Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 9 ОТ 14 АВГУСТ 1998 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ОТ СПИСЪКА ПО § 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ОДЪРЖАВЕНИ ИМОТИ

В сила от 21.08.1998 г.
Издадена от министъра на държавната администрация и министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.98 от 21 Август 1998г., изм. ДВ. бр.57 от 25 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.17 от 29 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2003г.


Чл. 1. Органът по чл. 6, ал. 1 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ) в 14-дневен срок след влизането в сила на решението, с което е уважено искането за обезщетяване по чл. 6, ал. 3 от закона, издава заповед, с която възлага оценката на претенцията или определяне на квотите в съсобствеността на вещо лице от утвърдения от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция и министъра на финансите списък на физическите и юридическите лица, които да извършват експертизи съгласно § 4 ЗОСОИ.

Чл. 2. Със съобщението по чл. 6, ал. 3 ЗОСОИ органът по чл. 6, ал. 1 уведомява собствениците или техните правоприемници, че в 7-дневен срок могат да заплатят разходите за извършване на експертизата от вещите лица съобразно приетата тарифа (приложение № 1).


Чл. 3. При заплащане от страна на собствениците или техните правоприемници на разходите за експертизата, стойността на обезщетението се увеличава със стойността на съответно извършените разходи за оценката.


Чл. 4. В съобщението се посочва номерът на банковата сметка на органа по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ, по която собствениците или техните правоприемници да внесат съответната сума.


Чл. 5. Със съобщението по чл. 6, ал. 3 ЗОСОИ на собствениците или техните правоприемници се дава възможност в 14-дневен срок да представят пред органа по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ нотариално заверена клетвена декларация, в която са определени квотите на наследяване на всеки един от тях в съответствие с разпоредбите на Закона за наследството.


Чл. 6. (1) При избора на вещо лице органът по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ се ръководи от притежаваните специални умения и познания, необходими за срочното и качествено изготвяне на експертизата, както и от местоживеенето (седалището) на вещото лице.
(2) При невъзможност или отказ на избраното вещо лице органът по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ може да възложи извършването на експертизата на вещо лице с местоживеене (седалище) извън населеното място, в което се извършва оценката.


Чл. 7. Органът по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ издава заповед, с която определя:
1. конкретната задача на вещото лице съобразно искането и избрания начин на обезщетяване на собствениците или техните правоприемници;
2. срока за изготвяне на оценката, който не може да бъде по-дълъг от 1 месец от връчване на заповедта;
3. размера на възнаграждението на вещото лице, съгласно приетата тарифа, а когато естеството на експертизата налага извършването є извън местоживеенето (седалището) на вещото лице - и размера на разходите за пътни, дневни и квартирни, които не могат да бъдат по-високи от определените при условията и по реда на Наредбата за командировките в страната (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г. и бр. 34 от 1997 г.).


Чл. 8. (1) Заповедта по чл. 7 се изпраща на вещото лице в 3-дневен срок от издаването й. Заедно със заповедта с обратна разписка на вещото лице се изпраща и копие от преписката, образувана пред органа по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ по претенцията, предмет на експертизата, заедно с влязлото в сила решение по чл. 6, ал. 3 ЗОСОИ. Наличните документи по преписката се заверяват с подпис и печат от длъжностно лице, определено от органа по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ.
(2) В 7-дневен срок вещото лице потвърждава пред органа по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ дали приема или отказва извършването на експертизата.
(3) При отказ да извърши експертизата вещото лице връща копието от преписката по претенцията, а органът по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ издава нова заповед, с която възлага извършването на оценката на друго вещо лице.


Чл. 9. Вещото лице е длъжно да извърши възложената експертиза в указаните срокове и да я предостави на органа по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ за утвърждаване. Първият от екземплярите се прилага към преписката, образувана по ЗОСОИ, а вторият екземпляр органът по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ предоставя на собствениците или техните правоприемници, заявили претенции за обезщетяване по ЗОСОИ.


Чл. 10. В случаите, когато имуществото, предмет на експертизата, се намира извън местоживеенето (седалището) на вещото лице и се налага оценката да се извърши по местонахождението на имуществото, на вещото лице се изплащат разходите за пътни, дневни и квартирни, като същите не могат да бъдат по-високи от определените при условията и по реда на Наредбата за командировките в страната.


Чл. 11. Конкретният размер на възнаграждението на вещото лице се определя от органа по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ въз основа на приетата тарифа съобразно сложността на експертизата и другите условия, оказващи влияние върху изготвянето й.


Чл. 12. Възнагражденията на вещите лица се изплащат:
1. от бюджетите на органите по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ;
2. от собствениците и техните правоприемници, заявили претенции за обезщетяване по ЗОСОИ.


Чл. 13. Органът по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ утвърждава или отхвърля изготвената от вещото лице експертиза с подписана и подпечатана резолюция върху двата екземпляра на представената експертиза.


Чл. 14. В 7-дневен срок от утвърждаване на експертизата органът по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ заплаща определеното със заповедта възнаграждение на вещото лице.


Чл. 15. (1) Експертизата не може да се възлага на вещи лица, които са съпрузи или роднини по права линия или по съребрена линия до шеста степен или по сватовство до трета степен на собствениците или техните правоприемници.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват с декларация от вещото лице, подадена до органа по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ.
(3) При вписване на неверни данни в декларацията по ал. 2, органът по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ прави предложение до министъра на правосъдието и правната евроинтеграция и министъра на финансите за заличаване на вещото лице от списъка на физическите и юридическите лица, които да извършват експертизи съгласно § 4 ЗОСОИ.


Чл. 16. Приетите и утвърдени оценки и установените квоти се съобщават в 7-дневен срок по реда на Гражданско-процесуалния кодекс на собствениците или техните правоприемници.


Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17 - ДВ, бр. 17 от 2000 г.) До 30 дни след съобщаване на утвърдената оценка органът по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ издава временно удостоверение по утвърден образец (приложение № 2), което се връчва лично срещу подпис на собствениците или техните правоприемници и се открива партида по регистъра.
(2) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2000 г.) До 15 дни след произнасяне по искането, направено по реда на § 9 от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 62 от 1992 г.; изм., бр. 9 от 2000 г.), областният управител издава временно удостоверение за притежаване на жилищни компенсаторни записи по утвърден образец (приложение № 3), което се връчва лично срещу подпис на заявителя и се открива партида по регистъра.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Отменен като незаконосъобразен с Решение № 5371/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 53 от 2003 г.)

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание § 3, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗОСОИ (ДВ, бр. 88 от 1998 г.)


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 2

ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ЕКСПЕРТИЗИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ОДЪРЖАВЕНИ ИМОТИ

(Отделена като самостоятелен акт)

(Изм. - ДВ, бр. 57 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г.)


Приложение № 2 към чл. 17

(Изм. - ДВ, бр. 57 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г.)


(лице)
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
издател на документа (орган по чл. 6, ал. 1 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти)
 
В Р Е М Е Н Н О У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
за притежаване на *компенсаторни записи/жилищни компенсаторни записи
№ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(пореден № от регистъра по чл. 6, ал. 9 от ЗИД на ЗОСОИ, воден от издателя)
на ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(за физическо лице - име, презиме, фамилия, ЕГН, паспорт серия, №, дата на издаване, издател,
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
гражданство/за юридическо лице - наименование, седалище, БУЛСТАТ, съдебна регистрация)
Основание за издаване: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(№ на решението на органа по чл. 6, ал. 1 от ЗОСОИ или влязло в сила съдебно решение)
ЗА *КОМПЕНСАТОРНИ ЗАПИСИ/ЖИЛИЩНИ КОМПЕНСАТОРНИ ЗАПИСИ НА СТОЙНОСТ:
.......................................................................................................................................................................................................................................... лв. (кратни на 100 лв.)
(цифром)
................................................................................................................................................................................................................................................................................ лв.
(словом)
...................................................................................................................
 
....................................................................................................................
подпис на притежателя   подпис, длъжност на издателя,
(печат за юридическо лице)   печат
дата и място на издаване: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Остатък *компенсаторни записи/жилищни компенсаторни записи:
 
Вид на операцията, Разход компенсаторни записи, Остатък компенсаторни записи,
по 1) данни за новия собственик при подпис (печат) на дата, подпис на длъжностно
ред прехвърляне на компенсаторни записи, притежателя на временното лице и печат на издателя
  подпис (печат) на новия собственик удостоверение за отразяване в регистъра
1     Остатък:
       
2     Остатък:
       
3     Остатък:
       
4     Остатък:
       

1) При регистрация на инвестиционни бонове, приватизационни сделки, покупка на жилища или парцели в колона 2 след описание на
вида операция се поставя подпис на длъжностно лице от съответния държавен/общински орган и печат.
Операции се извършват само с компенсаторни записи/жилищни компенсаторни записи, кратни на 100 000 (сто хиляди) лева.
* УДОСТОВЕРЕНИЕ СЕ ИЗДАВА САМО ЗА КОМПЕНСАТОРНИ ЗАПИСИ ИЛИ САМО ЗА ЖИЛИЩНИ КОМПЕНСАТОРНИ ЗАПИСИ.
ПРИ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО НЕНУЖНИЯТ ТЕКСТ СЕ ЗАЧЕРТАВА.
Указания за попълването са отпечатани на обратната страна на временното удостоверение

(гръб)
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КОМПЕНСАТОРНИ ЗАПИСИ / ЖИЛИЩНИ КОМПЕНСАТОРНИ ЗАПИСИ

Временното удостоверение за притежаване на компенсаторни/жилищни компенсаторни записи се издава в един екземпляр.
Попълването на временното удостоверение се извършва машинно или четливо на ръка от длъжностното лице, упълномощено от издателя (орган по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ) да отразява в регистъра по чл. 6, ал. 9 ЗИДЗОСОИ операциите с компенсаторни записи/жилищни компенсаторни записи.
Попълване на данните за остатъка компенсаторни/жилищни компенсаторни записи:
В колона 2 се попълват:
а) вида на операцията с компенсаторните записи/жилищните компенсаторни записи (прехвърляне на други лица, участие в приватизационни сделки, придобиване на акции от приватизирани търговски дружества, покупка на държавни ценни книжа от приключили емисии, ползване за регистрация на инвестиционни бонове, покупка на държавни и общински жилища и парцели - само за жилищните компенсаторни записи).
б) данните за новия собственик при прехвърляне на компенсаторни записи/жилищните компенсаторни записи от техния притежател на друго лице (трите имена, ЕГН, паспорт серия, №, издаден, гражданство/ наименование на юридическото лице, седалище, съдебна регистрация, БУЛСТАТ). Тези данни се попълват от длъжностното лице, упълномощено от издателя да отразява в регистъра по чл. 6, ал. 9 ЗИДЗОСОИ операциите с компенсаторни записи/жилищни компенсаторни записи, като прехвърлителят и новият собственик са длъжни да му предоставят необходимите за тази цел данни.
В колона 2 новият собственик на компенсаторните записи/жилищните компенсаторни записи полага подпис (и печат за юридическо лице).
в) наименованието на държавния/общинския орган при регистрация на инвестиционни бонове, участие в приватизационни сделки, покупка на общински жилища и парцели (Център за масова приватизация при регистрация на инвестиционни бонове; приватизиращия орган при приватизационни сделки; държавния или общинския орган, който прехвърля собствеността при покупка на държавни или общински жилища и парцели). Данните се попълват от упълномощеното длъжностно лице от съответния държавен/общински орган.
В колона 2 упълномощеното длъжностно лице от съответния държавен/общински орган полага подпис и печат.
В колона 3 се попълва размерът на изразходваните компенсаторни записи/жилищни компенсаторни записи за операцията, посочена в колона 2 на същия ред.
В колона 3 притежателят на временното удостоверение полага подпис (и печат за юридическо лице) за да удостовери разхода на компенсаторните записи/жилищни компенсаторни записи.
В колона 4 в незащрихованата част се попълва датата на отразяване в регистъра по чл. 6, ал. 9 ЗИДЗОСОИ, воден от издателя на операцията по прехвърляне на компенсаторните записи/жилищните компенсаторни записи.
В защрихованата ивица се вписва остатъкът от компенсаторни записи след операцията, отразена в колона 2 на същия ред.
Колона 4 се попълва от длъжностното лице, упълномощено от издателя да отразява в регистъра по чл. 6, ал. 9 ЗИДЗОСОИ операциите с компенсаторни/жилищни компенсаторни записи, което полага подпис и печат.
Забележки:
1. При прехвърляне на компенсаторни записи/жилищни компенсаторни записи прехвърлителят и приобретателят са длъжни своевременно да заявят пред издателя на временното удостоверение новите обстоятелства (смяната на собствеността) за отразяване в регистъра по чл. 6, ал. 9 ЗИДЗОСОИ, воден от издателя и във временното удостоверение на прехвърлителя. След отразяване на обстоятелствата издателят издава на приобретателя ново временно удостоверение. Прехвърлителят запазва своето временно удостоверение с намаления брой (остатъка) компенсаторни/жилищни компенсаторни записи. При нулев остатък временното удостоверение се предава на длъжностното лице, упълномощено от издателя да отразява в регистъра по чл. 6, ал. 9 ЗИДЗОСОИ операциите с компенсаторни записи/жилищни компенсаторни записи, което го обезсилва, поставяйки щемпел "невалидно" върху лицевата страна, дата и подпис.
2. За регистрация на инвестиционни бонове при участие в приватизационни сделки и при покупка на държавни и общински жилища и парцели (за жилищните компенсаторни записи) може да се използва само пълната наличност (целия остатък) от компенсаторни записи/жилищни компенсаторни записи, вписани на временното удостоверение. Временното удостоверение се предава на длъжностното лице, съответно от Центъра за масова приватизация/приватизационния орган/държавния или общински орган, където остава на съхранение.
3. По искане на правоимащия, при издаването или срещу представяне на вече издаденото удостоверение, издателят издава удостоверения за части от общия брой компенсаторни записи/жилищни компенсаторни записи, кратни на 100 лв. В този случай издаденото вече временно удостоверение се предава на длъжностното лице, упълномощено от издателя да отразява в регистъра по чл. 6, ал. 9 ЗИДЗОСОИ операциите с компенсаторни записи/жилищни компенсаторни записи, което го обезсилва по реда, посочен в т. 1.
4. При попълване на всички редове за отразяване на остатъка компенсаторни записи/жилищни компенсаторни записи и наличието на остатък, собственикът (неговите правоприемници) получава от издателя ново временно удостоверение за остатъка срещу предоставяне на попълненото временно удостоверение, което се обезсилва от издателя по реда, посочен в т. 1.
5. Обезсилените временни удостоверения по реда на т. 1, 3 и 4 остават на съхранение при издателя.
6. При изгубване или унищожаване на временното удостоверение издателят издава дубликат на основание отразените в регистъра по чл. 6, ал. 9 ЗИДЗОСОИ обстоятелства. В 30-дневен срок от писменото му уведомяване издателят извършва проверка и в 14-дневен срок след приключването є издава дубликат. Преди да уведоми издателя, притежателят на изгубеното или унищожено временно удостоверение го обявява за невалидно със съобщение в централен ежедневник.
7. Всички промени и операции с компенсаторните записи/жилищните компенсаторни записи се вписват в регистъра по чл. 6, ал. 9 ЗИДЗОСОИ, воден от издателя на временното удостоверение (органа по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ).
8. Собствениците и техните правоприемници, когато са страна по прехвърляне на временно удостоверение за компенсаторни записи/жилищни компенсаторни записи, се представляват лично или от изрично упълномощен пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
За подправка на това удостоверение виновните лица носят отговорност съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс


Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 17 от 2000 г.)


(лице)
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР
гр. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
издател на документа
 
В Р Е М Е Н Н О У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
за притежаване на жилищни компенсаторни записи по § 9 от ЗР на ЗИДЗУЖВГМЖСВ*
№ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(пореден № от регистъра по чл. 6, ал. 9 ЗИДЗОСОИ, воден от издателя)
на ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(за физическо лице - име, презиме, фамилия, ЕГН, данни от идентификационния документ за самоличност,
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
гражданство/за юридическо лице - наименование, седалище, БУЛСТАТ, съдебна регистрация)
Основание за издаване: преобразуване на спестовни числа по ЗУЖВГМЖСВ в жилищни компенсаторни записи
съгласно преписка № .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(№ на преписката пред областния управител, образувана по реда на § 9 от ЗР на ЗИДЗУЖВГМЖСВ
ЗА ЖИЛИЩНИ КОМПЕНСАТОРНИ ЗАПИСИ по § 9 от ЗР на ЗИДЗУЖВГМЖСВ* НА СТОЙНОСТ:
......................... лв. (цифром) ................................................. лв. (словом)
 
 
подпис на притежателя подпис, длъжност на издателя,
(печат за юридическо лице)

печат

 
дата и място на издаване: .........................................................................................................................................................................................................................
Остатък жилищни компенсаторни записи*:  
   
   
Вид на операцията Разход на жилищни компенсаторни Остатък компенсаторни записи,
по или данни за записи, подпис (печат) на дата, подпис на длъжностното
ред новия собственик притежателя на временно удостоверение лице и печат на издателя
1.    

Остатък:

       
2.    

Остатък:

       
3.    

Остатък:

       
4.    

Остатък:

       
 

* УДОСТОВЕРЕНИЕ СЕ ИЗДАВА САМО ЗА ЖИЛИЩНИ КОМПЕНСАТОРНИ ЗАПИСИ ПО § 9 ОТ ЗР

НА ЗИДЗУЖВГМЖСВ. ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЖИЛИЩНИ КОМПЕНСАТОРНИ ЗАПИСИ ПО ТОВА ВРЕ-
МЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ МОГАТ ДА КУПУВАТ САМО ЖИЛИЩА И ПАРЦЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ
ПО ПЛАНА ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО.

ПРИ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО НЕНУЖНИЯТ ТЕКСТ СЕ ЗАЧЕРТАВА.

Указания за попълването са отпечатани на обратната страна на временното удостоверение.

 
(гръб)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЖИЛИЩНИ КОМПЕНСАТОРНИ ЗАПИСИ ПО § 9 ОТ ЗР НА ЗИДЗУЖВГМЖСВ

Временното удостоверение за притежаване на жилищни компенсаторни записи по § 9 от ЗР на ЗИДЗУЖВГМЖСВ се издава в един екземпляр.
Попълването на временното удостоверение се извършва машинно или четливо на ръка от длъжностното лице, упълномощено от издателя - областен управител по местоживеенето на многогодишния жилищен спестител, отразява се в регистъра по чл. 6, ал. 9 ЗОСОИ операциите с жилищни компенсаторни записи.
Попълване на данните за остатъка жилищни компенсаторни записи:
В колона 2 се попълват:
а) видът на операцията с жилищните компенсаторни записи (прехвърляне на други лица, покупка на държавни и общински жилища и парцели, предназначени за жилищно строителство);
б) данните за новия собственик при прехвърляне на жилищните компенсаторни записи от техния притежател на друго лице (трите имена, ЕГН, данни от идентификационния документ за самоличност, гражданство/наименование на юридическото лице, седалище, съдебна регистрация, БУЛСТАТ); тези данни се попълват от длъжностното лице, упълномощено от издателя да отразява в регистъра по чл. 6, ал. 9 ЗОСОИ операциите с жилищни компенсаторни записи, като прехвърлителят и новият собственик са длъжни да му предоставят необходимите за това данни; в колона 2 новият собственик на жилищните компенсаторни записи полага подпис (и печат за юридическо лице);
в) наименованието на държавния/общинския орган, който прехвърля собствеността при покупка на държавни или общински жилища и парцели; данните се попълват от упълномощеното длъжностно лице от съответния държавен/общински орган; в колона 2 упълномощеното длъжностно лице от съответния държавен/общински орган полага подпис и печат.
В колона 3 се попълва размерът на изразходваните жилищни компенсаторни записи за операцията, посочена в колона 2 на същия ред. В колона 3 притежателят на временното удостоверение полага подпис (и печат за юридическо лице), за да удостовери разхода на жилищни компенсаторни записи.
В колона 4 в незащрихованата част се попълва датата на отразяване в регистъра по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ, воден от издателя на операцията по прехвърляне на жилищните компенсаторни записи. В защрихованата ивица се вписва остатъкът от компенсаторни записи след операцията, отразена в колона 2 на същия ред. Колона 4 се попълва от длъжностното лице, упълномощено от издателя да отразява в регистъра по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ операциите с жилищни компенсаторни записи, което полага подпис и печат.
Забележки:
1. При прехвърляне на жилищни компенсаторни записи прехвърлителят и приобретателят са длъжни своевременно да заявят пред издателя на временното удостоверение новите обстоятелства (смяната на собствеността) за отразяване в регистъра по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ, воден от издателя, и във временното удостоверение на прехвърлителя. След отразяване на обстоятелствата издателят издава на приобретателя ново временно удостоверение. Прехвърлителят запазва своето временно удостоверение с намаления брой (остатъка) жилищни компенсаторни записи. При нулев остатък временното удостоверение се предава на длъжностното лице, упълномощено от издателя да отразява в регистъра по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ операциите с жилищни компенсаторни записи, което го обезсилва, поставяйки щемпел "невалидно" върху лицевата страна, дата и подпис.
2. По искане на правоимащия при издаването или срещу представяне на вече издаденото удостоверение издателят издава удостоверения за части от общия брой жилищни компенсаторни записи. В този случай издаденото вече временно удостоверение се предава на длъжностното лице, упълномощено от издателя да отразява в регистъра по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ операциите с жилищни компенсаторни записи, което го обезсилва по реда, посочен в т. 1.
3. При попълване на всички редове за отразяване на остатъка жилищни компенсаторни записи и наличието на остатък собственикът получава от издателя ново временно удостоверение за остатъка срещу предоставяне на попълненото временно удостоверение, което се обезсилва от издателя по реда, посочен в т. 1.
4. Обезсилените временни удостоверения по реда на т. 1, 2 и 3 остават на съхранение при издателя.
5. При изгубване или унищожаване на временното удостоверение издателят издава дубликат на основание отразените в регистъра по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ обстоятелства. В 30-дневен срок от писменото му уведомяване издателят извършва проверка и в 14-дневен срок след приключването й издава дубликат. Преди да уведоми издателя, притежателят на изгубеното или унищожено временно удостоверение го обявява за невалидно със съобщение в централен ежедневник.
6. Всички промени и операции с жилищните компенсаторни записи се вписват в регистъра по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ, воден от издателя на временното удостоверение.
7. Собствениците, когато са страна по прехвърляне на временно удостоверение за жилищни компенсаторни записи, се представляват лично или от изрично упълномощен пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Пълномощното се задържа от издателя на ново временно удостоверение.
За подправка на това удостоверение виновните лица носят отговорност съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти