Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

Приета с ПМС № 219 от 30.09.1998 г.

Обн. ДВ. бр.116 от 7 Октомври 1998г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. Наредбата определя реда и начина за издаване на лицензии на лица за извършване на проверка на определени типове средства за измерване и за издаване на лицензии на лица за извършване на ремонт на средства за измерване, които се използват в случаите по чл. 7 от Закона за измерванията.

Чл. 2. Лицензия за извършване на проверка на средства за измерване не се издава:
1. когато дирекция "Мерки и измервателни уреди" разполага с еталони и технически средства за проверката им;
2. на лица, които са получили лицензия за ремонт на същите средства за измерване.


Чл. 3. (1) Специалистите, които извършват проверка или ремонт на средства за измерване, са длъжни да положат теоретичен и практически изпит за методите на проверка на тези средства за измерване.
(2) Изпитът се провежда по видове измервания по конспекти, разработени от специалисти на Националния център по метрология и утвърдени от директора на Националния център по метрология.


Чл. 4. (1) Директорът на Националния център по метрология определя със заповед комисия за провеждане на изпита на специалисти за проверка на средства за измерване.
(2) Директорът на дирекция "Мерки и измервателни уреди" определя със заповед комисия за провеждане на изпита на специалисти за ремонт на средства за измерване.


Чл. 5. (1) За изпита се съставя протокол, в който се вписват:
1. съставът на комисията;
2. имената на изпитаните специалисти, адресът, ЕГН, образованието;
3. средствата за измерване и методите за тяхната проверка, за които специалистът е положил изпит;
4. заключението на комисията.
(2) Специалистите, които са издържали изпита по чл. 3, получават пренис от протокола.

Раздел II.
Ред за издаване на лицензия за проверка на средства за измерване


Чл. 6. Лицата, които кандидатстват за получаване на лицензия за извършване на проверка на средства за измерване подават заявление по образец съгласно приложението до директора на дирекция "Мерки и измервателни уреди" чрез териториалните поделения на дирекцията.


Чл. 7. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. заверено копие от решението за вписване в Търговския регистър на съда и удостоверение за актуална съдебна регистрация за лицата, регистрирани по Търговския закон, или копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ за лицата, създадени от Министерския съвет или от друг държавен орган;
2. декларация за собственост на използваните еталони и копия от свидетелствата за калибриране на еталоните, заверени от лабораторията, която ги е издала;
3. декларация за собственост на използваните средства за измерване и копия от свидетелствата за проверка;
4. препис от протокола по чл. 5, ал. 2;
5. екземпляр от Наръчник по качеството съгласно БДС EN 45 001;
6. декларация, че лицето не извършва ремонт на средствата за измерване, които ще проверява.


Чл. 8. Ръководителите на териториалните поделения на дирекция "Мерки и измервателни уреди" изпращат до директора на дирекцията заявлението и приложените към него документи в 7-дневен срок от подаването им.


Чл. 9. Директорът на дирекция "Мерки и измервателни уреди" определя специалисти, които проверяват документите по чл. 7, в 15-дневен срок от получаването им.


Чл. 10. При отрицателни резултати от проверката на документите директорът на дирекция "Мерки и измервателни уреди" изготвя доклад за установените несъответствия до председателя на Комитета по стандартизация и метрология.


Чл. 11. Председателят на Комитета по стандартизация и метрология уведомява заявителя за установените несъответствия и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-малък от 1 месец.


Чл. 12. При положителни резултати от проверката на документите в 10-дневен срок се извършва проверка на място на обстоятелствата по чл. 44, т. 2, 4, 5 и 7 от Закона за измерванията, както и на създадените от заявителя условия и организация на работа, съгласно Наръчника по качеството. За резултатите от проверката на място се съставя констативен протокол.


Чл. 13. При положителни резултати от проверката на място директорът на дирекция "Мерки и измервателни уреди" изготвя доклад до председателя на Комитета по стандартизация и метрология с предложение за издаване на лицензия за извършване на проверка на средства за измерване и за срока на валидност на лицензията.


Чл. 14. Председателят на Комитета по стандартизация и метрология издава на заявителя лицензия за извършване на проверка на средства за измерване, когато са спазени изискванията на Закона за измерванията.


Чл. 15. Директорът на дирекция "Мерки и измервателни уреди" изготвя доклад до председателя на Комитета по стандартизация и метрология с предложение за отказ да се издаде лицензия за проверка на средства за измерване, когато заявителят не е отстранил несъответствията в срока по чл. 11 или при отрицателни резултати от проверката на място по чл. 12.


Чл. 16. (1) Председателят на Комитета по стандартизация и метрология отказва с писмено мотивирано решение издаването на лицензия за извършване на проверка на средства за измерване, когато:
1. дирекция "Мерки и измервателни уреди" разполага с еталони и технически средства за извършване на проверка на средства за измерване, за проверката на които заявителят кандидатства;
2. заявителят не е отстранил несъответствията в срока по чл. 11;
3. заявителят не отговаря на някое от изискванията по чл. 44 от Закона за измерванията.
(2) В 7-дневен срок заявителят се уведомява писмено за отказа да се издаде лицензия за извършване на проверка на средства за измерване.


Чл. 17. Лицензията съдържа:
1. наименованието и адреса на лицензираното лице;
2. типовете средства за измерване, за проверката на които се издава лицензията;
3. измерваната величина, обхвата на измерване, грешката или класа на точност на средствата за измерване;
4. стандартите или методиките, по които се извършва проверката на средствата за измерване;
5. срока на валидност на лицензията;
6. датата на издаване на лицензията.

Раздел III.
Ред за издаване на лицензия за ремонт на средства за измерване


Чл. 18. Лицата, които кандидатстват за получаване на лицензия за извършване на ремонт на средства за измерване подават заявление по образец съгласно приложението до директора на дирекция "Мерки и измервателни уреди" чрез териториалните поделения на дирекцията.


Чл. 19. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. декларация за собственост на използваните еталони и копия от свидетелствата за калибриране на еталоните, заверени от лабораторията, която ги е издала;
2. препис от протокола по чл. 5, ал. 2;
3. декларация, че лицето не извършва проверка на средствата за измерване, които ще ремонтира.


Чл. 20. В 20-дневен срок от получаване на заявлението и приложените към него документи специалисти, определени от ръководителя на териториалното поделение на дирекция "Мерки и измервателни уреди", извършват проверка на място на обстоятелствата по чл. 54, т. 1 и 3 от Закона за измерванията.


Чл. 21. В 10-дневен срок след проверката ръководителят на териториалното поделение на дирекция "Мерки и измервателни уреди" изпраща до директора на дирекцията доклад за резултатите от нея с предложение за издаване или за отказ да се издаде лицензия за извършване на ремонт на средства за измерване.


Чл. 22. Директорът на дирекция "Мерки и измервателни уреди" издава на заявителя лицензия за извършване на ремонт на средства за измерване, когато са спазени изискванията на Закона за измерванията.


Чл. 23. (1) Директорът на дирекция "Мерки и измервателни уреди" отказва да издаде лицензия за извършване на ремонт на средства за измерване, когато:
1. заявителят притежава некалибрирани еталони;
2. лицата, които ще извършват ремонт, не са издържали изпита по чл. 3;
3. заявителят не разполага с подходящи помещения;
4. заявителят извършва проверка на средствата за измерване, за ремонта на които кандидатства.
(2) В 7-дневен срок заявителят се уведомява писмено за отказа да се издаде лицензия за извършване на ремонт на средства за измерване.


Чл. 24. Лицензията съдържа:
1. наименованието и адреса на лицензираното лице;
2. средствата за измерване, за ремонта на които се издава лицензията;
3. измерваната величина, обхвата на измерване, грешката или класа на точност на средствата за измерване;
4. датата на издаване на лицензията.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, упълномощени да извършват проверка по Наредба № 4 от 1997 г. за одобряване на типа и държавна проверка на средствата за измерване (обн., ДВ, бр. 35 от 1997 г.; изм., ДВ, бр. 102 от 1997 г.) могат да извършват проверка до изтичане на срока на валидност на издадените удостоверения за извършване на държавна проверка на средства за измерване, но не по-късно от 31 декември 1999 г.


§ 2. Лицата, регистрирани за ремонт на средства за измерване по Инструкция № 1 за издаване на удостоверения на организации, фирми и граждани за наличие на условия за производство, внос, ремонт и проверка на средства за измерване (ДВ, бр. 64 от 1989 г.), могат да извършват ремонт на средства за измерване до 31 март 1999 г.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 60 от Закона за измерванията (ДВ, бр. 45 от 1998 г.).


Приложение към чл. 6 и чл. 18


ДО

ДИРЕКТОРА НА ДМИУ

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
От.........................................................................................................................................................................................................................
(заявител)
.............................................................................................................................................................................................................................
(адрес, телефон)
Моля да бъдем лицензирани за извършване на про-
верка/ремонт на следните средства за измерване:
 
Наимено- Величина Метрологични № по
по вание и тип   характеристики списък
ред на сред-   обхват клас на "А"
  ствата за     точност,  
  измерване     стойност  
        на де-  
        ление,  
        грешка  
 
 
 

Притежаваме следните еталони и оборудване, необходими за извършване на дейността:

А. Списък на еталоните:

Еталони Иденти- Обх- Неопре- № на Перио-
по за извър- фика- ват деле- свиде- дич-
ред шване на ционен   ност тел- ност
  дейност-     ството на ка-
  та- наи-       за ка- либри-
  менова-       либ- рането
  ние, тип       риране  
  на СИ          
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 

Б. Списък на средствата за измерване и спома-

гателното оборудване за извършване на дейност-
та (кратки метрологични и технически характе-
ристики):
.............................................................................................................................................................................................................................................
 

Дейността се извършва от:

 
Наименование на Персонал Помещение
по звеното, извършващо (брой) (площ) кв.м
ред дейността    
1 2 3 4
 
 
 

Персоналът, който ще извършва дейността, е в състав:

Име, презиме Длъж- Образо- Специал-
по и фамилия ност вание ност
ред        
1 2 3 4 5
 
 
 
 
* Прилагам следните документа по чл. 7 или чл. 19 от Наредбата за реда и начина за издавано на лицензии за извършване на проверка на средства за измерване и за издаване на лицензии за извършване на ремонт на средства
за измерване.
 
............................... Заявител:................................

(дата)

(име, фамилия,

 

подпис, печат)  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти