Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОТ ФОНД "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ" КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Приета с ПМС № 129 от 08.06.1998 г.

Обн. ДВ. бр.68 от 16 Юни 1998г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за провеждане на конкурси за финансиране на проекти и програми в областта на профилактиката, рехабилитацията и социалната интеграция от фонд "Рехабилитация и социална интеграция" към Министерския съвет, наричан по-нататък "фонда".

Чл. 2. Право на участие в конкурси имат физически и юридически лица, притежаващи разрешение за дейност по Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите и правилника за прилагането му.

Глава втора.
ПОДГОТОВКА И ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС


Чл. 3. Управителният съвет на фонда разглежда и утвърждава конкурсните теми.


Чл. 4. (1) Председателят на управителния съвет на фонда издава заповед, с която определя темата на конкурса, срока за неговото провеждане, състава на експертния съвет и цената на конкурсната документация.
(2) В заповедта по ал. 1 могат да се посочат и други условия от конкурса.
(3) Експертният съвет се състои от 5 членове - специалисти според темата на конкурса, и най-малко по един юрист и икономист. Към експертния съвет се определя и технически секретар без право на глас.
(4) Не може да участва в експертния съвет лице, което е заинтересувано от изхода на конкурса или има родствени отношения по права или съребрена линия до трета степен с участник в конкурса, за което членовете на експертния съвет подписват декларация.
(5) При постъпване на информация по ал. 4 председателят на фонда установява достоверността й и при необходимост извършва промени в състава на комисията със заповед.


Чл. 5. Председателят на фонда:
1. обявява конкурса;
2. определя реда за предоставяне на конкурсната документация на кандидатите;
3. определя реда за приемане на конкурсната документация на участниците в конкурса.


Чл. 6. (1) Конкурсът се обявява най-малко в два ежедневника или в специализираните издания на и за инвалидите най-малко 30 дни преди провеждане на конкурса.
(2) В обявата се посочват:
1. темата на конкурса;
2. редът, адресът и телефонът за получаване на информация за участие в конкурса;
3. мястото, срокът и редът за предаване на проекта (програмата);
4. изискванията, на които трябва да отговарят представените проекти (програми);
5. цената на конкурсната документация.


Чл. 7. (1) За участие в конкурса се представят:
1. надлежно попълнена конкурсна документация и приложения;
2. копие от съдебното решение за вписване в регистър при съответния окръжен съд, от нормативния или административния акт за учредяване на лицето;
3. доказателства за данъчна регистрация за данъчно задължените лица;
4. разрешение за рехабилитационна дейност по чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (обн., ДВ, бр. 97 от 1996 г.; изм., бр. 62 от 1997 г.);
5. протокол от заседанието на ръководството на кандидатстващата организация, на което е одобрено решението за осъществяване на проекта (програмата) и с което се назначава координатор;
6. професионална справка на координатора на проекта (програмата).
(2) Конкурсната документация се предоставя на участниците по цена, определена в заповедта по чл. 4, ал. 1.
(3) Набраните средства от услугата по ал. 2 постъпват като приход по фонда.


Чл. 8. (1) Представените проекти (програми) да не са представени и одобрени за финансиране изцяло от други институции.
(2) Не се финансират проекти (програми) или части от тях, които имат за предмет:
1. покупки на сгради, офиси, недвижимо имущество;
2. търговска дейност;
3. проекти (програми), насочени изцяло към първоначално институционално изграждане на организации;
4. стипендии;
5. дарения в полза на трета страна.
(3) Предварително направени разходи по реализация на проекта (програмата) не се възстановяват.


Чл. 9. (1) В случаите, когато в срока по чл. 6, ал. 1 постъпи само едно предложение, процедурата по провеждане на конкурса се прекратява.
(2) При повторно обявяване на конкурса и при постъпване отново само на едно предложение конкурсът се провежда при условията и по реда на наредбата.

Глава трета.
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА


Чл. 10. Председателят на фонда организира провеждането на конкурса.


Чл. 11. (1) Техническият секретар организира събирането и съхраняването на конкурсните документи.
(2) Конкурсните документи на всеки участник получават входящ номер и се вписват в специален регистър по датата на постъпването им.


Чл. 12. Конкурсните документи се разглеждат в присъствието на всички членове на експертния съвет.


Чл. 13. Оценяването на представения проект (програма) се извършва по критерии в зависимост от темата.


Чл. 14. (1) Експертният съвет представя на управителния съвет на фонда в 10-дневен срок протокол от проведения конкурс.
(2) Протоколът се подписва от всички членове на експертния съвет.
(3) Всеки член на експертния съвет има право да представи в 3-дневен срок от провеждането на конкурса свое особено мнение в писмен вид, което е неразделна част от протокола.


Чл. 15. (1) Управителният съвет на фонда взема окончателно решение за отпускане на средства за одобрените за финансиране проекти.
(2) Управителният съвет взема решенията си с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете му.


Чл. 16. Всички представени конкурсни документи се съхраняват в архив съгласно Закона за Държавния архивен фонд.

Глава четвърта.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ (ПРОГРАМА)


Чл. 17. Участниците, чиито проекти са одобрени за финансиране, се уведомяват писмено в едноседмичен срок, считано от датата на заседанието на Управителния съвет на фонда.


Чл. 18. Участниците, чиито проекти са одобрени за финансиране, сключват договор за финансиране с председателя на фонда.


Чл. 19. Финансирането на проектите (програмите) се извършва по банков път на части.


Чл. 20. (1) Неизразходваните средства се възстановяват в двуседмичен срок след приключването на проекта (програмата).
(2) След изтичането на срока по ал. 1 сумите се възстановяват заедно с лихва в размер, определен съгласно чл. 57 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 58 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти