Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ФИКСИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ВЪТРЕШНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТЕЛЕФОННИ, ТЕЛЕГРАФНИ И РАДИОФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ

Приложение към чл. 1, ал. 3 на ПМС № 149 от 30.06.1998 г.

Обн. ДВ. бр.76 от 3 Юли 1998г., попр. ДВ. бр.92 от 7 Август 1998г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът по прилагане на фиксирани цени на вътрешните и международните телефонни, телеграфни и радиофикационни услуги и цените за излъчване на радио- и телевизионни програми, които "Българска телекомуникационна компания" ЕАД (БТК - ЕАД) предоставя на своите потребители.

Чл. 2. Потребителите на телефонни, телеграфни и радиофикационни услуги в зависимост от вида на достъп до мрежите на БТК - ЕАД за ползване на услугите се разпределят в следните категории:
1. абонати - физически и юридически лица, на името на които са открити телефонни и/или телексни постове и радиоточки;
а) домашни абонати са граждани, на името на които са открити телефонни постове или радиоточки в жилищата и вилите им за лично ползване;
б/ служебни абонати са всички абонати извън посочените в буква "а", на името на които са открити телефонни, телексни постове и радиоточки за служебно ползване;
2. клиенти - физически или юридически лица, които ползват телефонни, телеграфни, телексни и други услуги, предоставяни от обществени постове на БТК - ЕАД.


Чл. 3. БТК - ЕАД, може да договаря с потребителите цени за нови услуги, които не са включени в определените от Министерския съвет фиксирани цени.


Чл. 4. БТК - ЕАД може да договаря с домашните абонати ценови пакет за икономично ползване на телефонни услуги.


Чл. 5. (1) Във фиксираните цени на услугите по чл. 1 не е включен данък върху добавената стойност, с изключение на цените на услугите, осъществявани с монетни и фонокартни апарати и от телефонни кабини.
(2) За телефонните и радиофикационните услуги, предоставяни безвъзмездно съгласно наредбата, данък върху добавената стойност не се начислява и не се дължи.

Раздел II.
Заплащане на услугите


Чл. 6. (1) Абонатите на телефонни, телексни и факсимилни постове заплащат дължимите от тях суми за абонамент и ползвани услуги въз основа на изготвени от БТК - ЕАД сметки. Срокът за заплащане е определен в общите условия за съответния вид услуги, а тези, за които няма такива - в срок, определен от БТК - ЕАД, и посочен в сметките.
(2) Неполучаването на сметки за дължимите суми не освобождава абонатите от задължението да ги платят в определения срок.


Чл. 7. Клиентите на услуги, предоставени от обществени постове (телеграми, телефонни разговори, телексни услуги и др.), заплащат цената на услугата непосредствено след ползването й.


Чл. 8. Сметките на абонатите и клиентите включват цената на предоставените услуги (стойност на сделката) и данъка върху добавената стойност.


Чл. 9. (1) Абонатите на телефонни, телексни и факсимилни постове заплащат:
1. еднократно - цена за откриване на поста;
2. месечно -абонамент за поддържане на постоянен достъп до мрежите на БТК - ЕАД и за ползваните услуги.
(2) (Попр. - ДВ, бр. 92 от 1998 г.) Абонаментът се предплаща. Предплащането се извършва в месеца, предхождащ месеца на извършване на услугата.
(3) Абонаментното поддържане на УТЦ (ръчна или автоматична), на вътрешните телефонни мрежи и постове, извършвано от поделенията на БТК - ЕАД, се урежда по договор.


Чл. 10. Абонатите на радиоточки заплащат:
1. еднократно - цена за откриване на радиоточката;
2. месечен абонамент за осигуряване на достъп до радиофикационната мрежа, който може да се заплаща всеки месец или да се предплаща с отстъпка за цяла година.


Чл. 11. Плащането на задълженията се извършва в брой, с пощенски запис, с разплащателна сметка или с банков превод. Плащането се счита за извършено на датата на постъпване на пълния размер на сумата в касите или по сметките на БТК -ЕАД.


Чл. 12. Неплатените в срок суми се събират с лихва 1/360 част от законната лихва за всеки просрочен ден.


Чл. 13. Председателят на БТК - ЕАД може да освобождава от заплащане на далекосъобщителни услуги или да продължава срока за плащането им без начисляване на лихва за закъснение съгласно чл. 48 от Закона за съобщенията.

Раздел III.
Селищна телефонна мрежа /СТМ/


Чл. 14. (1) Селищна телефонна мрежа (СТМ) е съвкупност от съобщителните линии, съоръженията към тях и телефонните постове, изградени в съответното населено място.
(2) Границите на селищната телефонна мрежа съвпадат с границите на застроителния и регулационен план на населеното място.


Чл. 15. Местната телефонна мрежа обхваща населени места, чиито селищни телефонни мрежи са обединени чрез една АТЦ и имат един код съгласно единния номерационен план на БТК - ЕАД.


Чл. 16. Капацитетът на селищната телефонна мрежа се определя в зависимост от броя на телефонните постове, съединителните връзки с учрежденските централи, монетните и фонокартните апарати към 30 декември на предходната година и важи за следващата година.


Чл. 17. Телефонните постове се свързват към най-близката телефонна централа на територията на съответното населено място.


Чл. 18. (1) Телефонните постове са прави и дуплексни.
(2) За телефонни постове се считат и входящи, изходящи и двупосочни абонатни съединителни линии (СЛ) към учрежденски автоматични телефонни централи (УАТЦ), както и СЛ за организиране на серийни номера.


Чл. 19. (1) Далечен телефонен пост е пост, изграден извън границите на застроителния и регулационен план на населеното място и свързан с телефонна линия със СТМ (местната мрежа) на съответното населено място. Далечен пост може да бъде и СЛ към УАТЦ.
(2) Дължината на телефонната линия по ал. 1 се измерва от поста до границите на СТМ.


Чл. 20. Изнесен телефонен пост е пост от района на една АТЦ, който е свързан с АТЦ, намираща се в друго населено място.


Чл. 21. Временен телефонен пост се предоставя за ползване до 1 месец и се открива при организиране на конгреси, избори, радиопредавания и др.


Чл. 22. (1) Селищни телефонни разговори са разговорите, провеждани между абонатите на телефонните постове на селищната мрежа.
(2) Селищни са и разговорите между:
1. телефонните постове на абонатите на местната мрежа;
2. абонатите на далечните телефонни постове и абонатите на селищната или местната мрежа, към която са включени;
3. автоматите за обществено ползване в рамките на селищната или местната телефонна мрежа, към която са включени.

Раздел IV.
Отчитане на телефонни и телексни съобщения


Чл. 23. Селищните, междуселищните, международните разговори и факсимилните съобщения с автоматично изграждане на връзката се отчитат от абонатния броител на телефонния пост в АТЦ. Таксовата единица е 1 импулс.


Чл. 24. Междуселищните, международните разговори и факсимилните съобщения, проведени чрез оператор, се таксуват на базата на 1 минута проведен телефонен разговор. Цената на 1 минута се определя в зависимост от зоните за разстояние, часовите зони и категорията на разговора.


Чл. 25. (1) Телексните съобщения, проведени между абонати, се отчитат от абонатния броител на телексния пост в телексната централа. Таксовата единица е 1 импулс.
(2) Международните телексни съобщения се таксуват на база цена на 1 минута. Цената на 1 минута се определя в зависимост от международните тарифни зони.


Чл. 26. Не се таксуват:
1. телефонните разговори към телефонни номера 150 - Бърза помощ, 166 - МВР, 160 - Пожар, и 130 - служба "Телефонни повреди";
2. селищните телефонни разговори от постове на аналогова АТЦ, приключили в рамките на "защитното време" - 8 секунди;
3. междуселищните телефонни разговори от обществени автомати, приключили в рамките на "защитното време" - 12 секунди.

Раздел V.
Наети телефонни линии


Чл. 27. (1) Наета телефонна линия е линия от телефонната мрежа на БТК - ЕАД, предоставена на потребителите за изграждане на връзка между две крайни точки без осъществяване на комутация, за създаване на телефонна връзка или линия за предаване на данни.
(2) Крайни точки са двата адреса, посочени от потребителя в направената от него заявка за предоставяне на наета линия, където се свързва крайното устройство на потребителя с линията на БТК - ЕАД.


Чл. 28. Наета селищна телефонна линия е линия от селищната телефонна мрежа (независимо от броя на междинните участъци), която се използва за:
1. свързване на две крайни точки на територията на една селищна телефонна мрежа, включително и в рамките на една местна телефонна мрежа;
2. свързване на една крайна точка от СТМ с пункт от междуселищната или международната мрежа.


Чл. 29. Наета междуселищна телефонна линия е линия, изградена между два пункта от междуселищната мрежа, разположени в различни населени места в най-голяма близост до посочените от потребителя крайни точки. Пункт от междуселищната мрежа е сградата, в която са разположени съоръженията от междуселищната мрежа.


Чл. 30. Наета международна линия е линия, която свързва пункт от междуселищната мрежа на БТК -ЕАД с пункт от националната мрежа на друга държава.


Чл. 31. Клиентите заплащат за наети телефонни линии цена за:
1. откриване, което включва дейностите по проучване на техническите възможности, построяване и свързване на линията, измерване и съставяне на протокол;
2. месечен абонамент за ползване на линията.


Чл. 32. (1) За откриване на наета линия се заплаща сумата от цените за откриване по елементите, включени в конфигурацията на линията.
(2) За ползване на наета линия се заплаща сумата от месечните абонаменти за ползване на елементите в зависимост от конфигурацията на линията.
(3) В конфигурацията на линията се включват следните елементи:
1. наетата линия, която свързва две крайни точки на територията на различни селищни телефонни мрежи - две селищни и една междуселищна линия;
2. наетата линия, която свързва крайната точка от територията на националната ни телефонна мрежа с крайна точка от мрежата на друга държава - една селищна и една международна линия.


