Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ И ЗА РЕДА, ПО КОЙТО СЕ СЪСТАВЯ, ИЗПЪЛНЯВА И ОТЧИТА НАЦИОНАЛНИЯТ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА"

Приета с ПМС № 135 от 10.06.1998 г.

Обн. ДВ. бр.70 от 19 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) С наредбата се определят условията за набиране и разходване на средствата, както и редът, по който се съставя, изпълнява и отчита Националният фонд "Българска гора" към Държавната агенция по горите, наричан по-нататък "фонда".

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Средствата на фонда се централизират в Държавната агенция по горите и се набират по открита в Българската народна банка сметка в левове и във валута.
(2) Приходите по чл. 93 от Закона за горите и разходите по чл. 95 от същия закон се групират по единната бюджетна класификация и по видове разходи.

Глава втора.
ПРИХОДИ В НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА"


Чл. 3. Приходите в Националния фонд "Българска гора" се набират от:
1. такси от изключени и/или предоставени за ползване площи от държавния горски фонд;
2. такси за ползвания от държавния горски фонд:
а) за ползване на дървесина;
б) за странични ползвания;
в) за ползвания в защитни и рекреационни гори и в защитени територии;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) такси за услуги, извършвани от Държавната агенция по горите, от неговите органи и поделения:
а) за издаване и съгласуване на лицензи, разрешителни, позволителни, удостоверения, проекти, планове, програми и заверки на извлечения от тях, сертификати, за съгласуване на строителство в горите и земите от горския фонд и други писмени документи, предвидени по Закона за горите и в правилника за неговото прилагане;
б) за маркиране, проектиране, консултиране, експертизи, измервания, оценяване, таксиране, устройство, инвентаризация, изготвяне на планова и отчетна документация и други;
4. суми, дължими по договори за предоставяне право на ползване на дървесина и странични ползвания от държавния горски фонд, както и депозити на спечелилите търга, но отказали да подпишат договор;
5. средства от собственици, предоставили за управление гори и земи по чл. 26, ал. 2;
6. средства от собственици за защита на горите им по чл. 72, ал. 3 от Закона за горите;
7. експортни такси за износ на дървесина и продукти от странични ползвания от горите;
8. средства от предоставени ловни площи от държавния горски фонд;
9. такси от трофеи, добити по линията на международния ловен туризъм, и от паднали дивечови рога;
10. глоби и обезщетения за извършени нарушения в горския фонд;
11. суми от продажба на вещи, отнети в полза на държавата по глава осма от Закона за горите, или тяхната равностойност, ако липсват или са отчуждени, след приспадане на разходите по отнемането, съхраняването и продажбата им;
12. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) средства от продажба на имоти и вещи - частна държавна собственост, стопанисвани и управлявани от Държавната агенция по горите и от неговите органи и поделения, както и средства от отдаването под наем и учредяване на ограничени вещни права върху тях;
13. средства от продажби на семена и плодове, посадъчен материал, дивеч, зарибителен материал и риба, рекламни материали, каталози, специализирани печатни произведения и други продукти и стоково-материални ценности, закупени, добити или произведени със средства на фонда;
14. лихви и суми от финансовите операции със средства на фонда;
15. дарения, завещания и други;
16. средства от държавния бюджет за издръжка, застраховка и обезщетения на горските стражари;
17. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
18. средства от български или чуждестранни правителствени институции, неправителствени организации и лица с оглед на потребителската, защитната, средообразуващата и рекреационната функция на горите и научноизследователската и приложната дейност в горите;
19. кредити за възпроизводство на горите от държавния горски фонд;
20. приходи от учредено право на строеж и други вещни права върху гори и земи от държавния горски фонд;
21. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) присъдени суми по дела, по които страна е Държавната агенция по горите и неговите органи и поделения;
22. приходи от продажба на излишъци на стоково-материални ценности, закупени и произведени със средства от фонда;
23. неустойки по договори за изпълнение на дейности, финансирани от фонда;
24. лихви в размер, определен съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания от невнесени в срок суми по наредбата;
25. получени обезщетения по застраховки със средства от фонда;
26. други приходи, определени със закон и с други нормативни актове;
27. парични суми от финансови начети;
28. остатъци от предходната година.


Чл. 4. (1) Приходите служат за покриване на разходите според предназначението на фонда, с изключение на приходите по чл. 3, т. 5, 6 и 16, които са целеви.
(2) Даренията, завещанията и приходите по чл. 3, т.18 се разходват съгласно волята на дарителя или на предоставилия средствата.

Глава трета.
РАЗХОДИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА"


Чл. 5. Средствата от Националния фонд "Българска гора" се разходват за:
1. създаване на гори и за борба с ерозията в държавния горски фонд, което включва разходите за:
а) събиране, закупуване, доставка, преработване и съхраняване на горски семена и плодове;
б) производство на посадъчен материал;
в) подготовка на почва за залесяване;
г) залесяване;
д) подпомагане на естественото възобновяване;
е) отглеждане на подраста и на създадените култури;
ж) попълване на горски култури;
з) инвентаризация на млади горски култури и на горските разсадници;
и) направа и ремонт на огради на горски култури, насаждения и дивечови ниви;
к) изграждане на дребни укрепителни съоръжения за борба с ерозията-каменни прагове, клейонажи, брегови плетчета, задръствания и др.;
2. подпомагане на физически лица- собственици на гори от горския фонд, в борбата им с ерозията при доказана необходимост и по договор с държавното лесничейство;
3. подпомагане на физически лица при залесяване на пустеещи земи извън държавния горски фонд;
4. провеждане на отгледни, санитарни и възобновителни сечи в държавния горски фонд, включително маркиране на предвидените за сеч дървета;
5. събиране на суха и паднала маса в държавния горски фонд, когато правото на ползване не е предоставено по чл. 53, ал. 2 от Закона за горите;
6. защита на горите-собственост на държавата и на физически лица, и защита на държавните горски разсадници, което включва разходите за:
а) авиохимична, авиобиологична, химична, механична и интегрирана борба с болести, вредители и абиотични повреди;
б) доставка на необходимите за целта препарати и материали, инструменти и защитни средства;
в) наблюдения и измерване на вредни емисии и замърсявания и извършване на метеорологични и хидрологични наблюдения;
7. охрана на горите и земите от горския фонд, което включва разходите за:
а) издръжка, застраховка и обезщетения на горските стражари в държавните лесничейства и в регионалните управления на горите;
б) издръжка на Националното специализирано полицейско звено по горите;
в) поддръжка на горски гранични знаци, маркировки, табла и други;
г) противопожарни мероприятия-направа на минерализовани ивици, просеки, оборудване на противопожарни депа и др.;
д) издръжка на пожаронаблюдатели и разходи по осигуряване на дежурства в пожароопасния сезон;
е) потушаване на горски пожари и изплащане на обезщетения за изгорено облекло, вещи и други на участвалите в потушаването на горски пожар;
8. отглеждане на горите в държавния горски фонд, което включва разходите за:
а) кастрене на клоните за подобряване на състоянието и качеството на дървостоите;
б) дрениране, отводняване, торене, поливане и други;
9. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) строителство, придобиване, поддръжка, ремонт и други присъщи разходи за дълготрайни активи - собственост на Държавната агенция по горите и на неговите органи и поделения;
10. строителство, поддръжка и ремонт в горите и земите от държавния горски фонд, което включва разходи за:
а) горски пътища;
б) баражи и други укрепителни съоръжения;
в) контролни горски пунктове, горски кантони, навеси и заслони;
г) сгради и съоръжения в горските разсадници;
д) сгради и съоръжения за ловно- и рибностопанска дейност;
е) пожаронаблюдателни кули, пунктове за измерване на вредни емисии и охрана на горския фонд, посетителски центрове и други;
11. мероприятия, свързани с ползването и опазването на горите в защитените територии;
12. ловно- и рибностопански мероприятия в държавния горски фонд и изплащане на поощрения за регулиране числеността на някои видове дивеч и разходи за държавните оценителни комисии;
13. горски разсадници, учебни и опитни полета, сортоизпитвателни участъци, семепроизводствени градини и маточни колекции;
14. доставка на материали, торове, инструменти и съоръжения за дейността в държавните гори;
15. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) униформено, работно и защитно облекло на служителите и работниците в поделенията и органите на Държавната агенция по горите;
16. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) издръжка на органите и поделенията на Държавната агенция по горите, което включва разходи за:
а) регионални управления на горите;
б) държавни лесничейства;
в) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) лесозащитни, семеконтролни, опитни станции, управления на народни паркове и други поделения на Държавната агенция по горите;
г) ведомствен финансов контрол;
17. инвентаризация на горите и на горския фонд;
18. изготвяне на устройствени проекти, планове и програми за държавния горски фонд;
19. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) изграждане и поддържане на единна информационна система на Държавната агенция по горите и на неговите органи и поделения;
20. научно обслужване и внедрителска дейност на горското, ловното и непромишленото рибно стопанство, което включва разходи за:
а) научни изследвания;
б) експертизи, оценки, консултации и други;
в) обмен и усвояване на опит;
г) курсове, семинари, симпозиуми, дискусии, съвещания, конгреси и други;
д) закупуване и абонамент на специализирана литература и списания;
е) постоянни опитни площи, екологични стационари и екологичен мониторинг;
ж) разработване на нормативна уредба-правилници, наредби, инструкции, методики, указания и други;
з) разработване на опитни образци и внедряване на научни постижения;
21. провеждане на международна дейност, свързана с горите, което включва разходи за:
а) членски внос в специализирани международни организации;
б) издръжка на чуждестранни специалисти, експертни и работни групи;
в) издръжка на специалисти, експертни и работни групи и стипендианти в чужбина;
г) съвместни международни спогодби и проекти;
22. издаване и закупуване на печатни произведения, което включва разходи за:
а) специализирана литература, периодични издания, нагледни помагала-аудио- и видеоматериали, и други;
б) закупуване и изработване на формуляри, бланки и други документи за оперативно-техническа, счетоводна, статистическа и друга отчетност и контрол;
23. пропаганда и реклама, работа с обществеността, природозащитни движения и организации и средства за масово осведомяване, Седмицата на гората;
24. обучение, квалификация, преквалификация, специализация, стипендии;
25. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) съдебни такси и разходи по дела, страна по които е Държавната агенция по горите и неговите органи и поделения;
26. разходи по провеждане на търгове, конкурси и преговори;
27. разходи по отнемане, съхраняване и продажба на отнетите в полза на държавата вещи по глава осма от Закона за горите;
28. погасяване на главници и лихви по ползвани кредити;
29. застраховки и обезщетения;
30. безопасност и охрана на труда.

Глава четвърта.
СЪСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА"


Чл. 6. (1) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Председателят на Държавната агенция по горите предлага на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа проект на план-сметка за приходите и разходите по фонда.
(2) Министерският съвет утвърждава ежегодно план-сметката за приходите и разходите по фонда по предложение на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа съгласувано с министъра на финансите.
(3) Когато съществено се изменят условията за образуването и разходването на фонда, се утвърждават изменения в план-сметката.
(4) Министерството на финансите утвърждава числеността на персонала на органите и поделенията, финансирани със средства на фонда, и текущи промени в структурата на фонда или увеличаване на общата сума на план-сметката, както и когато промяната се налага от закон или от акт на Министерския съвет.


Чл. 7. (1) В случай че до началото на бюджетната година план-сметката на фонда не бъде утвърдена от Министерския съвет, приходите на фонда се събират в съответствие със Закона за горите и наредбата, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, като се отчитат влезли в сила нормативни актове, които предвиждат допълнителни или намалени фондови средства.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не може да се прилага повече от 3 месеца.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Държавната агенция по горите при необходимост и при наличие на средства във фонда може да финансира авансово изпълнението на предвидените за текущата година мероприятия.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Председателят на Държавната агенция по горите в срок до 2 месеца след утвърждаването на план-сметката по фонда утвърждава план-сметките на органите и поделенията на пряко подчинение и обобщена план-сметка за държавните лесничейства по регионални управления на горите.
(2) Ръководителите на регионалните управления на горите в срок до 1 месец след получаване на план-сметката по ал. 1 утвърждават план-сметките на държавните лесничейства.

Глава пета.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА"


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Разпоредител със средствата на фонда е председателят на Държавната агенция по горите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Ръководителите на регионалните управления на горите и на другите органи и поделения на пряко подчинение на Държавната агенция по горите се разпореждат с утвърдените им средства в рамките на предоставените им от председателя на Държавната агенция по горите права.
(3) Директорите на държавните лесничейства се разпореждат в рамките на утвърдените им средства.


Чл. 10. (1) Държавните лесничейства набират приходите съгласно глава втора и ги превеждат чрез регионалните управления на горите по сметката на фонда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Поделенията на пряко подчинение на Държавната агенция по горите събират приходите по глава втора и ги превеждат по сметката на фонда.
(3) Сумите, от които се формират приходите на фонда, се внасят преди издаването на съответните документи, освен ако в закон или нормативен акт на Министерския съвет е предвидено друго.
(4) Събраните суми по ал. 1 и 2 се внасят по сметката на фонда в срок до 10 дни от постъпването им .
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Председателят на Държавната агенция по горите може да разрешава разчитане чрез прихващане на взаимно възникнали задължения между Държавната агенция по горите и неговите органи и поделения по приходите и разходите на Националния фонд "Българска гора".


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Държавната агенция по горите превежда средствата на фонда на регионалните управления на горите и на органите и поделенията на пряко подчинение.
(2) Регионалните управления на горите превеждат средствата на фонда на държавните лесничейства.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Средствата на фонда, предназначени за дълготрайни активи, научни изследвания и други с целево предназначение, се превеждат от Държавната агенция по горите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Председателят на Държавната агенция по горите може да разпределя и преразпределя средствата по мероприятия съобразно спецификата на дейностите и в рамките на утвърдените средства.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Държавната агенция по горите организира изпълнението на фонда.
(2) Изпълнението на Националния фонд "Българска гора" започва от 1 януари и завършва на 31 декември.

Глава шеста.
ОТЧИТАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА"


Чл. 13. (1) Срокът за касовото изпълнение на Националния фонд "Българска гора" е до 31 януари на следващата година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Държавната агенция по горите съставя периодични и годишни отчети за касовото изпълнение на фонда, включвайки и отчетите на неговите органи и поделения.
(3) Отчетът на фонда подлежи на заверка от Сметната палата и от Министерството на финансите.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Държавната агенция по горите съставя, приключва и отчита изпълнението на фонда по утвърдената от Министерството на финансите форма и показатели на план-сметката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Държавната агенция по горите съобразно спецификата на отделните лесовъдски дейности може да въвежда и друга допълнителна форма за съставяне, приключване и отчитане на фонда.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Контролът за изпълнението на фонда се осъществява от Сметната палата, от Министерството на финансите и от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, а на ведомствено равнище се организира и осъществява от Държавната агенция по горите, от неговите органи и поделения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Държавната агенция по горите определя правомощията на своите органи и поделения по контрола за изпълнението на фонда.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наличните средства и дължимите суми по закрития фонд "Лесокултурни мероприятия и строеж на горски пътища" постъпват в Националния фонд "Българска гора".


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 91, ал. 3 от Закона за горите и отменя Наредбата за набиране, разходване и контрол на средствата по фонд "Лесокултурни мероприятия и строеж на горски пътища".


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на председателя на Държавната агенция по горите.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 29 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

§ 13. Министрите до 30 септември 2006 г. да внесат в Министерския съвет предложения за изменения и допълнения на устройствените правилници на ръководените от тях министерства, свързани с осигуряване на административния капацитет и функциите на министерствата за изпълнение на Закона за концесиите и на Правилника за прилагане на Закона за концесиите.


§ 14. Министрите до 30 септември 2006 г. да извършат необходимите промени в подзаконовите нормативни актове, издадени от тях, за привеждането им в съответствие със Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 16. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2006 г. с изключение на чл. 29, ал. 1, т. 1 и ал. 2 - 4 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти