на Закона за задълженията и договорите. Дипломираните експерт-счетоводители могат да сключват договори и чрез собствената си фирма на едноличен търговец или на еднолично дружество с ограничена отговорност.


Чл. 13. Ограничението по чл. 54, ал. 4, т. 2 от Закона за счетоводството се отнася за годината на счетоводния отчет и за периода до неговото изготвяне.

Глава четвърта.
УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ


Чл. 14. (1) Административните нарушения по чл. 57а от Закона за счетоводството се установяват от дисциплинарната комисия на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
(2) Сигналите и писмените материали за извършени нарушения се изпращат на дисциплинарната комисия, която в 45-дневен срок от получаването им извършва проверка и взема решение. Преди да вземе решение, дисциплинарната комисия изисква писмени обяснения от лицето, като определя срок за представянето им.
(3) Дисциплинарната комисия може да се самосезира и от публикации, изнесени в средствата за масово осведомяване.
(4) Дисциплинарната комисия може да изиска и експертни становища на членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители или на други лица.
(5) Писмените обяснения по ал. 2 и експертните становища по ал. 4 се прилагат към акта за нарушение.


Чл. 15. Когато дисциплинарната комисия установи, че не е налице нарушение на закона, тя прекратява преписката с мотивирано решение.


Чл. 16. Решенията на дисциплинарната комисия се вземат с обикновено мнозинство от всички членове.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 55а от Закона за счетоводството.


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на председателя на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти