Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ФИКСИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ВЪТРЕШНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" - ЕАД

Приложение чл. 2, ал. 3 на ПМС № 149 от 30.06.1998 г.
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.76 от 3 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 1999г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за прилагане на фиксираните цени на услугите по приемането, пренасянето и доставката на вътрешните и международните пощенски пратки и вътрешните парични преводи, наричани "пощенски услуги".

Чл. 2. (1) Пощенските услуги се предплащат.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 1999 г.) Заплащането на цената се извършва в брой или по безкасов път и се удостоверява, както следва:
1. за обикновените писма:
а) с пощенски марки по номинал, отпечатани или залепени върху пощенските пликове, издавани по установения със закон ред;
б) посредством отпечатък от таксувачни машини, действащи под контрола на пощенските служби;
2. за останалите пощенски пратки - с отпечатък "такса платена" и с разписка или фактура, издадена на клиента от пощенската служба.


Чл. 3. "Български пощи" - ЕАД може да договаря с потребители, които постоянно (системно) изпращат голям брой пощенски пратки, плащането да се извършва безкасово на определени периоди.


Чл. 4. Рекламации за непредадени, повредени или унищожени пощенски пратки и за неизплатени суми по парични преводи се предявяват съгласно чл. 51 от Закона за съобщенията.


Чл. 5. За неуредени с наредбата въпроси по прилагането на фиксираните цени на вътрешните и международните писмовни услуги се прилагат съответните разпоредби от Наредба № 4 за пощенските съобщения (обн., ДВ, бр. 97 от 1979 г.; попр. бр. 98 от 1979 г.; изм. и доп., бр. 48 от 1991 г.) и от актовете на Всемирния пощенски съюз: Всемирната пощенска конвенция (ВПК), Правилника за изпълнение на ВПК, Споразумението за пощенските колети и Правилника за изпълнение на Споразумението за пощенските колети.

Раздел II.
Вътрешни писмовни пратки


Чл. 6. (1) Писмовните пратки в зависимост от съдържанието и размера са:
1. писма с тегло до 2 кг;
2. плик-писма и пощенски карти;
3. печатни произведения с тегло до 2 кг, а за неделимо съдържание - до 5 кг.;
4. малки пакети с тегло до 2 кг;
5. секограми с тегло до 7 кг.
(2) За стандартни пратки се смятат пощенските пратки с правоъгълна форма, които отговарят на следните размери:
1. пратки в плик:
а) пратки в обикновен плик:
- минимални размери - 90 мм х 140 мм;
- максимални размери - 120 мм х 235 мм;
- максимално тегло - 20 г;
- максимална дебелина - 5 мм;
б) пратки в плик с прозрачен прозорец-размери, тегло и дебелина, както за пратките в обикновен плик;
2. пратки под формата на карти с максимални размери 120 мм х 235 мм.


Чл. 7. Цените за писмовните пратки се определят:
1. от съдържанието на пратките;
2. от теглото.


Чл. 8. Специалните услуги по чл. 2, 3, 4, 5 и 6 от фиксираните цени се предоставят по желание на потребителите.


Чл. 9. Обявената стойност на писмовните пратки се определя от подателя и трябва да съответства на действителната стойност на съдържанието на пратката.


Чл. 10. Пратките с наложен платеж се считат и за пратки с обявена стойност. Размерът на обявената стойност може да бъде равен или по-голям от сумата на наложения платеж. Сумата на наложения платеж за пратката се събира от получателя, преди да му бъде доставена. Събраната сума се изплаща на подателя на пратката.


Чл. 11. Цената на услугите за нетаксувани писмовни пратки или разликата до цената за недостатъчно таксувани писмовни пратки се събира от получателя преди доставката в двоен размер.

Раздел III.
Вътрешни колетни пратки


Чл. 12. (1) Колетните пратки са със стандартни размери от 10 см до 60 см за всяко едно от трите измерения-дължина, широчина и височина, и тегло до 15 кг.
(2) Обременителни са колетните пратки с размери над тези по ал. 1 пратките, съдържащи чупливи предмети, както и пратки с размери до 1 м в едно от трите измерения, а във вид на руло - до 2 м дължина и 20 см диаметър.


Чл. 13. За колетни пратки с наложен платеж се прилага разпоредбата на чл. 10.

Раздел IV.
Парични преводи в страната


Чл. 14. (1) Чрез пощенските и телеграфните записи се извършват преводи на суми, които се внасят във и се изплащат от пощенските станции.
(2) Цените за телеграфните записи се определят с фиксираните цени на вътрешните и международните телефонни, телеграфни и радиофикационни услуги услуги, предоставяни от БТК - ЕАД и се заплащат при подаване на записа.


Чл. 15. Вносни бележки се използват за преводи на суми чрез пощенските станции по сметки в банките на територията на една районна пощенска станция.

Раздел V.
Международни писмовни пратки


Чл. 16. Размерите на стандартните международни писма са съгласно чл. 6.


Чл. 17. Международните пратки с печатни произведения са с максимално тегло 2 кг, а за неделимо съдържание - до 5 кг.


Чл. 18. Исканията за връщане или за промяна на адреса на получателя на изходящи международни писмовни пратки се правят писмено чрез пощенските станции на подаването, преди да бъдат доставени.


Чл. 19. Исканията за препращания на входящи международни писмовни пратки на друг адрес или получател в страната или в чужбина се правят до пощенските станции на първоначалния адрес за доставка, преди да бъдат доставени.

Раздел VI.
Международни колетни пратки


Чл. 20. Размерите на международните колетни пратки не трябва да превишават 1,50 м за което и да е измерение, нито 3 м за сбора от дължината и най-голямата обиколка, измерена не по дължината на колета.


Чл. 21. Митническите проверки на международните колетни пратки се извършват съгласно Закона за митниците и актовете по неговото прилагане.

Раздел VII.
Обезщетения и отговорности


Чл. 22. (1) "Български пощи" - ЕАД дължи на подателите или получателите на вътрешни пощенски пратки обезщетения, както следва:
1. за повредена, загубена, или предадена на неправоимащи лица препоръчана писмовна пратка - 0,80 лв.;
2. за загубена колетна пратка без обявена стойност, както и при липса на част от съдържанието й - действителната стойност на нанесената щета, но не повече от 0,80 лв. на кг тегло на пратката;
3. за загубени писмовни или колетни пратки с обявена стойност, както и при липса на част от съдържанието или повреди, недължащи се на скрити недостатъци на опаковката, се заплаща действителната стойност на нанесената щета, но не повече от размера на обявената стойност.
(2) Освен обезщетенията по ал. 1 се връщат и платените цени за услугите.


Чл. 23. (1) За загубена международна препоръчана писмовна пратка обезщетението е равно на левовата равностойност на 30. Специално право на тираж (СПТ), включващи и сумата на платените при подаването на пратката цени.
(2) Обезщетението за ограбена или повредена препоръчана писмовна пратка отговаря на действителната стойност на загубата, като не може да надхвърля сумата, посочена в ал. 1.


Чл. 24. (1) В случай на загубване, ограбване или повреда на пратка с обявена стойност подателят има право на обезщетение, отговарящо на действителната стойност на загубата. Обезщетението не може да надхвърля левовата равностойност на СПТ на обявената стойност.
(2) Когато едно обезщетение е дължимо поради загубване, пълно ограбване или пълно повреждане, подателят има право и на възстановяване на заплатените цени, с изключение на цената за застраховка.


Чл. 25. За загубен международен препоръчан "М" чувал се дължи обезщетение, равно на левовата равностойност на 150 СПТ, включващи и сумата на платените при подаването на "М" чувала цени.


Чл. 26. (1) За загубен, ограбен или повреден международен колет се дължи обезщетение, съответстващо на загубата, ограбването или повредата, но не повече от:
1. за колети с "обявена стойност" - сумата на обявената стойност, изчислена по курса на СПТ към лева;
2. за другите колети - сумите, изчислени, като се събере таксата от левовата равностойност на 40 СПТ за колет и таксата от 4,50 СПТ на кг.
(2) Когато едно обезщетение е дължимо поради загубване, пълно ограбване или пълно повреждане, подателят има право и на възстановяване на заплатените цени, с изключение на цената за застраховка.


Чл. 27. Непреки щети и нереализирани печалби не се вземат под внимание.


Чл. 28. Левовата равностойност на обезщетението се определя съгласно чл. 402 от Правилника за изпълнение на Всемирната пощенска конвенция.

Раздел VIII.
Освобождаване от заплащане на пощенски услуги и връщане на неправилно събрани и надвзети суми


Чл. 29. (1) Освобождават се от заплащане услугите за обикновените и препоръчаните секограми до 7 кг, съдържащи отпечатъци с изпъкнал шрифт, както и звукови записи, предназначени изключително за ползване от слепи граждани и разменяни от официално признати институции за слепи, с изключение на въздушната свръхтакса по чл. 15 от фиксираните цени.
(2) Освобождават се от заплащане услугите за служебните писмовни и колетни пратки и пощенски записи, изпращани от БП - ЕАД и Комитета по пощи и далекосъобщения.


Чл. 30. Неправилно събрани и надвзети суми се връщат съгласно чл. 46 от Закона за съобщенията.


Чл. 31. Председателят на Комитета по пощи и далекосъобщения може да освобождава от заплащане на цени за пощенски услуги съгласно чл. 48 от Закона за съобщенията.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Специално право на тираж" (СПТ) е паричната единица, определена с чл. 4 от Всемирната пощенска конвенция.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти