Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 27 МАЙ 1998 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ

В сила от 19.10.1998 г.
Издадена от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа

Обн. ДВ. бр.82 от 17 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.91 от 19 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 28 Март 2003г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 12 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 19 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.30 от 21 Април 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.21 от 16 Март 2010г., отм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2015г.


Отменена с § 4 от заключителните разпоредби на Наредба № 8 от 27 февруари 2015 г. за фитосанитарния контрол - ДВ, бр. 19 от 13 март 2015 г., в сила от 13.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) С тази наредба се уреждат:
1. фитосанитарният контрол и мерките:
а) при въвеждането в страната от други държави членки или от трети страни на вредители по растенията, растителните и други продукти;
б) срещу разпространението на вредители в страната и държавите - членки на ЕС, при движението на растения, растителни и други продукти;
в) при износ и транзит на растения, растителни и други продукти;
г) при производство на растения, растителни и други продукти;
2. моделът на "Фитосанитарен сертификат" и "Фитосанитарен сертификат за реекспорт" или електронния им еквивалент, издаван от държавите членки според Международната конвенция по растителна защита (МКРЗ) (ДВ, бр. 32 от 2005 г.).
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., в сила от 19.09.2008 г.) Държавната политика в областта на фитосанитарния контрол се осъществява от Министерството на земеделието и храните чрез Националната служба за растителна защита (НСРЗ), нейните регионални служби за растителна защита (РСРЗ) и Централната лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР). Националната служба за растителна защита осигурява тясно, бързо и ефективно взаимодействие с компетентните органи на другите държави - членки на ЕС, и с Европейската комисия по въпросите, уредени с тази наредба.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., в сила от 19.09.2008 г.) Министърът на земеделието и храните по предложение на НСРЗ утвърждава списъците на вредителите, растенията, растителните продукти и другите стоки, които подлежат на фитосанитарен контрол, по приложенията на тази наредба.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., в сила от 19.09.2008 г.) Внос, износ и транзит на стоки, подлежащи на фитосанитарен контрол, се извършва само през определените от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните гранични контролно-пропускателни пунктове на страната. Националната служба за растителна защита изпраща на Европейската комисия и на другите държави членки списък на местата на въвеждане и незабавно ги информират при всяка промяна.
(2) Митническите и транспортните органи не могат да освобождават, направляват или транспортират във или извън страната товари и превозни средства, съдържащи материали от растителен произход, които могат да бъдат носители на вредители, без писмено разрешение от органите на фитосанитарния контрол.

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) (1) Фитосанитарният контрол се извършва от фитосанитарни инспектори на НСРЗ.
(2) За фитосанитарни инспектори се назначават лица, притежаващи агрономическо образование и опит за извършване на фитосанитарен контрол.
(3) Националната служба за растителна защита провежда обучение на фитосанитарните инспектори за повишаване на тяхната квалификация. Обучението на инспекторите е не по-малко от 40 часа за период три години.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) Фитосанитарните инспектори имат право:
1. да влизат в митници, митнически бюра, безмитни зони, морски и речни пристанища, летища, железопътни и автобусни гари, пощенски станции, в складове и хранилища към тях и всички помещения на влизащите в страната влакове, плавателни съдове, самолети от гражданския транспорт и моторни превозни средства за извършване на фитосанитарни прегледи на намиращите се там материали, пратки и багажи;
2. да посещават и извършват прегледи на посеви и насаждения, разсадници, маточници, оранжерии, ботанически градини, опитни участъци на институти и станции, фирми, арендатори, земеделски кооперации, лични стопанства, складове и преработвателни предприятия;
3. да извършват периодични прегледи на растенията и растителните продукти, които се продават на тържищата и пазарите;
4. да изискват от съответните учреждения, предприятия, търговци, организации и други документи и сведения за приетите и намиращите се в тях растения, растителни и други продукти;
5. да забраняват, задържат и разрешават при условията, определени в наредбата, вноса, транзита, износа, отглеждането и придвижването на растителни материали, когато съществува опасност от пренасяне и разпространение на вредители, по приложенията на наредбата;
6. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да имат достъп до обекти за съхраняване и поставяне под карантина на пратки или тяхното унищожаване при необходимост.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) Фитосанитарните инспектори са длъжни:
1. да извършват фитосанитарен контрол и експертиза при внос и транзит на подкарантинни материали;
2. да извършват фитосанитарен преглед на стоките от растителен произход, предназначени за износ, реекспорт или за движение в страната, и да ги освидетелстват с фитосанитарен сертификат или паспорт;
3. да регистрират в съответни регистри всички внасяни и изнасяни растителни материали и провеждат периодични прегледи на посевите и насажденията с вносен материал, както и складовете и преработващите предприятия;
4. да организират и провеждат периодични прегледи на земеделските, горските и декоративните растителни видове за установяване на фитосанитарното им състояние;
5. да поставят под карантина заразените с вредителите, посочени в приложенията, или застрашените от тях райони и да налагат забрани или ограничения за изнасянето от тях на подкарантинен материал;
6. да организират и контролират борбата с карантинните вредители във вътрешността на страната;
7. при откриване на непознати вредители да вземат проби и ги изпращат за определяне в ЦЛКР, а до определянето да поставят под карантина материалите;
8. да съставят актове при констатиране нарушения на Закона за защита на растенията и на тази наредба.

Глава трета.
ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ ПРИ ВНОС НА РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ


Чл. 7. (1) Забранени за внос и разпространение в страната са вредителите по растенията, растителните и други продукти, посочени в приложение № 1, част А.
(2) Забранени за внос и разпространение в някои защитени зони са вредители по растенията, растителните и други продукти, посочени в приложение № 1, част Б.

Чл. 8. (1) Забранени за внос и разпространение в страната са вредители, когато се намират върху растенията, растителните и другите продукти, посочени в приложение № 2, част А.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) Забранени за внос и разпространение в страната са вредителите, посочени в приложение № 2, колона 1, чрез растения, растителни и други продукти, които не са посочени в приложение № 2, колона 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) Забранени за внос и разпространение в съответните защитени зони са вредители, когато се намират върху растенията, растителните и другите продукти, посочени в приложение № 2, част Б.

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Генералният директор на НСРЗ въз основа на акт на Европейската комисия, издаден съгласно процедурата по член 18(2) на Директива на Съвета 2000/29/ЕС, със заповед определя условията за въвеждане и разпространение в страната на:
1. вредители, които са вредни за растенията или растителните продукти, но не са включени в списъците по приложения № 1 и 2;
2. вредители, посочени в приложение № 2, които са вредни за растенията или растителните продукти, но се срещат по растенията или растителните продукти различни от описаните в приложението.
(2) Генералният директор на НСРЗ може да разреши вноса или ползването по предназначение на растения, които са слабо заразени с вредители:
1. включени в списъците по чл. 7, 8 и чл. 8а, ал. 1 и не са предназначени за засаждане;
2. изброени в приложение № 2,част А, раздел II по растения, предназначени за засаждане, които предварително са съгласувани с официалните фитосанитарни власти на държавите - членки на Европейската общност, въз основа на анализа на риска от тези вредители.
(3) Генералният директор на НСРЗ разрешава вноса или ползването на растения, растителни и други продукти по ал. 2 при условия, определени в акт на Европейската комисия, издаден по реда на чл. 18, ал. 2 от Директива на Съвета 2000/29/ЕС.
(4) Мерките, предвидени в ал. 1 и 2, не се прилагат при провеждането на опити за научни цели или сортова селекция. В тези случаи се прилагат мерките по Наредба № 1 от 2002 г. за условията, при които вредители, растения, растителни и други продукти се използват за научноизследователски цели и селекция (ДВ, бр. 8 от 2002 г.).

Чл. 9. (1) Забранен е вносът в страната на растения, растителни и други продукти, посочени в приложение № 3, част А.
(2) Забранен е вносът в съответните защитени зони на растения, растителни и други продукти, посочени в приложение № 3, част Б.
(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Алинея 1 не се прилага за растенията, растителните или други продукти, произхождащи от Европейската общност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Алинея 1 и ал. 2 не се прилагат в случаите, уредени с Наредба № 1 от 2002 г. за условията, при които вредители, растения, растителни и други продукти се използват за научноизследователски цели и селекция.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Вносителите или техните митнически представители, летищните власти и пристанищните власти са длъжни предварително да уведомяват съответните митнически и фитосанитарни власти за пристигането на мястото на въвеждане на пратки, съдържащи растения, растителни или други продукти, посочени в приложение № 5, част Б.
(2) Вносителите на пратки или техните митнически представители са длъжни да включат в един от документите, необходими за поставянето на стоките под митнически режим, следните данни:
1. описание на внасяните растения, растителни или други продукти и техния код по Интегрираната митническа тарифа на Европейската общност (ТАРИК);
2. номер на фитосанитарния сертификат;
3. информация, че пратката съдържа продукти, подлежащи на фитосанитарен контрол;
4. официалния регистрационен номер на вносителя по чл. 34, ал. 2.

Чл. 11. Преди да се извърши митническата проверка на граничните пунктове и да се проведе фитосанитарният контрол на растенията, растителните и други продукти, инспекторите проверяват дали те не са включени в приложение № 3 и отговарят ли на изискванията, поставени в приложение № 4.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Растенията, растителните и други продукти от трета страна, посочени в приложение № 5, част Б, и въведени на митническата територия на Европейската общност, се поставят под митнически надзор съгласно чл. 37, ал. 1 на Митническия кодекс на Европейската общност и под надзора на фитосанитарните органи от момента на въвеждането им. След издаване на заключението от фитосанитарните органи, че са изпълнени условията по чл. 14, растенията, растителните и другите продукти се поставят под един от митническите режими, определени в чл. 4, ал. 16, букви "а", "г", "д", "е" и "ж" на Митническия кодекс на Европейската общност.
(2) Растенията, растителните и други продукти под формата на постелъчен материал, прегради, палети и опаковъчен материал, които се използват при транспорт на всякакви стоки от трети страни и са различни от изброените в ал. 1, се поставят под надзора на фитосанитарните органи от момента на въвеждането им в митническата територия на Европейската общност до установяването, че отговарят на изискванията по тази наредба.
(3) Фитосанитарните органи проверяват пратките или партидите от трети страни, за които имат основателни съмнения, че съдържат или се състоят от растения, растителни или други продукти, посочени в приложение № 5, част Б, въпреки че не са декларирани като такива. При съмнения, свързани с идентифицирането на стоката, особено относно рода или вида на растенията или растителните продукти или техния произход, пратката се проверява като съдържаща растения, растителни или други продукти, посочени в приложение № 5, част Б.
(4) Растенията, растителните или други продукти, за които е дадено митническо направление по чл. 4, ал. 15, букви "б", "в", "г" и "д" или са поставени под митнически режим по чл. 4, ал. 16, букви "б" и "в" от Митническия кодекс на Европейската общност, подлежат на фитосанитарен контрол, когато съществува риск от разпространение на вредители.
(5) Ако при митническия контрол се установи, че пратки или партиди, внесени от трети страни, съдържат или се състоят от растения, растителни или други продукти, посочени в приложение № 5, част Б, митническите органи незабавно уведомяват фитосанитарните органи съгласно разпоредбите на Инструкцията за взаимодействие между Агенция "Митници" и Националната служба за растителна защита.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Растенията, растителните и другите продукти, посочени в приложение № 5, част Б, се подлагат на контрол от фитосанитарните инспектори след представяне на официален фитосанитарен сертификат или фитосанитарен сертификат за реекспорт или електронния им еквивалент, издаден от фитосанитарните власти на страната износител.

Чл. 13. Фитосанитарният сертификат:
1. удостоверява, че е бил извършен контрол за идентифициране на стоката и определяне на фитосанитарното й състояние от фитосанитарните власти на страната износител;
2. трябва да бъде издаден не по-късно от 14 дни преди изпращането на растенията, растителните и други продукти;
3. трябва да бъде попълнен на машина или четливо на ръка с главни печатни букви;
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) трябва да бъде попълнен на един от официалните езици на Европейската общност, а ботаническите названия на латински език;
5. не може да има никакви задрасквания, поправки и изтривания, освен ако не са официално заверени;
6. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да е издаден по образец съгласно Наредба № 56 от 2006 г., определяща образците на официалните фитосанитарни сертификати и на фитосанитарните сертификати за реекспорт, съпровождащи растения, растителни и други продукти от трети страни (ДВ, бр. 46 от 2006 г.)

Чл. 14. Растенията, растителните и други продукти, посочени в приложение № 5, част Б, трябва да отговарят на следните условия:
1. когато се изпращат в райони извън защитените зони:
а) не са заразени с вредителите, посочени в приложение № 1, част А;
б) не са заразени с вредителите, посочени в приложение № 2, част А;
в) отговарят на изискванията, посочени в приложение № 4, част А;
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) когато са предназначени за защитените зони, посочени в приложения № 1, 2, 3 и 4:
а) не са заразени с вредителите, посочени в приложение № 1, части А и Б;
б) не са заразени с вредителите, посочени в приложение № 2, части А и Б;
в) отговарят на изискванията, посочени в приложение № 4, части А и Б.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Фитосанитарният контрол при внос включва проверка на документите и опаковките на пратките или партидите, а когато е необходимо и на транспортните средства, идентифициране на растенията, растителните и другите продукти и определяне фитосанитарното им състояние. На контрол подлежи всяка пратка и/или партида, за която според митническите изисквания е декларирано, че се състои от растения, растителни и други продукти по чл. 11а, ал. 1 и 2 в съответствие с разпоредбите на приложение № 4 на Международната конвенция за хармонизиране на граничния контрол на стоки (ДВ, бр. 95 от 2000 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Проверките по ал. 1 се извършват на местата на въвеждане или на друго място, определено или одобрено от митническите власти и от официалния фитосанитарен орган. Изключения се допускат при условията и по реда на Наредба № 68 от 2006 г. за фитосанитарни проверки на внасяните от трети страни растения, растителни и други продукти, осъществявани на места, различни от определените за въвеждане на територията на Европейската общност (ДВ, бр. 47 от 2006 г.), въвеждаща Директива 2004/103. По време на прегледа се вземат проби за допълнителни анализи, за което фитосанитарният инспектор съставя протокол, подписан от представител на вносителя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) Вносителят е длъжен най-малко два работни дни преди преминаване на стоката през граничния пункт да я декларира и да внесе в една от РСРЗ такса по тарифата, одобрена от Министерския съвет.
(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Националната служба за растителна защита осигурява на граничните пунктове, извършващи фитосанитарен контрол при внос от трети страни на растения, растителни и други продукти, изброени в приложение № 5, част Б, условията, предвидени в приложение № 6.

Чл. 16. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Растения, растителни и други продукти, посочени в приложение № 4, част А, се внасят в страната само ако са спазени специалните изисквания към тях, посочени като алтернативи в приложение № 4 и отразени в графа 11 на фитосанитарния сертификат.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Растенията, растителните и другите продукти, посочени в приложение № 4, част Б, се внасят в защитените зони само ако са спазени специалните изисквания към тях, посочени като алтернативи в приложение № 4 и отразени в графа 11 на фитосанитарния сертификат.
(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Фитосанитарен сертификат" за растенията, растителните или други продукти може да бъде издаден от страната изпращач (страната на износа, когато не се прилагат специфични изисквания или тези изисквания могат да бъдат изпълнени на места, различни от мястото на произхода).

Чл. 17. Не подлежат на контрол и не се изисква фитосанитарен сертификат, когато няма опасност от внасяне и разпространение на вредители и внасяните растения, растителни и други продукти:
a) не фигурират в приложение № 3;
б) не са предмет на предварително разрешение;
в) (зал., предишна б. "г" - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) се внасят в малки количества без търговска или промишлена цел;
г) (предишна б. "д" - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) са предназначени за лична консумация от пътниците и са в ограничени количества.

Чл. 18. (1) В зависимост от установеното при фитосанитарния контрол инспекторите решават:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да допуснат пратката или част от нея незабавно на територията на държавите - членки на ЕС, когато е свободна от карантинни вредители;
2. да забавят за по-продължителен период допускането на пратка, за да може през това време да бъде подложена на прецизно лабораторно изследване;
3. да допуснат под карантина пратки, изискващи по-сложен лабораторен анализ, до получателя, който е длъжен да ги съхранява, докато се получи разрешение от фитосанитарните власти за използването им;
4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) в отделни случаи, при установяване на вредители, разпространени ограничено в страната, в продукти за консумация, фураж и за технически цели, да допуснат внос по решение на НСРЗ;
5. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) да не допуснат внос на пратка, която не отговаря на фитосанитарните изисквания, като за всеки отделен случай уведомяват НСРЗ и съответната митница;
6. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по т. 1, 2 и 3 върху лицевата страна на фитосанитарния сертификат се отбелязват датата на прегледа, подписът и печатът.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) При внос на големи партиди растения, растителни и други продукти вносителят може за своя сметка и по решение на НСРЗ да осигури приемането им от органите за фитосанитарен контрол преди и по време на товаренето им в страната износител, а на граничния контролно-пропускателен пункт се прави само документална и идентифицираща проверка.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 пратките се съхраняват, без да се нарушава целостта им, отделно или изолирано от другите пратки, за да не се допусне разпространение на вредители или заразяване на другите пратки.

Чл. 18а.(Нов - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато фитосанитарният инспектор установи наличие на карантинни вредители или друго несъответствие в пратка от внос или в част от нея, е длъжен да попълни документа по приложение № 7 и в срок до два работни дни да го изпрати в НСРЗ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Генералният директор на НСРЗ или упълномощено от него лице е длъжен веднага след получаване на документа по ал. 1 да изпрати информацията до:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Европейската комисия;
2. официалната отговорна фитосанитарна организация на страната износител;
3. всички гранични пунктове на Република България, през които се осъществява внос на растения и растителни продукти.
(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При възможност информацията по ал. 2 се изпраща и чрез мрежата, създадена от Европейската комисия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато НСРЗ получи информация от Европейската комисия или от друга държава членка за пратка по ал. 1, незабавно изпраща тази информация до всички места на въвеждане на Република България.

Чл. 19. (1) При констатиране на заразени растения, растителни и други продукти от вредители, посочени в приложения № 1 и 2, те се оздравяват или връщат на страната износител, а при невъзможност да се обеззаразят или върнат се унищожават, като се съставя протокол от органите за фитосанитарен контрол и представител на вносителя.
(2) Таксите, свързани с фитосанитарния контрол, се определят по тарифа на Министерския съвет, а мерките, произтичащи от прилагането му, са за сметка на вносителя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) В случаите по ал. 1 инспекторът анулира фитосанитарния сертификат, като на видно място върху лицевата му страна нанася името си, датата и подпис и поставя червен триъгълен печат с надпис "анулиран".

Чл. 20. (1) (Предишен текст на чл. 20, изм. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При внос на растения, растителни и други продукти, посочени в приложение № 5, части А и Б, и когато резултатът от фитосанитарния контрол отговаря на изискванията на чл. 14, се издава фитосанитарен (растителен) паспорт в една от формите, предвидени в чл. 38.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се издава фитосанитарен (растителен) паспорт за растенията, растителните и другите продукти, изброени в приложение № 8, когато след проверка се установи, че отговарят на фитосанитарните изисквания по отношение на вредители по растения и растителни продукти по време на съхранение. Тези растения и продукти се движат свободно, както растенията и продуктите с местен произход.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) Внос на заразени растения, растителни и други продукти и вредители, посочени в приложенията, се разрешава за научноизследователски цели и селекция по реда на Наредба № 1 от 2002 г. за условията, при които вредители, растения, растителни и други продукти се използват за научноизследователски цели и селекция.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., в сила от 19.09.2008 г.) Когато особени обстоятелства налагат да се внасят растения, растителни и други продукти, посочени в приложение № 3, те задължително се подлагат на фитосанитарен контрол, като се спазват специалните условия, определени от министъра на земеделието и храните.

Глава четвърта.
ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ ПРИ ИЗНОС НА РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ


Чл. 23. (1) Растения, растителни и други продукти, предназначени за износ, подлежат на задължителен фитосанитарен контрол, когато нормативната уредба на страната вносител го изисква.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) Износителят е длъжен най-малко три работни дни преди експедирането да подаде молба за извършване на фитосанитарен контрол и за издаване на фитосанитарен сертификат до директора на съответната РСРЗ, от района на която произхожда стоката, и представи фитосанитарните изисквания, поставени от страната вносител.
(3) Прегледи и здравно освидетелстване на растителна продукция за износ се извършват в работни дни в определеното за регионалните служби работно време.

Чл. 24. Фитосанитарните инспектори извършват контрол на растенията, растителните и други продукти, предназначени за износ, с цел да установят:
а) тяхната идентичност;
б) какво количество се изнася;
в) отсъствието на вредители;
г) че фитосанитарните изисквания на страната вносител са спазени.

Чл. 25. (1) На базата на извършения контрол се издава фитосанитарен сертификат, ако се установи, че растенията, растителните и други продукти отговарят на фитосанитарните изисквания на страната вносител.
(2) При особени случаи, когато трудно може да се установи наличието на вредители, растенията, растителните и други продукти се подлагат на фитосанитарен контрол по време на производството.
(3) При нужда органите за фитосанитарен контрол предписват на износителите да проведат оздравителни и други мероприятия за изнасяните от страната материали от растителен произход.
(4) Ако страната вносител изисква фитосанитарен сертификат, той задължително се представя при оформянето на митническите документи за износ.

Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Фитосанитарните сертификати и фитосанитарните сертификати за реекспорт се издават от НСРЗ съгласно приложения 9А и и се изготвят:
1. в два екземпляра, като единият придружава пратката, а другият се съхранява в РСРЗ; при искане от страна на износителя се издава заверено копие;
2. не по-късно от 14 дни преди изпращането на пратката;
3. попълнен на машина или четливо на ръка с главни печатни букви;
4. попълнен на поне един от официалните езици на Европейската общност;
5. с изписано на латиница ботаническо име на растителния вид;
6. без да има задрасквания, поправки или изтривания, освен ако не са официално заверени.
(2) Фитосанитарен сертификат не се издава, когато:
1. по време на контрола не са дадени всички искани сведения за партидата;
2. стоката е заразена от вредители или не отговаря на изискванията, посочени от фитосанитарните власти на страната вносител;
3. не са спазени изискванията по чл. 23.

Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.)

Чл. 28. Таксите, свързани с фитосанитарния контрол, се определят по тарифа на Министерския съвет, а мерките, произтичащи от прилагането му, са за сметка на износителя.

Глава пета.
ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ ПРИ ТРАНЗИТ И РЕЕКСПОРТ НА РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.)

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Транзитно преминаване без извършване на фитосанитарна проверка се допуска, ако стоката е опакована, така че да изключва възможността за разпространение на вредители при придвижване на растения, растителни и други продукти, носещи фитосанитарен риск, от една до друга трета/и държави, преминавайки през територията на Европейската общност, без промяна в митническия им статус.
(2) Не се счита за внос придвижването на растения, растителни или други продукти вътре в Европейската общност, преминавайки през територията на трета държава, без промяна в митническия им статус (вътрешен транзит).

Чл. 31. (1) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) При реекспорт за друга страна на внесена в страната партида или част от нея се издава фитосанитарен сертификат за реекспорт по образеца в приложение № 9Б съобразно фитосанитарните изисквания на страната вносител.
(2) Към сертификата за реекспорт се прилага и оригиналният сертификат, издаден от фитосанитарните органи на страната, от която произхожда пратката, или заверено копие от него.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) Когато към растения, растителни и други продукти се прилагат специални изисквания, които могат да бъдат изпълнени само на мястото на произход, сертификат за реекспорт не се издава.

Глава шеста.
ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ НА РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Раздел I.
Официален регистър за фитосанитарен контрол


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., предишен текст на чл. 32 - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) Всяка РСРЗ води официален регистър за фитосанитарен контрол и осигурява фитосанитарния контрол върху растенията, растителните и други продукти на регистрираните по чл. 33.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Фитосанитарният контрол се осъществява чрез фитосанитарни проверки, които се извършват редовно най-малко веднъж в годината и обхващат обектите по ал. 1, сградите на производителя, площите за производство, растежната среда на растенията, скиците и документите по чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2.

Чл. 33. (1) В официалния регистър за фитосанитарен контрол задължително се регистрират:
1. всеки производител на растения, растителни и други продукти, посочени в приложение № 5, част А;
2. всеки вносител на растения, растителни и други продукти, посочени в приложение № 5, част Б;
3. всяко лице, което събира или разделя партиди с растения, растителни и други продукти, посочени в приложение № 5, част А;
4. магазини, центрове за експедиция и тържища, разположени в определена производствена зона;
5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) и други лица по решение на Европейската комисия съгласно процедурата по чл. 18 (2) на Директива 2000/29/ЕС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Регистрацията по ал. 1 се извършва чрез подаване на молба от задължените да се регистрират лица до директора на съответната РСРЗ, в района на която е предприятието или клонът.
(3) В молбата се описват предметът на дейност на молителя, естеството, количеството, произходът и предназначението на растенията, на растителните и други продукти.
(4) Ежегодно лицата, задължени да се регистрират, актуализират данните по ал. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се регистрират дребни производители или преработватели на растения, растителни и други продукти, на които цялата продукция е предназначена за продажба на местния пазар за крайна употреба и които не са професионално заети с производството на растителна продукция, когато няма риск от разпространение на вредители.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Молбата по чл. 33, ал. 2 се вписва във входящия дневник на РСРЗ. Към молбата се прилагат скицата и документите по чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2.
(2) Когато след проучване на информацията по ал. 1 се установи, че условията са изпълнени, лицето се вписва в официалния регистър за фитосанитарен контрол под индивидуален регистрационен номер, даващ възможност за неговата идентификация. Регистърът се предоставя на Европейската комисия при поискване.
(3) При установяване на несъответствие с изискванията по чл. 37 РСРЗ отказва вписването в официалния регистър по ал. 2.
(4) След отстраняване на несъответствията по ал. 2 РСРЗ вписва лицето в официалния регистър по ал. 2.
(5) Когато РСРЗ установи, че задължението/ята по чл. 37 не се изпълняват, предприема следните мерки:
1. издава предписание за отстраняване на несъответствията по изпълнение на задълженията;
2. отменя със заповед регистрацията на лицето.
(6) Мерките по ал. 5 се отменят със заповед след изпълнение на предписанието по ал. 5, буква "а", т. 1.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Всяка промяна в предмета на дейност, на базата на която лицето е било записано в официалния регистър за фитосанитарен контрол, своевременно се съобщава писмено. Промяната може да доведе до промяна в първоначалното записване на лицето в официалния регистър за фитосанитарен контрол. В този случай се дава нов регистрационен номер.

Чл. 36. След като бъдат записани в официалния регистър за фитосанитарен контрол, предприятията изготвят и предоставят на фитосанитарните инспектори необходимите документи, посочени в чл. 37, на базата на които може да се провери дали се спазват мерките за контрол и защита на растенията.

Чл. 37. (1) Всяко лице, регистрирано в официалния регистър за фитосанитарен контрол, е длъжно:
1. да има актуализирана скица с разположението на предприятието, на площите, върху които се отглеждат, произвеждат, складират, съхраняват или използват растенията, растителните и други продукти;
2. да попълва документи, от които да се вижда какво е количеството, естеството, произходът и предназначението на растенията, растителните и други продукти, които:
а) са закупени, за да бъдат съхранявани или засаждани на място;
б) се намират в процес на производство;
в) се експедират към трето лице;
3. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да извършват визуални наблюдения за появата на вредители през вегетационния период, съгласно програмата за наблюдение, издадена от генералния директор на НСРЗ;
4. да информират фитосанитарните власти за всяка нетипична проява на симптоми или вредители по растенията, растителните и други продукти;
5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да осигурят достъп на фитосанитарните инспектори за извършване на проверки, взимане на проби и до документацията по т. 1 и 2;
6. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да съдействат на фитосанитарните инспектори при извършване на инспекциите;
7. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да изпълняват предписанията на фитосанитарните инспектори, свързани с подобряване на фитосанитарното състояние на обектите и запазване идентичността на материала до издаване на фитосанитарен (растителен) паспорт.
(2) Регистрираните в официалния регистър за фитосанитарен контрол трябва да имат технически опит в производството на растения и растителни продукти и свързаните с тях фитосанитарни въпроси или да посочат друго лице с такъв опит за връзка със съответната регионална служба.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Скиците и документите по ал. 1, т. 1 и 2 се съхраняват в продължение на 3 години, а фитосанитарните (растителните) паспорти - в продължение на една година.

Раздел II.
Фитосанитарен (растителен) паспорт (Загл. изм - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Фитосанитарният (растителният) паспорт има следните форми:
а) официален етикет;
б) официален, опростен етикет, придружен от документ, който обикновено има търговски характер.
(2) Върху официалния етикет има следните означения:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО РАСТИТЕЛЕН ПАСПОРТ/EC PLANT PASSPORT;
2. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) БЪЛГАРИЯ/BG;
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) НСРЗ/NSPP;
4. регистрационен номер;
5. номер на серия или на отделна партида;
6. ботаническо наименование;
7. количество;
8. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) при нужда-отличителен белег "ЗЗ/ZP" (защитена зона), както и името или кода на зоните, за които продуктът е разрешен;
9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) при необходимост - отличителен белег "ЗП/RP" (заменен паспорт) в случай на смяна на фитосанитарния (растителния) паспорт, както и код на производителя или на първоначално регистрирания вносител;
10. при необходимост за продукти от внос - името на страната производител или на страната износител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато фитосанитарният (растителният) паспорт е представен като опростен етикет и придружаващ го документ:
а) върху етикета се посочват най-малко данните по ал. 2, т. 1 - 5;
б) върху придружителния документ се посочват данните по ал. 2, т. 1 - 10;
в) (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) върху придружителния документ могат да бъдат отразени и други данни, свързани с целите на етикетирането, които трябва да бъдат посочени отделно от информацията по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Данните се попълват на един от официалните езици на Европейската общност с печатни ръкописни букви или машинописно, ботаническите наименования на растенията се изписват на латински език. Фитосанитарен (растителен) паспорт с незаверени поправки или задрасквания е невалиден.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Фитосанитарният (растителният) паспорт не може да се използва повторно. Разрешено е да се използват самозалепящи се етикети.

Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Вместо фитосанитарен (растителен) паспорт, когато са изпълнени изискванията по чл. 39, ал. 3, т. 4 и при:
1. клубени от Solanum tuberosum L., предназначени за засаждане, може да се използва опростен етикет, посочен в Наредба № 61 от 2003 г. за производство и търговия на посевен материал от картофи (обн., ДВ, бр. 10 от 2004 г.; изм., бр. 10 от 2006 г.), като разпоредбата се отнася и за клубените от внос, както и за предназначените за засаждане или движение в защитени зони;
2. семена от Helianthus annuus L. може да се използва опростен етикет, посочен в Наредба № 46 от 2003 г. за производство и търговия на семена от маслодайни и влакнодайни култури (ДВ, бр. 103 от 2003 г.);
3. семена от Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw. и Phaseolus L. може да се използва опростен етикет, посочен в Наредба № 43 от 2003 г. за производство и търговия на семена от зеленчукови култури (ДВ, бр. 101 от 2003 г.);
4. семена от Medicago sativa L. може да се използва опростен етикет, посочен в Наредба № 59 от 2003 г. за производство и търговия на посевен материал от фуражни култури (ДВ, бр. 10 от 2004 г.).
(2) Опростеният етикет по ал. 1 трябва да съдържа думите "ЕО РАСТИТЕЛЕН ПАСПОРТ/ЕC PLANT PASSPORT".

Чл. 38б. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Фитосанитарните (растителните) паспорти се отпечатват и издават от:
1. РСРЗ;
2. лицата по чл. 33, ал. 1 с разрешението и под контрола на НСРЗ.
(2) Всяка РСРЗ води регистър за всички издадени фитосанитарни (растителни) паспорти.

Раздел III.
Фитосанитарен контрол на производството и движението на растения, растителни и други продукти (Загл. доп. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.)


Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производството и движението в страната на растения, растителни и други продукти, посочени в приложение № 4, част А, и приложение № 5, част А, подлежи на контрол от страна на фитосанитарните инспектори. Този контрол се отнася до растения, растителни и други продукти, отглеждани от производителя или които се намират при него.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При движение в страната на територията на Европейската общност растенията, растителните и другите продукти, посочени в приложение № 5, част А, глава I и глава II и семена, цитирани в ал. 3, т. 4 се придружават от съответен фитосанитарен (растителен) паспорт.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Фитосанитарните (растителните) паспорти и заменените паспорти се издават от фитосанитарните инспектори при спазване на следния ред:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) най-малко три работни дни преди експедирането собственикът или производителят подава молба за извършване на фитосанитарен контрол и за издаване на фитосанитарен (растителен) паспорт до директора на РСРЗ, от района на която се експедират растения, растителни и други продукти;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) прегледи се извършват и фитосанитарни (растителни) паспорти се издават само в работни дни и в определеното за регионалните служби работно време;
3. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) прегледът включва проверка на растенията, растителните и други продукти, изброени в приложение № 5, част А, техните опаковки и при необходимост транспортните средства с цел да се установи, че:
a) те не са заразени с вредителите, посочени в приложение № 1, част А;
б) те не са заразени с вредителите, посочени в приложение № 2, част А;
в) отговарят на изискванията, посочени в приложение № 4, част А;
г) прегледът за издаване на заменен паспорт включва и проверка за идентичност с първоначално издадения паспорт;
4. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) извършва се анализ дали семената по приложение № 4, част А, предназначени за други държави - членки на Европейската общност, отговарят на специфичните изисквания на това приложение;
5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в резултат от прегледа фитосанитарните инспектори издават фитосанитарен (растителен) паспорт или правят мотивиран отказ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Отказите на фитосанитарните инспектори за издаване на фитосанитарни (растителни) паспорти по ал. 3 могат да се обжалват по реда на ЗАП.
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Фитосанитарен (растителен) паспорт не се изисква:
1. при движението на малки количества растения, растителни продукти, хранителни продукти или фуражи, които са предназначени за употреба от собственика или получателя за непромишлени и нетърговски цели или за консумация по време на транспорт, ако не съществува риск от разпространение на вредители;
2. при движението на растения, растителни и други продукти, посочени в приложение № 5, част А, глави I и II, в района на производство.

Чл. 40. (1) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато при контрола се установи, че растенията, растителните и другите продукти са заразени от вредители, посочени в приложение № 1, част А, глава II, приложение № 2, част А, глава II и приложение № 4, част А, глава II, или изброени в приложение № 1, част А, глава 1, или приложение № 2, част А, глава 1, фитосанитарен (растителен) паспорт не се издава и се предписват оздравителни мероприятия. След оздравяване, ако предписаните мероприятия са изпълнени, се издава фитосанитарен (растителен) паспорт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ако се установи, че една част от растенията, растителните или другите продукти, които се отглеждат, произвеждат и използват от производителя или които се намират при него, е здрава и не представлява опасност за разпространение на вредители, фитосанитарен (растителен) паспорт се издава само за тази част.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., предишен текст на чл. 41, изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При установяване на зараза от вредител/и, изброени в приложение № 1, част А, глава II, или част Б, или приложение № 2, част А, глава II, или част Б, както и при поява на някои от вредителите, изброени в приложение № 1, част А, глава II, или част Б, или в приложение № 2, част А, глава II, или част Б, в район, в който не са установявани по-рано, НСРЗ предприема следните мерки за тяхното унищожаване и ограничаване на разпространението им:
1. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) разпорежда поставянето под карантина, дезинфекция, дезинсекция или фумигация на заразените материали, обработваеми площи и хранителни субстрати, постановява забрана за засаждане или движение, ако е необходимо унищожаване чрез изгаряне или по всички други начини на растения, на части от растения или на други носители на зараза в определен район, в съседните на този район места или сгради, складове и транспортни средства;
2. цялостно или частично прекратяване на дейността на производител до отстраняване опасността от разпространение на вредители;
3. (нова - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) разрешава движение на растения, на части от растения или на други носители на зараза под официален контрол до зони, в които вредителите не представляват допълнителна опасност, или до места за промишлена преработка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При установяване или при съмнение за поява на вредители, които не са откривани по-рано на територията на страната и не са включени в приложение № 1 или приложение № 2, НСРЗ прилага мерките по ал. 1 за предотвратяване на тяхното разпространение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите по ал. 1 и 2 НСРЗ писмено уведомява Европейската комисия и официалните фитосанитарни органи на другите държави - членки на ЕС.

Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разпоредбите по чл. 39, ал. 1 и 2, чл. 40 и 41 не се прилагат в случаите, уредени с Наредба № 1 от 2002 г. за условията, при които вредители, растения, растителни и други продукти се използват за научноизследователски цели и селекция.

Чл. 42. Когато се налага унищожаване, то се извършва от собственика под прекия контрол на органите за фитосанитарен контрол и определен от кмета представител на общината. За целта се съставя протокол от фитосанитарния инспектор, подписан от представител на общината и собственика.

Чл. 43. (1) (Предишен текст на чл. 43 - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) Забранено е движението и използването на растения, растителни и други продукти, почвообработващи машини и съоръжения, произхождащи от райони, обявени за заразени, без писмено разрешение от органите на фитосанитарния контрол.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Забранено е въвеждането и движението в защитена зона на растенията, растителните продукти или другите стоки, изброени в приложение № 5, част А, глава II и семена, цитирани в чл. 39, ал. 3, т. 4, без фитосанитарен (растителен) паспорт, валиден за тази зона. Транспортирането им през защитената зона се извършва при условията на чл. 57.

Чл. 44. (1) Фитосанитарният контрол се извършва върху отделни партиди, без да се прилага дискриминация по отношение произхода на растенията, растителните и други продукти:
а) навсякъде и по всяко време, когато растенията, растителните и други продукти се придвижват;
б) в предприятията, в които растенията, растителните и други продукти се съхраняват или продават, както и в предприятията на купувачите.
(2) Контролът може да бъде редовен или избирателен, когато има данни, че фитосанитарните изисквания не се спазват.
(3) Фитосанитарните инспектори проверяват дали:
а) (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) растенията, растителните и други продукти се придружават от фитосанитарен (растителен) паспорт и той не е повторно използван;
б) (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) данните, съдържащи се във фитосанитарния (растителния) паспорт или във фитосанитарния заменен паспорт, показват, че растенията, растителните и други продукти са разрешени за една или няколко специфични защитени зони;
в) (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) върху фитосанитарния (растителния) паспорт е поставен отличителният белег "ЗЗ", когато растенията, растителните и други продукти са разрешени за една или няколко специфични защитени зони;
г) (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) замененият на мястото на друг фитосанитарен (растителен) паспорт носи отличителния белег "ЗП";
д) (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) когато паспортът е издаден за растения, растителни и други продукти - внос от трети страни, върху фитосанитарния (растителния) паспорт се означава името на страната производител или на страната износител.
(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато при проверките по реда на ал. 1 и 2 се установи неспазване на изискванията по ал. 3 или че растенията, растителните и други продукти пораждат риск от разпространение на вредители, се прилагат мерките по чл. 41. Когато растенията, растителните и други продукти идват от други държави - членки на ЕС, НСРЗ незабавно уведомява официалния орган на съответната държава и Европейската комисия за това и за мерките, които предвижда да предприеме или е предприела.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Фитосанитарен (растителен) паспорт, валиден за защитените зони, се издава за растения, растителни или други продукти, които отговарят на специалните изисквания за защитената зона, посочени в приложение № 4, част Б.

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ако се установи, че при проведения фитосанитарен контрол на растения, растителни и други продукти не съществува опасност от заразяване на защитените зони с вредители, върху издадения фитосанитарен (растителен) паспорт се поставя отличителният белег "ЗЗ", както и името и кодът на зоните, за които тези растения, растителни и други продукти са разрешени.

Чл. 47. (1) (Предишен текст на чл. 47 - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато растенията, растителните и други продукти, придружени с фитосанитарен (растителен) паспорт, са разделени на партиди или са комбинирани от няколко партиди, или пък имат променен фитосанитарен статут в зависимост от тяхното предназначение, се издава нов фитосанитарен (растителен) паспорт, върху който се поставя отличителният белег "ЗП", който включва номера на производителя или лицето, извършило промяна в здравния статут на растенията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Издаденият фитосанитарен (растителен) паспорт се заменя по молба на лице, регистрирано в официалния регистър за фитосанитарен контрол, независимо дали е производител на растения, растителни и други продукти, при което замяната се вписва в регистъра по чл. 38б, ал. 3.

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 1999 г., в сила от 01.01.1999 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разходите за ограничаване и ликвидиране на възникнали огнища от карантинни вредители и за обезщетение на собственици, претърпели загуби от принудителни фитосанитарни мерки, се изплащат пълно или частично със средства от бюджета или като финансова помощ от Европейската общност, отпусната по реда на чл. 23 на Директива 2000/29.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) За цялостното провеждане на фитосанитарните мерки НСРЗ издава индивидуални административни актове и разработва образци от удостоверения, протоколи, дневници и др.

Раздел IV.
Защитени зони (Нов - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.)


Чл. 50. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Защитена зона е зона в Европейската общност, в която вредител или вредители, включени в приложения № 1 и 2:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) не са ендемични и не са установени въпреки наличието на благоприятни условия за появата им и съществуването им в други зони на Европейската общност;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) не са ендемични и не са установени както и в други зони на Европейската общност, но е възможна появата им поради наличието на растения гостоприемници и на благоприятни екологични условия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наличието на определен вредител се счита за установено в зоната, ако той е открит в нея и не са предприети официални мерки за неговото унищожаване или са предприети, но са се оказали неефективни в продължение на две или повече последователни години.

Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Зоната се признава за защитена от Европейската комисия по реда на член 18(2) на Директива на Съвета 2000/29/ЕС въз основа на резултатите от предприети наблюдения за доказване отсъствието на вредителя, когато не е установено никакво доказателство за неговото присъствие.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Националната служба за растителна защита провежда редовни и системни официални наблюдения най-малко веднъж годишно в защитените зони по чл. 50, ал. 1, т. 1 за наличието на вредителите, по отношение на които зоната е призната за защитена. За всяко установяване на такъв вредител НСРЗ незабавно писмено уведомява Европейската комисия.

Раздел V.
Провеждане на наблюдения за признаване на защитени зони (Нов - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.)


Чл. 52. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За признаване на защитена зона се извършват наблюдения за вредители, които не са ендемични или установени в зоната по утвърдена от генералния директор на НСРЗ програма, която включва и методика за провеждането им.
(2) Програмата по ал. 1 включва:
1. наблюдения на земеделските култури и околната среда на съответната зона в съответствие с биологията на търсените вредители;
2. използването на подходящи методи за анализ, включително на хранителната среда на растенията;
3. обследване на културите и лабораторни изследвания, когато е необходимо;
4. редовни наблюдения в подходящо време най-малко веднъж годишно за наличие на вредителите, по отношение на които зоната се признава като защитена;
5. система за записване на резултатите от наблюденията.
(3) Методиката за провеждане на наблюдения по ал. 1 се базира на метода на записване данни на парцели и включва следните елементи:
1. създаване на мрежа от пунктове за наблюдение, покриваща цялата наблюдавана зона;
2. регистриране за всеки пункт на брой наблюдавани растения, географска ширина и дължина, топография, а където е необходимо - описание на мястото;
3. маркиране на пунктовете за наблюдение и изработване на карти за представянето им;
4. когато е необходимо, записване на метеорологичните данни, особено на валежите, температурите и почвените данни в пунктовете за наблюдение или в най-близката станция, където тези параметри се измерват редовно; записване на екстремни явления (суша, силен дъжд и др.), които оказват влияние върху наблюденията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Генералният директор на НСРЗ със заповед определя служители на НСРЗ, които контролират изпълнението на програмата и спазването на методиката. Определените служители координират наблюденията за цялата страна, събират и обобщават получената информация и два пъти годишно изготвят и представят на генералния директор на НСРЗ доклади за проведените наблюдения и резултатите от тях.
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Генералният директор на НСРЗ предоставя информацията по ал. 4 на Европейската комисия.

Чл. 53. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) (1) Наблюденията за признаване на защитена зона се извършват от фитосанитарните инспектори.
(2) При извършване на проверки фитосанитарните инспектори взимат проби от растения, растителни продукти и хранителни среди за извършване на лабораторни изследвания и получават резултатите от изследванията.
(3) Фитосанитарните инспектори имат право да получават всички резултати от наблюденията и лабораторните анализи и докладите по чл. 52, ал. 4.

Чл. 54. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) Наблюденията на вредители, различни от нематодите, които нападат култури, отглеждани обикновено на открито, и на горски растения и растителни продукти от тях, се провеждат в зоната на отглеждане.

Чл. 55. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) (1) За определяне на пунктовете за наблюдение се използват следните критерии:
1. районът да е достатъчно голям, за да позволи подходящ избор на място на пункта;
2. районът да е разположен в наблюдаваната зона.
(2) Когато опасността от въвеждане на наблюдавания вредител или вредители в определен район е голяма, за определяне на пункта за наблюдение могат да бъдат използвани и други критерии, свързани с начина за неговото проникване.

Чл. 56. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) (1) Във всеки пункт се наблюдава най-малко едно от основните растения или един от растителните продукти - гостоприемници на наблюдавания вредител. Наблюденията се извършват върху представителен брой растения или растителни продукти.
(2) Наблюденията се провеждат в период от време, когато вероятността да бъде открит вредителят или симптоми за неговото наличие е най-голяма.
(3) Наблюденията за признаване на защитена зона включват:
1. визуално обследване за откриване на симптоми или признаци на наблюдавания вредител или вредители;
2. лабораторно изследване на проби в случай на съмнение;
3. използване на феромонови или други уловки при необходимост.

Раздел VI.
Правила за транспортиране през защитени зони и в рамките на зоната (Нов - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.)


Чл. 57. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Растенията, растителните продукти или другите стоки, изброени в приложение № 5, част А, глава втора, се транспортират през защитена зона до крайно направление извън нея с фитосанитарен (растителен) паспорт, валиден за тази зона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Растенията, растителните продукти или другите стоки по ал. 1 се транспортират през защитена зона без валиден за нея фитосанитарен (растителен) паспорт при спазване на следните изисквания:
1. използваните опаковки или транспортните средства не са заразени със съответните вредители и имат качества, които изключват разпространението на вредители;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) опаковките или транспортните средства незабавно след опаковането или натоварването се затварят съгласно фитосанитарните изисквания и по време на транспортирането им през защитената зона остават затворени и непроменени;
3. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) растителни и други продукти по ал. 1 могат да бъдат придружавани от документ, който обикновено се използва при търговия с тях, като се отбелязва, че продуктите са с произход и крайно местоназначение извън съответната защитена зона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Фитосанитарен (растителен) паспорт, валиден за защитена зона, се издава при условията и по реда на чл. 45 и 46.

Чл. 58. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато при проверка в защитена зона се установи, че изискванията на чл. 57 не са спазени, фитосанитарният инспектор незабавно запечатва опаковките и растенията и растителните продукти се експедират под негов контрол извън защитената зона.

Чл. 59. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) Растенията, растителните продукти и другите стоки, изброени в приложение № 5, част А, глава втора, произведени в защитената зона, се транспортират в нея по правилата на раздел III.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Вредител" е всеки растителен или животински вид, род или биотип или всеки патогенен агент, вреден за растенията или растителните продукти.
1а. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Входно митническо учреждение" е митническото учреждение, през което растения, растителни или други продукти се въвеждат на митническата територия на общността.
2. "Движение на растения, растителни и други продукти" е всяка операция, свързана с преместването им от мястото на производство, съхранение или преработка на друго място независимо с каква цел.
3. "Други продукти" са носители на стоки, транспортни средства, машини и амбалажи, които могат да бъдат заразени или са преносители на вредители.
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Дървен материал" са трупите, запазили цялата или част от естествената си обла повърхност, със или без кора; стърготини, частички, дървени трици, талаш, дървеният материал, изброен в приложение № 5, постелъчни материали, разделители, палети или опаковъчен материал, които се употребяват при транспорт на стоки от всякакъв вид, за които е установено, че представляват фитосанитарен риск.
4а. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Залавяне" е всяко действие, което е предприето или трябва да се предприеме от държавата членка по отношение на цялата или на част от пратка от трета страна, съдържаща растения, растителни и други продукти, или по отношение на вредител по растения, растителни и други продукти, които не отговарят на изискванията по тази наредба, въвеждащи разпоредбите по Директива на Съвета 2000/29/ЕС.
5. "Засаждане" е всяка операция, свързана с поставянето на растенията в условия, осигуряващи по-нататъшен растеж, възпроизводство и размножаване.
6. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.)
7. "Карантина" е официално задържане на растения, растителни и други продукти, предмет на фитосанитарните наредби, за преглед, изследване или допълнителна инспекция, тестване или третиране.
8. "Карантинен вредител" е този, имащ потенциално национално икономическо значение, несъществуващ в страната или съществуващ, но ограничено разпространен и активно контролиран.
8а. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Митническо направление на стоки" е направлението по смисъла на чл. 4, т. 15 от Регламент 2913/92, установяващ Митническия кодекс на Европейската общност.
8б. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Място на въвеждане" е мястото, където растенията, растителните и други продукти се въвеждат на митническата територия на Европейската общност - летище при въздушен транспорт, пристанище при морски или речен транспорт, гара при железопътен транспорт, а при всички останали видове транспорт - мястото на пресичане на вътрешна граница на Европейската общност.
8в. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Официален орган на място на въвеждане" е официалният орган в държавата членка, на чиято територия се намира мястото на въвеждане, който е отговорен за него.
8г. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Официален орган по местоназначение" е официалният орган в държава членка, отговорен за зоната, в която се намира митническото бюро по местоназначение.
8д. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Официално становище или мярка" е становище или мярка, взето или предприета:
1. от представители на официалната национална организация по растителна защита на трета страна или от нейно име, от други държавни служители с необходимата техническа квалификация и надлежно упълномощени от нея в случай на становища или мерки, свързани с издаването на фитосанитарни сертификати и фитосанитарни сертификати за реекспорт или електронните им еквиваленти;
2. или от представители, държавни служители или от специалисти, наети от отговорните официални органи на държавата членка, във всички други случаи, ако тези лица нямат никакъв личен интерес от резултатите от мерките, които предприемат, и отговарят на минималните изисквания за квалификация.
8е. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Партида" е определено по маса или брой количество растения, растителни или други продукти, което се характеризира със своята еднородност и общ произход и представлява част от една пратка.
8ж. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Получаващо митническо учреждение" е получаващото учреждение по смисъла на чл. 340б, ал. 3 от Регламент 2454/93, установяващ Правилника за прилагане на Митническия кодекс на Общността.
8з. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Пратка" е количеството растения, растителни или други продукти, описани в един документ, необходимо за извършването на митническите или други формалности, а също и в един фитосанитарен сертификат или друг алтернативен документ или маркировка. Пратката може да включва една или повече партиди.
9. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Растения" са живи растения или части от тях, включително семена, като "живи части от растения" са: плодове в ботанически смисъл, без консервираните чрез дълбоко замразяване; зеленчуци с изключение на консервираните чрез дълбоко замразяване; клубени, грудки, луковици, коренища; рязан цвят, клонки и листа; отрязани дървета и листа; тъканни култури, жив полен, калеми, резници, издънки и други части от растения, определени от Европейската комисия по реда на чл. 18 (2) на Директива на Съвета 2000/29/ЕС.

10. "Растения, предназначени за засаждане" са тези, които са засадени и се предвижда да останат такива или се пресадят след внасянето им, или растения, които не са засадени при внасянето им, но се предвижда да се засадят след това.
11. "Растителни продукти" са тези от растителен произход (включително семена, доколкото не са включени в понятието "растения"), необработени или претърпели проста преработка в такава степен, че вече не могат да се смятат за растения.
12. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) "Реекспорт" е преминаването през страната на растения, растителни и други продукти, които без да са разтоварвани, претоварвани, разделяни, съхранявани или амбалажът им да е сменян на нейната територия.
13. "Семена" са тези в ботаническия смисъл, предназначени за засяване.
14. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Транзит" е превозът на растения, растителни или други продукти под митнически надзор от едно до друго място на митническата територия на общността по смисъла на чл. 91 от Регламент 2913/92, без да бъдат разтоварвани, претоварвани и разделяни.
15. "Фитосанитарни инспектори" са експерти, притежаващи необходимата квалификация за извършване на фитосанитарен контрол, назначени за това.
16. "Фитосанитарен контрол" са действията, имащи за цел да се предотврати внасянето и разпространението в страната на вредители по растенията и растителните продукти.
17. "Фитосанитарна мярка" е всяко законодателство, предписание или официална процедура, имащи за цел да предотвратят интродукцията или разпространението на вредители.
18. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2006 г., в сила от 24.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Фитосанитарен (растителен) паспорт" е официален етикет, стандартизиран за цялата Европейска общност за различните видове растения или растителни продукти, който удостоверява, че са спазени всички разпоредби, отнасящи се до мерките за защита от въвеждане на вредители по растенията и растителните продукти, по отношение на установените фитосанитарни норми и специални разпореждания. По решение на Европейската комисия, взето съгласно процедурата по чл. 18(2) от Директива на Съвета 2000/29, вместо етикет може да се използва официална маркировка.
19. "Фитосанитарен сертификат" е официален международен документ, съобразен с модела, приложен към Международната конвенция по растителна защита, Рим 1951 г., удостоверяващ отсъствието на карантинни вредители в пратката.
20. "Фитосанитарен сертификат за реекспорт" е официален документ, отговарящ на изискванията на Международната конвенция за защита на растенията, издаден от упълномощени за това лица, придружаващ растения, растителни или други продукти, произведени или произхождащи извън страната и предназначени за реекспорт към други страни.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание § 4 от Закона за защита на растенията (ДВ, бр. 91 от 1997 г.).

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 1 от 1990 г. по карантина на растенията (обн., ДВ, бр. 21 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 4 от 1994 г.).

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Изпълнението на тази наредба се възлага на Националната служба за растителна защита (НСРЗ) към Министерството на земеделието и храните.

§ 5. Наредбата влиза в сила три месеца от обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 1998 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2006 Г.)
§ 6. Разпоредбите по § 4, т. 1.1 са в сила от 1.VI.2006 г.

§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 1998 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
§ 51. Навсякъде в наредбата думите "фитосанитарен паспорт" се заменят с "фитосанитарен (растителен) паспорт" и думите "ръководителят на НСРЗ" се заменят с "генералният директор на НСРЗ".

§ 52. С тази наредба се въвеждат:
1. Директива на Комисията 94/3/ЕО от 21 януари 1994 г., въвеждаща процедура за нотификация на залавяне на пратка или вредител от трети страни, представляващ неизбежна фитосанитарна опасност.
2. Директива на Комисията 93/51/ЕЕО от 24.VI.1993 г., установяваща правилата за транспортиране на някои растения, растителни продукти или други стоки през защитена зона и за транспортирането на растения, растителни продукти или други стоки, произхождащи от и транспортирани вътре в защитената зона.
3. Директива на Комисията 98/22/ЕО от 15 април 1998 г., определяща минималните условия за провеждане на проверки за растително здраве в Общността, на инспекционните постове, различни от тези по местоназначение - на растения, растителни продукти и други обекти, идващи от трети страни.
4. Директива на Комисията 92/105/ЕЕС от 3 декември 1992 г., въвеждаща степен на стандартизация за растителни паспорти, използвани за движение на определени растения, растителни продукти или други обекти в Общността, и въвеждаща детайлните процедури, свързани с издаването на такива растителни паспорти, и условията и детайлните процедури за тяхната смяна.
5. Директива на комисията 92/70/ЕЕС от 30.VII.1992 г., утвърждаваща подробните правила за надзор, който да се извършва с цел признаването на защитени зони в Общността.
6. Директива на Комисията 92/90/EEC от 3 ноември 1992 г., въвеждаща задължения, на които са обект производители и вносители на растения, растителни продукти и други стоки, и въвеждаща детайлите по тяхната регистрация.
7. Директива на Съвета 2000/29/ЕС от 8 май 2000 г. за защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 1998 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
§ 53. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 1998 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2007 Г.)
§ 4. Навсякъде в наредбата думите "министъра на земеделието и горите", "министърът на земеделието и горите", "Министерство на земеделието и горите" и "Министерството на земеделието и горите" се заменят съответно с "министъра на земеделието и продоволствието", "министърът на земеделието и продоволствието", "Министерство на земеделието и продоволствието" и "Министерството на земеделието и продоволствието".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 1998 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2007 Г.)
§ 5. С тази наредба се въвежда Директива 2007/41/ЕО на Комисията от 28 юни 2007 г. за изменение на някои приложения към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (обн., ОВ, бр. 169/51 от 29.06.2007 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 1998 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2007 Г.)
§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 ноември 2007 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 1998 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 19.09.2008 Г.)
§ 5. С тази наредба се въвежда Директива 2008/64/ЕО на Комисията от 27 юни 2008 г. за изменение на приложения от I до IV към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (обн., ОВ, L 168 от 28.06.2008 г.).

§ 6. Навсякъде в наредбата думите "министъра на земеделието и продоволствието", "министърът на земеделието и продоволствието", "Министерство на земеделието и продоволствието" и "Министерството на земеделието и продоволствието" да се заменят съответно с "министъра на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните", "Министерство на земеделието и храните" и "Министерството на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 1998 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 19.09.2008 Г.)
§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 1998 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 30.01.2009 Г.)
§ 2. С тази наредба се въвежда Директива 2008/109/ЕО от 28.11.2008 г. за изменение на Приложение IV на Директива на Съвета 2000/29/ЕС за защитни мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растения или растителни продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (обн., ОВ, L319/68 от 28.11.2008 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 1998 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 30.01.2009 Г.)
§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на изискванията по т. 2 първо тире и т. 8 първо тире на глава I, част А от приложение № 4, които влизат в сила от 1 юли 2009 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 1998 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2009 Г.)
§ 5. С тази наредба се въвежда Директива 2009/7/ЕО на Комисията от 10 февруари 2009 г. за изменение на приложения I, II, IV и V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ L 40 от 11.2.2009 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 1998 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2009 Г.)
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 1998 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 11.12.2009 Г.)
§ 5. С тази наредба се въвежда Директива 2009/118/ЕО на Комисията от 9 септември 2009 г. за изменение на приложения II - V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (обн., ОВ, бр. 239 от 10/09/2009).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 1998 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 11.12.2009 Г.)
§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 1998 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.03.2010 Г.)
§ 4. С тази наредба се въвежда Директива 2010/1/ЕС на Комисията от 8 януари 2010 г. за изменение на приложения II, III и IV към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ, L 7, 12.1.2010 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 1998 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.03.2010 Г.)
§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 и 2
(Изм. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 28.06.2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., в сила от 19.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.)
ЧАСТ А
ВРЕДИТЕЛИ, ЧИИТО ВНАСЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СА ЗАБРАНЕНИ ВЪВ ВСИЧКИ СТРАНИ ЧЛЕНКИ
Глава I
ВРЕДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СЕ СРЕЩАТ В НИКОЯ ЧАСТ ОТ ОБЩНОСТТА И СА ВАЖНИ ЗА ЦЯЛАТА ОБЩНОСТ
(а) Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие
1. Acleris spp. (неевропейски)
2. Amauromyza maculosa (Malloch)
3. Anomala orientalis Waterhouse
4. Anoplophora chinensis (Thomson)
4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
5. Anoplophora malasiaca (Forster)
6. Arrhenodes minutus Drury
7. Bemisia tabaci Genn. (неевропейски популации), вектор на вируси, такива като:
(a) Bean golden mosaic virus
(б) Cowpea mild mottle virus
(в) Lettuce infectious yellows virus
(г) Pepper mild tigrе virus
(д) Squash leaf curl virus
(е) Euphorbia mosaic virus
(ж) Florida tomato virus
8. Cicadellidae (неевропейски, познати като вектори на Пирсовата болест (причинена от Xylella fastidiosa), такива като:
(a) Carneocephala fulgida Nottingham
(б) Draeculacephala minerva Ball
(в) Graphocephala atropunctata (Signoret)
9. Choristoneura spp. (неевропейски)
10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)
10.0. (нова - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.) Dendrolimus sibiricusTschetverikov
10.1. Diabrotica barberi Smith et Lawrence
10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
10.4. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.) Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith
11. Heliothis zea (Boddie)
11.1. Hirschmanniella spp., различни от Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc et Goodey
12. Liriomyza sativae Blanchard
13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen
14. Monochamus spp. (неевропейски)
15. Myndus crudus Van Duzee
16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen
16.1. Naupactus leucoloma Boheman
17. Premnotrypes spp. (неевропейски)
18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)
19.1. (нова - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.) Rhynchophorus palmarum (L.)
20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
21. Spodoptera eridania (Cramer)
22. Spodoptera frugiperda (Smith)
23. Spodoptera litura (Fabricius)
24. Thrips palmi Karny
25. Tephritidae (неевропейски), такива като:
(a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
(б) Anastrepha ludens (Loew)
(в) Anastrepha obliqua Macquart
(г) Anastrepha suspensa (Loew)
(д) Dacus ciliatus Loew
(е) Dacus curcurbitae Coquillet
(ж) Dacus dorsalis Hendel
(з) Dacus tryoni (Froggatt)
(и) Dacus tsuneonis Miyake
(й) Dacus zonatus Saund.
(к) Epochra canadensis (Loew)
(л) Pardalaspis cyanescens Bezzi
(м) Pardalaspis quinaria Bezzi
(н) Pterandrus rosa (Karsch)
(o) Rhacochlaena japonica Ito
(п) Rhagoletis cingulata (Loew)
(р) Rhagoletis completa Cresson
(с) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)
(т) Rhagoletis indifferens Curran
(у) Rhagoletis mendax Curran
(ф) Rhagoletis pomonella Walsh
(х) Rhagoletis ribicola Doane
(ц) Rhagoletis suavis (Loew)
26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (неевропейски популации)
27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo
(б) Бактерии
1. Xylella fastidiosa (Well a et Raju)
(в) Гъби
1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
3. Cronartium spp. (неевропейски)
4. Endocronartium spp. (неевропейски)
5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito
6. Gymnosporangium spp. (неевропейски)
7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar
8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis
9. Monilinia fructicola (Winter) Honey
10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson
12. Phoma andina Turkensteen
13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema
15. Thecaphora solani Barrus
15.1. Tilletia indica Mitra
16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers
(г) Вируси и вирусоподобни патогени
1. Elm phloem necrosis mycoplasm
2. Вируси и вирусоподобни организми по картофите, такива като:
(a) Andean potato latent virus
(б) Andean potato mottle virus
(в) Arracacha virus B, oca strain
(г) Potato black ringspot virus
(д) Potato spindle tuber viroid
(е) Potato virus T
(ж) Неевропейски изолати на картофените вируси A, M, S, V, X и Y (включително Yo, Yn и Yc) и Potato leafroll virus
3. Tobacco ringspot virus
4. Tomato ringspot virus
5. Вируси и вирусоподобни организми по Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. и Vitis L., такива като:
(a) Blueberry leaf mottle virus
(б) Cherry rasp leaf virus (американски)
(в) Peach mosaic virus (американски)
(г) Peach phony rickettsia
(д) Peach rosette mosaic virus
(е) Peach rosette mycoplasm
(ж) Peach X-disease mycoplasm
(з) Peach yellows mycoplasm
(и) Plum line pattern virus (американски)
(й) Raspberry leaf curl virus (американски)
(к) Strawberry latent "C" virus
(л) Strawberry vein banding virus
(м) Strawberry witches' broom mycoplasm
(н) неевропейски вируси и вирусоподобни организми по Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. и Vitis L.
6. Вируси, пренасяни от Bemisia tabaci Genn., такива като:
(a) Bean golden mosaic virus
(б) Cowpea mild mottle virus
(в) Lettuce infectious yellows virus
(г) Pepper mild tigrе virus
(д) Squash leaf curl virus
(е) Euphorbia mosaic virus
(ж) Florida tomato virus
(д) Паразитни растения
1. Arceuthobium spp. (неевропейски)
Глава II
ВРЕДИТЕЛИ, КОИТО СЕ СРЕЩАТ В ОБЩНОСТТА И СА ВАЖНИ ЗА ЦЯЛАТА ОБЩНОСТ
(а) Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие
0.1. (нова - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.) Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
1. Globodera pallida (Stone) Behrens
2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
3. (заличена - ДВ, бр. 82 от 2008 г., в сила от 19.09.2008 г.)
4. отпада [2002/36/EC]
5. отпада [2002/36/EC]
6. отпада [2002/36/EC]
6.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (всички популации)
6.2. Meloidogyne fallax Karssen
7. Opogona sacchari (Bojer)
8. Popillia japonica Newman
8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi
9. Spodoptera littoralis (Boisduval)
(б) Бактерии
1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
(в) Гъби
1. Melampsora medusae Thumen
2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
(г) Вируси и вирусоподобни патогени
1. Apple proliferation mycoplasm
2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
3. Pear decline mycoplasm
ЧАСТ Б
ВРЕДИТЕЛИ, ЧИИТО ВНАСЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СА ЗАБРАНЕНИ В НЯКОИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ
Вид Защитена зона(и)
1. Bemisia tabaci Genn. IRL, P (Azores, Beira Interior,
(европейски популации) Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (общините Alcobaca, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinha, Nazare, Obidos, Peniche и Torres Vedras) и Tras-os-Montes), UK, S, FI
1.1. Daktulosphaira CY
vitifoliae (Fitch)  
2. Globodera pallida FI, LV, SI, SK
(Stone) Behrens  
3. Leptinotarsa E (Ibiza и Menorca), IRL, CY,
decemlineata Say M, P (Azores и Madeira), UK, S (Malmohus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Lan, Halland), FI (окръзите Aland, Turku, Uusimaa, Kymi, Hame, Pirkanmaa, Satakunta).
4. Liriomyza bryoniae IRL и UK (Northern Ireland)
(Kaltenbach)  
1. Beet necrotic yellow F (Britanny), FI, IRL,
vein virus P (Azores), UK (Northern Ireland)
   
2. Tomato spotted wilt S, FI
virus  
   

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, 2 и 3
(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 28.06.2003 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2006 г., в сила от 24.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., в сила от 19.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2010 г., в сила от 16.03.2010 г.)
ЧАСТ А
ВРЕДИТЕЛИ, ЧИИТО ВНАСЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СА ЗАБРАНЕНИ ВЪВ ВСИЧКИ СТРАНИ ЧЛЕНКИ, АКО СЕ НАМИРАТ ВЪРХУ НЯКОИ РАСТЕНИЯ ИЛИ РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Глава I
ВРЕДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СЕ СРЕЩАТ В ОБЩНОСТТА И СА ВАЖНИ ЗА ЦЯЛАТА ОБЩНОСТ
(а) Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие
   
Вид Обект на зараза
   
1. Aculops fuchsiae Растения от Fuchsia L., предназ-
Keifer начени за засаждане, различни от
  семена
1.1. (нова - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.)  
Agrilus plani- Растения, предназначени
pennis Fairmaire за засаждане, различни
  от растителни тъканни култури и семена, дърво и кора от Fraxinus L., Juglans mand-shurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold && Zucc, с произход от Канада, Китай, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ;
2. Aleurocantus spp. Растения от Citrus L., Fortunella
  Swingle, Poncirus Raf. и техните хибриди, различни от плодове и семена
3. Anthonomus Растения от Fragaria L., предназ-
bisignifer (Schenkling) начени за засаждане, различни от
  семена
4. Anthonomus Растения от Fragaria L., предназ-
signatus (Say) начени за засаждане, различни от
  семена
5. Aonidella citrina Растения от Citrus L., Fortunella
Coquillet Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, различни от семена и плодове
6. Aphelenchoides Семена от Oryza spp.
besseyi Christie (*)  
7. Aschistonyx eppoi Растения от Juniperus L., различ-
Inouye ни от плодове и семена, с произ-
  ход от неевропейски страни
8. Bursaphelenchus Растения от Abies Mill., Cedrus
xylophilus Trew, Larix Mill., Picea A.Dietr.,
(Steiner and Buhere) Pinus L., Pseudotsuga Carr. и Tsuga
Nickle et al. Carr., различни от плодове и се-
  мена, както и дървен материал от иглолистни (Coniferales), с произход от неевропейски страни
9. Carposina niponensis Растения от Cydonia Mill., Malus
Walsingham Mill, Prunus и Pyrus L., различни
  от семена, с произход от неевропейски страни
10. Diaphorina citri Растения от Citrus L., Fortunella
Kuway Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, и Murraya Konig, различни от плодове и семена
11. Enarmonia Растения от Cydonia Mill., Malus
packardi (Zeller) Mill., Prunus L. и Pyrus L., различ-
  ни от семена, с произход от неевропейски страни
12. Enarmonia Растения от Crataegus L., Malus
prunivora Walsh Mill., Photinia Ldl., Prunus L. и Rosa
  L., предназначени за засаждане, различни от семена и плодове от Malus Mill. и Prunus L., с произход от неевропейски страни
13. Eotetranychus Растения от Citrus L., Fortunella
lewisi McGregor Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, различни от семена и плодове
14. Отменена 2003  
15. Grapholita Растения от Cydonia Mill., Malus
inopinata Heinrich Mill., Prunus L. и Pyrus L., различ-
  ни от семена, с произход от неевропейски страни
16. Hishomonus Растения от Citrus L., Fortunella
phycitis Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, различни от плодове и семена
17. Leucaspis japonica Растения от Citrus L., Fortunella
Ckll. Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, различни от семена и плодове
18. Listronotus Семена от Cruciferae, Gramineae
bonariensis (Kuschel) и Trifolium spp., с произход от
  Аржентина, Австралия, Боливия, Чили, Нова Зенландия и Уругвай
19. Margarodes, неев- Растения от Vitis L., различни от
ропейски видове, плодове и семена
такива като:  
(a) Margarodes vitis  
(Phillipi)  
(б) Margarodes  
vredendalensis de Klerk  
(в) Margarodes  
prieskaensis Jakubski  
20. Numonia Растения от Pyrus L., различни от
pyrivorella семена, с произход от неевропей-
(Matsumura) ски страни
21. Oligonychus Растения от Juniperus L., различ-
perditus Pritchard et ни от плодове и семена, с произ-
Baker ход от неевропейски страни
22. Pissodes spp. Растения от иглолистни
(неевропейски) (Coniferales), различни от плодо-
  ве и семена, дървен материал от иглолистни (Coniferales) с кора, и изолирана кора от иглолистни (Coniferales), с произход от неевропейски страни
23. Radopholus Растения от Citrus L., Fortunella
citrophilus Huettel Swingle, Poncirus Raf. и техните
Dickson et Kaplan хибриди, различни от плодове и
  семена, и растения от Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. Strelitziaceae, с корени или с прилепнала или свързана хранителна среда
24. (зал. - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.)  
25. Scirtothrips Растения от Citrus L., Fortunella
aurantii Faure Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, различни от семена
26. Scirtothrips Растения от Citrus L., Fortunella
dorsalis Hood Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, различни от плодове и семена
27. Scirtothrips citri Растения от Citrus L., Fortunella
(Moultex) Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, различни от семена
28. Scolytidae spp. Растения от иглолистни
(неевропейски) (Coniferale)s с височина над 3 m,
  различни от плодове и семена, дървен материал от иглолистни (Coniferales) с кора и изолирана кора от иглолистни (Coniferales,) с произход от неевропейски страни
28.1. (нова - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.)  
Scrobipalpopsis Клубени от Solanum tube-
solanivora Povolny rosum L.";
29. Tachypterellus Растения от Cydonia Mill., Malus
quadrigibbus Say Mill., Prunus L. u Pyrus L., различ-
  ни от семена, с произход от неевропейски страни
30. Toxoptera Растения от Citrus L., Fortunella
citricida Kirk. Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, различни от плодове и семена
31. Trioza erytreae Растения от Citrus L., Fortunella
Del Guercio Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди и Clausena Burm. f., различни от плодове и семена
32. Unaspis citri Растения от Citrus L., Fortunella
Comstock Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, различни от плодове и семена
(*) Aphelenchoides besseyi Christie не се среща по Oryza spp. в Общността.
   
(б) Бактерии  
   
Вид Обект на зараза
   
1. Citrus greening Растения от Citrus L., Fortunella
bacterium Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, различни от плодове и семена
2. Citrus variegated Растения от Citrus L., Fortunella
chlorosis Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, различни от плодове и семена
3. Erwinia stewartii Семена от Zea mays L.
(Smith) Dye  
4. Xanthomonas Растения от Citrus L., Fortunella
campestris (всички Swingle, Poncirus Raf. и техните
патогенни щамове хибриди, различни от семена
  за Citrus)
5. Xanthomonas Семена от Oryza spp.
campestris pv. oryzae  
(Ishiyama) Dye и pv.  
oryzicola (Fang. et al.) Dye
   
(в) Гъби  
   
Вид Обект на зараза
   
1. Alternaria alternata Растения от Cydonia Mill., Malus
(Fr.) Keissler (неев- Mill. u Pyrus L., предназначени за
ропейски патогенни засаждане, различни от семена, с
изолати) произход от неевропейски страни
1.1. Anisogramma Растения от Corylus L., предназ-
anomala (Peck) начени за засаждане, различни от
E. Muller семена, с произход от Канада и
САЩ  
2. Apiosporina Растения от Prunus L., предназна-
morbosa (Schwein.) чени за засаждане, различни от
v. Arx семена
3. Atropellis spp. Растения от Pinus L., различни от
  плодове и семена, изолирана кора и дървен материал от Pinus L.
4. Ceratocystis Растения от Acer saccharum
virescens (Davidson) Marsh., различни от плодове и се-
Moreau мена, с произход от САЩ и Канада, дървен материал от Acer saccharum Marsh, включително и такъв, който не е запазил естествената си кръгла повърхност, с произход от САЩ и Канада
5. Cercoseptoria pini- Растения от Pinus L. различни от
densiflorae (Hori et плодове и семена, и дървен мате-
Nambu) Deighton риал от Pinus L.
6. Cercospora Растения от Citrus L., Fortunella
angolensis Carv. Swingle, Poncirus Raf. и техните
et Mendes хибриди, различни от семена
7. Ciborinia camelliae Растения от Camellia L., предназ-
Kohn начени за засаждане, различни от семена, с произход от неевропейски страни
8. Diaporthe vaccinii Растения от Vaccinium spp., пред-
Shaer назначени за засаждане, различни от семена
9. Elsinoe spp. Bitanc. Растения от Fortunella Swingle,
et Jenk. Mendes Poncirus Raf. и техните хибриди,
  различни от плодове и семена и растения от Citrus L., и техните хибриди, различни от семена и плодове, без плодове от Citrus reticulata Blanco и Citrus sinensis (L.) Osbeck, с произход от Южна Америка
10. Fusarium Растения от Phoenix spp., различ-
oxysporum f. sp. ни от плодове и семена
albedinis (Kilian et  
Maire) Gordon  
11. Guignardia Растения от Citrus L., Fortunella
citricarpa Kiely Swingle, Poncirus Raf. или техните
(всички изолати, хибриди, различни от семена
патогени за Citrus)  
12. Guignardia piricola Растения от Cydonia Mill., Malus
(Nosa) Yamamoto Mill., Prunus L. и Pyrus L., различ-
  ни от семена, с произход от неевропейски страни
13. Puccinia Растения от Solanaceae, различ-
pittieriana Hennings ни от плодове и семена
14. Scirrhia acicola Растения от Pinus spp., различни
(Dearn.) Siggers от плодове и семена
14.1. (нова - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.)  
Stegophora ulmea Растения от Ulmus L. и
(Schweinitz: Fries) Zelkova L., предназначе-
Sydow && Sydow ни за засаждане, различ-
  ни от семена;
15. Venturia nashicola Растения от Pyrus L., предназна-
Tanaka et Yamamoto чени за засаждане, различни от
  семена, с произход от неевропейски страни
   
(г) Вируси и вирусоподобни патогени  
   
Вид Обект на зараза
   
1. Beet curly top virus Растения от Beta vulgaris L., пред-
(неевропейски назначени за засаждане, различ-
изолати) ни от семена
2. Black raspberry Растения от Rubus L., предназна-
latent virus чени за засаждане
3. Blight and Растения от Citrus L., Fortunella
blight-like Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, различни от плодове и
  семена
4. Cadang-Cadang Растения от Palmae, предназначе-
viroid ни за засаждане, различни от
  семeна, с произход от неевропейски страни
5. Cherry leafroll Растения от Rubus L., предназна-
virus (*) чени за засаждане
5.1. (нова - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.)  
Chrysanthemum Растения от Dendranthe-
stem necrosis virus ma(DC.) Des Moul. и
  Lycopersicon lycopersicum
  (L.) Karsten ex Farw., предназначени за засаждане, различни от семена.
6. Citrus mosaic virus Растения от Citrus L., Fortunella
  Swingle, Poncirus Raf. и техните хибриди, различни от плодове и семена
7. Citrus tristeza virus Растения от Citrus L., Fortunella
(неевропейски Swingle, Poncirus Raf. и техните
изолати) хибриди, различни от плодове
  и семена
8. Leprosis Растения от Citrus L., Fortunella
  Swingle, Poncirus Raf. и техните хибриди, различни от плодове и семена
9. Little cherry Растения от Prunus cerasus L.,
pathogen (неевро- Prunus avium L., Prunus incisa
пейски изолати) Thunb., Prunus sargentii Rehd.,
  Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram., Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum. и техните хибриди и сортове, предназначени за засаждане, различни от семена
10. Naturally Растения от Citrus L., Fortunella
spreading psorosis Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, различни от плодове и семена
11. Palm lethal Растения от Palmae, предназначе-
yellowing mycoplasm ни за засаждане, различни от се-
  мена, с произход от неевропейски страни
12. Prunus necrotic Растения от Rubus L., предназна-
ringspot virus (**) чени за засаждане
13. Satsuma dwarf Растения от Citrus L., Fortunella
virus Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, различни от плодове и семена
14. Tatter leaf virus Растения от Citrus L., Fortunella
  Swingle, Poncirus Raf. и техните хибриди, различни от плодове и семена
15. Witches' broom Растения от Citrus L., Fortunella
(MLO) Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, различни от плодове и семена
   
(*) Cherry leaf roll virus не се среща по Rubus L. в Общността.
(**) Prunus necrotic ringspot virus не се среща по Rubus L. в Общността.
Глава II
ВРЕДИТЕЛИ, КОИТО СЕ СРЕЩАТ В ОБЩНОСТТА И СА ВАЖНИ ЗА ЦЯЛАТА ОБЩНОСТ
(А) Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие
Вид Обект на зараза
   
1. Aphelenchoides Растения от Fragaria L., предназ-
besseyi Christie начени за засаждане, различни от
  семена
2. Daktulosphaira Растения от Vitis L., различни от
vitifoliae (Fitch) плодове и семена
3. Ditylenchus Цветни луковици и грудки от
destructor Thorne Crocus L., миниформи и техните
  хибриди от род Gladiolus Tourn. ex L., такива като Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss, Tulipa L., предназначени за засаждане, и клубени картофи (Solanum tuberosum L.), предназначени за засаждане
4. Ditylenchus dipsaci Семена и луковици от Allium
(Kuhn) Filipjev ascalonicum L., Allium cepa L. и
  Allium schoenoprasum L., предназначени за засаждане, и растения от Allium porrum L., предназначени за засаждане, луковици и грудки от Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "GoldenYellow", Galanthus L. Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., предназначени за засаждане, и семена от Medicago sativa L.
5. Circulifer Растения от Citrus L., Fortunella
haematoceps Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, различни от плодове и семена
6. Circulifer tenellus Растения от Citrus L., Fortunella
  Swingle, Poncirus Raf. и техните хибриди, различни от плодове и семена
6.1. Eutetranychus Растения от Citrus L., Fortunella
orientalis Klein Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, различни от плодове и семена
6.2. Helicoverpa Растения от armigera (Hubner) Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Herit. ex Ait. и от семейство Solanaceae, предназначени за засаждане, с изключение на семена
6.3. (нова - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.)  
Parasaissetia nigra Растения от Citrus L, For-
(Nietner) tunella Swingle, Poncirus
  Raf. и техните хибриди, различни от плодове и
  семена;
7. Radopholus similis Растения от Araceae, Marantaceae,
(Cobb) Thorne Musaceae, Persea spp.,
  Strelitziaceae, с корени или с прилепнала или свързана хранителна среда
8. Liriomyza Рязан цвят, листни зеленчуци от
huidobrensis Apium graveolens и растения от
(Blanchard) тревисти видове, предназначени
  за засаждане, различни от:
  - луковици,
  - грудки,
  - растения от семейство Gramineae,
  - ризоми,
  - семена
9. Liriomyza trifolii Рязан цвят, листни зеленчуци от
(Burgess) Apium graveolens и растения от
  тревисти видове, предназначени за засаждане, различни от:
  - луковици,
  - грудки,
  - растения от семейство Gramineae,
  - ризоми,
  - семена
10. (нова - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.)  
Paysandisia archon Растения от Palmae, пред-
(Burmeister) назначени за засаждане,
  с диаметър на стеблото в основата над 5 cm, принадлежащи към следните видове: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washing-tonia Raf.
   
(б) Бактерии  
   
Вид Обект на зараза
   
1. Clavibacter Семена от Medicago sativa L.
michiganensis spp.  
insidiosus (McCulloch)  
Davis et al.  
2. Clavibacter Растения от Lycopersicon
michiganensis spp. lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,
michiganensis (Smith) предназначени за засаждане
Davis et al.  
3. Erwinia amylovora Растения от Amelanchier Med.,
(Burr.) Winsl. et al. Chaenomeles Lindl., Cotoneaster
  Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L., предназначени за засаждане, различни от семена
4. Erwinia Растения от Dianthus L., предназ-
chrysanthemi pv. начени за засаждане, различни от
dianthicola (Hellmers) семена
Dickey  
5. Pseudomonas Растения от Dianthus L., предназ-
caryophylli начени за засаждане, различни от
(Burkholder) Starr семена
et Burkholder  
6. Pseudomonas Растения от Prunus persica (L.)
syringae pv. persicae Batsch и Prunus persica var.
(Prunier et al.) nectarina (Ait.) Maxim, предназна-
Young et al. чени за засаждане, различни от
  семена
7. Xanthomonas Семена от Phaseolus L.
campestris pv.  
phaseoli (Smith) Dye  
8. Xanthomonas Растения от Prunus L., предназна-
campestris pv. pruni чени за засаждане, различни от
(Smith) Dye семена
9. Xanthomonas Растения от Lycopersicon
campestris pv. lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
vesicatoria (Doidge) и Capsicum spp., предназначени за
Dye засаждане
10. Xanthomonas Растения от Fragaria L., предназ-
fragariae Kennedy начени за засаждане, различни от
et King семена
11. Xylophilus Растения от Vitis L., различни от
ampelinus плодове и семена
(Panagopoulos)  
Willems et al.  
   
(в) Гъби  
   
Вид Обект на зараза
   
1. Ceratocystis Растения от Platanus L., предназ-
fimbriata f. spp. начени за засаждане, различни от
platani Walter семена, и дървен материал от
  Platanus L., включително дървен материал, който не е запазил естествената си кръгла повърхност
2. (заличена - ДВ, бр. 82 от 2008 г., в сила от 19.09.2008 г.)
3. Cryphonectria Растения от Castanea Mill. и
parasitica (Murrill) Quercus L., предназначени за за-
Barr саждане, различни от семена
4. Didymella ligulicola Растения от Dendranthema (DC.)
(Baker, Dimock and Des Moul., предназначени за за-
Davis) v. Arx саждане, различни от семена
5. Phialophora Растения от Dianthus L., предназ-
cinerescens начени за засаждане, различни от
(Wollenweber) семена
van Beyma  
6. Phoma tracheiphila Растения от Citrus L., Fortunella
(Petri) Kanchaveli Swingle, Poncirus Raf. и техните
et Gikashvili хибриди, различни от семена
7. Phytophthora Растения от Fragaria L., предназ-
fragariae Hickmann начени за засаждане, различни от
var. fragariae семена
8. Plasmopara Семена от Helianthus annuus L.
halstedii (Farlow)  
Berl. et de Toni  
9. Puccinia horiana Растения от Dendranthema (DC.)
Hennings Des Moul., предназначени за за-
  саждане, различни от семена
10. Scirrhia pini Funk Растения от Pinus L., предназна-
et Parker чени за засаждане, различни от
  семена
11. Verticillium Растения от Humulus lupulus L.,
albo-atrum Reinke предназначени за засаждане, раз-
et Berthold лични от семена
12. Verticillium Растения от Humulus lupulus L.,
dahliae Klebahn предназначени за засаждане,
  различни от семена
   
(г) Вируси и вирусоподобни патогени  
   
Вид Обект на зараза
   
1. Arabis mosaic virus Растения от Fragaria L. и Rubus
  L., предназначени за засаждане, различни от семена
2. Beet leaf curl virus Растения от Beta vulgaris L., пред-
  назначени за засаждане, различни от семена
3. Chrysanthemum Растения от Dendranthema (DC.)
stunt viroid Des Moul., предназначени за за-
  саждане, различни от семена
4. Citrus tristeza virus Растения от Citrus L., Fortunella
(европейски изолати) Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, различни от плодове и семена
5. Citrus vein enation Растения от Citrus L., Fortunella
woody gall Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, различни от плодове и семена
6. Grapevine Растения от Vitis L., различни от
flavescence dorйe плодове и семена
MLO  
7. Plum pox virus Растения от Prunus L., предназна-
  чени за засаждане, различни от семена
8. Potato stolbur Растения от Solanaceae, предназ-
mycoplasm начени за засаждане, различни от
  семена
9. Raspberry Растения от Fragaria L. и Rubus
ringspot virus L., предназначени за засаждане,
  различни от семена
10. Spiroplasma Растения от Citrus L., Fortunella
citri Saglio et al. Swingle, Poncirus Raf. и техните
  хибриди, различни от плодове и семена
11. Strawberry Растения от Fragaria L., предназ-
crinkle virus начени за засаждане, различни от
  семена
12. Strawberry latent Растения от Fragaria L. и Rubus
ringspot virus L., предназначени за засаждане,
  различни от семена
13. Strawberry mild Растения от Fragaria L., предназ-
yellow edge virus начени за засаждане, различни от
  семена
14. Tomato black Растения от Fragaria L. и Rubus L.,
ring virus предназначени за засаждане,
  различни от семена
15. Tomato spotted Растения от Apium graveolens L.,
wilt virus Capsicum annum L., Cucumis melo
  L., Dendranthema (DC.) Des Moul., всички сортове на хибриди Нова Гвинея от Impatiens, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Nicotiana tabacum L., за които има доказателства, че са предназначени за търговия с цел промишлено производство на тютюн. Solanum melongena L. и Solanum tuberosum L., предназначени за засаждане, различни от семена
16. Tomato yellow Растения от Lycopersicon
leaf curl virus lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,
  предназначени за засаждане, различни от семена
   
ЧАСТ Б
ВРЕДИТЕЛИ, ЧИИТО ВНАСЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СА ЗАБРАНЕНИ В НЯКОИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, АКО СЕ НАМИРАТ ВЪРХУ НЯКОИ РАСТЕНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
(а) Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие
Вид Обект на зараза Защитена зона(и)
     
1. Anthonomus grandis (Boh.) Семена и плодове (кутийки) от Gossypium spp. и неомаганен папук EL, E (Andalucia, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia)
     
2. Cephalcia lariciphila (Klug) Растения от Larix Mill., предназначени за засаждане, различни от семена IRL, UK (Northern Ireland, Isle of Man и Jersey)
     
3. Dendroctonus micans Kugelan Растения от Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. и Pseudotsuga Carr., високи над 3 m, различни от плодове и семена, дървен материал от иглолистни (Coniferales) с кора, изолирана кора от иглолистни EL, IRL, UK (Northern Ireland, Isle of Man и Jersey)
     
4. Gilphinia hercyniae (Hartig) Растения от Picea A. Dietr, предназначени за засаждане, различни от семена EL, IRL, UK (Northern Ireland, Isle of Man и Jersey)
     
5. Gonipterus scutellatus Gyll. Растения от Eucalyptus l'Herit., различни от плодове и семена EL, P (Azores)
     
6. (a) Ips amitinus Eichhof Растения от Abies Mill., Larix Mill., Picea A. EL, F (Corsica), IRL, UK
  Dietr. и Pinus L., над 3 m високи, различни от плодове и семена, дървен материал от иглолистни (Coniferales) с кора, изолирана кора от иглолистни  
     
(б) Ips cembrae Heer Растения от Abies Mill., Larix Mill., Picea A. EL, IRL, UK (Northern Ireland, Isle of Man)
  Dietr. и Pinus L. и Pseudotsuga Carr., над 3 m високи, различни от плодове и семена, дървен материал от иглолистни (Coniferales) с кора, изолирана кора от иглолистни  
     
(в) Ips duplicatus Sahlberg Растения от Abies Mill., Larix Mill., Picea A. EL, IRL, UK
  Dietr. и Pinus L., над 3 m високи, различни от плодове и семена, дървен материал от иглолистни (Coniferales) с кора, изолирана кора от иглолистни  
     
(г) Ips sexdentatus Borner Растения от Abies Mill., Larix Mill., Picea A. IRL, CY, UK (Northern Ireland, Isle of Man)
  Dietr. и Pinus L., над 3 m високи, различни от плодове и семена, дървен материал от иглолистни (Coniferales) с кора, изолирана кора от иглолистни  
     
(д) Ips typographus Heer Растения от Abies Mill., Larix Mill., Picea A. IRL, UK
  Dietr., Pinus L. и Pseudotsuga Carr., над 3 m високи, различни от плодове и семена, иглолистен дървен материал (Coniferales) с кора, изолирана кора от иглолистни  
     
7. Отменена 2002/28/EC    
     
8. Отменена 2001/33/EC    
     
9. Sternochetus mangiferae Семена от Mangifera spp., с произход трети E (Granada и Malaga), P (Alentejo, Algarve
Fabricius страни и Madeira)
     
10. (заличена - ДВ, бр. 82 от 2008 г., в сила от 19.09.2008 г.)  
     
(б) Бактерии    
     
Вид Обект на зараза Защитена зона(и)
     
1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones Семена от Phaseolus vulgaris L. и Dolichos Jacq. EL, E, P
     
2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Растителни части, различни от плодове, семена и растения, предназначени за засаждане, включително жив полен, предназначен за опрашване от Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L. E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинция Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (с изключение на провинции Rovigo и Venice, общини Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana в провинция Padova и зоната на юг от магистрален път A4 в провинция Verona), LV, LT, P, SI (с изключение на региони Gorenjska, Koroska, Maribor и Notranjska), SK (с изключение на общини Blahova, Horne Myto и Okoc (окръг Dunajska Streda), Hronovce и Hronske Kl'acany (окръг Levice), Malinec (окръг Poltar), Hrhov (окръг Roznava), Vel'ke Ripnany (окръг Topol'cany), Kazimir, Luhyna, Maly Hores, Svatuse и Zatin (окръг Trebisov), FI, UK (Северна Ирландия, Isle of Man и Channel Islands).
     
(в) Гъби    
     
Вид Обект на зараза Защитена зона(и)
     
01 Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. Дървен материал, с изключение на дървен материал без кора и изолирана кора от Castanea Mill. CZ, IRL, S, UK (с изключение на Isle of Man)
     
1. Glomerella gossypii Edgerton Семена и плодове (кутийки) от Gossypium spp. EL
     
2. Gremmeniella abietina Растения от Abies Mill., Larix Mill., Picea A. IRL, UK (Northern Ireland)
(Lag.) Morelet Dietr., Pinus L. и Pseudotsuga Carr., предназначени за засаждане, различни от семена  
     
3. Hypoxylon mammatum Растения от Populus L., предназначени за IRL, UK (Northern Ireland)
(Wahl.) J. Miller засаждане, различни от семена  
     
(г) Вируси и вирусоподобни патогени    
     
Вид Обект на зараза Защитена зона(и)
     
1. Citrus tristeza virus Плодове от Citrus L., Fortunella Swingle, EL, F (Corsica), M, P (с изключение на Madeira)
(европейски изолати) Poncirus Raf. и техните хибриди, с листа и дръжки  
2. Grapvine Растения от вида CZ, FR
flavescence Vitis L., различни (Champagne-
doree MLO от плодове и Ardenne, Lorraine
  семена и Alsace), IT
    (Basilicata)

Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1 и 2
(Доп. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 28.06.2003 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2006 г., в сила от 24.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., в сила от 19.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., изм.- ДВ, бр. 21 от 2010 г., в сила от 16.03.2010 г.)
ЧАСТ А
РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ, ЧИЕТО ВНАСЯНЕ Е ЗАБРАНЕНО ВЪВ ВСИЧКИ СТРАНИ ЧЛЕНКИ
Описание Страна на произход
   
1. Растения от Abies Mill., Неевропейски страни
Cedrus Trew,  
Chamaecyparis Spach,  
Juniperus L., Larix Mill.,  
Picea A. Dietr., Pinus L.,  
Pseudotsuga Carr. и  
Tsuga Carr., различни от  
плодове и семена  
   
2. Растения от Неевропейски страни
Castanea Mill., и  
Querces L., с листа,  
различни от плодове и  
семена  
   
3. Растения от Populus L., Страни от Северна Америка
с листа, различни от  
плодове и семена  
4. Отпада 2004/102/EC  
   
5. Изолирана кора от Трети страни
Castanea Mill.  
   
6. Изолирана кора Страни от Северна Америка
от Querces L., различни от  
Quercus suber L.  
   
7. Изолирана кора от Страни от Северна Америка
Acer saccharum Marsh.  
   
8. Изолирана кора Страни от Американския
от Populus L. континент
   
9. Растения от Неевропейски страни
Chaenomeles Ldl.,  
Cydonia Mill., Crateagus L.,  
Malus Mill., Prunus L.,  
Pyrus L., и Rosa L.,  
предназначени за  
засаждане, различни от  
растения в покой,  
свободни от листа,  
цветове и плодове  
   
9.1. Растения САЩ, Китай, Япония,
от Photinia Ldl., Република Корея и Корейска
предназначени народно демократична
зазасаждане, различни република
от растения в покой  
свободни от листа,  
цветове и плодове  
   
10. Клубени от Трети страни, различни от
Solanum tuberosum L., Швейцария
картофи за семе  
   
11. Растения от видове Трети страни
от Solanum L.,  
образуващи столони или  
клубени, или техните  
хибриди, предназначени  
за засаждане, различни  
от клубени от  
Solanum tuberosum L.,  
описани в Приложение №  
3, Част А, т. 10  
   
12. Клубени от видове от Без да противоречи на
Solanum L., и техните специалните изисквания,
хибриди, различни от приложими за картофените
описаните в точки 10 и клубени, описани в
11 Приложение № 4, Част A, Глава I,
  Трети страни, различни от
  Алжир, Египет, Израел, Либия,
  Мароко, Сирия, Швейцария,
  Тунис и Турция и различни от
  Европейски трети страни,
  които са признати като
  свободни от
  Clavibadermichiganensis ssp.
  sepedonicus
  (Spieckermann et Kotthoff)
  Davis et al. в съответствие с
  процедурата определена в чл.
  18, т. 2 на Директива на
  Съвета 2000/29/ЕС или в които
  са изпълнени разпоредби,
  признати за равностойни на
  разпоредбите на Общността
  за борба
  с Clavibactermichiganensis ssp.
  sepedonicus
  (Spieckermann et Kotthoff)
  Davis et al. в съответствие с
  процедурата определена в чл.
  18, т. 2. на Директива на
  Съвета 2000/29/ЕС
   
13. Растения от Трети страни, различни от
Solanaceae, Европейски и
предназначени за Средиземноморски страни
засаждане, различни от  
семена и от тези,  
попадащи в Приложение №  
3, Част А, т. 10, 11 или 12.  
   
14. Почва и хранителна Турция, Беларус, Молдова,
среда, която се състои Русия, Украйна и Трети страни,
изцяло или отчасти от които не принадлежат към
почва или твърди континентална Европа,
органични субстанции различни от Египет, Израел,
като части от растения, Либия, Мароко, Тунис
хумус, включително  
торф или кора, различна  
от тази, съставена само  
от торф  
   
15. Растения от Vitis L., Трети страни, различни от
различни от плодове Швейцария
   
16. Растения от Citrus L., Трети страни
Fortunella Swingle,  
Poncirus Raf, и техните  
хибриди, различни от  
плодове и семена  
   
17. Растения Алжир, Мароко
от Phoenix spp., различни  
от плодове и семена  
   
18. Растения Без да противоречи на
от Cydonia Mill., забраните, приложими за
Malus Mill., Prunus L. растенията, описани в
и Pyrus L. и техните Приложение № 3, Част А, т. 9, ако
хибриди, и Fragaria L., е уместно, неевропейски
предназначени за страни, различни
засаждане, различни от отсредиземноморските страни,
семена Австралия, Нова Зеландия,
  Канада, континенталните щати
  на САЩ
   
19. Растения Трети страни, различни от
отсемейство Graminacae, Европейските и
различни от Средиземноморските страни
многогодишни, украсни  
треви от  
подсем. Bambusoideaeи  
Panicoideaeи родове  
Buchloe, Bouteloua Lag.,  
Calamagrostis,  
Cortaderia Stapf.,  
Glyceria R. Br.,  
Hakonechloa Mak.  
ex Honda, Hystrix,  
Molinia, Phalaris L.,  
Shibataea,  
Spartina Schreb., Stipa L.  
и Uniola L.,  
предназначени за  
засаждане, различни от  
семена  
   
ЧАСТ Б
РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ, ЧИЕТО ВНАСЯНЕ Е ЗАБРАНЕНО В НЯКОИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ
Описание Защитена зона(и)
1. Без да противоречи на забраните, приложими за растенията, описани в Приложение № 3, Част А, т. 9, 9.1 и 18, ако е уместно, растения и жив полен за опрашване от Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L., различни от плодове и семена, с произход от трети страни различни от Швейцария и различни от тези, които са признати за свободни от Erwiniaamylovora (Burr.) Winsl. еtal., съгласно т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕС процедура или в които в съответствие с международните стандарти за фитосанитарните мерки са определени свободни от вредители райони по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. еtal. и са признати като такива в съответствие с процедурите съгласно чл. 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕС E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинция Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (с изключение на провинции Rovigo и Venice, общини Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana в провинция Padova и зоната на юг от магистрален път A4 в провинция Verona), LV, LT, P, SI (с изключение на региони Gorenjska, Koroska, Maribor и Notranjska), SK (с изключение на общини Blahova, Horne Myto и Okoc (окръг Dunajska Streda), Hronovce и Hronske Kl'acany (окръг Levice), Malinec (окръг Poltar), Hrhov (окръг Roznava), Vel'ke Ripnany (окръг Topol'cany), Kazimir, Luhyna, Maly Hores, Svatuse и Zatin (окръг Trebisov), FI, UK (Северна Ирландия, Isle of Man и Channel Islands).
2. Без да противоречи на забраните, приложими за растенията, описани в Приложение № 3, Част А, т. 9, 9.1 и 18, ако е уместно, растения и жив полен за опрашване от Cotoneaster Ehrh. и Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, различни от плодове и семена, с произход от трети страни, различни от тези, които са признати за свободни от Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. еt al.,съгласно предвидената в чл. 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕС процедура или в които, в съответствие с международните стандарти за фитосанитарните мерки, са определени свободни от вредители райони по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. еt al и са признати като такива в съответствие с процедурите съгласно чл. 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕС E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинция Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (с изключение на провинции Rovigo и Venice, общини Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana в провинция Padova и зоната на юг от магистрален път A4 в провинция Verona), LV, LT, P, SI (с изключение на региони Gorenjska, Koroska, Maribor и Notranjska), SK (с изключение на общини Blahova, Horne Myto и Okoc (окръг Dunajska Streda), Hronovce и Hronske Kl'acany (окръг Levice), Malinec (окръг Poltar), Hrhov (окръг Roznava), Vel'ke Ripnany (окръг Topol'cany), Kazimir, Luhyna, Maly Hores, Svatuse и Zatin (окръг Trebisov), FI, UK (Северна Ирландия, Isle of Man и Channel Islands).

Приложение № 4 към чл. 11
(Изм. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 28.06.2003 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2006 г., в сила от 24.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., в сила от 19.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2009 г., в сила от 30.01.2009 г., с изключение на изискванията по т. 2 първо тире и т. 8 първо тире на глава I, част А, които влизат в сила от 1 юли 2009 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., изм.- ДВ, бр. 21 от 2010 г., в сила от 16.03.2010 г.)
Част A
 
РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ИЛИ ДРУГИ ПРОДУКТИ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ВНАСЯНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО ИМ ВЪВ ВСИЧКИ СТРАНИ ЧЛЕНКИ
 
Глава I
 
РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ, С ПРОИЗХОД ИЗВЪН ОБЩНОСТТА
 
Растения, растителни и други продукти Специални изисквания
1.1. Описан или неописан в Официална декларация, че
митническите тарифни кодове в дървеният материал е бил
приложение 5, част Б, дървен подложен на:
материал от иглолистни (Coniferales), а) термично третиране до
с изключение на Thuja L., различен постигане на минимална
от този под формата на: температура в сърцевината
- стърготини, частички, дървени 56 °С за най-малко 30
трици, талаш, дървесинни отпадъци минути, доказано чрез
и остатъци, получен изцяло или маркировка "НТ",
отчасти от тези иглолистни, поставена върху дървения
- дървен опаковъчен материал под материал или на всяка
формата на опаковъчни каси, друга опаковка съгласно
касетки, щайги, барабани за кабели употребата, и отразено в
и други подобни опаковки, палети, сертификатите по чл. 13,
бокс-палети и други товарни дъски, или
напречни греди, използвани при б) фумигация, по
транспорт на обекти от всички спецификация одобрена в
видове, съответствие с
- дървен материал, използван за процедурата определена в
закрепване и поддържане на чл. 18, т. 2 на Директива на
недървесинен товар, Съвета 2000/29/ЕС,
- дървен материал от Libocedrus обозначена в
decurrens Torr., за който има сертификатите по чл. 13, с
доказателство, че е бил преработен активното вещество,
или използван за производството минималната температура
на моливи чрез термично третиране на дървесината, дозата
за постигане на минимална (g/m3) и времето за
температура 82°С за период от 7 до експозиция (h),
8 дни, включително дървен или
материал, които не е запазил в) химично импрегниране
естествената си кръгла повърхност, с под налягане с продукт
произход Канада, Китай, Япония, одобрен в съответствие с
Република Корея, Мексико, Тайван и процедурата определена в
САЩ, където е известно, че се среща чл. 18, т. 2 на Директива на
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner Съвета 2000/29/ЕС,
et Buhrer) Nickle et al. обозначено в
  сертификатите, указани по
  чл. 13, с активното
  вещество, налягането (psi
  или kPa) и концентрацията
  (%).
1.2. Описан или неописан в Официална декларация, че
митническите тарифни кодове на дървеният материал е бил
приложение № 5, част Б, дървен подложен на:
материал от иглолистни (Coniferales), а) термично третиране до
с изключение на Thuja L., под постигане на минимална
формата на: температура в сърцевината
- стърготини, частички, дървени 56 °С за най-малко 30
трици, талаш, дървесинни отпадъци минути и отразено в
и остатъци, получен изцяло или сертификатите по чл. 13,
отчасти от тези иглолистни, с или
произход Канада, Китай, Япония, б) фумигация, по
Република Корея, Мексико, Тайван и спецификация одобрена в
САЩ, където е известно, че се среща съответствие с
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner процедурата определена в
et Buhrer) Nickle et al. чл. 18, т. 2 на Директива на
  Съвета 2000/29/ЕС,
  обозначена в
  сертификатите по чл. 13, с
  активното вещество,
  минималната температура
  на дървесината, дозата
  (g/m3) и времето за
  експозиция (h).
1.3. Описан или неописан в Официална декларация, че
митническите тарифни кодове на дървеният материал:
приложение № 5, част Б, дървен а) е без кора,
материал от Thuja L., различен от или
този под формата на: б) е бил подложен на
- стърготини, частички, дървени сушене в пещ до
трици, талаш, дървесинни отпадъци довеждане на влажността
и остатъци, му под 20% съдържание на
- дървен опаковъчен материал под влага, изразено като
формата на опаковъчни каси, процент сухо вещество,
касетки, щайги, барабани за кабели постигнато чрез подходящ
и други подобни опаковки, палети, времеви/температурен
бокс-палети и други товарни дъски, режим. Това трябва да
напречни греди, използвани при бъде доказано чрез
транспорт на обекти от всички маркировка "kiln-dried" или
видове, "K.D" или друга
- дървен материал, използван за международно призната
закрепване и поддържане на маркировка, поставена
недървесинен товар, с произход върху дървения материал
Канада, Китай, Япония, Република или на всяка друга
Корея, Мексико, Тайван и САЩ, опаковка съгласно
където е известно, че се среща употребата,
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner или
et Buhrer) Nickle et al. в) е бил подложен на
  подходящо термично
  третиране до постигане на
  минимална температура в
  сърцевината 56°С за
  най-малко 30 минути,
  доказано чрез маркировка
  "НТ", поставена върху
  дървения материал или на
  всяка друга опаковка
  съгласно употребата, и
  отразено в сертификатите
  по чл. 13,
  или
  г) е бил подложен на
  подходяща фумигация, по
  спецификация одобрена в
  съответствие с
  процедурата определена в
  чл. 18, т. 2 на Директива на
  Съвета 2000/29/ЕС,
  обозначена в
  сертификатите по чл. 13, с
  активното вещество,
  минималната температура
  на дървесината, дозата
  (g/m3) и времето за
  експозиция (h),
  или
  д) е бил подложен на
  подходящо химично
  импрегниране под
  налягане с продукт
  одобрен в съответствие с
  процедурата определена в
  чл. 18, т. 2 на Директива на
  Съвета 2000/29/ЕС,
  обозначено в
  сертификатите, указани по
  чл. 13, с активното
  вещество, налягането (psi
  или kPa) и концентрацията
  (%).
1.4. Описан или неописан в Официална декларация, че
митническите тарифни кодове на дървеният материал:
приложение № 5, част Б, дървен а) е бил произведен от
материал от Thuja L. под формата обелен кръгъл дървен
на: материал,
- стърготини, частички, дървени или
трици, талаш, дървесни отпадъци и б) е бил подложен на
остатъци, с произход Канада, Китай, сушене в пещ до
Япония, Република Корея, Мексико, довеждане на влажността
Тайван и САЩ, където е известно, че му под 20% съдържание на
се среща Bursaphelenchus xylophilus влага, изразено като
(Steiner et Buhrer) Nickle et al. процент сухо вещество,
  постигнато чрез подходящ
  времеви/температурен
  режим,
  или
  в) е бил подложен на
  подходяща фумигация, по
  спецификация одобрена в
  съответствие с
  процедурата определена в
  чл. 18, т. 2 на Директива на
  Съвета 2000/29/ЕС,
  обозначена в
  сертификатите по чл. 13, с
  активното вещество,
  минималната температура
  на дървесината, дозата
  (g/m3) и времето за
  експозиция (h),
  или
  г) е бил подложен на
  подходящо термично
  третиране до постигане на
  минимална температура в
  сърцевината 56°С за
  най-малко 30 минути,
  отразено в сертификатите
  по чл. 13.
1.5. Описан или неописан в Официална декларация, че
митническите тарифни кодове на дървеният материал:
приложение № 5, част Б, дървен а) произхожда от райони,
материал от иглолистни (Coniferales), свободни от:
различен от този под формата на: - Monochamus spp.
- стърготини, частички, дървени (неевропейски видове)
трици, талаш, дървесинни отпадъци - Pissodes spp.
и остатъци, получен изцяло или (неевропейски видове)
отчасти от тези иглолистни, - Scolytidae spp.
- дървен опаковъчен материал под (неевропейски видове)
формата на опаковъчни каси, Районът трябва да бъде
касетки, щайги, барабани за кабели описан в сертификатите по
и други подобни опаковки, палети, чл. 13, в графа "място на
бокс-палети и други товарни дъски, произход",
напречни греди, използвани при или
транспорт на обекти от всички б) е без кора и ходове,
видове, причинени от род
- дървен материал, използван за Monochamus spp.
закрепване и поддържане на (неевропейски видове),
недървесинен товар, включително определени за тази цел
такъв, който не е запазил като такива с диаметър
естествената си кръгла повърхност, с по-голям от 3 мм,
произход Русия, Казахстан и или
Турция. в) е бил подложен на
  сушене в пещ до
  довеждане на влажността
  му под 20% съдържание на
  влага, изразено като
  процент сухо вещество,
  постигнато чрез подходящ
  времеви/температурен
  режим. Това трябва да
  бъде доказано чрез
  маркировка "kiln-dried" или
  "K.D" или друга
  международно призната
  маркировка, поставена
  върху дървения материал
  или на всяка друга
  опаковка съгласно
  употребата,
  или
  г) е бил подложен на
  подходящо термично
  третиране до постигане на
  минимална температура в
  сърцевината 56 °С за
  най-малко 30 минути,
  доказано чрез маркировка
  "НТ", поставена върху
  дървения материал или на
  всяка друга опаковка
  съгласно употребата, и
  отразено в сертификатите
  по чл. 13,
  или
  д) е бил подложен на
  подходяща фумигация, по
  спецификация одобрена в
  съответствие с
  процедурата определена в
  чл. 18, т. 2 на Директива на
  Съвета 2000/29/ЕС,
  обозначена в
  сертификатите по чл. 13, с
  активното вещество,
  минималната температура
  на дървесината, дозата
  (g/m3) и времето за
  експозиция (h),
  или
  е) е бил подложен на
  подходящо химично
  импрегниране под
  налягане с продукт
  одобрен в съответствие с
  процедурата определена в
  чл. 18, т. 2 на Директива на
  Съвета 2000/29/ЕС,
  обозначено в
  сертификатите, указани по
  чл. 13, с активното
  вещество, налягането (psi
  или kPa) и концентрацията
  (%).
1.6. Описан или неописан в Официална декларация, че
митническите тарифни кодове на дървеният материал:
приложение № 5, част Б, дървен а) е без кора и ходове,
материал от иглолистни (Coniferales), причинени от род
различен от този под формата на: Monochamus spp.
- стърготини, частички, дървени (неевропейски видове),
трици, талаш, дървесинни отпадъци определени за тази цел
и остатъци, получен изцяло или като такива с диаметър
отчасти от тези иглолистни, по-голям от 3 мм,
- дървен опаковъчен материал под или
формата на опаковъчни каси, б) е бил подложен на
касетки, щайги, барабани за кабели сушене в пещ до
и други подобни опаковки, палети, довеждане на влажността
бокс-палети и други товарни дъски, му под 20% съдържание на
напречни греди, използвани при влага, изразено като
транспорт на обекти от всички процент сухо вещество,
видове, постигнато чрез подходящ
- дървен материал използван за времеви/температурен
закрепване и поддържане на режим. Това трябва да
недървесинен товар, включително бъде доказано чрез
такъв, който не е запазил маркировка "kiln-dried" или
естествената си кръгла повърхност, с "K.D" или друга
произход от трети страни, различни международно призната
от: маркировка, поставена
- Русия, Казахстан и Турция, върху дървения материал
- Европейски страни, или на всяка друга
- Канада, Китай, Япония, Република опаковка съгласно
Корея, Мексико, Тайван и САЩ, употребата,
където е известно, че се среща или
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner в) е бил подложен на
et Buhrer) Nickle et al. подходяща фумигация, по
  спецификация одобрена в
  съответствие с
  процедурата определена в
  чл. 18, т. 2 на Директива на
  Съвета 2000/29/ЕС,
  обозначена в
  сертификатите по чл. 13, с
  активното вещество,
  минималната температура
  на дървесината, дозата
  (g/m3) и времето за
  експозиция (h),
  или
  г) е бил подложен на
  подходящо химично
  импрегниране под
  налягане с продукт
  одобрен в съответствие с
  процедурата определена в
  чл. 18, т. 2 на Директива на
  Съвета 2000/29/ЕС,
  обозначено в
  сертификатите, указани по
  чл. 13, с активното
  вещество, налягането (psi
  или kPa) и концентрацията
  (%),
  или
  д) е бил подложен на
  подходящо термично
  третиране до постигане на
  минимална температура в
  сърцевината 56 °С за
  най-малко 30 минути,
  доказано чрез маркировка
  "НТ", поставена върху
  дървения материал или на
  всяка друга опаковка
  съгласно употребата, и
  отразено в сертификатите
  по чл. 13.
1.7. Описан или неописан в Официална декларация, че
митническите тарифни кодове на дървеният материал:
приложение № 5, част Б, дървен а) произхожда от райони,
материал под формата на свободни от:
стърготини, частички, дървени - Monochamus spp.
трици, талаш, дървесинни отпадъци (неевропейски видове)
и остатъци, получен изцяло или - Pissodes spp.
отчасти от иглолистни (Coniferales), с (неевропейски видове)
произход: - Scolytidae spp.
- Русия, Казахстан и Турция, (неевропейски видове)
- неевропейски страни, различни от Районът трябва да бъде
Канада, Китай, Япония, Република описан в сертификатите по
Корея, Мексико, Тайван и САЩ, чл. 13, в графа "място на
където е известно, че се среща произход",
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner или
et Buhrer) Nickle et al. б) е произведен от обелена
  кръгла дървесина,
  или
  в) е бил подложен на
  сушене в пещ до
  довеждане на влажността
  му под 20 % съдържание
  на влага, изразено като
  процент сухо вещество,
  постигнато чрез подходящ
  времеви/температурен
  режим,
  или
  г) е бил подложен на
  подходяща фумигация, по
  спецификация одобрена в
  съответствие с
  процедурата определена в
  чл. 18, т. 2 на Директива на
  Съвета 2000/29/ЕС,
  обозначена в
  сертификатите по чл. 13, с
  активното вещество,
  минималната температура
  на дървесината, дозата
  (g/m3) и времето за
  експозиция (h),
  или
  д) е бил подложен на
  подходящо термично
  третиране до постигане на
  минимална температура в
  сърцевината 56°С за
  най-малко 30 мин, отразено
  в сертификатите по чл. 13.
2. Дървен опаковъчен Дървеният опаковъчен мате-
материал под формата риал трябва да бъде:
на опаковъчни каси, - свободен от кора, с
касетки, щайги, бара- изключение на известен брой ин-
бани за кабели и други дивидуални парчета от кора,
подобни опаковки, па- които са с широчина по-мал-
лети, бокс-палети и ко от 3 см (независимо от
други товарни дъски, дължината) или ако широ-
напречни греди, пона- чината им е над 3 см, да са на
стоящем използвани площ не повече от 50 см2 , и
при транспорт на обек- - обект на една от одобрени-
ти от всякакъв вид, с те мерки, както е посоче-
изключение на суров но в Приложение I на
дървен материал с дебе- международния стандарт
лина 6 мм или по-мал- за фитосанитарни мерки
ко от 6 мм и прерабо- № 15 Указания за регули-
тен дървен материал, ране на дървен опаковъ-
произведен чрез слеп- чен материал в междуна-
ване, нагряване и пре- родната търговия, и
соване или на комби- - с поставена маркировка,
нация от тях, идващ от както е описано в Прило-
трети страни, с изклю- жение II на FAO между-
чение на Швейцария. народен стандарт за фитосанитарни мерки № 15 Указания за регулиране на дървен опаковъчен материал в международната търговия, посочваща, че дървеният опаковъчен материал е бил обект на одобрена фитосанитарна мярка.
2.1. Дървен материал от Acer Официална декларация, че
saccharum Marsh., включително дървеният материал е бил
дървен материал, който не е подложен на сушене в пещ
запазил естествената си кръгла до довеждане на
повърхност, различен от този под влажността му под 20%
формата на: съдържание на влага,
- дървен материал за изразено като процент
производството на фурнирни сухо вещество, постигнато
листове, чрез подходящ
- стърготини, частички, дървени времеви/температурен
трици, талаш, дървесинни отпадъци режим. Това трябва да
и остатъци, бъде доказано чрез
с произход САЩ и Канада. маркировка "kiln-dried" или
  "K.D" или друга
  международно призната
  маркировка, поставена
  върху дървения материал
  или на всяка друга
  опаковка съгласно
  употребата.
2.2. Дървен материал от Acer Официална декларация, че
saccharum Marsh., предназначен за дървеният материал
производство на фурнирни листове, произхожда от райони,
с произход САЩ и Канада. свободни от Ceratocystis
  virescens (Davidson)
  Moreau, и е предназначен
  за производство на
  фурнирни листове.
2.3. (нова - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.)  
Описан или не- Официална декларация,
описан в митнически- че дървеният материал:
те тарифни кодове в а) произхожда от зона, за
приложение 5, част Б, която е установено от на-
дървен материал от ционалната служба за ра-
Fraxinus L., Juglans стителна защита в стра-
mandshurica Maxim., ната износител, че е сво-
Ulmus davidiana бодна от Agrilus planipen-
Planch., Ulmus parvi- nis Fairmaire в съответ-
folia Jacq. и Pterocarya ствие със съответните
rhoifolia Siebold && международни стандарти
Zucc., във форма, за фитосанитарни мерки;
различна от: или
- частички, добити б) че е така фасониран,
изцяло или отчасти от че облата повърхност е
посочените дървета, изцяло отстранена.
- дървен опаковъчен материал под формата на опаковъчни каси, касетки, щайги, барабани за кабели и други подобни опаковки, палети, бокс-палети и други товарни дъски, напречни греди, използвани при транспорт на обекти от всички видове,  
- дървен материал, използван за закрепване или подпора на недървесинен товар,  
като обаче се включва дървен материал, който не е запазил своята естествена обла повърхност,  
с произход от Канада, Китай, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ  
2.4. (нова - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.)  
Описан или неопи- Официална декларация,
сан в митническите че дървеният материал:
тарифни кодове в при- а) произхожда от зона, за
ложение 5, част Б, която е установено от на-
дървен материал под ционалната служба за ра-
формата на частички, стителна защита в стра-
добити изцяло или от- ната износител, че е сво-
части от Fraxinus L., бодна от Agrilus planipen-
Juglans mandshurica nis Fairmaire в съответ-
Maxim., Ulmus davidia- ствие със съответните
na Planch., Ulmus par- международни стандарти
vifolia Jacq. и Pteroca- за фитосанитарни мерки;
rya rhoifolia Siebold && или
Zucc., с произход от б) че е обработен до пар-
Канада, Китай, Япо- чета, чиито размери - де-
ния, Монголия, Ре- белина и широчина, не
публика Корея, Русия, надвишават 2,5 cm.
Тайван и САЩ  
2.5. (нова - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.)  
Изолирана кора Официална декларация,
от Fraxinus L., Juglans че изолираната кора:
mandshurica Maxim., а) произхожда от зона, за
Ulmus davidiana която е установено от на-
Planch., Ulmus parvifo- ционалната служба за ра-
lia Jacq. и Pterocarya стителна защита в стра-
rhoifolia Siebold && ната износител, че е сво-
Zucc., с произход от бодна от Agrilus planipen-
Канада, Китай, Япо- nis Fairmaire в съответ-
ния, Монголия, Ре- ствие със съответните
публика Корея, Русия, международни стандарти
Тайван и САЩ за фитосанитарни мерки;
  или
  б) че е обработена до парчета, чиито размери - дебелина и широчина, не надвишават 2,5 cm.;
3. Дървен материал от Quercus L., Официална декларация, че
различен от този под формата на: дървеният материал:
- стърготини, частички, дървени а) е квадратен, за да може
трици, талаш, дървесинни отпадъци да се премахне изцяло
и остатъци, кръглата повърхност,
- бурета, бъчви, каци, качета и други или
бъчварски продукти и дървени части б) е свободен от кора и
от тях, включително дъги на бъчви, водното съдържание е
за които има документирано по-малко от 20%, изразено
доказателство, че дървеният като процент сухо
материал е бил произведен или вещество,
преработен чрез използване на или
термично третиране до постигане на в) е свободен от кора и е
минимална температура 176°С за 20 бил обеззаразен с горещ
мин, включително дървен материал, въздух или третиране
който не е запазил естествената си (пропарване) с гореща
кръгла повърхност, с произход САЩ. вода,
  или
  г) ако е нарязан, със или
  без остатъчна кора по него,
  е бил подложен на сушене
  в пещ до довеждане на
  влажността му под 20%
  съдържание на влага,
  изразено като процент
  сухо вещество, постигнато
  чрез подходящ
  времеви/температурен
  режим. Това трябва да
  бъде доказано чрез
  маркировка "kiln-dried" или
  "K.D" или друга
  международно призната
  маркировка, поставена
  върху дървения материал
  или на всяка друга
  опаковка съгласно
  употребата.
4. отменена 2004  
5. Дървен материал от Platanus L., с Официална декларация, че
изключение на такъв под формата дървеният материал е бил
на стърготини, частички, дървени подложен на сушене в пещ
трици, талаш, дървесинни отпадъци до довеждане на
и остатъци, но включително дървен влажността му под 20%
материал, които не е запазил съдържание на влага,
естествената си кръгла повърхност, с изразено като процент
произход САЩ или Армения. сухо вещество, постигнато
  чрез подходящ
  времеви/температурен
  режим и доказано чрез
  маркировка "kiln-dried" или
  "K.D" или друга
  международно призната
  маркировка, поставена
  върху дървения материал
  или на всяка друга
  опаковка съгласно
  употребата.
6. Дървен материал от Populus L., с Официална декларация, че
изключение на такъв под формата дървеният материал:
на стърготини, частички, дървени - е свободен от кора,
трици, талаш, дървесинни отпадъци или
и остатъци, но включително дървен - е бил подложен на
материал, който не е запазил сушене в пещ до
естествената си кръгла повърхност, с довеждане на влажността
произход страни от Американския му под 20% съдържание на
континент. влага, изразено като
  процент сухо вещество,
  постигнато чрез подходящ
  времеви/температурен
  режим. Това трябва да
  бъде доказано чрез
  маркировка "kiln-dried" или
  "K.D" или друга
  международно призната
  маркировка, поставена
  върху дървения материал
  или на всяка друга
  опаковка съгласно
  употребата.
7.1 Описан или неописан в Официална декларация, че
митническите тарифни кодове на дървеният материал:
приложение № 5, част Б, дървен а) е бил произведен от
материал под формата на обелена кръгла дървесина,
стърготини, частички, дървени или
трици, талаш, дървесинни отпадъци б) е бил подложен на
и остатъци, получен изцяло или сушене в пещ до
отчасти от: довеждане на влажността
- Acer saccharum Marsh., с произход му под 20% съдържание на
САЩ и Канада, влага, изразено като
- Platanus L., с произход САЩ или процент сухо вещество,
Армения, постигнато чрез подходящ
- Populus L., с произход времеви/температурен
Американския континент. режим,
  или
  в) е бил подложен на
  подходяща фумигация, по
  спецификация одобрена в
  съответствие с
  процедурата определена в
  чл. 18, т. 2 на Директива на
  Съвета 2000/29/ЕС,
  обозначена в
  сертификатите по чл. 13, с
  активното вещество,
  минималната температура
  на дървесината, дозата
  (g/m3) и времето за
  експозиция (h),
  или
  г) е бил подложен на
  подходящо термично
  третиране до постигане на
  минимална температура в
  сърцевината 56°С за
  най-малко 30 мин, отразено
  в сертификатите по чл. 13.
7.2. Описан или неописан в Официална декларация, че
митническите тарифни кодове на дървеният материал:
приложение № 5, част Б, дървен а) е бил подложен на
материал под формата на сушене в пещ до
стърготини, частички, дървени довеждане на влажността
трици, талаш, дървесинни отпадъци му под 20% съдържание на
и остатъци, получен изцяло или влага, изразено като
отчасти от Quercus L., с произход процент сухо вещество,
САЩ. постигнато чрез подходящ
  времеви/температурен
  режим,
  или
  б) е бил подложен на
  подходяща фумигация, по
  спецификация одобрена в
  съответствие с
  процедурата определена в
  чл. 18, т. 2 на Директива на
  Съвета 2000/29/ЕС,
  обозначена в
  сертификатите по чл. 13, с
  активното вещество,
  минималната температура
  на дървесината, дозата
  (g/m3) и времето за
  експозиция (h),
  или
  в) е бил подложен на
  подходящо термично
  третиране до постигане на
  минимална температура в
  сърцевината 56°С за
  най-малко 30 мин, отразено
  в сертификатите по чл. 13.
7.3. Изолирана кора от иглолистни Официална декларация, че
(Coniferales), с произход изолираната кора:
неевропейски страни. а) е била обект на
  подходяща фумигация с
  фумигант, одобрен в
  съответствие с
  процедурата определена в
  чл. 18, т. 2 на Директива на
  Съвета 2000/29/ЕС,
  обозначена в
  сертификатите по чл. 13, с
  активното вещество,
  минималната температура
  на дървесината, дозата
  (g/m3) и времето за
  експозиция (h),
  или
  б) е била подложена на
  подходящо термично
  третиране до постигане на
  минимална температура в
  сърцевината 56°С за
  най-малко 30 мин, отразено
  в сертификатите по чл. 13.
8. Дървен материал, Дървеният материал трябва
използван за закрепва- да бъде:
не и поддържане на не- - свободен от кора, с
дървесинен товар, изключение на известен брой ин-
включително такъв, дивидуални парчета от кора,
който не е запазил които са с широчина по-мал-
естествената си кръгла ко от 3 см (независимо от дъл-
повърхност, с изклю- жината) или ако широчина-
чение на суров дървен та им е над 3 см, да са на площ
материал с дебелина не повече от 50 см 2 , и
6 мм или по-малко от - обект на една от одобре-
6 мм и преработен дър- ните мерки, както е посо-
вен материал, произве- чено в Приложение I на
ден чрез слепване, наг- международния стандарт
ряване и пресоване или за фитосанитарни мерки
на комбинация от тях, № 15 Указания за регули-
идващ от трети страни, ране на дървен опаковъ-
с изключение на чен материал в междуна-
Швейцария. родната търговия, и
  - с поставена маркировка, както е описано в Приложение II на FAO международен стандарт за фитосанитарни мерки № 15 Указания за регулиране на дървен опаковъчен материал в международната търговия, посочваща, че дървеният опаковъчен материал е бил обект на одобрена фитосанитарна мярка.
8.1. Растения от иглолистни Без да противоречи на
(Coniferales), различни от плодове и забраните, приложими за
семена, с произход от неевропейски растенията, описани в
страни приложение 3, част А, т. 1,
  ако е уместно, официална
  декларация, че растенията
  са произведени в
  разсадници и мястото на
  производство е свободно
  от Pissodes spp.
  (неевропейски).
8.2. Растения от иглолистни Без да противоречи на
(Coniferales), различни от плодове и забраните, приложими за
семена, с височина над 3 м, с растенията, описани в
произход от неевропейски страни приложение 3, част А, т. 1,
  и приложение 4, част А,
  глава I, т. 8.1, ако е
  уместно, официална
  декларация, че растенията
  са произведени в
  разсадници и мястото на
  производство е свободно
  от Scolytidae
  (неевропейски).
9. Растения от Pinus L., Без да противоречи на
предназначени за засаждане, разпоредбите, приложими
различни от семена за растенията, описани в
  приложение 3, част А, т. 1,
  и приложение 4, част А,
  глава I, т. 8.1 и 8.2,
  официална декларация, че
  не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Scirrhia acicola (Dearn.)
  Siggers или Scirrhia pini
  Funk и Parker на мястото на
  производство или близките
  му околности от началото
  на последния пълен
  вегетационен период.
10. Растения от Abies Mill., Larix Mill., Без да противоречи на
Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga разпоредбите, приложими
Carr. и Tsuga Carr., предназначени за растенията, описани в
за засаждане, различни от семена приложение 3, част А, т. 1,
  и приложение 4, част А,
  глава I, т. 8.1, 8.2 или 9,
  официална декларация, че
  не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Melampsora medusae
  Thumen на мястото на
  производство или близките
  му околности от началото
  на последния пълен
  вегетационен период.
11.01. Растения от Quercus L., Без да противоречи на
различни от плодове и семена, с разпоредбите, приложими
произход САЩ. за растенията, описани в
  приложение № 3, част A, т.
  2, официална декларация,
  че растенията произхождат
  от райони, свободни от
  Ceratocystis fagacearum
  (Bretz) Hunt.
11.1. Растения от Castanea Mill. и Без да противоречи на
Quercus L., различни от плодове и забраните, приложими за
семена, с произход неевропейски растенията, описани в
страни. приложение 3, част A, т. 2,
  и приложение 4, част A,
  глава I, т. 11.01, официална
  декларация, че не е
  наблюдаван никакъв
  симптом от Cronartium spp.
  (неевропейски видове) на
  мястото на производство
  или близките му околности
  от началото на последния
  пълен вегетационен
  период.
11.2. Растения от Castanea Mill. и Без да противоречи на
Quercus L., предназначени за разпоредбите, приложими
засаждане, различни от семена за растенията, описани в
  приложение 3, част А, т. 2 и
  приложение 4, част A,
  глава I, т. 11.1, официална
  декларация, че:
  а) растенията произхождат
  от райони, свободни от
  Cryphonectria parasitica
  (Murrill) Barr.,
  или
  б) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Cryphonectria parasitica
  (Murrill) Barr. на мястото на
  производство или близките
  му околности от началото
  на последния пълен
  вегетационен период.
11.3. Растения от Corylus L., Официална декларация, че
предназначени за засаждане, растенията са отглеждани
различни от семена, с произход от в разсадници и:
Канада и САЩ а) произхождат от зона,
  установена от НСРЗ на
  страната износител като
  свободна от Anisogramma
  anomala (Peck) E. Muller, в
  съгласие със съответния
  международен стандарт за
  фитосанитарни мерки и
  която е посочена в
  сертификата по член 13 от
  тази наредба в графата
  "Допълнителна
  декларация",
  или
  б) произхождат от място на
  производство, установено
  от НСРЗ на страната
  износител като свободно
  от Anisogramma anomala
  (Peck) E. Muller, при
  официални инспекции,
  извършени на мястото на
  производство или близките
  му околности през
  последните три пълни
  вегетационни периода, в
  съгласие със съответния
  международен стандарт за
  фитосанитарни мерки и
  което е посочено в
  сертификата по член 13 от
  тази наредба в графата
  "Допълнителна
  декларация" и е
  декларирано свободно от
  Anisogramma anomala
  (Peck) E. Muller.
11.4. (нова - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.)  
Растения от ви- Официална декларация,
довете Fraxinus L., че растенията:
Juglans mandshurica а) са отглеждани през це-
Maxim., Ulmus davidia- лия им живот в зона, за
na Planch., Ulmus par- която е установено от на-
vifolia Jacq. и Pteroca- ционалната служба за ра-
rya rhoifolia Siebold && стителна защита, че е сво-
Zucc., предназначени бодна от Agrilus planipen-
за засаждане, различ- nis Fairmaire в съответ-
ни от семена и расти- ствие със съответните
телни тъканни култу- международни стандарти
ри, с произход от Ка- за фитосанитарни мерки;
нада, Китай, Япония, или
Монголия, Република б) са отглеждани за пери-
Корея, Русия, Тайван од най-малко две години
и САЩ преди износ в място на
  производство, където не са наблюдавани признаци на Agrilus planipennis Fairmaire при две официални проверки годишно, проведени в подходящо време, включително непосредствено преди износ.
12. Растения от Platanus L., Официална декларация, че
предназначени за засаждане, не са наблюдавани
различни от семена, с произход никакви симптоми на
САЩ или Армения. Ceratocystis fimbriata f. sp.
  platani Walter на мястото на
  производство или близките
  му околности през
  последния пълен
  вегетационен период.
13.1. Растения от Populus L., Без да противоречи на
предназначени за засаждане, забраните, приложими за
различни от семена, с произход от растенията, описани в
трети страни приложение 3, част А, т. 3,
  официална декларация, че
  не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Melampsora medusae
  Thumen на мястото на
  производство или близките
  му околности от началото
  на последния пълен
  вегетационен период.
13.2. Растения от Populus L., Без да противоречи на
различни от плодове и семена, с разпоредбите, приложими
произход от страни на Американския за растенията, описани в
континент приложение 3, част А, т. 3 и
  приложение 4, част A,
  глава I, т. 13.1, официална
  декларация, че не са
  наблюдавани никакви
  симптоми на
  Mycosphaerella populorum
  G. E. Thompson на мястото
  на производство или
  близките му околности от
  началото на последния
  пълен вегетационен
  период.
14. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.)  
Растения от Ulmus L., Без да се засягат разпоредбите,
предназначени за засаждане, приложими за растенията в
различни от семена, с произход от приложение 4, част А,
Северна Америка глава I, т. 11.4,
  има официална декларация,
  че на мястото на производство или в непосредствена близост до него не са наблюдавани симптоми на Elm phlцem necrosis mycoplasm от началото на последния пълен вегетативен цикъл.
15. Растения от Chaenomeles Lindl., Без да противоречи на
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya забраните, приложими за
Lindl., Malus Mill, Prunus L. и Pyrus растенията, описани в
L., предназначени за засаждане, приложение 3, част А, т. 9 и
различни от семена, с произход от 18 и приложение 3, част Б,
неевропейски страни т. 1, ако е уместно,
  официална декларация, че:
  а) растенията произхождат
  от страна, свободна от
  Monilinia fructicola (Winter)
  Honey;
  или
  б) растенията произхождат
  от район, признат за
  свободен от Monilinia
  fructicola (Winter) Honey, в
  съответствие с
  процедурата, определена
  в чл. 18, т. 2 на Директива
  на Съвета 2000/29/ЕС, и не
  са наблюдавани никакви
  симптоми на Monilinia
  fructicola (Winter) Honey на
  мястото на производство
  или близките му околности
  от началото на последния
  пълен вегетационен
  период.
16. От 15 февруари до 30 септември, Официална декларация:
плодове от Prunus L., с произход от - плодовете произхождат
неевропейски страни от страна, свободна от
  Monilinia fructicola (Winter)
  Honey;
  или
  - плодовете произхождат
  от район, признат за
  свободен от Monilinia
  fructicola (Winter) Honey, в
  съответствие с
  процедурата, определена
  в чл. 18, т. 2 на Директива
  на Съвета 2000/29/ЕС,
  или
  - плодовете са били
  подложени на подходяща
  инспекция и третирания
  преди реколтиране и/или
  износ, за да се осигури, че
  са свободни от Monilinia
  spp.
16.1. Плодове от Citrus L., Fortunella Плодовете трябва да са
Swingle, Poncirus Raf. и техните свободни от дръжки и
хибриди, с произход от трети страни листа и опаковката трябва
  да носи подходяща
  маркировка за произход.
16.2. Плодове от Citrus L., Fortunella Без да противоречи на
Swingle, Poncirus Raf. и техните разпоредбите, приложими
хибриди, с произход от трети страни за плодовете в
  приложение 4, част A,
  глава I, т. 16.1, 16.3, 16.4 и
  16.5, официална
  декларация, че:
  а) плодовете произхождат
  от страна, призната за
  свободна от Xanthomonas
  campestris (всички щамове,
  патогенни за Citrus), в
  съответствие с
  процедурата, определена
  в чл. 18, т. 2 на Директива
  на Съвета 2000/29/ЕС;
  или
  б) плодовете произхождат
  от район, признат за
  свободен от Xanthomonas
  campestris (всички щамове,
  патогенни за Citrus), в
  съответствие с
  процедурата, определена
  в чл. 18, т. 2 на Директива
  на Съвета 2000/29/ЕС и
  посочен в сертификатите
  по член 13 от тази
  наредба,
  или
  в) или
  - при официален контрол и
  обследване, не са
  наблюдавани никакви
  симптоми на Xanthomonas
  campestris (всички щамове,
  патогенни за Citrus) на
  мястото на производство
  или близките му околности
  от началото на последния
  пълен вегетационен
  период
  и
  нито един от
  реколтираните от мястото
  на производство плодове
  не е показал симптоми на
  Xanthomonas campestris
  (всички щамове, патогенни
  за Citrus),
  и
  плодовете са подложени
  на третиране като натриев
  ортофенилфенат, посочено
  в сертификатите по член 13
  от тази наредба,
  и
  плодовете са били
  опаковани в помещения
  или разпределителни
  центрове регистрирани за
  тази цел,
  или
  - е изпълнена някаква
  сертификационна схема,
  призната за равностойна
  на горните разпоредби в
  съответствие с
  процедурата, определена
  в чл. 18, т. 2 на Директива
  на Съвета 2000/29/ЕС.
16.3. Плодове от Citrus L., Fortunella Без да противоречи на
Swingle, Poncirus Raf. и техните разпоредбите, приложими
хибриди, с произход от трети страни за плодовете в
  приложение 4, част A,
  глава I, т. 16.1,16.2,16.4 и
  16.5, официална
  декларация, че:
  а) плодовете произхождат
  от страна, призната за
  свободна от Cercospora
  angolensis Carv. et Mendes,
  в съответствие с
  процедурата, определена
  в чл. 18, т. 2 на Директива
  на Съвета 2000/29/ЕС;
  или
  б) плодовете произхождат
  от район, признат за
  свободен от Cercospora
  angolensis Carv. et Mendes,
  в съответствие с
  процедурата, определена
  в чл. 18, т. 2 на Директива
  на Съвета 2000/29/ЕС и
  посочен в сертификатите
  по член 13 от тази
  наредба,
  или
  в) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Cercospora angolensis Carv.
  et Mendes на мястото на
  производство или близките
  му околности от началото
  на последния пълен
  вегетационен период
  и
  нито един от
  реколтираните от мястото
  на производство плодове
  не е показал, при
  подходящо официално
  обследване, симптоми на
  този вредител.
16.4. Плодове от Citrus L., Fortunella Без да противоречи на
Swingle, Poncirus Raf. и техните разпоредбите, приложими
хибриди, различни от плодове от за плодовете в
Citrus aurantium L., с произход от приложение 4, част A,
трети страни глава I, т. 16.1, 16.2, 16.3 и
  16.5, официална
  декларация, че:
  а) плодовете произхождат
  от страна, призната за
  свободна от Guignardia
  citricarpa Kiely (всички
  щамове, патогенни за
  Citrus), в съответствие с
  процедурата, определена
  в чл. 18, т. 2 на Директива
  на Съвета 2000/29/ЕС;
  или
  б) плодовете произхождат
  от район, признат за
  свободен от Guignardia
  citricarpa Kiely (всички
  щамове, патогенни за
  Citrus), в съответствие с
  процедурата, определена
  в чл. 18, т. 2 на Директива
  на Съвета 2000/29/ЕС и
  посочен в сертификатите
  по член 13 от тази
  наредба,
  или
  в) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Guignardia citricarpa Kiely
  (всички щамове, патогенни
  за Citrus) на мястото на
  производство или близките
  му околности от началото
  на последния пълен
  вегетационен период и
  нито един от
  реколтираните от мястото
  на производство плодове
  не е показал, при
  подходящо официално
  обследване, симптоми на
  този вредител,
  или
  г) плодовете произхождат
  от място на производство,
  подложено на подходящи
  третирания срещу
  Guignardia citricarpa Kiely
  (всички щамове, патогенни
  за Citrus),
  и
  нито един от
  реколтираните от мястото
  на производство плодове
  не е показал, при
  подходящо официално
  обследване, симптоми на
  този вредител.
16.5. Плодове от Citrus L., Fortunella Без да противоречи на
Swingle, Poncirus Raf. и техните разпоредбите, приложими
хибриди, с произход от трети за плодовете в
страни, където е известно, че се приложение 4, част A,
срещат Tephritidae (неевропейски) по глава I, т. 16.1,16.2 и 16.3,
тези плодове официална декларация, че:
  а) плодовете произхождат
  от райони, свободни от
  съответният вредител; или,
  ако това изискване на
  може да бъде изпълнено
  б) не са наблюдавани
  никакви признаци на
  съответният вредител на
  мястото на производство
  или близките му околности
  от началото на последния
  пълен вегетационен
  период при официални
  инспекции, провеждани
  поне месечно през трите
  месеца преди реколтиране
  и нито един от
  реколтираните от мястото
  на производство плодове
  не е показал, при
  подходящо официално
  обследване, признаци на
  съответният вредител, или,
  ако и това изискване на
  може да бъде изпълнено
  в) плодовете са показали,
  при подходящо официално
  обследване на
  представителни извадки,
  че са били свободни от
  съответният вредител на
  всеки етап от своето
  развитие, или, ако и това
  изискване на може да
  бъде изпълнено
  г) плодовете са били
  подложени на подходяща
  обработка чрез гореща
  пара, ниски температури
  или с кратко замразяване,
  с доказан ефект срещу
  съответният вредител, без
  да поврежда плода, и, ако
  не е възможно, химическо
  третиране, стига да е
  приемливо според
  законодателството на
  общността.
17. Растения от Amelanchier Med., Без да противоречи на
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster разпоредбите, приложими
Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., за растенията, описани в
Eriobotrya Lindl., Malus Mill, Mespilus приложение 3, част А, т. 9,
L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, 9.1 и 18, приложение 3,
Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus част Б, т. 1, или
L., предназначени за засаждане, приложение 4, част A,
различни от семена глава I, т. 15, ако е
  уместно, официална
  декларация, че:
  а) растенията произхождат
  от страни, признати за
  свободни от Erwinia
  amylovora (Burr.) Winsl. et
  al., в съответствие с
  процедурата, определена
  в чл. 18, т. 2 на Директива
  на Съвета 2000/29/ЕС;
  или
  б) растенията произхождат
  от райони, свободни от
  вредители, които са
  установени във връзка с
  Erwinia amylovora (Burr.)
  Winsl. et al. в съгласие със
  съответния международен
  стандарт за фитосанитарни
  мерки, и са признати като
  такива в съответствие с
  процедурата, определена
  в чл. 18, т. 2 на Директива
  на Съвета 2000/29/ЕС,
  или
  в) растенията в мястото на
  производство и близките
  му околности, които са
  показали симптоми на
  Erwinia amylovora (Burr.)
  Winsl. et al., са били
  премахнати.
18. Растения от Citrus L., Fortunella Без да противоречи на
Swingle, Poncirus Raf. и техните забраните, приложими за
хибриди, различни от плодове и растенията, описани в
семена, и растения от Araceae, приложение 3, част А, т. 16,
Marantaceae, Musaceae, ако е уместно, официална
Strelitziaceae и Persea spp., с корени декларация, че:
или с прилепнала или свързана а) растенията произхождат
хранителна среда от страни, свободни от
  Radopholus citrophilus
  Huettel et al. и Radopholus
  similis (Cobb) Thorne;
  или
  б) представителни проби от
  почва и корени от мястото
  на производство, са били
  подложени на официални
  нематологични тестове
  най-малко за Radopholus
  similis (Cobb) и Radopholus
  citrophilus (Huettel, Dickson
  en Kaplan) от началото на
  последния пълен
  вегетационен период и е
  било установено при тези
  тестове, че са свободни от
  тези вредители.
19.1. Растения от Crataegus L., Без да противоречи на
предназначени за засаждане, разпоредбите, приложими
различни от семена, с произход от за растенията, описани в
страни, където е известно, че се приложение 3, част А, т. 9 и
среща Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. приложение 4, част A,
  глава I, т. 15 и 17,
  официална декларация, че
  не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Phyllosticta solitaria Ell. and
  Ev. на мястото на
  производство или близките
  му околности от началото
  на последния пълен
  вегетационен период.
19.2. Растения от Cydonia Mill., Без да противоречи на
Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., разпоредбите, приложими
Pyrus L., Ribes L., Rubus L., за растенията, описани в
предназначени за засаждане, приложение 3, част А, т. 9 и
различни от семена, с произход от 18 и приложение 4, част A,
страни, където е известно, че се глава I, т. 15 и 17,
срещат съответните вредители по официална декларация, че
посочените родове: не са наблюдавани
- по Fragaria L.: никакви симптоми на
- Phytophtora fragariae Hickman, var. болести, причинени от
fragariae, съответните вредители на
- Arabis mosaic virus, мястото на производство
- Raspberry ringspot virus, или близките му околности
- Strawberry crinkle virus, от началото на последния
- Strawberry latent ringspot virus, пълен вегетационен
- Strawberry mild yellow edge virus, период.
- Tomato black ring virus,  
- Xanthomonas fragariae Kennedy et  
King;  
- по Malus Mill.:  
- Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.;  
- по Prunus L.:  
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,  
- Xanthomonas campestris pv. pruni  
(Smith) Dye,  
- по Prunus persica (L.) Batsch:  
- Pseudomonas syringae pv. persicae  
(Prunier et al.) Young et al.;  
- по Pyrus L.:  
- Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.;  
- по Rubus L.:  
- Arabis mosaic virus,  
- Raspberry ringspot virus,  
- Strawberry latent ringspot virus,  
- Tomato black ring virus,  
- по всички видове:  
неевропейски вируси и  
вирусоподобни патогени.  
20. Растения от Cydonia Mill. и Pyrus Без да противоречи на
L., предназначени за засаждане, разпоредбите, приложими
различни от семена, с произход от за растенията, описани в
страни, където е известно, че се приложение 3, част А, т. 9 и
среща Pear decline mycoplasm 18 и приложение 4, част A,
  глава I, т. 15, 17 и 19.2,
  официална декларация, че
  растенията на мястото на
  производство и близките
  му околности, които са
  проявили симптоми, със
  съмнение за зараза от Pear
  decline mycoplasm са били
  изкоренени от това място
  през последните три пълни
  вегетационни периода.
21.1. Растения от Fragaria L., Без да противоречи на
предназначени за засаждане, разпоредбите, приложими
различни от семена, с произход от за растенията, описани в
страни, където е известно, че се приложение 3, част А, т. 18
срещат съответните вредители: и приложение 4, част A,
- Strawberry latent 'C' virus, глава I, т. 19.2, официална
- Strawberry vein banding virus, декларация, че:
- Strawberry witches' broom а) растенията, различни от
mycoplasm тези, отгледани от семена,
  са били:
  - или официално
  сертифицирани по
  сертификационна схема,
  която изисква те да
  произхождат по права
  линия от материал, който е
  бил поддържан при
  подходящи условия и
  подложен на официално
  тестване поне за
  съответните вредители,
  използвайки подходящи
  индикатори или
  равностойни методи и е
  било установено, при тези
  тестове, че е свободен от
  тези вредители,
  или
  - произхождат по права
  линия от материал, който е
  бил поддържан при
  подходящи условия и
  подложен, през
  последните три пълни
  вегетационни периода, на
  официално тестване
  най-малко за съответните
  вредители, използвайки
  подходящи индикатори
  или равностойни методи и
  е било установено, при
  тези тестове, че е
  свободен от тези
  вредители,
  б) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  болести, причинени от
  съответните вредители по
  растенията на мястото на
  производство или по
  чувствителни растения в
  близките му околности от
  началото на последния
  пълен вегетационен
  период.
21.2. Растения от Fragaria L., Без да противоречи на
предназначени за засаждане, разпоредбите, приложими
различни от семена, с произход от за растенията, описани в
страни, където е известно, че се приложение 3, част А, т. 18
среща Aphelenchoides besseyi и приложение 4, част A,
Christie глава I, т. 19.2 и 21.1,
  официална декларация, че:
  а) или не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Aphelenchoides besseyi
  Christie по растенията на
  мястото на производство от
  началото на последния
  пълен вегетационен
  период
  или
  б) в случай на растения във
  вид на тъканни култури,
  растенията произхождат от
  растения, които отговарят
  на изискванията на
  подточка а) на тази точка
  или са били официално
  тествани чрез подходящи
  нематологични методи и е
  установено, че са
  свободни от
  Aphelenchoides besseyi
  Christie.
21.3. Растения от Fragaria L., Без да противоречи на
предназначени за засаждане, разпоредбите, приложими
различни от семена за растенията, описани в
  приложение 3, част А, т. 18
  и приложение 4, част A,
  глава I, т. 19.2, 21.1 и 21.2,
  официална декларация, че
  растенията произхождат от
  район свободен от
  Anthonomus signatus Say и
  Anthonomus bisignifer
  (Schenkling).
22.1. Растения от Malus Mill., Без да противоречи на
предназначени за засаждане, разпоредбите, приложими
различни от семена, с произход от за растенията, описани в
страни, където е известно, че приложение 3, част А, т. 9 и
съответните вредители се срещат по 18, приложение 3, част Б, т.
Malus Mill. 1 и приложение 4, част A,
Съответните вредители са: глава I, т. 15, 17 и 19.2,
- Cherry rasp leaf virus официална декларация, че:
(американски), а) растенията са били:
- Tomato ringspot virus - или официално
  сертифицирани по
  сертификационна схема,
  която изисква те да
  произхождат по права
  линия от материал, който е
  бил поддържан при
  подходящи условия и
  подложен на официално
  тестване най-малко за
  съответните вредители,
  използвайки подходящи
  индикатори или
  равностойни методи и е
  било установено, при тези
  тестове, че е свободен от
  тези вредители,
  или
  - произхождат по права
  линия от материал, който е
  бил поддържан при
  подходящи условия и
  подложен, поне веднъж
  през последните три пълни
  вегетационни периода, на
  официално тестване
  най-малко за съответните
  вредители, използвайки
  подходящи индикатори
  или равностойни методи и
  е било установено, при
  тези тестове, че е
  свободен от тези
  вредители,
  б) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  болести, причинени от
  съответните вредители по
  растенията на мястото на
  производство или по
  чувствителни растения в
  близките му околности от
  началото на последния
  пълен вегетационен
  период.
22.2 Растения от Malus Mill., Без да противоречи на
предназначени за засаждане, разпоредбите, приложими
различни от семена, с произход от за растенията, описани в
страни, където е известно, че се приложение 3, част А, т. 9 и
среща Apple proliferation mycoplasm 18, приложение 3, част Б, т.
  1 и приложение 4, част A,
  глава I, т. 15, 17, 19.2 и
  22.1, официална
  декларация, че:
  а) растенията произхождат
  от райони свободни от
  Apple proliferation
  mycoplasm;
  или
  б) (аа) растенията,
  различни от тези,
  отгледани от семена, са
  били:
  - или официално
  сертифицирани по
  сертификационна схема,
  която изисква те да
  произхождат по права
  линия от материал, който е
  бил поддържан при
  подходящи условия и
  подложен на официално
  тестване най-малко за
  Apple proliferation
  mycoplasm, използвайки
  подходящи индикатори
  или равностойни методи и
  е било установено, при
  тези тестове, че е
  свободен от този
  вредител,
  или
  - произхождат по права
  линия от материал, който е
  бил поддържан при
  подходящи условия и
  подложен, поне веднъж
  през последните шест
  пълни вегетационни
  периода, на официално
  тестване най-малко за
  Apple proliferation
  mycoplasm, използвайки
  подходящи индикатори
  или равностойни методи и
  е било установено, при
  тези тестове, че е
  свободен от този
  вредител,
  (бб) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  болести, причинени от
  Apple proliferation
  mycoplasm по растенията
  на мястото на
  производство или по
  чувствителни растения в
  близките му околности от
  началото на последните
  три пълни вегетационни
  периода.
23.1. Растения от следните видове Без да противоречи на
Prunus L., предназначени за разпоредбите, приложими
засаждане, различни от семена, с за растенията, описани в
произход от страни, където е приложение 3, част А, т. 9 и
известно, че се среща Plum pox 18 и приложение 4, част A,
virus: глава I, т. 15 и 19.2,
- Prunus amygdalus Batsch, официална декларация, че:
- Prunus armeniaca L., а) растенията, различни от
- Prunus blireiana Andre, тези, отгледани от семена,
- Prunus brigantina Vill., са били:
- Prunus cerasifera Ehrh., - или официално
- Prunus cistena Hansen, сертифицирани по
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch., сертификационна схема,
- Prunus domestica ssp. domestica която изисква те да
L., произхождат по права
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) линия от материал, който е
C.K. Schneid., бил поддържан при
- Prunus domestica ssp. italica подходящи условия и
(Borkh.) Hegi., подложен на официално
- Prunus glandulosa Thunb., тестване най-малко за Plum
- Prunus holosericea Batal., pox virus, използвайки
- Prunus hortulana Bailey, подходящи индикатори
- Prunus japonica Thunb., или равностойни методи и
- Prunus mandshurica (Maxim.) е било установено, при
Koehne, тези тестове, че е
- Prunus maritima Marsh., свободен от този
- Prunus mume Sieb et Zucc., вредител,
- Prunus nigra Ait., или
- Prunus persica (L.) Batsch, - произхождат по права
- Prunus salicina L., линия от материал, който е
- Prunus sibirica L., бил поддържан при
- Prunus simonii Carr., подходящи условия и
- Prunus spinosa L., подложен, поне веднъж
- Prunus tomentosa Thunb., през последните три пълни
- Prunus triloba Lindl., вегетационни периода, на
- други видове от Prunus L. официално тестване
чувствителни на Plum pox virus. най-малко за Plum pox
  virus, използвайки
  подходящи индикатори
  или равностойни методи и
  е било установено, при
  тези тестове, че е
  свободен от този
  вредител;
  б) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  болести, причинени от Plum
  pox virus по растенията на
  мястото на производство
  или по чувствителни
  растения в близките му
  околности от началото на
  последните три пълни
  вегетационни периода;
  в) растения на това място
  на производство, които са
  показали симптоми на
  заболяване, причинено от
  други вируси или
  вирусоподобни патогени са
  били изкоренени.
23.2. Растения от Prunus L., Без да противоречи на
предназначени за засаждане, (a) с разпоредбите, приложими
произход от страни, където е за растенията, описани в
известно, че съответните вредители приложение 3, част А, т. 9 и
се срещат по Prunus L. 18 и приложение 4, част A,
(б) различни от семена, с произход глава I, т. 15, 19.2 и 23.1,
от страни, където е известно, че се официална декларация, че:
срещат съответните вредители а) растенията са били:
(в) различни от семена, с произход - или официално
от неевропейски страни, където е сертифицирани по
известно, че се срещат съответните сертификационна схема,
вредители която изисква те да
Съответните вредители са: произхождат по права
- в случай (a): линия от материал, който е
- Tomato ringspot virus; бил поддържан при
- или в случай (б): подходящи условия и
- Cherry rasp leaf virus подложен на официално
(американски), тестване най-малко за
- Peach mosaic virus (американски), съответните вредители,
- Peach phony rickettsia, използвайки подходящи
- Peach rosette mycoplasm, индикатори или
- Peach yellows mycoplasm, равностойни методи и е
- Plum line pattern virus било установено, при тези
(американски), тестове, че е свободен от
- Peach X-disease mycoplasm; тези вредители,
- или в случай (в): или
- Little cherry pathogen. - произхождат по права
  линия от материал, който е
  бил поддържан при
  подходящи условия и
  подложен, поне веднъж
  през последните три пълни
  вегетационни периода, на
  официално тестване
  най-малко за съответните
  вредители, използвайки
  подходящи индикатори
  или равностойни методи и
  е било установено, при
  тези тестове, че е
  свободен от тези
  вредители,
  б) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  болести, причинени от
  съответните вредители по
  растенията на мястото на
  производство или по
  чувствителни растения в
  близките му околности от
  началото на последните
  три пълни вегетационни
  периода.
24. Растения от Rubus L., Без да противоречи на
предназначени за засаждане, разпоредбите, приложими
(a) с произход от страни, където е за растенията, описани в
известно, че съответните вредители приложение 4, част A,
се срещат по Rubus L. глава I, т. 19.2,
(б) различни от семена, с произход а) растенията трябва да са
от страни, където е известно, че се свободни от листни въшки,
срещат съответните вредители включително и техните
Съответните вредители са: яйца
- в случай (a): б) официална декларация,
- Tomato ringspot virus, че:
- Black raspberry latent virus, аа) растенията са били:
- Cherry leafroll virus, - или официално
- Prunus necrotic ringspot virus, сертифицирани по
- в случай (б): сертификационна схема,
- Raspberry leaf curl virus която изисква те да
(американски) произхождат по права
- Cherry rasp leaf virus (американски) линия от материал, който е
  бил поддържан при
  подходящи условия и
  подложен на официално
  тестване най-малко за
  съответните вредители,
  използвайки подходящи
  индикатори или
  равностойни методи и е
  било установено, при тези
  тестове, че е свободен от
  тези вредители,
  или
  - произхождат по права
  линия от материал, който е
  бил поддържан при
  подходящи условия и
  подложен, поне веднъж
  през последните три пълни
  вегетационни периода, на
  официално тестване
  най-малко за съответните
  вредители, използвайки
  подходящи индикатори
  или равностойни методи и
  е било установено, при
  тези тестове, че е
  свободен от тези
  вредители,
  бб) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  болести, причинени от
  съответните вредители по
  растенията на мястото на
  производство или по
  чувствителни растения в
  близките му околности от
  началото на последния
  пълен вегетационен
  период.
25.1. Клубени от Solanum tuberosum Без да противоречи на
L., с произход от страни, където е забраните, приложими за
известно, че се среща Synchytrium клубените, описани в
endobioticum (Schilbersky) Percival приложение 3, част А, т. 10,
  11 и 12, официална
  декларация, че:
  а) клубените произхождат
  от райони свободни от
  Synchytrium endobioticum
  (Schilbersky) Percival
  (всички раси, различни от
  разпространената в Европа
  раса 1) и не са
  наблюдавани никакви
  симптоми на Synchytrium
  endobioticum (Schilbersky)
  Percival на мястото на
  производство или по
  чувствителни растения в
  близките му околности от
  началото на един уместен
  период;
  или
  б) в страната, от която
  произхождат са изпълнени
  разпоредби, равностойни
  на разпоредбите на
  Общността за борба със
  Synchytrium endobioticum
  (Schilbersky) Percival, в
  съответствие с
  процедурата, определена
  в чл. 18, т. 2 на Директива
  на Съвета 2000/29/ЕС.
25.2. Клубени от Solanum tuberosum Без да противоречи на
L. разпоредбите, приложими
  за клубените, описани в
  приложение 3, част А, т. 10,
  11 и 12 и приложение 4,
  част A, глава I, т. 25.1,
  официална декларация, че:
  а) клубените произхождат
  от страни свободни от
  Clavibacter michiganensis
  ssp. sepedonicus
  (Spieckermann and Kotthoff)
  Davis et al.;
  или
  б) в страната, от която
  произхождат са изпълнени
  разпоредби, равностойни
  на разпоредбите на
  Общността за борба с
  Clavibacter michiganensis
  ssp. sepedonicus
  (Spieckermann and Kotthoff)
  Davis et al., в съответствие
  с процедурата,
  определена в чл. 18, т. 2 на
  Директива на Съвета
  2000/29/ЕС.
25.3. Клубени от Solanum tuberosum Без да противоречи на
L., различни от ранни картофи, с разпоредбите, приложими
произход от срани, където се среща за клубените, описани в
Potato spindle tuber viroid приложение 3, част А, т. 10,
  11 и 12 и приложение 4,
  част A, глава I, т. 25.1 и
  25.2, подтискане на
  кълняемостта.
25.4. Клубени от Solanum tuberosum Без да противоречи на
L., предназначени за засаждане разпоредбите, приложими
  за клубените, описани в
  приложение 3, част А, т. 10,
  11 и 12 и приложение 4,
  част A, глава I, т. 25.1 25.2
  и 25.3, официална
  декларация, че клубените
  произхождат от площи,
  свободни от Globodera
  rostochiensis (Wollenweber)
  Behrens и Globodera pallida
  (Stone) Behrens
  и
  (аа) или клубените
  произхождат от райони,
  свободни от Pseudomanas
  solanacearum (Smith) Smith;
  или
  (бб) в райони, в които се
  среща Pseudomanas
  solanacearum (Smith) Smith,
  клубените произхождат от
  място на производство,
  установено свободно от
  Pseudomanas
  solanacearum (Smith) Smith,
  или считано за свободно от
  нея вследствие на
  прилагането на подходяща
  процедура, целяща
  унищожаването на
  Pseudomanas
  solanacearum (Smith) Smith,
  която трябва да бъде
  определена според
  процедурата, определена
  в чл. 18, т. 2 на Директива
  на Съвета 2000/29/ЕС.
  и
  (вв) или клубените
  произхождат от райони,
  свободни от Meloidogyne
  chitwoodi Golden et al.
  (всички популации) и
  Meloidogyne fallax Karssen
  или
  (гг) в райони, в които се
  среща Meloidogyne
  chitwoodi Golden et al.
  (всички популации) и
  Meloidogyne fallax Karssen,
  - или клубените
  произхождат от място на
  производство, установено
  свободно от Meloidogyne
  chitwoodi Golden et al.
  (всички популации) и
  Meloidogyne fallax Karssen,
  на базата на ежегодно
  наблюдение на културите
  гостоприемници чрез
  визуални инспекции на
  растенията гостоприемници
  в подходящо време и чрез
  визуални инспекции, както
  външно, така и с
  разрязване на клубени
  след реколтирането от
  картофи, отглеждани на
  мястото на производство,
  или
  - след реколтирането на
  клубените е взета
  представителна проба и,
  или е проверена за
  наличие на симптоми след
  подходящ метод за
  предизвикване на
  симптоми, или е тествана
  лабораторно, както и
  инспектирана визуално,
  както външно, така и с
  разрязване на клубени в
  подходящо време и във
  всички случаи по време на
  затварянето на опаковките
  или контейнерите преди да
  бъдат продавани, в
  съответствие с
  разпоредбите за
  затваряне в Директива на
  Съвета 66/403/EEC от 14
  юни 1996 за търговията с
  картофи за семе 1 и не са
  установени симптоми на
  Meloidogyne chitwoodi
  Golden et al. (всички
  популации) и Meloidogyne
  fallax Karssen.
25.4.1. (нова - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.)  
Клубени от Без да се засягат разпо-
Solanum tuberosum L., редбите, приложими за
различни от тези, клубените, посочени в
предназначени за приложение 3, част А,
засаждане т. 12 и приложение 4,
  част А, глава I, т. 25.1, 25.2 и 25.3, официална декларация, че клубените произхождат от зони, в които няма данни, че се среща Pseudomonas solana-cearum (Smith) Smith.
25.4.2. (нова - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.)  
Клубени от Без да се засягат разпо-
Solanum tuberosum L. редбите, приложими за
  клубените, посочени в приложение 3, част А, точки 10, 11 и 12 и в приложение 4, част A, глава I, точки 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 и 25.4.1, официална декларация, че:
  а) клубените произхождат от страна, в която няма данни, че се среща Scrobipalpopsis solanivora Povolny; или
  б) че клубените произхождат от зона, за която е установено от националната служба за растителна защита, че е свободна от Scrobipalpopsis solanivora Povolny в
  съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки.
25.5. Растения от Solanaceae, Без да противоречи на
предназначени за засаждане, разпоредбите, приложими
различни от семена, с произход от за растенията, описани в
страни, където се среща Potato приложение 3, част А, т. 10,
stolbur mycoplasm 11, 12 и 13 и приложение 4,
  част A, глава I, т. 25.1 25.2,
  25.3 и 25.4, официална
  декларация, че не са
  наблюдавани никакви
  симптоми на Potato stolbur
  mycoplasm по растенията
  на мястото на
  производство от началото
  на последния пълен
  вегетационен период.
25.6. Растения от Solanaceae, Без да противоречи на
предназначени за засаждане, разпоредбите, приложими
различни от клубени от Solanum за растенията, описани в
tuberosum L. и различни от семена приложение 3, част А, т. 11
от Lycopersicon lycopersicum (L.) и 13 и приложение 4, част
Karsten ex Farw., с произход от A, глава I, т. 25.5, ако е
страни, където се среща Potato уместно, официална
spindle tuber viroid декларация, че не са
  наблюдавани никакви
  симптоми на Potato spindle
  tuber viroid по растенията
  на мястото на
  производство от началото
  на последния пълен
  вегетационен период.
25.7. Растения от Capsicum annuum Без да противоречи на
L., Lycopersicon lycopersicum (L.) разпоредбите, приложими
Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana за растенията, описани в
L. и Solanum melongena L., приложение 3, част А, т. 11
предназначени за засаждане, и 13 и приложение 4, част
различни от семена, с произход от A, глава I, т. 25.5 и 25.6, ако
страни, където се среща е уместно, официална
Pseudomonas solanacearum (Smith) декларация, че:
Smith а) растенията произхождат
  от райони, свободни от
  Pseudomonas
  solanacearum (Smith) Smith,
  или
  б) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Pseudomonas
  solanacearum (Smith) Smith
  по растенията на мястото
  на производство от
  началото на последния
  пълен вегетационен
  период.
25.8. (зал. - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.)  
26. Растения от Humulus lupulus L., Официална декларация, че
предназначени за засаждане, не са наблюдавани
различни от семена никакви симптоми на
  Verticillium albo-atrum
  Reinke et Berthold и
  Verticillum dahliae Klebahn
  по хмела на мястото на
  производство от началото
  на последния пълен
  вегетационен период.
27.1. Растения от Dendranthema (DC.) Официална декларация,
Des Moul., Dianthus L. и Pelargonium че:
l'Herit. ex Ait., предназначени за а) не са наблюдавани
засаждане, различни от семена никакви признаци на
  Heliсoverpa armigera (Hubner)
  или Spodoptera littoralis
  (Boisd.) на мястото на
  производство от началото
  на последния пълен
  вегетационен период
  или
  б) растенията са били
  подложени на подходящо
  третиране, за елиминиране
  на посочените вредители.
27.2. Растения от Dendranthema (DC.) Без да противоречи на
Des Moul., Dianthus L. и Pelargonium изискванията, приложими
l'Herit. ex Ait., различни от семена за растенията, описани в
  приложение 4, част A,
  глава I, т. 27.1, официална
  декларация, че:
  а) не са наблюдавани
  никакви признаци на
  Spodoptera eridiana Cramer,
  Spodoptera frugiperda
  Smith, или Spodoptera litura
  (Fabricius) на мястото на
  производство от началото
  на последния пълен
  вегетационен период
  или
  б) растенията са били
  подложени на подходящо
  третиране, за елиминиране
  на посочените вредители.
28. Растения от Dendranthema (DC.) Без да противоречи на
Des Moul., предназначени за изискванията, приложими
засаждане, различни от семена за растенията, описани в
  приложение 4, част A,
  глава I, т. 27.1 и 27.2,
  официална декларация, че:
  а) растенията са не повече
  от трето поколение
  резници, получени от
  материал, който е
  установен свободен от
  Chrysanthemum stunt viroid
  при вирусологични тестове,
  или произхождат директно
  от материал, от който
  представителна проба от
  поне 10% е установена
  свободна от
  Chrysanthemum stunt viroid
  при официална инспекция,
  проведена по време на
  цъфтежа;
  б) растенията или
  резниците:
  - идват от помещения,
  които са инспектирани поне
  един път месечно през
  трите месеца преди
  експедирането и по които
  не са наблюдавани
  симптоми на Puccinia
  horiana Hennings през този
  период, и в
  непосредствена близост
  до които не са срещани
  симптоми на Puccinia
  horiana Hennings през
  трите месеца преди
  износа,
  или
  - са подложени на
  подходящо третиране
  срещу Puccinia horiana
  Hennings;
  в) в случай на невкоренени
  резници, не са
  наблюдавани симптоми на
  Didymella ligulicola (Baker,
  Dimock and Davis) v. Arx по
  резниците или по
  растенията, от които са
  взети резниците, или че, в
  случай на вкоренени
  резници, не са
  наблюдавани симптоми на
  Didymella ligulicola (Baker,
  Dimock et Davis) v. Arx по
  резниците или в лехата за
  вкореняване.
28.1. (нова - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.)  
Растения от Без да се засягат изисква-
Dendranthema (DC.) нията, приложими за ра-
Des Moul. и Lycopersi- стенията, посочени в при-
con lycopersicum (L.) ложение 3, част А, т. 13,
Karsten ex Farw., приложение 4, част А,
предназначени за глава I, т. 25.5, 25.6, 25.7,
засаждане, различни 27.1, 27.2 и 28, официална
от семена декларация, че:
  а) растенията са отглеждани през целия им живот в страна, свободна от Chrysanthemum stem necrosis virus, или
  б) че растенията са отглеждани през целия им живот в зона, за която е установено от националната служба за растителна защита в страната износител, че е свободна
  от Chrysanthemum stem necrosis virus в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки, или
  в) че растенията са отглеждани през целия им живот на място на производство, за което е установено, че е свободно от Chrysanthemum stem necrosis virus, проверявано посредством официални проверки, а когато е целесъобразно, и изследвания.
29. Растения от Dianthus L., Без да противоречи на
предназначени за засаждане, изискванията, приложими
различни от семена за растенията, описани в
  приложение 4, част A,
  глава I, т. 27.1 и 27.2,
  официална декларация, че:
  - растенията произлизат по
  права линия от майчини
  растения, които е
  установено, че са
  свободни от Erwinia
  chrysanthemi pv. dianthicola
  (Hellmers) Dickey,
  Pseudomonas caryophylli
  (Burkholder) Starr et
  Burkholder и Phialophora
  cinerescens (Wollenw.) Van
  Beyma при официално
  одобрени тестове,
  проведени поне веднъж
  през предходните две
  години
  - по растенията не са
  наблюдавани симптоми на
  гореспоменатите
  вредители.
30. Луковици от Tulipa L. и Narcissus Официална декларация, че
L., различни от тези, за които трябва не са наблюдавани
да има доказателство върху никакви симптоми на
опаковката или по друг начин, че са Ditylenchus dipsaci (Kuhn)
предназначени за продажба на Filipjev по растенията на
крайни потребители, които не мястото на производство от
участват в професионално началото на последния
производство на рязан цвят пълен вегетационен
  период.
31. Растения от Pelargonium L'Herit. Без да противоречи на
ex Ait., предназначени за изискванията, приложими
засаждане, различни от семена, с за растенията, описани в
произход от страни, където се приложение 4, част A,
среща Tomato ringspot virus: глава I, т. 27.1 и 27.2,
а) където не се срещат Xiphinema официална декларация, че
americanum Cobb sensu lato растенията:
(неевропейски популации) или други а) произхождат директно
вектори на Tomato ringspot virus от места на производство
  свободни от Tomato
  ringspot virus;
  или
  б) са не повече от четвърто
  поколение резници,
  получени от майчини
  растения установени
  свободни от Tomato
  ringspot virus при
  официално одобрена
  схема от вирусологични
  тестове.
б) където се срещат Xiphinema официална декларация, че
americanum Cobb sensu lato растенията:
(неевропейски популации) или други а) произхождат директно
вектори на Tomato ringspot virus от места на производство
  свободни от Tomato
  ringspot virus в почвата или
  растенията;
  или
  б) са не повече от второ
  поколение резници,
  получени от майчини
  растения установени
  свободни от Tomato
  ringspot virus при
  официално одобрена
  схема от вирусологични
  тестове.
32.1. Растения от тревисти видове, Без да противоречи на
предназначени за засаждане, изискванията, приложими
различни от: за растенията, описани в
- луковици, приложение 4, част А,
- грудки, глава I, точки 27.1, 27.2, 28
- растения от сем. Gramineae и 29, ако е уместно,
- коренища, официална декларация, че
- семена, растенията са отглеждани
- клубени, в разсадници и:
с произход от трети страни, където а) произхождат от район,
се срещат Liriomyza huidobrensis установен в изнасящата
(Blanchard) и Amauromyza maculosa страна от националната
(Malloch) служба за растителна
  защита на тази страна,
  свободен от Liriomyza
  sativae (Blanchard) и
  Amauromyza maculosa
  (Malloch), в съгласие със
  съответния международен
  стандарт за фитосанитарни
  мерки, и което е посочено в
  сертификата по член 13 от
  тази наредба в графата
  "Допълнителна
  декларация",
  или
  б) произхождат от място на
  производство, установено
  в изнасящата страна от
  националната служба за
  растителна защита на тази
  страна, свободно от
  Liriomyza sativae
  (Blanchard) и Amauromyza
  maculosa (Malloch), в
  съгласие със съответния
  международен стандарт за
  фитосанитарни мерки, и
  което е посочено в
  сертификата по член 13 от
  тази наредба в графата
  "Допълнителна
  декларация", и
  декларирано свободно от
  Liriomyza sativae
  (Blanchard) и Amauromyza
  maculosa (Malloch) при
  официални инспекции,
  провеждани поне месечно
  през трите месеца преди
  изнасянето,
  или
  в) непосредствено преди
  изнасянето са били обект
  на подходящо третиране
  срещу Liriomyza sativae
  (Blanchard) и Amauromyza
  maculosa (Malloch) и са
  били официално
  инспектирани и е
  установено, че са
  свободни от Liriomyza
  sativae (Blanchard) и
  Amauromyza maculosa
  (Malloch). Подробности за
  третирането трябва да
  бъдат посочени в
  сертификатите по член 13
  от тази наредба.
32.2. Рязан цвят от Dendranthema Официална декларация, че
(DC) Des. Moul., Dianthus L., рязаният цвят и листните
Gypsophila L. и Solidago L., и листни зеленчуци:
зеленчуци от Apium graveolens L. и - произхождат от страна
Ocimum L. свободна от Liriomyza
  sativae (Blanchard) и
  Amauromyza maculosa
  (Malloch),
  или
  - непосредствено преди
  тяхното изнасяне са били
  официално инспектирани и
  е установено, че са
  свободни от Liriomyza
  sativae (Blanchard) и
  Amauromyza maculosa
  (Malloch).
32.3. Растения от тревисти видове, Без да противоречи на
предназначени за засаждане, изискванията, приложими
различни от: за растенията, описани в
- луковици приложение 4, част А,
- грудки глава I, точки 27.1, 27.2, 28,
- растения от сем. Gramineae 29 и 32.1, официална
- коренища, декларация, че:
- семена, а) растенията произхождат
- клубени, от район, свободен от
с произход от трети страни Liriomyza huidobrensis
  Blanchard и Liriomyza trifolii
  (Burgess),
  или
  б) или не са наблюдавани
  никакви признаци на
  Liriomyza huidobrensis
  Blanchard и Liriomyza trifolii
  (Burgess) на мястото на
  производство при
  официални инспекции,
  провеждани поне месечно
  през трите месеца преди
  реколтиране,
  или
  в) непосредствено преди
  експедирането растенията
  са били официално
  инспектирани и е
  установено, че са
  свободни от Liriomyza
  huidobrensis Blanch и
  Liriomyza trifolii (Burgess) и
  са били обект на
  подходящо третиране
  срещу Liriomyza
  huidobrensis Blanch и
  Liriomyza trifolii (Burgess)
33. Растения с корени, засадени или Официална декларация, че
предназначени за засаждане, мястото на производство е
отглеждани на открито свободно от Clavibacter
  michiganensis spp.
  sepedonicus (Spieckermann
  et Kotthoff) Davis et al.,
  Globodera pallida (Stone)
  Behrens, Globodera
  rostochiensis (Wollenweber)
  и Synchytrium endobioticum
  (Schilbersky) Percival
34. Почва и хранителна среда, Официална декларация,
прилепнала или свързана с че:
растения, състояща се изцяло или а) хранителната среда, по
отчасти от почва или твърди време на засаждането е
органични съставки като части от била:
растения, хумус, включително торф - или свободна от почва и
или кора или състояща се отчасти от органично вещество,
някакви твърди неорганични или
съставки, предназначени да - е установена свободна от
поддържат жизнеността на насекоми и вредни
растенията с произход от: нематоди и подложена на
- Турция, подходящо изследване
- Беларус, Грузия, Молдова, Русия, или топлинно третиране
Украйна, или фумигация, за да се
- неевропейски страни, различни от осигури, че е свободна от
Алжир, Египет, Израел, Либия, други вредители,
Мароко, Тунис или
  - подложена на подходящо
  топлинно третиране или
  фумигация, за да се
  осигури, че е свободна от
  вредители, и
  б) след засаждането:
  - или са взети подходящи
  мерки, за да се осигури, че
  хранителната среда е
  поддържана свободна от
  вредители,
  или
  - в рамките на две седмици
  преди експедирането,
  растенията за освободени
  от средата, оставяйки
  минималното количество,
  необходимо за
  поддържане на
  жизнеността по време на
  транспорт и, ако е уместно,
  използваната за целта
  хранителна среда отговаря
  на изискванията в
  подточка а).
35.1. Растения от Beta vulgaris L., Официална декларация, че
предназначени за засаждане, не са наблюдавани
различни от семена никакви симптоми на Beet
  curly top virus
  (неевропейски изолати) на
  мястото на производство от
  началото на последния
  пълен вегетационен
  период.
35.2. Растения от Beta vulgaris L., Без да противоречи на
предназначени за засаждане, изискванията, приложими
различни от семена, с произход от за растенията, описани в
страни, в които се среща Beet leaf приложение 4, част А,
curl virus глава I, точка 35.1,
  официална декларация, че:
  а) Beet leaf curl virus не се
  среща в района на
  производство,
  и
  б) не са наблюдавани
  никакви симптоми на Beet
  leaf curl virus на мястото на
  производство или близките
  му околности от началото
  на последния пълен
  вегетационен период.
36.1. Растения, предназначени за Без да противоречи на
засаждане, различни от: изискванията, приложими
- луковици за растенията, описани в
- грудки приложение 4, част А,
- коренища, глава I, точки 27.1, 27.2, 28,
- семена, 29, 31, 32.1 и 32.3,
- клубени, официална декларация, че
с произход от трети страни растенията са отглеждани
  в разсадници и:
  а) произхождат от район,
  установен в изнасящата
  страна от националната
  служба за растителна
  защита на тази страна,
  свободен от Thrips palmi
  Karny, в съгласие със
  съответния международен
  стандарт за фитосанитарни
  мерки, и което е посочено в
  сертификата по член 13 от
  тази наредба в графата
  "Допълнителна
  декларация",
  или
  б) произхождат от място на
  производство, установено
  в изнасящата страна от
  националната служба за
  растителна защита на тази
  страна, свободно от Thrips
  palmi Karny, в съгласие със
  съответния международен
  стандарт за фитосанитарни
  мерки, и което е посочено в
  сертификата по член 13 от
  тази наредба в графата
  "Допълнителна
  декларация", и
  декларирано свободно от
  Thrips palmi Karny при
  официални инспекции,
  провеждани най-малко
  веднъж месечно през трите
  месеца преди изнасянето,
  или
  в) непосредствено преди
  изнасянето са били обект
  на подходящо третиране
  срещу Thrips palmi Karny и
  са били официално
  инспектирани и е
  установено, че са
  свободни от Thrips palmi
  Karny. Подробности за
  третирането трябва да
  бъдат посочени в
  сертификатите по член 13
  от тази наредба.
36.2. Рязан цвят от Orchidaceae и Официална декларация, че
плодове от Momordica L. и Solanum рязания цвят и плодовете:
melongena L., с произход от трети - произхождат от страна
страни свободна от Thrips palmi
  Karny,
  или
  - непосредствено преди
  изнасянето са били
  официално инспектирани и
  е установено, че са
  свободни от Thrips palmi
  Karny.
37. Растения от Palmae, Без да противоречи на
предназначени за засаждане, забраните, приложими за
различни от семена, с произход от растенията, описани в
неевропейски страни приложение 3, част А, т. 17,
  ако е уместно, официална
  декларация, че:
  а) или растенията
  произхождат от район,
  свободен от Palm lethal
  yellowing mycoplasm и
  Cadang-Cadang viroid, и не
  са наблюдавани никакви
  симптоми на мястото на
  производство или близките
  му околности от началото
  на последния пълен
  вегетатационен период,
  или
  б) не са наблюдавани
  никакви симптоми на Palm
  lethal yellowing mycoplasm
  и Cadang-Cadang viroid по
  растенията от началото на
  последния пълен
  вегетатационен период
  и растенията на мястото на
  производство, които са
  проявили симптоми, със
  съмнение за зараза от тези
  вредители са били
  изкоренени от това място и
  растенията са подложени
  на подходящо третиране
  срещу Myndus crudus Van
  Duzee;
  в) в случай на растения във
  вид на тъканни култури,
  растенията са произлезли
  от растения, които
  отговарят на изискванията
  в подточки а) или б).
37.1. (нова - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.)  
Растения от Pal- Без да се засягат забрани-
mae, предназначени за те, приложими за расте-
засаждане, с диаметър нията, посочени в прило-
на стеблото в основа- жение 3, част А, т. 17, и
та над 5 cm, принадле- изискванията, посочени в
жащи към следните приложение 4, част A, гла-
родове: Brahea Mart., ва I, т. 37, официална де-
Butia Becc., Chamae- кларация, че растенията:
rops L., Jubaea Kunth, а) са отглеждани през це-
Livistona R. Br., Phoe- лия им живот в страна, в
nix L., Sabal Adans., която няма данни, че се
Syagrus Mart., Trachy- среща Paysandisia archon
carpus H. Wendl., Tri- (Burmeister); или
thrinax Mart., Washing- б) са отглеждани през це-
tonia Raf лия им живот в зона, за
  която е установено от националната служба за растителна защита, че е свободна от Paysandisia archon (Burmeister) в съот-ветствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки; или
  в) са отглеждани в период от най-малко две години преди износ в място на производство:
  - вписано в регистър и контролирано от националната служба за растителна защита в страната на произход, и
  - в което растенията са били на място, физически напълно защитено срещу въвеждането на Paysandisia archon (Bur-meister) или в което се прилагат необходимите предпазни третирания, и
  - в което при 3 официални проверки годишно, проведени в подходящо време, включително непосредствено преди износ, не са наблюдавани признаци на Paysandisia archon (Burmeister).
38.1. Растения от Camellia L., Официална декларация,
предназначени за засаждане, че:
различни от семена, с произход от а) растенията произхождат
неевропейски страни от райони, свободни от
  Ciborinia camelliae Kohn,
  или
  б) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Ciborinia camelliae Kohn по
  цъфналите растения на
  мястото на производство от
  началото на последния
  пълен вегетационен
  период.
38.2. Растения от Fuchsia L., Официална декларация, че
предназначени за засаждане, не са наблюдавани
различни от семена, с произход от никакви симптоми на
САЩ и Бразилия Aculops fuchsiae Keifer на
  мястото на производство и
  непосредствено преди
  изнасянето растенията са
  били инспектирани и е
  установено, че са
  свободни от Aculops
  fuchsiae Keifer.
39. Дървета и храсти, Без да противоречи на
предназначени за засаждане, разпоредбите, приложими
различни от семена и растения във за растенията, описани в
вид на тъканни култури, с произход приложение 3, част А, т. 1,
от трети страни, различни от 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 и 18,
европейски и средиземноморски приложение 3, част Б, т. 1 и
страни приложение 4, част A,
  глава I, т. 8.1, 8.2, 9, 10,
  11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14,
  15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20,
  22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24,
  25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28,
  29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1,
  36.2, 37, 38.1 и 38.2, ако е
  уместно, официална
  декларация, че растенията:
  - са чисти (т.е. свободни от
  растителни остатъци) и
  свободни от цветове и
  плодове,
  - са отглеждани в
  разсадници,
  - са били инспектирани в
  подходящо време и преди
  изнасянето и е установено,
  че са свободни от
  симптоми на вредни
  бактерии, вируси и
  вирусоподобни патогени и,
  или е установено, че няма
  признаци или симптоми на
  вредни нематоди,
  насекоми, акари и гъби, или
  са били подложени на
  подходящо третиране, за
  да се отстранят такива
  вредители.
40. Листопадни дървета и храсти, Без да противоречи на
предназначени за засаждане, разпоредбите, приложими
различни от семена и растения във за растенията, описани в
вид на тъканни култури, с произход приложение 3, част А, т. 2,
от трети страни, различни от 3, 9, 15, 16, 17 и 18,
европейски и средиземноморски приложение 3, част Б, т. 1 и
страни приложение 4, част A,
  глава I, т. 11.1, 11.2, 11.3,
  12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18,
  19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2,
  23.1, 23.2, 24, 33, 34, 36.1,
  38.1, 38.2, 39 и 45.1, ако е
  уместно, официална
  декларация, че растенията
  са спящи и свободни от
  листа.
41. Едногодишни и двугодишни Без да противоречи на
растения, различни от Gramineae, разпоредбите, приложими
предназначени за засаждане, за растенията, описани в
различни от семена, с произход от приложение 3, част А, т. 11
страни, различни от европейски и и 13 и приложение 4, част
средиземноморски страни A, глава I, т. 25.5, 25.6, 32.1,
  32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 и
  35.2, официална
  декларация, че растенията:
  - са отглеждани в
  разсадници,
  - са чисти от растителни
  остатъци, цветове и
  плодове,
  - са били инспектирани в
  подходящо време и преди
  изнасянето и
  - е установено, че са
  свободни от симптоми на
  вредни бактерии, вируси и
  вирусоподобни патогени и
  - или е установено, че няма
  признаци или симптоми на
  вредни нематоди,
  насекоми, акари и гъби, или
  са били подложени на
  подходящо третиране, за
  да се отстранят такива
  вредители.
42. Растения от сем. Gramineae от Без да противоречи на
многогодишни декоративни треви от разпоредбите, приложими
подсемейства Bambusoideae, за растенията, ако е
Panicoideae и от родове Buchloe, уместно, описани в
Bouteloua Lag., Calamagrostis, приложение 4, част A,
Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., глава I, т. 33 и 34,
Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, официална декларация, че
Molinia, Phalaris L., Shibataea, растенията:
Spartina Schreb., Stipa L. и Uniola L., - са отглеждани в
предназначени за засаждане, разсадници,
различни от семена, с произход от и
страни, различни от европейски и - са чисти от растителни
средиземноморски страни остатъци, цветове и
  плодове,
  и
  - са били инспектирани в
  подходящо време и преди
  изнасянето и
  - е установено, че са
  свободни от симптоми на
  вредни бактерии, вируси и
  вирусоподобни патогени и
  - или е установено, че няма
  признаци или симптоми на
  вредни нематоди,
  насекоми, акари и гъби, или
  са били подложени на
  подходящо третиране, за
  да се отстранят такива
  вредители.
43. Естествено или изкуствено Без да противоречи на
вджуджени растения, разпоредбите, приложими
предназначени за засаждане, за растенията, описани в
различни от семена, с произход от приложение 3, част А, т. 1,
неевропейски страни 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 и 18,
  приложение 3, част Б, т. 1 и
  приложение 4, част A,
  глава I, т. 8.1, 9, 10, 11.1,
  11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15,
  17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1,
  22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5,
  25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1,
  32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37,
  38.1, 38.2, 39, 40 и 42, ако е
  уместно, официална
  декларация, че:
  а) растенията, включително
  тези, събрани направо от
  естествената им среда,
  трябва да са отглеждани,
  държани и оформени поне
  за две последователни
  години преди
  експедирането в
  официално регистрирани
  разсадници, които са обект
  на официално контролиран
  режим,
  б) растенията в
  разсадниците от подточка
  а) трябва:
  аа) поне през периода от
  подточка а):
  - да бъдат засадени в
  саксии, които са поставени
  на рафтове поне 50 cm над
  земята,
  - са били подложени на
  подходящи третирания, за
  да бъдат свободни от
  неевропейски ръжди:
  активното вещество,
  концентрацията и датата на
  прилагане на тези
  третирания трябва да
  бъдат посочени във
  фитосанитарния
  сертификат по член 13 от
  тази наредба в графата
  "третирания за
  обезпаразитяване и/или
  обеззаразяване",
  - са били официално
  инспектирани поне шест
  пъти годишно на
  подходящи интервали за
  наличието на важни
  вредители, от тези,
  посочени в приложенията
  на наредбата. Тези
  инспекции трябва да се
  провеждат и по растенията,
  които са в непосредствена
  близост до разсадниците
  от подточка а), да се
  извършва поне визуално
  обследване на всеки ред в
  полето или разсадника и
  визуален преглед на
  всички части от растението
  над хранителната среда,
  използвайки случайна
  извадка от поне 300
  растения от даден род, при
  положение, че броя
  растения от този род е не
  повече от 3000 растения
  или 10% от растенията, ако
  има повече от 3000
  растения от този род,
  - при тези инспекции е
  установено, че са
  свободни от съответните
  важни вредители, както е
  определено в предишното
  тире. Заразените растения
  трябва да се отстранят.
  Останалите растения, ако е
  уместно, трябва да бъдат
  ефективно третирани,
  както и да бъдат
  задържани за подходящ
  период и инспектирани, за
  да бъдат свободни от
  такива важни вредители,
  - са засадени или в
  неизползвана изкуствена
  хранителна среда или в
  естествена хранителна
  среда, която е била
  третирана чрез фумигация
  или чрез подходяща
  термична обработка и е
  установена свободна от
  всякакви вредители,
  - са съхранявани при
  условия, които гарантират,
  че хранителната среда е
  поддържана свободна от
  вредители и в рамките на
  две седмици преди
  експедирането са били:
  - изтръскани и измити с
  чиста вода, за да се
  премахне първоначалната
  хранителна среда и се
  съхраняват с голи корени,
  или
  - изтръскани и измити с
  чиста вода, за да се
  премахне първоначалната
  хранителна среда и
  повторно засадени в
  хранителна среда, която
  отговаря на условията в
  подточка аа) пето тире, или
  - подложени на подходящи
  третирания, които да
  гарантират, че
  хранителната среда е
  свободна от вредители,
  като активното вещество,
  концентрацията и датата на
  прилагане на тези
  третирания трябва да
  бъдат посочени във
  фитосанитарния
  сертификат по член 13 от
  тази наредба в графата
  "третирания за
  обезпаразитяване и/или
  обеззаразяване",
  бб) да бъдат опаковани в
  затворени контейнери,
  които са официално
  запечатани и носят
  регистрационния номер на
  регистрирания разсадник;
  този номер трябва също да
  бъде посочен в графата
  "допълнителна
  декларация" на
  фитосанитарния
  сертификат по член 13 от
  тази наредба, за да може
  пратките да бъдат
  идентифицирани.
44. Тревисти многогодишни Без да противоречи на
растения, предназначени за разпоредбите, приложими
засаждане, различни от семена, от за растенията, ако е
семейства Caryophyllaceae (освен уместно, описани в
Dianthus L.), Compositae (освен приложение 4, част A,
Dendranthema (DC.) Des Moul.), глава I, т. 32.1, 32.2, 32.3,
Cruciferae, Leguminosae и Rosaceae 33 и 34, официална
(освен Fragaria L.), с произход от декларация, че растенията:
трети страни, различни от - са отглеждани в
европейски и средиземноморски разсадници, и
страни - са чисти от растителни
  остатъци, цветове и
  плодове, и
  - са били инспектирани в
  подходящо време и преди
  изнасянето и
  - е установено, че са
  свободни от симптоми на
  вредни бактерии, вируси и
  вирусоподобни патогени и
  - или е установено, че няма
  признаци или симптоми на
  вредни нематоди,
  насекоми, акари и гъби, или
  са били подложени на
  подходящо третиране, за
  да се отстранят такива
  вредители.
45.1. Растения от тревисти видове и Без да противоречи на
растения от Ficus L. и Hibiscus L., изискванията, приложими
предназначени за засаждане, за растенията, описани в
различни от луковици, грудки, приложение 4, част А,
коренища, семена и клубени, с глава I, точки 27.1, 27.2, 28,
произход от неевропейски страни 29, 31, 32.1, 32.3 и 36.1,
  официална декларация, че
  растенията:
  а) произхождат от район,
  установен в изнасящата
  страна от националната
  служба за растителна
  защита на тази страна,
  свободен от Bemisia tabaci
  Genn. (неевропейски
  популации), в съгласие със
  съответния международен
  стандарт за фитосанитарни
  мерки, и което е посочено в
  сертификата по член 13 от
  тази наредба в графата
  "Допълнителна
  декларация",
  или
  б) произхождат от място на
  производство, установено
  в изнасящата страна от
  националната служба за
  растителна защита на тази
  страна, свободно от
  Bemisia tabaci Genn.
  (неевропейски популации),
  в съгласие със съответния
  международен стандарт за
  фитосанитарни мерки, и
  което е посочено в
  сертификата по член 13 от
  тази наредба в графата
  "Допълнителна
  декларация", и
  декларирано свободно от
  Bemisia tabaci Genn.
  (неевропейски популации)
  при официални инспекции,
  провеждани най-малко
  веднъж на три седмици
  през деветте седмици
  преди изнасянето,
  или
  в) в случаите когато е
  установена Bemisia tabaci
  Genn. (неевропейски
  популации) в мястото на
  производство, растенията,
  които са съхранявани или
  произведени в това място
  на производство са
  подложени на подходящо
  третиране, за да бъдат
  свободни от Bemisia tabaci
  Genn. (неевропейски
  популации) и след това
  мястото на производство
  трябва да бъде установено
  свободно от Bemisia tabaci
  Genn. (неевропейски
  популации) в следствие на
  прилагането на подходящи
  процедури, имащи за цел
  унищожаване на Bemisia
  tabaci Genn. (неевропейски
  популации), както при
  официални инспекции
  проведени веднъж
  седмично през деветте
  седмици преди
  изнасянето, така и при
  мониторингови процедури
  през цитирания период.
  Подробности за
  третирането трябва да
  бъдат посочени в
  сертификатите по член 13
  от тази наредба.
45.2. Рязан цвят от Aster spp., Официална декларация, че
Eryngium L., Gypsophila L., рязания цвят и листните
Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., зеленчуци:
Solidago L., Trachelium L. и листни - произхождат от страна,
зеленчуци Ocimum L., с произход от свободна от Bemisia tabaci
неевропейски страни Genn. (неевропейски
  популации),
  или
  - непосредствено преди
  изнасянето, са били
  официално инспектирани и
  установени свободни от
  Bemisia tabaci Genn.
  (неевропейски популации).
45.3. Растения от Lycopersicon Без да противоречи на
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., разпоредбите, приложими
предназначени за засаждане, за растенията, описани в
различни от семена, с произход от приложение 3, част А, т. 13
страни, където се среща Tomato и приложение 4, част A,
yellow leaf curl virus глава I, т. 25.5, 25.6 и 25.7,
  ако е уместно,
а) където не се среща Bemisia tabaci Официална декларация, че
Genn. никакви симптоми на
  Tomato yellow leaf curl virus
  не са наблюдавани по
  растенията
б) където се среща Bemisia tabaci Официална декларация,
Genn. че:
  а) никакви симптоми на
  Tomato yellow leaf curl virus
  не са наблюдавани по
  растенията, и
  аа) растенията
  произхождат от район
  свободен от Bemisia tabaci
  Genn., или
  бб) при официални
  инспекции, провеждани
  поне месечно през
  последните три месеца
  преди изнасянето, е
  установено, че мястото на
  производство е свободно
  от Bemisia tabaci Genn.;
  или
  б) никакви симптоми на
  Tomato yellow leaf curl virus
  не са наблюдавани по
  растенията на мястото на
  производство и мястото на
  производство е било
  подложено на подходящо
  третиране и режим на
  наблюдение, за да бъде
  свободно от Bemisia tabaci
  Genn.
46. Растения, предназначени за Без да противоречи на
засаждане, различни от семена, разпоредбите, приложими
клубени, грудки, коренища, с за растенията, описани в
произход от страни, където се приложение 3, част А, т. 13
срещат съответните вредители: и приложение 4, част A,
- Bean golden mosaic virus, глава I, т. 25.5, 25.6, 32.1,
- Cowpea mild mottle virus, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44,
- Lettuce infectious yellow virus, 45.1, 45.1 и 45.2, ако е
- Pepper mild tigrе virus, уместно,
- Squash leaf curl virus,  
- други вируси, пренасяни чрез  
Bemisia tabaci Genn.  
а) където не се срещат Bemisia Официална декларация, че
tabaci Genn. (неевропейски никакви симптоми на
популации) или други вектори на съответните вредители не
съответните вредители са наблюдавани по
  растенията през техния
  пълен вегетационен
  период
б) където се срещат Bemisia tabaci Официална декларация, че
Genn. (неевропейски популации) или никакви симптоми на
други вектори на съответните съответните вредители не
вредители са наблюдавани по
  растенията за подходящ
  период,
  и
  а) растенията произхождат
  от райони, свободни от
  Bemisia tabaci Genn. и
  други вектори на
  съответните вредители;
  или
  б) при официални
  инспекции, провеждани в
  подходящо време, е
  установено, че мястото на
  производство е свободно
  от Bemisia tabaci Genn. и
  други вектори на
  съответните вредители;
  или
  в) растенията са били
  подложени на подходящо
  третиране, имащо за цел
  унищожаване на Bemisia
  tabaci Genn.
47. Семена от Helianthus annuus L. Официална декларация,
  че:
  а) семената произхождат
  от райони, свободни от
  Plasmopara halstedii
  (Farlow) Berl. еt de Toni;
  или
  б) семената, различни от
  тези семена, които са
  произведени от сортове,
  устойчиви на всички раси
  на Plasmopara halstedii
  (Farlow) Berl. еt de Toni,
  представени в района на
  производство, са били
  подложени на подходящо
  третиране срещу
  Plasmopara halstedii
  (Farlow) Berl. еt de Toni.
48. Семена от Lycopersicon Официална декларация, че
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. семената са получени чрез
  подходящ метод на
  киселинна екстракция или
  равностоен метод, одобрен
  в съответствие с
  процедурата, определена
  в чл. 18, т. 2 на Директива
  на Съвета 2000/29/ЕС,
  и
  а) или семената
  произхождат от райони, в
  които не се срещат
  Clavibacter michiganensis
  ssp. michiganensis (Smith)
  Davis et al., Xanthomonas
  campestris pv. vesicatoria
  (Doidge) Dye и Potato
  spindle tuber viroid; или
  б) никакви симптоми на
  болести, причинени от тези
  вредители на се
  наблюдавани по
  растенията на мястото на
  производство през техния
  пълен вегетационен
  период; или
  в) семената са били
  подложени на официални
  тестове поне за тези
  вредители, върху
  представителна проба и
  използвайки подходящи
  методи, и е установено при
  тези тестове, че са
  свободни от тези
  вредители.
49.1. Семена от Medicago sativa L. Официална декларация,
  че:
  а) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Ditylenchus dipsaci (Kuhn)
  Filipjev на мястото на
  производство от началото
  на последния пълен
  вегетационен период и не
  е установена Ditylenchus
  dipsaci (Kuhn) Filipjev при
  лабораторни тестове върху
  представителна проба;
  или
  б) е проведена фумигация
  преди изнасянето.
49.2. Семена от Medicago sativa L., с Без да противоречи на
произход от страни, където се изискванията, приложими
среща Clavibacter michiganensis ssp. за растенията, описани в
insidiosus Davis et al. приложение 4, част А,
  глава I, точка 49.1,
  официална декларация, че:
  а) Clavibacter michiganensis
  ssp. insidiosus Davis et al.
  не се е срещала във
  фермата или в близките и
  околности от началото на
  последните 10 години;
  б) или
  - културата е от сорт, който
  е признат като силно
  устойчив на Clavibacter
  michiganensis ssp.
  insidiosus Davis et al.,
  или
  - още не е започнала
  четвъртия пълен
  вегетационен период след
  засяването, когато са
  реколтирани семената и е
  имало не повече от една
  предхождаща реколта от
  културата,
  или
  - съдържанието на инертно
  вещество, което е
  определено в съответствие
  с правилата, приложими за
  сертификацията на семена,
  продавани в общността, не
  надвишава 0,1% от
  теглото;
  в) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Clavibacter michiganensis
  ssp. insidiosus Davis et al.
  на мястото на
  производство или по
  съседни посеви от
  Medicago sativa L. през
  последния пълен
  вегетационен период или,
  ако е уместно, последните
  два вегетационни периода;
  г) културата е отглеждана
  на площ, на която не е
  имало Medicago sativa L.
  през последните три
  години преди сеитбата.
50. Семена от Oryza sativa L. Официална декларация,
  че:
  а) семената са били
  официално тествани чрез
  подходящи нематологични
  тестове и е установено, че
  са свободни от
  Aphelenchoides besseyi
  Christie;
  или
  б) семената са били
  подложени на подходящо
  третиране с гореща вода
  или друго подходящо
  третиране срещу
  Aphelenchoides besseyi
  Christie.
51. Семена от Phaseolus L. Официална декларация,
  че:
  а) семената произхождат
  от райони свободни от
  Xanthomonas campestris
  pv. phaseoli (Smith) Dye;
  или
  б) представителна проба от
  семената е била тествана и
  е установено, че са
  свободни от Xanthomonas
  campestris pv. phaseoli
  (Smith) Dye при тези
  тестове.
52. Семена от Zea mais L. Официална декларация,
  че:
  а) семената произхождат
  от райони свободни от
  Erwinia stewartii (Smith)
  Dye;
  или
  б) представителна проба от
  семената е била тествана и
  е установено, че са
  свободни от Erwinia
  stewartii (Smith) Dye при
  тези тестове.
53. Семена от родовете Triticum, Официална декларация, че
Secale и X Triticosecale от семената произхождат от
Афганистан, Индия, Иран, Ирак, район, в който не се среща
Мексико, Непал, Пакистан, Южна Tilletia indica Mitra. Името
Африка и САЩ, където се среща на района трябва да бъде
Tilletia indica Mitra. посочено във
  фитосанитарния
  сертификат по член 13.
54. Зърно от родовете Triticum, Официална декларация,
Secale и X Triticosecale от че:
Афганистан, Индия, Иран, Ирак, а) зърното произхожда от
Мексико, Непал, Пакистан, Южна район, в който не се среща
Африка и САЩ, където се среща Tilletia indica Mitra. Името
Tilletia indica Mitra. на района трябва да бъде
  посочено във
  фитосанитарния
  сертификат по член 13, в
  графата "място на
  произход" или
  б) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Tilletia indica Mitra по
  растенията на мястото на
  производство през техния
  последен пълен
  вегетационен период и
  представителни проби от
  зърното са взети, както при
  реколтирането, така и
  преди изпращането и са
  били тествани и е
  установено, че са
  свободни от Tilletia indica
  Mitra при тези тестове.
  Последното трябва да
  бъде посочено във
  фитосанитарния
  сертификат по член 13, в
  графата "име на продукта"
  като "тествано и
  установено свободно от
  Tilletia indica Mitra".
   
(*1) OJ 125, 11.7.1966, p. 2320/66. Directive as last amended by Commission Decision 1999/742/EC (OJ L 297, 18.11.1999, p. 39).
 
Глава II
 
РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ, С ПРОИЗХОД В ОБЩНОСТТА
 
Растения, растителни и други Специални изисквания
продукти  
1. отменена 2004  
2. Дървен a) Официална
материал от декларация, че
Platanus L., дървеният материал
включително произхожда от район
дървен свободен от
материал, който Ceratocystis fimbriata
не е запазил f.sp. platani Walter;
естествената си или
кръгла б) трябва да има
повърхност. доказателство чрез
  маркировка 'Kiln-dried',
  'KD' или друга
  международно
  призната маркировка,
  поставена върху
  дървеният материал
  или на неговата
  опаковка съгласно
  употребата, че е бил
  подложен на сушене в
  пещ до довеждане на
  влажността му под 20
  % съдържание на
  влага, изразено като
  процент сухо вещество,
  постигнато чрез
  подходящ
  времеви/температурен
  режим.
   
3. отменена 2004  
   
4. Растения от Официална
Pinus L., декларация, че не са
предназначени наблюдавани никакви
за засаждане, симптоми на Scirrhia
различни от pini Funk и Parker на
семена мястото на
  производство или в
  близките му околности
  от началото на
  последния пълен
  вегетационен период.
   
5. Растения от Без да противоречи на
Abies Mill., Larix разпоредбите,
Mill., Picea A. приложими за
Dietr., Pinus L., растенията, описани в
Pseudotsuga приложение 4, част А,
Carr. и Tsuga глава ІІ, т. 4, ако е
Carr., уместно, официална
предназначени декларация, че не са
за засаждане, наблюдавани никакви
различни от симптоми на
семена Melampsora medusae
  Thumen на мястото на
  производство или
  близките му околности
  от началото на
  последния пълен
  вегетационен период.
   
6. Растения от Официална
Populus L., декларация, че не са
предназначени наблюдавани никакви
за засаждане, симптоми на
различни от Melampsora medusae
семена Thumen на мястото на
  производство или
  близките му околности
  от началото на
  последния пълен
  вегетационен период.
   
7. Растения от Официална
Castanea Mill. и декларация, че:
Quercus L., а) растенията
предназначени произхождат от
за засаждане, райони, свободни от
различни от Cryphonectria parasitica
семена (Murrill) Barr.,
  или
  б) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Cryphonectria parasitica
  (Murrill) Barr. на мястото
  на производство или
  близките му околности
  от началото на
  последния пълен
  вегетационен период.
   
8. Растения от Официална
Platanus L., декларация, че:
предназначени a) растенията
за засаждане, произхождат от район,
различни от свободен от
семена. Ceratocystis fimbriata
  f.sp. platani Walter
  или
  б) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Ceratocystis fimbriata f.
  sp. platani Walter на
  мястото на
  производство или
  близките му околности
  от началото на
  последния пълен
  вегетационен период.
   
9. Растения от Официална
Amelanchier декларация, че:
Med., а) растенията
Chaenomeles произхождат от зони,
Lindl., признати за свободни
Cotoneaster отErwinia amylovora
Ehrh., Crataegus (Burr.) Winsl. et al., в
L., Cydonia Mill., съответствие с
Eriobotrya Lindl., процедурата,
Malus Mill, определена в чл. 18, т.
Mespilus L., 2 на Директива на
Photinia Съвета 2000/29/ЕС;
davidiana (Dcne.) или
Cardot, б) растенията на
Pyracantha мястото на
Roem., Pyrus L., производство и
Sorbus L., близките и околности,
предназначени които са показали
за засаждане, симптоми на Erwinia
различни от amylovora (Burr.) Winsl.
семена et al., са били
  премахнати.
   
10. Растения от Официална
Citrus L., декларация, че:
Fortunella а) растенията
Swingle, Poncirus произхождат от
Raf. и техните райони, свободни от
хибриди, Spiroplasma citri Saglio
различни от et al., Phoma
плодове и tracheiphila (Petri),
семена Kanchaveli et Gikashvili,
  Citrus vein enation
  woody gall и Citrus
  tristeza virus
  (Европейски щамове);
  или
  б) растенията
  произлизат от
  сертификационна
  схема, която изисква те
  да произхождат по
  права линия от
  материал, който е бил
  поддържан при
  подходящи условия и
  подложен на
  официално
  индивидуално
  тестиране най-малко за
  Citrus vein enation
  woody gall и Citrus
  tristeza virus
  (Европейски щамове),
  използвайки
  подходящи индикатори
  или равностойни
  методи, одобрени в
  съответствие с
  процедурата,
  определена в чл. 18, т.
  2 на Директива на
  Съвета 2000/29/ЕС, и са
  постоянно отглеждани
  в защитена от
  насекоми оранжерия
  или в изолирана
  клетка, по които не са
  наблюдавани никакви
  симптоми на
  Spiroplasma citri Saglio
  et al., Phoma
  tracheiphila (Petri),
  Kanchaveli et Gikashvili,
  Citrus vein enation
  woody gall и Citrus
  tristeza virus
  (Европейски щамове);
  или
  в) растенията:
  - произлизат от
  сертификационна
  схема, която изисква те
  да произхождат по
  права линия от
  материал, който е бил
  поддържан при
  подходящи условия и
  подложен на
  официално
  индивидуално
  тестиране най-малко за
  Citrus vein enation
  woody gall и Citrus
  tristeza virus
  (Европейски щамове),
  използвайки
  подходящи индикатори
  или равностойни
  методи, одобрени в
  съответствие с
  процедурата,
  определена в чл. 18, т.
  2 на Директива на
  Съвета 2000/29/ЕС, и е
  било установено, при
  тези тестове, че е
  свободен от Citrus
  tristeza virus
  (Европейски щамове), и
  е сертифициран
  свободен най-малко от
  Citrus tristeza virus
  (Европейски щамове)
  при официални
  индивидуални тестове,
  проведени съгласно
  споменатите в това
  тире методи,
  и
  - са били инспектирани
  и не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Spiroplasma citri Saglio
  et al., Phoma
  tracheiphila (Petri),
  Kanchaveli et Gikashvili,
  Citrus vein enation
  woody gall и Citrus
  tristeza virus от
  началото на последния
  пълен вегетационен
  период.
   
11. Растения от Официална
Araceae, декларация, че:
Marantaceae, а) не е установена
Musaceae, зараза от Radopholus
Strelitziaceae и similis (Cobb) Thorne на
Persea spp. с мястото на
корени или с производство от
прилепена или началото на последния
свързана пълен вегетационен
хранителна период;
среда или
  б) почва и корени от
  съмнителни растения са
  били подложени на
  официални
  нематологични тестове
  най-малко за
  Radopholus similis
  (Cobb) от началото на
  последния пълен
  вегетационен период и
  е било установено, при
  тези тестове, че са
  свободни от този
  вредител.
   
12. Растения от Официална
Fragaria L., декларация, че:
Prunus L. и a) растенията
Rubus L., произхождат от район,
предназначени свободен от
за засаждане, съответните вредители;
различни от или
семена б) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  болести, причинени от
  съответните вредители
  по растенията на
  мястото на
  производство от
  началото на последния
  пълен вегетационен
  период.
  Съответните вредители
  са:
  - по Fragaria L.:
  -
  Phytophtora fragariae
  Hickman, var. fragariae,
  - Arabis
  mosaic virus,
  - Raspberry
  ringspot virus,
  - Strawberry
  crinkle virus,
  - Strawberry
  latent ringspot virus,
  - Strawberry
  mild yellow edge virus,
  - Tomato
  black ring virus,
  -
  Xanthomonas fragariae
  Kennedy et King;
  - по Prunus L.:
  - Apricot
  chlorotic leafroll
  mycoplasm,
  -
  Xanthomonas
  campestris pv. pruni
  (Smith) Dye,
  - по Prunus persica (L.)
  Batsch:
  -
  Pseudomonas syringae
  pv. persicae (Prunier et
  al.) Young et al.;
  - по Rubus L.:
  - Arabis
  mosaic virus,
  - Raspberry
  ringspot virus,
  - Strawberry
  latent ringspot virus,
  - Tomato
  black ring virus,
   
13. Растения от Без да противоречи на
Cydonia Mill. и разпоредбите,
Pyrus L., приложими за
предназначени растенията, описани в
за засаждане, приложение 4, част А,
различни от глава II, т. 9,
семена официална
  декларация, че:
  a) растенията
  произхождат от
  райони, свободни от
  Pear decline
  mycoplasm;
  или
  б) растенията на
  мястото на
  производство и
  близките му околности,
  които са проявили
  симптоми, пораждащи
  съмнение за зараза от
  Pear decline mycoplasm
  са били изкоренени от
  това място през
  последните три пълни
  вегетационни периода.
   
14. Растения от Без да противоречи на
Fragaria L., разпоредбите,
предназначени приложими за
за засаждане, растенията, описани в
различни от приложение 4, част А,
семена глава II, т. 12,
  официална
  декларация, че:
  a) растенията
  произхождат от
  райони, свободни от
  Aphelenchoides besseyi
  Christie;
  или
  б) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Aphelenchoides besseyi
  Christie по растенията
  на мястото на
  производство от
  началото на последния
  пълен вегетационен
  период;
  или
  в) в случай на растения
  във вид на тъканни
  култури, растенията
  произхождат от
  растения, които
  отговарят на
  изискванията на
  подточка б) на тази
  точка или са били
  официално тествани
  чрез подходящи
  нематологични методи
  и е установено, че са
  свободни от
  Aphelenchoides besseyi
  Christie.
   
15. Растения от Без да противоречи на
Malus Mill., разпоредбите,
предназначени приложими за
за засаждане, растенията, описани в
различни от приложение 4, част A,
семена глава II, т. 9,
  официална
  декларация, че:
  а) растенията
  произхождат от райони
  свободни от Apple
  proliferation mycoplasm;
  или
  б) (аа) растенията,
  различни от тези,
  отгледани от семена, са
  били:
  - или официално
  сертифицирани по
  сертификационна
  схема, която изисква те
  да произхождат по
  права линия от
  материал, който е бил
  поддържан при
  подходящи условия и
  подложен на
  официални тестове
  най-малко за Apple
  proliferation mycoplasm,
  използвайки
  подходящи индикатори
  или равностойни
  методи и е било
  установено, при тези
  тестове, че е свободен
  от този вредител,
  или
  - произхождат по права
  линия от материал,
  който е бил поддържан
  при подходящи
  условия и подложен,
  поне веднъж през
  последните шест пълни
  вегетационни периода,
  на официални тестове
  най-малко за Apple
  proliferation mycoplasm,
  използвайки
  подходящи индикатори
  или равностойни
  методи и е било
  установено, при тези
  тестове, че е свободен
  от този вредител,
  бб) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  болести, причинени от
  Apple proliferation
  mycoplasm по
  растенията на мястото
  на производство или по
  чувствителни растения
  в близките му
  околности от началото
  на последните три
  пълни вегетационни
  периода.
   
16. Растения от Без да противоречи на
следните видове разпоредбите,
Prunus L., приложими за
предназначени растенията, описани в
за засаждане, приложение 4, част A,
различни от глава II, т. 12
семена: официална
- Prunus декларация, че:
amygdalus а) растенията
Batsch, произхождат от райони
- Prunus свободни от Plum pox
armeniaca L., virus;
- Prunus или
blireiana Andre, б) (aa) растенията,
- Prunus различни от тези,
brigantina Vill., отгледани от семена, са
- Prunus били:
cerasifera Ehrh., - или официално
- Prunus cistena сертифицирани по
Hansen, сертификационна
- Prunus curdica схема, която изисква те
Fenzl et Fritsch., да произхождат по
- Prunus права линия от
domestica ssp. материал, който е бил
domestica L., поддържан при
- Prunus подходящи условия и
domestica ssp. подложен на
insititia (L.) C.K. официално тестване
Schneid., най-малко за Plum pox
- Prunus virus, използвайки
domestica ssp. подходящи индикатори
italica (Borkh.) или равностойни
Hegi., методи и е било
- Prunus установено при тези
glandulosa тестове, че е свободен
Thunb., от този вредител,
- Prunus или
holosericea - произхождат по права
Batal., линия от материал,
- Prunus който е бил поддържан
hortulana Bailey, при подходящи
- Prunus japonica условия и подложен,
Thunb., поне веднъж през
- Prunus последните три пълни
mandshurica вегетационни периода,
(Maxim.) Koehne, на официално тестване
- Prunus най-малко за Plum pox
maritima Marsh., virus, използвайки
- Prunus mume подходящи индикатори
Sieb et Zucc., или равностойни
- Prunus nigra методи и е било
Ait., установено при тези
- Prunus persica тестове, че е свободен
(L.) Batsch, от този вредител;
- Prunus salicina бб) не са наблюдавани
L., никакви симптоми на
- Prunus sibirica болести, причинени от
L., Plum pox virus по
- Prunus simonii растенията на мястото
Carr., на производство или по
- Prunus spinosa чувствителни растения
L., в близките му
- Prunus околности от началото
tomentosa на последните три
Thunb., пълни вегетационни
- Prunus triloba периода;
Lindl., вв) растения на това
- други видове място на производство,
от Prunus L. които са показали
чувствителни на симптоми на
Plum pox virus заболяване, причинено
  от други вируси или
  вирусоподобни
  патогени са били
  изкоренени.
   
17. Растения от Официална
Vitis L., различни декларация, че не са
от плодове и наблюдавани симптоми
семена от Grapevine
  Flavescence dore MLO и
  Xylophilus ampelinus
  (Panagopoulos) Willems
  et al. по майчините
  растения в мястото на
  производство от
  началото на
  последните два пълни
  вегетационни периода.
   
18.1. Клубени от Официална
Solanum декларация, че:
tuberosum L., а) са изпълнени
предназначени разпоредбите на
за засаждане Общността за борба със
  Synchytrium
  endobioticum
  (Schilbersky) Percival;
  и
  б) или клубените
  произхождат от район
  свободен от Clavibacter
  michiganensis ssp.
  sepedonicus
  (Spieckermann and
  Kotthoff) Davis et al., или
  са изпълнени
  разпоредбите на
  Общността за борба с
  Clavibacter
  michiganensis ssp.
  sepedonicus
  (Spieckermann and
  Kotthoff) Davis et al.,
  и
  в) клубените
  произхождат от площи,
  свободни от Globodera
  rostochiensis
  (Wollenweber) Behrens
  и Globodera pallida
  (Stone) Behrens;
  и
  г) (аа) или клубените
  произхождат от
  райони, свободни от
  Pseudomanas
  solanacearum (Smith)
  Smith;
  или
  (бб) в райони, в които
  се среща Pseudomanas
  solanacearum (Smith)
  Smith, клубените
  произхождат от място
  на производство,
  установено свободно
  от Pseudomanas
  solanacearum (Smith)
  Smith, или считано за
  свободно от нея
  вследствие на
  прилагането на
  подходяща процедура,
  целяща
  унищожаването на
  Pseudomanas
  solanacearum (Smith)
  Smith;
  и
  д) или клубените
  произхождат от
  райони, свободни от
  Meloidogyne chitwoodi
  Golden et al. (всички
  популации) и
  Meloidogyne fallax
  Karssen или в райони, в
  които се среща
  Meloidogyne chitwoodi
  Golden et al. (всички
  популации) и
  Meloidogyne fallax
  Karssen:
  - или клубените
  произхождат от място
  на производство,
  установено свободно
  от Meloidogyne
  chitwoodi Golden et al.
  (всички популации) и
  Meloidogyne fallax
  Karssen, на базата на
  ежегодно наблюдение
  на културите
  гостоприемници чрез
  визуални инспекции на
  растенията
  гостоприемници в
  подходящо време и
  чрез визуални
  инспекции, както
  външно, така и с
  разрязване на клубени
  след реколтирането от
  картофи, отглеждани
  на мястото на
  производство, или
  - след реколтирането
  на клубените е взета
  представителна проба
  и, или е проверена за
  наличие на симптоми
  след подходящ метод
  за предизвикване на
  симптоми, или е
  тествана лабораторно,
  както и инспектирана
  визуално, както
  външно, така и с
  разрязване на клубени
  в подходящо време и
  във всички случаи по
  време на затварянето
  на опаковките или
  контейнерите преди да
  бъдат продавани, в
  съответствие с
  разпоредбите за
  затваряне в Директива
  на Съвета 66/403/EEC и
  не са установени
  симптоми на
  Meloidogyne chitwoodi
  Golden et al. (всички
  популации) и
  Meloidogyne fallax
  Karssen.
   
18.2. Клубени от Без да противоречи на
Solanum специалните
tuberosum L., изисквания, приложими
предназначени за клубените, описани
за засаждане, в приложение 4, част A,
различни от глава II, т. 18.1,
клубени от официална
официално декларация, че
приети сортове в клубените:
една или повече - са част от напреднала
Страни членки селекция, като това е
съгласно посочено по подходящ
Директива на начин в документа,
Съвета 70/457/EC придружаващ
от 29 септември съответните клубени,
1970 за общия - са произведени в
каталог на Общността,
сортовете от и
селскостопански - произлизат по права
растителни линия от материал,
видове1 който е бил поддържан
  при подходящи
  условия и е бил
  подложен на
  официални карантинни
  тестове в Общността в
  съответствие с
  подходящи методи и е
  установено при тези
  тестове, че е свободен
  от вредители.
   
18.3. Растения от а) Растенията трябва да
видове от са държани при
Solanum L., карантинни условия и
образуващи трябва да е
столони или установено, че са
клубени, или свободни от всякакви
техните хибриди, вредители при
предназначени карантинни тестове;
за засаждане, б) карантинните
различни от тези тестове, цитирани в
клубени от подточка а) трябва:
Solanum аа) да бъдат
tuberosum L., контролирани от
описани в официалната служба за
приложение 4, растителна защита в
част А, глава II, засегнатата Страна
точка 18.1 или членка и изпълнени от
18.2, и различни научно обучен
от материал за персонал от тази
поддържане на служба или друга
култури, официално одобрена
съхраняван в институция;
генбанки или бб) да бъдат
генетични извършени в място,
колекции което разполага с
  подходящи
  съоръжения, които са в
  състояние да задържат
  вредители и да
  поддържат материала,
  включително и
  индикаторни растения,
  по такъв начин, че да
  се елиминира всякакъв
  риск от
  разпространяване на
  вредители;
  вв) да бъдат
  извършени на всяка
  единица от материала,
  - чрез визуални
  прегледи на равни
  интервали през цялата
  продължителност на
  поне един
  вегетационен период,
  имайки предвид типа
  на материала и стадия
  на неговото развитие
  по време на програмата
  за тестване, за
  симптоми причинени от
  всякакви вредители;
  - чрез тестване, в
  съответствие с
  подходящи методи,
  които да бъдат
  предоставени на
  определения в чл. 18
  Комитет:
  - в случай на
  всякакъв материал от
  картофи най-малко за:
  - Andean potato
  latent virus,
  - Arracacha virus
  B. oca strain,
  - Potato black
  ringspot virus,
  - Potato spindle
  tuber viroid,
  - Potato virus T,
  - Andean potato
  mottle virus,
  - common potato
  viruses A, M, S, V, X и Y
  (включително Yo, Yn и
  Yc) и Potato leaf roll
  virus,
  - Clavibacter
  michiganensis ssp.
  sepedonicus
  (Spieckermann and
  Kotthoff) Davis et al.,
  - Pseudomonas
  solanaceanum (Smith)
  Smith;
  - в случай на
  същински семена от
  картофи най-малко за
  изброените горе вируси
  и вироиди;
  гг) чрез подходящо
  тестване при всеки
  друг симптом,
  наблюдаван при
  визуалните прегледи,
  за да се определят
  вредителите,
  причинили тези
  симптоми;
   
  в) всеки материал, за
  който е установено, че
  не е свободен от
  вредители при
  тестването, определено
  в подточка б), трябва
  да бъде незабавно
  унищожен или
  подложен на
  процедури, които
  елеменират
  вредителя(ите);
  г) всяка организация
  или научен орган, която
  държи такъв материал
  трябва да информира
  тяхната официална
  Национална служба за
  растителна защита за
  притежавания
  материал.
   
18.4. Растения от Всяка организация или
видове от научен орган, която
Solanum L., държи такъв материал
образуващи трябва да информира
столони или тяхната официална
клубени, или Национална служба за
техните хибриди, растителна защита за
предназначени притежавания
за засаждане, материал.
съхранявани в  
ген банки или  
генетични  
колекции  
   
18.5. Клубени от Трябва да има
Solanum доказателство чрез
tuberosum L., регистрационен номер,
различни от поставен върху
посочените в опаковката или, в
приложение 4, случай на картофи,
част A, глава II, транспортирани в
т. 18.1, 18.2, 18.3 насипно състояние,
или 18.4 върху превозното
  средство,
  транспортиращо
  картофите, че
  картофите са
  произведени от
  официално
  регистриран
  производител или
  произхождат от
  официално
  регистрирано общо
  хранилище или
  разпределителни
  центрове, разположени
  в района на
  производство,
  показващо, че
  клубените са свободни
  от Pseudomonas
  solanacearum (Smith)
  Smith и че
  а) са изпълнени
  разпоредбите на
  Общността за борба със
  Synchytrium
  endobioticum
  (Schilbersky) Percival;
  и
  б) ако е уместно, са
  изпълнени
  разпоредбите на
  Общността за борба с
  Clavibacter
  michiganensis ssp.
  sepedonicus
  (Spieckermann and
  Kotthoff) Davis et al.
   
18.6. Растения от Без да противоречи на
Solanaceae, разпоредбите,
предназначени приложими за
за засаждане, растенията, описани в
различни от приложение 4, част A,
семена, и глава II, т. 18.1, 18.2 и
различни от 18.3, ако е уместно,
растения, официална
описани в декларация, че:
приложение 4, а) растенията
част A, глава II, т. произхождат от райони
18.4 или 18.5 свободни от Potato
  stolbur mycoplasm;
  или
  б) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Potato stolbur
  mycoplasm по
  растенията на мястото
  на производство от
  началото на последния
  пълен вегетационен
  период.
   
18.7. Растения от Без да противоречи на
Capsicum разпоредбите,
annuum L., приложими за
Lycopersicon растенията, описани в
lycopersicum (L.) приложение 4, част А,
Karsten ex Farw., глава II, т. 18.6, ако е
Musa L., уместно, официална
Nicotiana L. и декларация, че:
Solanum а) растенията
melongena L., произхождат от
предназначени райони, свободни от
за засаждане, Pseudomonas
различни от solanacearum (Smith)
семена Smith,
  или
  б) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Pseudomonas
  solanacearum (Smith)
  Smith по растенията на
  мястото на
  производство от
  началото на последния
  пълен вегетационен
  период.
   
19. Растения от Официална
Humulus lupulus декларация, че не са
L., наблюдавани никакви
предназначени симптоми на Verticillium
за засаждане, albo-atrum Reinke et
различни от Berthold и Verticillum
семена dahliae Klebahn по
  хмела на мястото на
  производство от
  началото на последния
  пълен вегетационен
  период.
   
19.1. (нова - ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.)  
Растения от Pal- Официална декларация,
mae, предназначени за че растенията:
засаждане, с диаметър а) са отглеждани през це-
на стеблото в основа- лия им живот в зона, за
та над 5 cm, принадле- която е установено от на-
жащи към следните ционалната служба за ра-
родове: Brahea Mart., стителна защита, че е
Butia Becc., Chamae- свободна от Paysandisia
rops L., Jubaea Kunth, archon в съответствие
Livistona R. Br., Phoe- със съответните меж-
nix L., Sabal Adans., дународни стандарти за
Syagrus Mart., Trachy- фитосанитарни мерки;
carpus H. Wendl., Tri- или
thrinax Mart., Washing- б) че са отглеждани в пе-
tonia Raf. риод най-малко две годи-
  ни преди движение в мяс-
  то на производство:
  - което е регистрирано и контролирано от официалния отговорен орган в държавата членка на произход, и
  - в което растенията са били на място, физически напълно защитено срещу въвеждането на Paysandisia archon (Bur-meister) или в което се прилагат необходимите предпазни третирания, и
  - в което при 3 официални проверки годишно, проведени в подходящо време, не са наблюдавани признаци на Paysan-disia archon (Burmeister).
20. Растения от Официална
Dendranthema декларация, че:
(DC.) Des Moul., а) не са наблюдавани
Dianthus L. и никакви признаци на
Pelargonium Heliсoverpa armigera (Hubner)
l'Hrit. ex Ait., или Spodoptera littoralis
предназначени (Boisd.) на мястото на
за засаждане, производство от
различни от началото на последния
семена пълен вегетационен
  период;
  или
  б) растенията са били
  подложени на
  подходящо третиране,
  за елиминиране на
  посочените вредители.
   
21.1. Растения от Без да противоречи на
Dendranthema изискванията,
(DC.) Des Moul., приложими за
предназначени растенията, описани в
за засаждане, приложение 4, част A,
различни от глава II, т. 20,
семена официална
  декларация, че:
  а) растенията са не
  повече от трето
  поколение резници,
  получени от материал,
  който е установен
  свободен от
  Chrysanthemum stunt
  viroid при
  вирусологични тестове,
  или произхождат
  директно от материал,
  от който
  представителна проба
  от поне 10% е
  установена свободна
  от Chrysanthemum stunt
  viroid при официална
  инспекция, проведена
  по време на цъфтежа;
  б) растенията или
  резниците идват от
  помещения:
  - които са официално
  инспектирани
  най-малко веднъж
  месечно през трите
  месеца преди
  експедирането и по
  които не са
  наблюдавани симптоми
  на Puccinia horiana
  Hennings през този
  период, и в
  непосредствена
  близост до които не са
  срещани симптоми на
  Puccinia horiana
  Hennings през трите
  месеца преди
  продажбата,
  или
  - пратката е подложена
  на подходящо
  третиране срещу
  Puccinia horiana
  Hennings;
  в) в случай на
  невкоренени резници,
  не са наблюдавани
  симптоми на Didymella
  ligulicola (Baker, Dimock
  and Davis) v. Arx по
  резниците или по
  растенията, от които са
  взети резниците, или
  че, в случай на
  вкоренени резници, не
  са наблюдавани
  симптоми на Didymella
  ligulicola (Baker, Dimock
  et Davis) v. Arx по
  резниците или в лехата
  за вкореняване.
   
21.2 Растения от Без да противоречи на
Dianthus L., изискванията,
предназначени приложими за
за засаждане, растенията, описани в
различни от приложение 4, част A,
семена глава II, т. 20,
  официална
  декларация, че:
  - растенията
  произлизат по права
  линия от майчини
  растения, които е
  установено, че са
  свободни от Erwinia
  chrysanthemi pv.
  dianthicola (Hellmers)
  Dickey, Pseudomonas
  caryophylli (Burkholder)
  Starr et Burkholder и
  Phialophora cinerescens
  (Wollenw.) Van Beyma
  при официално
  одобрени тестове,
  проведени поне
  веднъж през
  предходните две
  години
  - по растенията не са
  наблюдавани симптоми
  на гореспоменатите
  вредители.
   
22. Луковици от Официална
Tulipa L. и декларация, че не са
Narcissus L., наблюдавани никакви
различни от симптоми на
тези, за които Ditylenchus dipsaci
трябва да има (Khn) Filipjev по
доказателство растенията от началото
върху на последния пълен
опаковката или вегетационен период.
по друг начин,  
че са  
предназначени  
за продажба на  
крайни  
потребители,  
които не  
участват в  
професионално  
производство на  
рязан цвят  
   
23. Растения от Без да противоречи на
тревисти видове, изискванията,
предназначени приложими за
за засаждане, растенията, описани в
различни от: приложение 4, част А,
- луковици, глава II, точки 20, 21.1
- грудки, или 21.2,
- растения от сем. официална
Gramineae декларация, че:
- коренища, а) растенията
- семена, произхождат от район,
- клубени свободен от Liriomyza
  huidobrensis Blanchard
  и Liriomyza trifolii
  (Burgess),
  или
  б) или не са
  наблюдавани никакви
  признаци на Liriomyza
  huidobrensis Blanchard
  и Liriomyza trifolii
  (Burgess) на мястото на
  производство при
  официални инспекции,
  провеждани най-малко
  веднъж месечно през
  трите месеца преди
  реколтиране,
  или
  в) непосредствено
  преди експедирането
  растенията са били
  официално
  инспектирани и е
  установено, че са
  свободни от Liriomyza
  huidobrensis Blanch и
  Liriomyza trifolii
  (Burgess) и са били
  обект на подходящо
  третиране срещу
  Liriomyza huidobrensis
  Blanch и Liriomyza
  trifolii (Burgess)
   
24. Растения с Трябва да има
корени, доказателство, че
засадени или мястото на
предназначени производство е
за засаждане, свободно от Clavibacter
отглеждани на michiganensis spp.
открито sepedonicus
  (Spieckermann et
  Kotthoff) Davis et al.,
  Globodera pallida
  (Stone) Behrens,
  Globodera rostochiensis
  (Wollenweber) и
  Synchytrium
  endobioticum
  (Schilbersky) Percival
   
25. Растения от Официална
Beta vulgaris L., декларация, че:
предназначени а) растенията
за засаждане, произхождат от район,
различни от свободен от Beet leaf
семена curl virus
  б) Beet leaf curl virus не
  се среща в района на
  производство,
  и не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Beet leaf curl virus на
  мястото на
  производство или
  близките му околности
  от началото на
  последния пълен
  вегетационен период.
   
26. Семена от Официална
Helianthus декларация, че:
annuus L. а) семената
  произхождат от
  райони, свободни от
  Plasmopara halstedii
  (Farlow) Berl. еt de Toni;
  или
  б) семената, различни
  от тези семена, които
  са произведени от
  сортове, устойчиви на
  всички раси на
  Plasmopara halstedii
  (Farlow) Berl. еt de Toni,
  представени в района
  на производство, са
  били подложени на
  подходящо третиране
  срещу Plasmopara
  halstedii (Farlow) Berl. еt
  de Toni.
   
26.1. Растения от Без да противоречи на
Lycopersicon изискванията,
lycopersicum (L.) приложими за
Karsten ex Farw, растенията, ако е
предназначени уместно, описани в
за засаждане, приложение 4, част А,
различни от глава II, точки 18.6 и 23,
семена официална
  декларация, че:
   
  а) растенията
  произхождат от
  райони, свободни от
  Tomato yellow leaf curl
  virus;
  или
  б) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Tomato yellow leaf curl
  virus по растенията;
  и
  aa) растенията
  произхождат от
  райони, свободни от
  Bemisia tabaci Genn;
  или
  бб) мястото на
  производство е било
  установено свободно
  от Bemisia tabaci Genn.
  при официални
  инспекции проведени
  най-малко веднъж
  месечно през трите
  месеца преди износа;
  или
  в) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Tomato yellow leafcurl
  virus на мястото на
  производство и мястото
  на производство е било
  обект на подходящо
  третиране и
  мониторингов режим,
  за да бъде свободно
  от Bemisia tabaci Genn.
   
27. Семена от Официална
Lycopersicon декларация, че
lycopersicum (L.) семената са получени
Karsten ex Farw. чрез подходящ метод
  на киселинна
  екстракция или
  равностоен метод,
  одобрен в съответствие
  с процедурата,
  определена в чл. 18, т.
  2 на Директива на
  Съвета 2000/29/ЕС,
  и
  а) или семената
  произхождат от
  райони, в които не се
  срещат Clavibacter
  michiganensis ssp.
  michiganensis (Smith)
  Davis et al. или
  Xanthomonas
  campestris pv.
  vesicatoria (Doidge)
  Dye;
  или
  б) никакви симптоми на
  болести, причинени от
  тези вредители на се
  наблюдавани по
  растенията на мястото
  на производство през
  техния пълен
  вегетационен период;
  или
  в) семената са били
  подложени на
  официални тестове
  най-малко за тези
  вредители, върху
  представителна проба
  и използвайки
  подходящи методи, и е
  установено при тези
  тестове, че са
  свободни от тези
  вредители.
   
28.1. Семена от Официална
Medicago sativa декларация, че:
L. а) не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Ditylenchus dipsaci
  (Khn) Filipjev на мястото
  на производство от
  началото на последния
  пълен вегетационен
  период и не е
  установена Ditylenchus
  dipsaci (Khn) Filipjev
  при лабораторни
  тестове върху
  представителна проба;
  или
  б) е проведена
  фумигация преди
  продажбата.
   
28.2. Семена от Без да противоречи на
Medicago sativa изискванията,
L. приложими за
  семената, описани в
  приложение 4, част А,
  глава II, точка 28.1,
  официална
  декларация, че:
  а) семената
  произхождат от райони
  свободни от Clavibacter
  michiganensis spp.
  insidiosus Davis et al.;
  или
  б) - Clavibacter
  michiganensis ssp.
  insidiosus Davis et al.
  не се е срещала във
  фермата или в
  близките и околности от
  началото на
  последните 10 години;
  и
  - културата е от сорт,
  който е признат като
  силно устойчив на
  Clavibacter
  michiganensis ssp.
  insidiosus Davis et al.,
  или
  - още не е започнала
  четвъртия пълен
  вегетационен период
  след засяването,
  когато са реколтирани
  семената и е имало не
  повече от една
  предхождаща реколта
  семена от културата,
  или
  - съдържанието на
  инертно вещество,
  което е определено в
  съответствие с
  правилата, приложими
  за сертификацията на
  семена, продавани в
  Общността, не
  надвишава 0,1% от
  теглото;
  - не са наблюдавани
  никакви симптоми на
  Clavibacter
  michiganensis ssp.
  insidiosus Davis et al.
  на мястото на
  производство или по
  съседни посеви от
  Medicago sativa L. през
  последния пълен
  вегетационен период
  или, ако е уместно,
  последните два
  вегетационни периода;
  - културата е
  отглеждана на площ,
  на която не е имало
  Medicago sativa L. през
  последните три години
  преди сеитбата.
   
29. Семена от Официална
Phaseolus L. декларация, че:
  а) семената
  произхождат от райони
  свободни от
  Xanthomonas
  campestris pv. phaseoli
  (Smith) Dye;
  или
  б) представителна
  проба от семената е
  била тествана и е
  установено, че e
  свободна от
  Xanthomonas
  campestris pv. phaseoli
  (Smith) Dye при тези
  тестове.
   
30.1. Плодове от Опаковката трябва да
Citrus L., носи подходяща
Fortunella маркировка за
Swingle, Poncirus произхода.
Raf., и техните  
хибриди  
   
(*1) OJ L 225, 12.10.1970, p. 1. Директивата е последно изменена с Директива 98/96/EC (OJ L 25, 1.2.1999, p. 27).
Част Б
 
РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ИЛИ ДРУГИ ПРОДУКТИ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ВНАСЯНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО ИМ В НЯКОИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ
 
Растения, Специални изисквания Защитена зона /и/
растителни и    
други продукти    
1. Дървен Без да противоречи на EL, IRL, UK
материал от изискванията, (Northern Ireland,
иглолистни приложими за дървения Isle of Man и
(Coniferales) материал, описани в Jersey)
  приложение № 4, част А, глава I, точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, ако е уместно:  
  a) дървеният материал  
  да бъде обелен от  
  кората си;  
     
  или  
     
  б) официална  
  декларация, че  
  материалът произхожда  
  от райони свободни от  
  Dendroctonus micans  
  Kugelan;  
     
  или  
  (в) трябва да има  
  доказателство чрез  
  маркировка 'Kiln-dried',  
  'KD' или друга  
  международно призната  
  маркировка, поставена  
  върху дървения  
  материал или неговата  
  опаковка съгласно  
  употребата, че е бил  
  подложен на сушене в  
  пещ до довеждане на  
  влажността му под 20 %  
  съдържание на влага,  
  изразено като процент  
  сухо вещество,  
  постигнато чрез  
  подходящ  
  времеви/температурен  
  режим.  
     
2. Дървен Без да противоречи на EL, IRL, UK
материал от изискванията,  
иглолистни приложими за дървения  
(Coniferales) материал, описани в  
  приложение № 4, част А,  
  глава I, точки 1.1, 1.2,  
  1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,  
  ако е уместно  
  и Приложение 4, част Б,  
  т. 1,  
  a) дървеният материал  
  да бъде обелен от  
  кората си;  
  или  
  б) официална  
  декларация, че  
  материалът произхожда  
  от райони свободни от;  
  Ips duplicatus Sahlbergh;  
  или  
  в) трябва да има  
  доказателство чрез  
  маркировка 'Kiln-dried',  
  'KD' или друга  
  международно призната  
  маркировка, поставена  
  върху дървения  
  материал или неговата  
  опаковка съгласно  
  употребата, че е бил  
  подложен на сушене в  
  пещ до довеждане на  
  влажността му под 20 %  
  съдържание на влага,  
  изразено като процент  
  сухо вещество,  
  постигнато чрез  
  подходящ  
  времеви/температурен  
  режим.  
     
3. Дървен Без да противоречи на IRL, UK
материал от изискванията,  
иглолистни приложими за дървения  
(Coniferales) материал, описани в  
  приложение № 4, част А,  
  глава I, точки 1.1,  
  1.2, 1.3, 1.4, 1.5,  
  1.6, 1.7, ако е уместно  
  и приложение 4, част Б,  
  т. 1 и 2:  
  a) дървеният материал  
  да бъде обелен от  
  кората си;  
  или  
  б) официална  
  декларация, че  
  материалът произхожда  
  от райони свободни от  
  Ips typographus Heer;  
  или  
  в) трябва да има  
  доказателство чрез  
  маркировка 'Kiln-dried',  
  'KD' или друга  
  международно призната  
  маркировка, поставена  
  върху дървения  
  материал или неговата  
  опаковка съгласно  
  употребата, че е бил  
  подложен на сушене в  
  пещ до довеждане на  
  влажността му под 20 %  
  съдържание на влага,  
  изразено като процент  
  сухо вещество,  
  постигнато чрез  
  подходящ  
  времеви/температурен  
  режим.  
     
4. Дървен Без да противоречи на EL, F (Corsica), IRL,
материал от изискванията, UK
иглолистни приложими за дървения  
(Coniferales) материал, описани в  
  приложение № 4, част А,  
  глава I, точки 1.1, 1.2,  
  1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,  
  ако е уместно и  
  приложение 4, част Б, т.  
  1, 2, 3:  
  a) дървеният материал  
  да бъде обелен от  
  кората си;  
  или  
  б) официална  
  декларация, че  
  материалът произхожда  
  от райони свободни от  
  Ips amitinus Eichhof;  
  или  
  в) трябва да има  
  доказателство чрез  
  маркировка 'Kiln-dried',  
  'KD' или друга  
  международно призната  
  маркировка, поставена  
  върху дървения  
  материал или неговата  
  опаковка съгласно  
  употребата, че е бил  
  подложен на сушене в  
  пещ до довеждане на  
  влажността му под 20 %  
  съдържание на влага,  
  изразено като процент  
  сухо вещество,  
  постигнато чрез  
  подходящ  
  времеви/температурен  
  режим.  
     
5. Дървен Без да противоречи на EL, IRL, UK
материал от изискванията, (Northern Ireland,
иглолистни приложими за дървения Isle of Man)
(Coniferales) материал, описани в  
  приложение № 4, част А,  
  глава I, точки 1.1, 1.2,  
  1.3, 1.4, 1.5, 1.6,  
  1.7, ако е уместно  
  и приложение 4, част Б,  
  т. 1, 2, 3, 4:  
  (a) дървеният материал  
  да бъде обелен от  
  кората си;  
  или  
  (b) официална  
  декларация, че  
  материалът произхожда  
  от райони свободни от  
  Ips cembrae Heer:  
  или  
  (c) трябва да има  
  доказателство чрез  
  маркировка 'Kiln-dried',  
  'KD' или друга  
  международно призната  
  маркировка, поставена  
  върху дървения  
  материал или неговата  
  опаковка съгласно  
  употребата, че е бил  
  подложен на сушене в  
  пещ до довеждане на  
  влажността му под 20 %  
  съдържание на влага,  
  изразено като процент  
  сухо вещество,  
  постигнато чрез  
  подходящ  
  времеви/температурен  
  режим.  
     
6. Дървен Без да противоречи на IRL, CY, UK
материал от изискванията, (Northern Ireland,
иглолистни приложими за дървения Isle of Man)
(Coniferales) материал, описани в  
  приложение № 4, част А,  
  глава I, точки 1.1, 1.2,  
  1.3, 1.4, 1.5, 1.6,  
  1.7, ако е уместно,  
  и приложение 4, част Б,  
  т.1, 2, 3, 4, 5:  
  a) дървеният материал  
  да бъде обелен от  
  кората си;  
  или  
  б) официална  
  декларация, че  
  материалът произхожда  
  от райони свободни от  
  Ips sexdentatus Brner;  
  или  
  в) трябва да има  
  доказателство чрез  
  маркировка 'Kiln-dried',  
  'KD' или друга  
  международно призната  
  маркировка, поставена  
  върху дървения  
  материал или неговата  
  опаковка съгласно  
  употребата, че е бил  
  подложен на сушене в  
  пещ до довеждане на  
  влажността му под 20 %  
  съдържание на влага,  
  изразено като процент  
  сухо вещество,  
  постигнато чрез  
  подходящ  
  времеви/температурен  
  режим.  
     
6.1. отменена с    
2001/33/ЕС    
6.2. отменена с    
2002/28/ЕС    
     
6.3. Дървен а) Дървеният материал CZ, IRL, S, UK
материал от трябва да бъде без кора (с изключение на
Castanea Mill   Isle of Man).
  или  
     
  б) Официална  
  декларация, че  
  дървеният материал:  
  - произхожда от райони  
  свободни от  
  Cryphonectria parasitica  
  (Murrill.) Barr.  
     
  или  
     
  - е бил подложен на  
  сушене в пещ до  
  довеждане на  
  влажността му под 20%  
  съдържание на влага,  
  изразено като процент  
  сухо вещество,  
  постигнато чрез  
  подходящ  
  времеви/температурен  
  режим. Това трябва да  
  бъде доказано чрез  
  маркировка kiln-dried или  
  K.D или друга  
  международно призната  
  маркировка, поставена  
  върху дървения  
  материал или на всяка  
  друга опаковка съгласно  
  употребата.  
     
7. Растения от Без да противоречи на EL, IRL, UK
Abies Mill., Larix разпоредбите, (Northern Ireland,
Mill., Picea A. приложими за Isle of Man и
Dietr., Pinus L. и растенията, описани в Jersey)
Pseudotsuga Carr., приложение 3, част А, т.  
с височина над 3 1, приложение 4, част А,  
m, различни от глава I, т. 8.1, 8.2, 9, 10 и  
плодове и приложение 4, част А,  
семена. глава II, т. 4, 5, ако е  
  уместно, официална  
  декларация ,че мястото  
  на производство е  
  свободно от  
  Dendroctonus micans  
  Kugelan.  
     
8. Растения от Без да противоречи на EL, IRL, UK
Abies Mill., Larix разпоредбите,  
Mill., Picea A. приложими за  
Dietr.и Pinus L., с растенията, описани в  
височина над 3 приложение 3, част А, т.  
m, различни от 1, приложение 4, част А,  
плодове и глава I, т. 8.1, 8.2, 9, 10,  
семена. приложение 4, част A,  
  глава II, т. 4, 5 и  
  приложение 4, част Б, т.  
  7, ако е уместно,  
  официална декларация,  
  че мястото на  
  производство е  
  свободно от Ips  
  duplicatus Sahlberg.  
     
9. Растения от Без да противоречи на IRL, UK
Abies Mill., Larix разпоредбите,  
Mill., Picea A., приложими за  
Dietr., Pinus L. и растенията, описани в  
Pseudotsuga Carr., приложение 3, част A, т.  
с височина над 3 1, Приложение 4, част А,  
m, различни от глава I, т. 8.1, 8.2, 9, 10,  
плодове и приложение 4, част А,  
семена. глава II, т. 4, 5 и  
  приложение 4, част Б, т.  
  7, 8, ако е уместно,  
  официална декларация,  
  че мястото на  
  производство е  
  свободно от Ips  
  typographus Heer.  
     
10. Растения от Без да противоречи на EL, F (Corsica), IRL,
Abies Mill., Larix разпоредбите, UK
Mill., Picea A. приложими за  
Dietr., и Pinus L. растенията, описани в  
с височина над 3 приложение 3, част A, т.  
m, различни от 1, Приложение 4, част A,  
плодове и глава I, т. 8.1, 8.2, 9, 10,  
семена. приложение 4, част A,  
  глава II, т. 4, 5 и  
  приложение 4, част B,  
  т.7, 8, 9, ако е уместно,  
  официална декларация,  
  че мястото на  
  производство е  
  свободно от Ips amitinus  
  Eichhof.  
     
11. Растения от Без да противоречи на EL, IRL, UK
Abies Mill., Larix разпоредбите, (Northern Ireland,
Mill., Picea A. приложими за Isle of Man)
Dietr., Pinus L., растенията, описани в  
Pseudotsuga Carr., приложение 3, част A, т.  
с височина над 3 1, приложение 4, част А,  
m, различни от глава I, т. 8.1, 8.2, 9, 10,  
плодове и приложение 4, част A,  
семена. глава II, т. 4, 5, и  
  приложение 4, част Б, т.  
  7, 8, 9, 10, ако е уместно,  
  официална декларация,  
  че мястото на  
  производство е  
  свободно от Ips cembrae  
  Heer.  
     
12. Растения от Без да противоречи на IRL, CY, UK
Abies Mill., Larix разпоредбите, (Northern Ireland,
Mill., Picea A. Dietr приложими за Isle of Man)
и Pinus L., с растенията, описани в  
височина над 3 приложение 3, част A, т.  
m, различни от 1, Приложение 4, част А,  
плодове и глава I, т. 8.1, 8.2, 9, 10,  
семена. приложение 4, част A,  
  глава II, т. 4, 5, и  
  приложение 4, част Б, т.  
  7, 8, 9, 10, 11, ако е  
  уместно, официална  
  декларация, че мястото  
  на производство е  
  свободно от Ips  
  sexdentatus Brner.  
     
13. отменена с    
2001/33/ЕС    
     
14.1. Изолирана Официална декларация, EL, IRL, UK
кора от че пратката: (Northern Ireland,
иглолистни a) е била обект на Isle of Man и
(Coniferales) фумигация или други Jersey)
  подходящи третирания  
  срещу корояди;  
  или  
  б) произхожда от  
  райони, свободни от  
  Dendroctonus micans  
  Kugelan.  
     
14.2. Изолирана Без да противоречи на EL, F (Corsica), IRL,
кора от разпоредбите, UK
иглолистни приложими за кората,  
(Coniferales) описани в приложение 4,  
  част Б, т. 14.1,  
  официална декларация,  
  че пратката:  
  a) е била обект на  
  фумигация или други  
  подходящи третирания  
  срещу корояди;  
  или  
  б) произхожда от  
  райони, свободни от Ips  
  amitinus Eichhof.  
     
14.3. Изолирана Без да противоречи на EL, IRL, UK
кора от разпоредбите, (Northern Ireland,
иглолистни приложими за кората, Isle of Man)
(Coniferales) описани в приложение 4,  
  част Б, т. 14.1, 14.2,  
  официална декларация,  
  че пратката:  
  a) е била обект на  
  фумигация или други  
  подходящи третирания  
  срещу корояди;  
  или  
  б) произхожда от  
  райони, свободни от Ips  
  cembrae Heer.  
     
14.4. Изолирана Без да противоречи на EL, IRL, UK
кора от разпоредбите,  
иглолистни приложими за кората,  
(Coniferales) описани в приложение 4,  
  част Б, т. 14.1, 14.2, 14.3,  
  официална декларация,  
  че пратката:  
  a) е била обект на  
  фумигация или други  
  подходящи третирания  
  срещу корояди;  
  или  
  б) произхожда от  
  райони, свободни от Ips  
  duplicatus Sahlberg.  
     
14.5. Изолирана Без да противоречи на IRL, CY, UK
кора от разпоредбите, (Northern Ireland,
иглолистни приложими за кората, Isle of Man)
(Coniferales) описани в приложение 4,  
  част Б, т. 14.1, 14.2, 14.3,  
  14.4, официална  
  декларация, че пратката:  
  a) е била обект на  
  фумигация или други  
  подходящи третирания  
  срещу корояди;  
  или  
  б) произхожда от  
  райони, свободни от Ips  
  sexdentatus Brner.  
     
14.6. Изолирана Без да противоречи на IRL, UK
кора от разпоредбите,  
иглолистни приложими за кората,  
(Coniferales) описани в приложение 4,  
  част Б, т. 14.1, 14.2, 14.3,  
  14.4, 14.5, официална  
  декларация, че пратката:  
  a) е била обект на  
  фумигация или други  
  подходящи третирания  
  срещу корояди;  
  или  
  б) произхожда от  
  райони, свободни от Ips  
  typographus Heer.  
     
14.7. отменена с    
2002/28/ЕС    
14.8. отменена с    
2001/33/ЕС    
     
14.9. Изолирана Официална декларация, CZ, DK,
кора от Castanea че изолираната кора: IRL, S, UK
Mill. а) произхожда от райони (с изключение на
  свободни от Isle of Man).
  Cryphonectria parasitica  
  (Murrill.) Barr.  
     
  или  
     
  б) е била обект на  
  фумигация или на друго  
  подходящо третиране  
  срещу Cryphonectria  
  parasitica (Murrill.) Barr.  
  по спецификация  
  одобрена в съответствие  
  с процедурата  
  определена в чл. 18, т. 2  
  на Директива на Съвета  
  2000/29/ЕС. Трябва да  
  има доказателство за  
  фумигацията чрез  
  обозначаване в  
  сертификатите по чл. 13,  
  на активното вещество,  
  минималната  
  температура на  
  дървесината, дозата  
  (g/m3) и времето за  
  експозиция (h).  
     
15. Растения от Без да противоречи на IRL, UK (Northern
Larix Mill., разпоредбите, Ireland, Isle of Man
предназначени приложими за и Jersey)
за засаждане, растенията, описани в  
различни от приложение 3, част А,  
семена т.1, приложение 4 част A,  
  глава I, точка 8.1, 8.2, 10,  
  приложение 4, част A,  
  глава II, т. 5 и  
  приложение 4, част Б т.  
  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
  официална декларация,  
  че растенията са  
  произведени в  
  разсадници и мястото на  
  производство е  
  свободно от Cephalcia  
  lariciphila (Klug.)  
     
16. Растения от Без да противоречи на IRL, UK (Northern
Pinus L., Picea A. разпоредбите, Ireland)
Dietr., Larix Mill., приложими за  
Abies Mill. и растенията, описани в  
Pseudotsuga Carr., приложение 3, част А,  
предназначени точка 1, приложение 4  
за засаждане, част A, глава I, т. 8.1, 8.2,  
различни от 9, Приложение 4, част А,  
семена. глава II т. 4 и  
  приложение 4, част Б, т.  
  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,  
  ако е уместно,  
  официална декларация,  
  че растенията са  
  произведени в  
  разсадници и мястото на  
  производство е  
  свободно от  
  Gremmeniella abietina  
  (Lag.) Morelet.  
     
17. (заличена - ДВ, бр. 82 от 2008 г., в сила от 19.09.2008 г.)  
     
18. Растения от Без да противоречи на EL, IRL, UK
Picea A. Dietr., разпоредбите, (Northern Ireland,
предназначени приложими за Isle of Man и
за засаждане, растенията, описани в Jersey)
различни от приложение 3, част А,  
семена. точка 1, приложение 4,  
  част A, глава I , т. 8.1,  
  8.2, 10 и приложение 4,  
  част Б, т. 7, 8, 9, 10, 11,  
  12, 13, 16, официална  
  декларация, че  
  растенията са  
  произведени в  
  разсадници и мястото на  
  производство е  
  свободно от Gilpinia  
  hercyniae (Hartig).  
     
19. Растения от Официална декларация, EL, P (Azores)
Eucalyptus l'Herit, че:  
различни от a) растенията са  
плодове и свободни от почва и са  
семена. били обект на третиране  
  срещу Gonipterus  
  scutellatus Gyll.;  
  или  
  б) растенията  
  произхождат от райони  
  свободни от Gonipterus  
  scutellatus Gyll.  
     
20.1. Клубени от Без да противоречи на F (Britanny), FI, IRL,
Solanum разпоредбите, P (Azores), UK
tuberosum L., приложими за (Northern Ireland)
предназначени растенията, описани в  
за засаждане приложение 3, част А,  
  точка 10, 11, приложение  
  4, част A глава I, т. 25.1,  
  25.2, 25.3, 25.4, 25.5,  
  25.6, приложение 4, част  
  A, глава II, т. 18.1, 18.2,  
  18.3, 18.4, 18.6,  
  официална декларация,  
  че клубените:  
  a) са били отгледани в  
  район, свободен от Beet  
  necrotic yellow vein virus  
  (BNYVV);  
  или  
  б) са били отгледани на  
  поле или в хранителни  
  среди, състоящи се от  
  почва свободна от  
  BNYVV, или официално  
  са тествани с подходящи  
  методи и е установено  
  че са свободни от  
  BNYVV;  
  или  
  в) са били измити  
  свободни от почва.  
     
20.2. Клубени от a) Пратката или F (Britanny), FI, IRL,
Solanum партидата не трябва да P (Azores), UK
tuberosum L., съдържа повече от 1% (Northern Ireland)
различни от тези почва от теглото,  
посочени в или  
приложение 4, б) клубените са  
част Б, т. 20.1 предназначени за  
  преработка в помещения  
  с официално одобрени  
  съоръжения за  
  унищожаване на  
  отпадъците, за да е  
  сигурно, че не носят риск  
  от разпространение на  
  BNYVV  
     
20.3. Клубени от Без да противоречи на LV, SI, SK, FI
Solanum разпоредбите, описани в  
tuberosum L. приложение 4, част А,  
  глава II т. 18.1, 18.2, 18.5,  
  официална декларация,  
  че са изпълнени  
  изискванията що се  
  отнася до Globodera  
  pallida (Stone) Behrens и  
  Globodera rostochiensis  
  (Wollenweber) Behrens,  
  които са в съответствие с  
  Директива 69/465/EEC от  
  8 декември 1969 за  
  контрол на картофени  
  цистообразуващи  
  нематоди1 (1).  
     
21. Растения и жив полен за опрашване от: Без да противоречи на разпоредбите, приложими за E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Apulia,
Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., растенията, описани в приложение 3, част А, т. 9, 9.1, 18 и приложение 3, част Б т. 1 и 2, ако е уместно, официална декларация, че: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza); Friuli-Venezia
Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L., различни от плодове и семена a) растенията произхождат от трети страни, признати за свободни от Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. в съответствие с процедурата определена в чл. 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕС, Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинция Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle
  или d'Aosta, Veneto (с
  б) растенията произхождат от свободни от вредители изключение на провинции Rovigo и
  райони в трети страни, които са установени във връзка с Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. в съгласие със съответния международен стандарт за фитосанитарни мерки и са признати като такива в съответствие с процедурата, определена в чл. 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕС, Venice, общини Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana в провинция Padova и зоната на юг от магистрален път A4 в провинция Verona), LV, LT, P, SI (с
  или изключение на
  в) растения с произход от кантон Valais в Швейцария, или; региони Gorenjska, Koroska, Maribor и
  г) растенията произхождат от защитени зони описани в дясната колона, Notranjska), SK (с изключение на общини Blahova, Horne
  или Myto и Okoc (окръг
  д) растенията са произведени или, ако се движат в "буферна зона", съхранявани и поддържани за период не по-малък от 7 месеца, включително периода от 1 април до 31 октомври от последния пълен вегетационен период, в поле: Dunajska Streda), Hronovce и Hronske Kl'acany (окръг Levice), Malinec (окръг Poltar), Hrhov (окръг Roznava), Vel'ke Ripnany (окръг Topol'cany), Kazimir, Luhyna, Maly Hores,
  aa) разположено поне на 1 km навътре от границата на официално определена "буферна зона" от поне 50 km2, където растенията гостоприемници са обект на официално одобрен и наблюдаван контролен режим, установен най-късно преди началото на пълния вегетационен период, предхождащ последния пълен вегетационен период, с цел да се минимизира риска от разпространение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. от отглежданите там растения. Подробности за описанието на тази "буферна зона" трябва да бъдат на разположение на Комисията и на други Страни членки. След като бъде установена "буферната зона", трябва да се провеждат официални инспекции в зоната, която не включва полето и заобикалящата го зона с широчина 500 m, поне веднъж от началото на последния пълен вегетационен период, в най-подходящото време, и всички растения гостоприемници, които проявяват симптоми на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. трябва да бъдат незабавно отстранени. Резултатите от тези инспекции трябва да се предоставят на Комисията и на други Страни членки до 1 май всяка година, и Svatuse и Zatin (окръг Trebisov), FI, UK (Северна Ирландия, Isle of Man и Channel Islands).
  бб) което е било  
  официално одобрено,  
  както и "буферната  
  зона", преди началото  
  на пълния вегетационен  
  период, предхождащ  
  последния пълен  
  вегетационен период,  
  за отглеждане на  
  растения според  
  изискванията,  
  определени в тази  
  точка, и  
  вв) което, както и  
  заобикалящата го зона с  
  широчина най-малко 500  
  m, е установено  
  свободно от Erwinia  
  amylovora (Burr.) Winsl.  
  et al. от началото на  
  последния пълен  
  вегетационен период,  
  при официални  
  инспекции, провеждани  
  най-малко:  
  - два пъти в полето, в  
  най-подходящото  
  време, т.e. веднъж от  
  юни до август и веднъж  
  от август до ноември, и  
  - веднъж в споменатата  
  заобикаляща зона в  
  най-подходящото време,  
  т.e. от август до  
  ноември, и  
  гг) растения от което са  
  официално тествани за  
  латентна инфекция в  
  съответствие с  
  подходящ лабораторен  
  метод върху официални  
  проби, взети в  
  най-подходящото време.  
     
21.1. Растения от Без да противоречи на CY
Vitis L., различни забраните в приложение  
от плодове и 3, част А, т. 15, за  
семена внасяне на растения от  
  Vitis L., различни от  
  плодове от трети страни  
  (с изключение на  
  Швейцария) в Общността,  
  официална декларация ,  
  че растенията:  
  a) произхождат от район  
  свободен от  
  Daktulosphaira vitifoliae  
  (Fitch);  
  или  
  б) са били отглеждани в  
  място на производство,  
  което е установено  
  свободно от  
  Daktulosphaira vitifoliae  
  (Fitch) при официални  
  инспекции, провеждани  
  през последните два  
  пълни вегетационни  
  периода;  
  или  
  в) са били обект на  
  фумигация или друго  
  подходящо третиране  
  срещу Daktulosphaira  
  vitifoliae (Fitch).  
     
21.2. Плодове от Плодовете трябва да са CY
Vitis L. свободни от листа  
  и  
  официална декларация,  
  че плодовете:  
  a) произхождат от район,  
  свободен от  
  Daktulosphaira vitifoliae  
  (Fitch);  
  или  
  б) са били отглеждани в  
  място на производство,  
  което е установено  
  свободно от  
  Daktulosphaira vitifoliae  
  (Fitch) при официални  
  инспекции, провеждани  
  през последните два  
  пълни вегетационни  
  периода;  
  или  
  в) са били обект на  
  фумигация или друго  
  подходящо третиране  
  срещу Daktulosphaira  
  vitifoliae (Fitch).  
     
21.3. От 15 март до 30 юни, пчелни кошери Трябва да има документирано доказателство, че кошерите: E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Apulia,
  (a) произхождат от трети страни, признати за свободни от Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. в съответствие с процедурата, определена в член 18, т. 2 Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza); Friuli-Venezia
  или Giulia, Lazio, Liguria,
  б) с произход от кантон Valais в Швейцария, или; Lombardy (с изключение на
  в) произхождат от защитени зони описани в дясната колона, провинция Mantua), Marche, Molise,
  или Piedmont, Sardinia, Sicily,
  г) са били подложени на подходяща карантинна мярка преди движението. Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (с изключение на провинции Rovigo и Venice, общини Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana в провинция Padova и зоната на юг от магистрален път A4 в провинция Verona), LV, LT, P, SI (с изключение на региони Gorenjska, Koroska, Maribor и Notranjska), SK (с изключение на общини Blahova, Horne Myto и Okoc (окръг Dunajska Streda), Hronovce и Hronske Kl'acany (окръг Levice), Malinec (окръг Poltar), Hrhov (окръг Roznava), Vel'ke Ripnany (окръг Topol'cany), Kazimir, Luhyna, Maly Hores, Svatuse и Zatin (окръг Trebisov), FI, UK (Северна Ирландия, Isle of Man и Channel Islands).
     
22. Растения от a) Пратката или F (Britanny), FI, IRL,
Allium porrum L., партидата не трябва да P (Azores), UK
Apium L., Beta L., съдържа повече от 1% (Northern Ireland)
различни от тези, почва от теглото,  
посочени в или  
приложение 4, б) растенията са  
Част Б, т. 25 и предназначени за  
тези преработка в помещения  
предназначени с официално одобрени  
за фураж на съоръжения за  
животните, унищожаване на  
Brassica napus L., отпадъците, за да е  
Brassica rapa L., сигурно, че не носят риск  
Daucus L., от разпространение на  
различни от BNYVV.  
растения    
предназначени    
за засаждане    
     
23. Растения от a) Без да противоречи F (Britanny), FI, IRL,
Beta vulgaris L., на изискванията, P (Azores), UK
предназначени приложими за (Northern Ireland)
за засаждане, растенията описани  
различни от приложение 4, част А,  
семена глава I, т. 35.1, 35.2,  
  приложение 4, част А,  
  глава II, т. 25 и  
  приложение 4, част Б, т.  
  22, официална  
  декларация, че  
  растенията:  
  aa) са били официално  
  индивидуално тествани  
  и е установено, че са  
  свободни от Beet necrotic  
  yellow vein virus  
  (BNYVV);  
  или  
  бб) са били отгледани от  
  семена, отговарящи на  
  изискванията описани в  
  приложение 4, част Б, т.  
  27.1 и т. 27.2, и  
  - отглеждани в райони,  
  където не се среща  
  BNYVV,  
  или  
  - отглеждани на поле,  
  или в хранителни среди,  
  официално тествани с  
  подходящи методи и  
  установени свободни от  
  BNYVV,  
  и  
  - след пробовземане и  
  тестване на пробите е  
  установено, че са  
  свободни от BNYVV;  
  б) организацията или  
  научния орган, който  
  държи материала трябва  
  да информира своята  
  официална Национална  
  служба за растителна  
  защита за притежавания  
  материал.  
     
24.1. Без да противоречи на IRL, P (Azores,
Невкоренени изискванията, Beira Interior, Beira
резници от приложими за Litoral, Entre Douro
Euphorbia растенията описани в e Minho, Madeira,
pulcherrima Willd., приложение 4, част А, Ribatejo e Oeste
предназначени глава I, т. 45.1, ако е (общините Alcobaa,
за засаждане уместно, официална Alenquer,
  декларация, че: Bombarral, Cadaval,
  a) невкоренените Caldas da Rainha,
  резници произхождат от Lourinh, Nazar,
  район свободен от Obidos, Peniche и
  Bemisia tabaci Genn. Torres Vedras) и
  (Европейски популации), Trs-os-Montes), FI,
  или S, UK
  б) не са наблюдавани  
  никакви признаци на  
  Bemisia tabaci Genn.  
  (Европейски популации),  
  както по резниците така  
  и по растенията, от които  
  произхождат резниците  
  и се съхраняват или  
  произвеждат в мястото  
  на производство, при  
  официални инспекции  
  проведени най-малко  
  през три седмици през  
  целия период на  
  производство на тези  
  растения в това място на  
  производство,  
  или  
  в) в случаите, когато е  
  установена Bemisia  
  tabaci Genn. (Европейски  
  популации) в мястото на  
  производство,  
  резниците и растенията,  
  от които произхождат  
  резниците и съхранени  
  или произведени в това  
  място на производство,  
  са подложени на  
  подходящо третиране,  
  за да бъдат свободни от  
  Bemisia tabaci Genn.  
  (Eвропейски популации)  
  и след това мястото на  
  производство трябва да  
  бъде установено  
  свободно от Bemisia  
  tabaci Genn. (Eвропейски  
  популации) в следствие  
  на прилагането на