Чл. 33. Клиентите заплащат месечния абонамент за наетата линия ежемесечно, в срок до 30-о число на месеца, през който е ползвана услугата.


Чл. 34. Наетата линия се закрива в случай на неплащане на задълженията един месец след изтичане на срока на плащане.


Чл. 35. В случай на повреда на наета телефонна линия, когато тя не е отстранена до 24 часа, сумата за плащане се намалява с 1/30 част от съответния месечен абонамент за всяко денонощие от заявяване на повредата до нейното отстраняване.

Раздел VI.
Освобождаване от заплащане на услуги


Чл. 36. Освобождават се от заплащане на услуги:
1. сборните хидрометеорологични телеграми за нивото на река Дунав;
2. (попр. - ДВ, бр. 80 от 1998 г.) вътрешните телеграми, подавани от сеизмичните станции, от наблюдателите на хидрометеорологичната служба и от общините на адрес: "Сеизмо-София" във връзка с мястото, датата, точния час и силата на всяко усетено в техния район земетресение; хидрометеорологични телеграми с наименование "Щорм", "Метеор" и "Хидромет";
3. телефонните абонати и абонатите на радиоточки - инвалиди I група или техните законни представители, се освобождават от заплащане на абонамент и лимит за разговори за 100 таксови единици месечно. Таксуването на автоматичните разговори след този лимит е по реда на чл. 19, т. 1, букви "а", "б" и "в" от фиксираните цени на вътрешните и международните телефонни, телеграфни и радиофикационни услуги и цените за излъчване на радио- и телевизионни програми.


Чл. 37. Освобождават се от заплащане на абонамент за един телефонен пост и радиоточка и лимит за телефонни разговори в размер 60 таксови единици месечно на домуващ: домовете за деца, юноши и младежи с телесни недъзи; за лица с тежка инвалидност; социално-учебни производствени заведения и пансионите за стари хора. Списъкът на домовете и броят на домуващите се съставя от Министерството на труда и социалната политика всяка година към 1 януари и се представя за съгласуване с БТК - ЕАД до 10 януари на същата година.


Чл. 38. (1) Освобождават се от заплащане на абонамент за един телефонен пост и радиоточка и лимит за проведени разговори в размер 500 таксови единици месечно: домовете "Майка и дете"; детските клиники към Института по педиатрия; Детската психиатрична клиника, Центърът за лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа; Центърът за детска хемодиализа; Детският диабетичен център - Банкя; Детският кардиологичен център - Банкя; помощните училища; училищата за слепи и за глухи; специализираните детски градини за деца с лека изостаналост; логопедическите училища и домовете за сираци, Националното читалище на слепите "Луи Брайл".
(2) Министерствата могат да предлагат изменения или допълнения на посочените абонати след предварително съгласуване с БТК - ЕАД.

Раздел VII.
Връщане на суми


Чл. 39. (1) Пълният размер на сумата за подадена телеграма се връща на подателя в случаите, когато телеграмата е:
1. спряна в изпълнение на Наредба № 5 за телеграфните съобщения (ДВ, бр. 88 от 1980 г.);
2. не е доставена на получателя по вина на поделенията на БТК - ЕАД;
3. с изменено по вина на телеграфната служба съдържание;
4. доставена 24 часа след подаването й. В този срок не се включва времето, през което е било закрито телеграфното действие на ПТТ станциите, през които е препредавана; времето, необходимо за пренасянето й по пощата, когато е предназначена за селища, в които няма ПТТ станции, и времето през нощта, когато се прекратява доставянето на телеграмите.
(2) Предплатените суми за ползване на условен или съкратен адрес и за таен език за неизползваните пълни тримесечия се връщат.


Чл. 40. Не се връщат сумите за телеграма:
1. забавена поради повреда на телеграфните съоръжения, за което подателят е бил предизвестен и я е подал на своя отговорност;
2. подадена за селище, в което няма ПТТ станция и се приема по телефон от органите на кметствата и др. и не е доставена от тях.


Чл. 41. На абонат на телексен пост или радиоточка се връща:
1. сума в размер 90 на сто от цената за откриване на пост в случай, когато абонатът се откаже от него;
2. при закриване на радиоточка по искане на абоната - съответната част от предплатения годишен абонамент за пълните месеци, през които радиоточката няма да бъде ползвана;
3. абонаментът за месеца, през който постът не е работил повече от 15 дни по вина на поделенията на БТК - ЕАД;
4. предплатените суми за услуги, ако не са извършени.


Чл. 42. Връща се платената сума за покана за разговор или предизвестие за разговор, оттеглена, преди да е подадена.


Чл. 43. Връщат се неправилно събрани и надвзети суми заедно с дължимите лихви по тях.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти