Logo Сряда, 2 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПЛАЩАНИЯТА С ИНВЕСТИЦИОННИ БОНОВЕ И СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ

В сила от 26.06.1998 г.
Приета с ПМС № 141 от 18.06.1998 г.

Обн. ДВ. бр.73 от 26 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.84 от 13 Октомври 2000г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат редът за извършване на плащания с инвестиционни бонове и редът за счетоводно отчитане на инвестиционните бонове.

Чл. 2. Лицата, които имат открита бонова сметка, могат да плащат с инвестиционните бонове по нея, когато са страна по приватизационна сделка, сключена с орган по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОбП).


Чл. 3. (1) Центърът за масова приватизация организира отпечатването на формулярите на нарежданията за плащане, предвидени в наредбата.
(2) Формулярите се отпечатват на химизирана хартия в 3 екземпляра в срок не по-късно от 1 месец след влизането в сила на решението на Народното събрание за емитиране на инвестиционни бонове.
(3) Формулярите се закупуват от звеното, обслужващо регистрацията на съответното лице.

Глава втора.
ПЛАЩАНИЯ С ИНВЕСТИЦИОННИ БОНОВЕ ПО ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Плащанията с инвестиционни бонове се извършват въз основа на нареждане, подадено от титуляря на боновата сметка, от негов представител или пълномощник.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Физическите лица попълват нареждане за плащане с инвестиционни бонове от физическо лице - приложение № 1, и го подават в регистрационното бюро, обслужващо регистрацията им, или в съответния регионален център на Центъра за масова приватизация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Юридическите лица попълват нареждане за плащане с инвестиционни бонове от юридическо лице - приложение № 2, и го подават в регионалния център, обслужващ регистрацията им.
(4) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) При подаване на нареждането по ал. 2 и 3 чрез пълномощник към нареждането се прилага и нотариално заверено изрично пълномощно.


Чл. 5. (1) Центърът за масова приватизация изпълнява подаденото нареждане до размера на наличността на инвестиционни бонове по боновата сметка на съответното лице.
(2) При изпълнение на нареждането се отписват посочените в него инвестиционни бонове по сметката.


Чл. 6. (1) Плащането с инвестиционни бонове се счита за извършено от датата на подаването на нареждането за плащане, с изключение на случаите, когато няма бонова наличност по сметката.
(2) Центърът за масова приватизация уведомява титуляря на боновата сметка за изпълнение на нареждането, като изпраща на посочения от него адрес извлечение от боновата му сметка, отразяващо извършената операция.
(3) Ако извлечението не бъде получено в срок до 10 работни дни от датата на подаване на нареждането, титулярят на боновата сметка трябва да се яви за получаването му в звеното, обслужващо регистрацията.
(4) При плащане по приватизационна сделка по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и ал. 2, чл. 30 и 34 и по чл. 35 ЗППДОбП Центърът за масова приватизация издава на титуляря на боновата сметка документ за извършено плащане с определен брой инвестиционни бонове пред съответния орган по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗППДОбП, в който се посочва сделката, по която е извършено плащането.
(5) Документът по ал. 4 се получава от титуляря на боновата сметка в звеното, обслужващо регистрацията му, в срок до 10 работни дни от датата на подаване на нареждането.
(6) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Органът по чл. 3, ал. 1 ЗППДОбП приключва плащане с инвестиционни бонове по приватизационна сделка след писмено потвърждение от Центъра за масова приватизация за извършеното прехвърляне на инвестиционни бонове.


Чл. 7. (1) Документът по чл. 6, ал. 4 се предава на органа по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗППДОбП и удостоверява изпълнението на задължението за плащане по посочената в документа приватизационна сделка.
(2) Органите по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗППДОбП организират съхранението и вътрешната отчетност на получените документи по чл. 6, ал. 4.

Глава трета.
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ БОНОВЕ

Раздел I.
Счетоводно отчитане на инвестиционните бонове от дружествата по чл. 25, ал. 3 и по чл. 31, ал. 1 ЗППДОбП


Чл. 8. При внасяне на инвестиционните бонове по открита бонова сметка на дружество по чл. 25, ал. 3 или по чл. 31, ал. 1 ЗППДОбП със сумата на внесените бонове се дебитира сметка 509 "Други парични средства", аналитична сметка "Инвестиционни бонове" срещу кредитиране на сметка 499 "Други кредитори", аналитични сметки на вносителите на инвестиционни бонове.


Чл. 9. При придобиване на акции, дялове или други активи с инвестиционни бонове с отчетната стойност на внесените или платените бонове се дебитират сметки 511 "Ценни книжа" - когато придобитите акции се класират в оборотен портфейл, група 22 "Дългосрочни инвестиции и вземания" - когато придобитите акции се класират в инвестиционен портфейл, сметки за други активи - при придобиване на други активи, срещу инвестиционни бонове, срещу кредитиране на сметка 509 "Други парични средства", аналитична сметка "Инвестиционни бонове".


Чл. 10. След влизането в сила на решението за увеличаване на капитала с отчетната стойност на придобитите акции, дялове или други активи се дебитира сметка 499 "Други кредитори", аналитични сметки на вносителите на инвестиционни бонове, които са използвани за придобиване, срещу кредитиране на сметка 101 "Основен капитал", аналитични сметки на вносителите на инвестиционни бонове, които са използвани за придобиване.


Чл. 11. Ако инвестиционните бонове, внесени в дружество по чл. 25, ал. 3 или по чл. 31, ал. 1 ЗППДОбП, останат неизползвани, с тяхната стойност се дебитира сметка 499 "Други кредитори", аналитични сметки на вносителите на неизползваните инвестиционни бонове, срещу кредитиране на сметка 509 "Други парични средства".

Раздел II.
Счетоводно отчитане на инвестиционните бонове от инвестиционните посредници


Чл. 12. Инвестиционните посредници отчитат инвестиционните бонове като чужди финансови активи.


Чл. 13. Инвестиционните посредници дебитират сметка 920 "Чужди финансови активи", аналитични сметки на притежателите на инвестиционни бонове, със сумата на предоставените от клиенти инвестиционни бонове, срещу кредитиране на сметка 990 "Разни пасивни задбалансови сметки".


Чл. 14. При оттегляне на упълномощаването на инвестиционния посредник със сумата на инвестиционните бонове, за които е оттеглено упълномощаването, се дебитира сметка 990 "Разни пасивни задбалансови сметки", срещу кредитиране на сметка 920 "Чужди финансови активи", аналитични сметки на притежателите на инвестиционни бонове, за които е оттеглено упълномощаването.


Чл. 15. При плащане с инвестиционни бонове със сумата на използваните бонове се дебитира сметка 990 "Разни пасивни задбалансови сметки" срещу кредитиране на сметка 920 "Чужди финансови активи", аналитични сметки на притежателите на инвестиционни бонове, които са използвани.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Формулярите по чл. 3 не са ценни книжа по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.).

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 44а, ал. 1 ЗППДОбП.


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 чл. 4, ал. 2Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 чл. 4, ал. 2  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти