Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 19 ОТ 7 ЮЛИ 1998 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА СОРТОИЗПИТВАНЕ

Издадена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа

Обн. ДВ. бр.83 от 21 Юли 1998г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за получаване, притежаване и отнемане на лицензия за извършване на сортоизпитателни дейности.
(2) Лицензирането има за цел да осигури своевременно и качествено провеждане на официалното държавно изпитване на български и на чуждестранни новоселекционирани сортове земеделски култури, горскодървесни видове, декоративни храсти, цветя и породи копринена буба за признаването и вписването им в списъци "А" и "Б" в Националната листа на Република България.

Чл. 2. Сортоизпитването се извършва само от физически лица сортоизпитатели, които притежават лицензия, получена по реда на тази наредба.


Чл. 3. Държавното сортоизпитване се извършва при спазване на изискванията на Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, Закона за посевния и посадъчен материал, Правилника за работата на Държавната сортова комисия и утвърдените от директора на Държавната сортова комисия методики по сортоизпитване (чл. 9, ал. 3, т. 4 от Правилника за работата на Държавната сортова комисия).

Раздел II.
Органи, условия и ред за лицензиране


Чл. 4. Лицензия за държавно сортоизпитване се издава от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа.


Чл. 5. Лицензия за извършване на сортоизпитване се издава на физически, лица, които отговарят на условията на наредбата.


Чл. 6. Лицата, които желаят да получат лицензия за извършване на сортоизпитване, подават молба до Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа - Държавна сортова комисия, по утвърден образец.


Чл. 7. Молбите за издаване на лицензия се придружават от следните документи:
1. документ за завършено висше образование по агрономство и растителна защита;
2. документи, доказващи, че кандидатът е работил в областта на сортоизпитването;
3. наложените по реда на тази наредба административни наказания, промени в адресната регистрация и дейността.


Чл. 8. (1) В 10-дневен срок след подаване на документите молителят се уведомява писмено за редовността им.
(2) Когато представените документи са непълни или не отговарят на изискванията на наредбата или е необходима допълнителна информация, молителят се уведомява писмено за тяхното окомплектоване.


Чл. 9. (1) Лицензия се получава след успешно положен изпит пред изпитна комисия, в състава на която влизат не по-малко от три хабилитирани лица от съответното научно направление, работещи извън системата на Държавната сортова комисия.
(2) Лицата полагат изпит по програма и въпросник, утвърдени от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, като предварително прослушват лекционен курс по предвидения материал от 30 академични часа.
(3) Съставът на всяка изпитна комисия се определя със заповед на директора на Държавната сортова комисия.


Чл. 10. За провеждането на изпита кандидатите се уведомяват писмено.


Чл. 11. Редът за провеждане на изпита се установява с правила, утвърдени от директора на Държавната сортова комисия.


Чл. 12. (1) Лицата, получили лицензия по сортоизпитване по силата на чл. 9, ал. 1, се вписват в специален регистър, който се води и съхранява от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа.
(2) Регистърът съдържа:
1. регистрационен номер;
2. име, презиме и фамилия, паспортни данни и ЕГН;
3. данни по издаването и отнемането на лицензията;
4. наложените по реда на тази наредба административни наказания, промени в адресната регистрация и дейност.


Чл. 13. Лицензираните лица получават лицензионен документ с регистрационен номер и отличителен знак (табела, стикер и др.).


Чл. 14. Издадената лицензия е безсрочна и се отнема само в случаите, предвидени в наредбата.


Чл. 15. (1) Лицензията за извършване на дейности по сортоизпитване се отнема при:
1. нарушения на изискванията на Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, Закона за посевния и посадъчен материал, правилниците и наредбите за тяхното прилагане;
2. нарушения на методиките за официалното държавно сортоизпитване, както и на заповедите на директора на Държавната сортова комисия;
3. констатирани нарушения по Закона за защита на конкуренцията.
(2) Отнемането на лицензията се извършва при констатиране на нарушения с мотивирана заповед на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, която може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.


Чл. 16. Издадените лицензии не могат да бъдат преотстъпвани.


Чл. 17. (1) Лицензираните лица заплащат вноска за лицензията за съответната сортоизпитателна дейност по сметка на Държавната сортова комисия 50 000 лв.
(2) Размерът на вноската за лицензията се актуализира с индекса на инфлацията в страната за всяка календарна година.
(3) Средствата от лицензирането се изразходват за покриване на разходите по лицензиране.

Раздел III.
Права и задължения на лицензирания сортоизпитател


Чл. 18. (1) Лицензираният сортоизпитател извършва залагане, извеждане, отчитане и анализ на конкурсни сортови опити за стопанските качества на новите сортове растения за условията на страната.
(2) Сортоизпитателят спазва изискванията на официалната методика на полския опит за държавното сортоизпитване и на Правилника за работата на Държавната сортова комисия, свързани със сортоизпитването.
(3) Държавната сортова комисия е задължена да предостави на сортоизпитателите посочените в ал. 2 методики на полския опит.
(4) Сортоизпитателят води точна документация по изпитване на сортовете растения и породи копринена буба.
(5) Сортоизпитателят се ползва от приоритетите, допуснати от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.
(6) Сортоизпитателят организира изложби и посещения на опитния му участък с цел популяризиране на перспективни сортове растения, вписани в Националната сортова листа, и популяризиране дейностите на Държавната сортова комисия.


Чл. 19. Лицата, които към момента на придобиване на лицензията са в трудови правоотношения с Държавната сортова комисия или селекционни институти на БАН и Селскостопанската академия, могат да ползват правата, предоставени им с лицензията, след прекратяване на трудовото правоотношение.

Раздел IV.
Контрол и санкции


Чл. 20. (1) Контролът по спазване на наредбата се осъществява от Държавната сортова комисия.
(2) Лицензираните по тази наредба лица са длъжни да съдействат на проверяващите при изпълнение на техните задължения.


Чл. 21. На лице, което извършва дейности по сортоизпитване, без да е получило лицензия по наредбата, се налага глоба в размер до 2 000 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер до 10 000 000 лв.


Чл. 22. (1) Нарушенията по тази наредба се установяват с актове, съставени от контролните органи по чл. 20, а наказателните постановления се издават от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата висше агрономическо образование включва специалностите съгласно Закона за висшето образование и държавния регистър за специалностите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Лицензия за сортоизпитване получават всички експерти по растениевъдство при Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, както и експертите от централното управление, ръководители на сортоизпитателни станции и агрономите, които имат не по-малко от 5 години стаж по сортоизпитване.
(2) Право на лицензия по тази наредба имат и научни работници от БАН и СА, утвърдени като селекционери по различни видове растения.
(3) Лицензията, придобита по ал. 1 и 2, се издава еднократно и важи за лицата, придобили посочените права в предходните алинеи.


§ 3. В срок 30 дни от влизането в сила на наредбата лицата, имащи право по смисъла на § 1, ал. 1, 2 и 3, подават молба за получаване на лицензия до министъра на земеделието, горите и аграрната реформа.


§ 4. До издаването на лицензия за извършване на дейности по държавно сортоизпитване лицата от Държавната сортова комисия продължават да осъществяват дейността си.


§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на директора на Държавната сортова комисия.


§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 38, ал. 3 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (обн., ДВ, бр. 84 от 1996 г.; доп., бр. 27 от 1998 г.).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти