Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ БОНОВЕ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗАРАБОТЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1997 Г., НО НЕЗАПЛАТЕНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ

Приета с ПМС № 261 от 27.11.1998 г.

Обн. ДВ. бр.142 от 2 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.15 от 19 Февруари 1999г.


Чл. 1. С наредбата се определят условията, сроковете и редът за придобиване от работници и служители на допълнителни инвестиционни бонове за компенсиране на заработени по трудов договор до 31 декември 1997 г., но незаплатени работни заплати.

Чл. 2. Право на компенсиране по реда на наредбата имат работници и служители, наричани по-нататък "правоимащи", които:
1. работят или са работили в предприятия с над 50 на сто държавно или общинско участие към датата на влизане в сила на наредбата и към тази дата не са получили заработено до 31 декември 1997 г. парично трудово възнаграждение;
2. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1999 г.) в срок до 5 месеца от влизането в сила на наредбата пожелаят да трансформират незаплатеното трудово възнаграждение в допълнителни инвестиционни бонове.


Чл. 3. (1) С допълнителни инвестиционни бонове се компенсира начисленото в месечните разплащателни ведомости на предприятието, но незаплатено брутно трудово възнаграждение на правоимащия, намалено с удръжките за данъци и лични осигурителни вноски, както и запори, удържани по чл. 272, ал. 1 от Кодекса на труда, и увеличено с лихва, равна на основния лихвен процент за съответния период.
(2) Допълнителните инвестиционни бонове се издават в съотношение един инвестиционен бон равен на 1 лев.


Чл. 4. (1) На компенсиране по реда на наредбата подлежат всички начислени, но незаплатени парични трудови възнаграждения за съответния месец.
(2) Компенсирането се отнася и за незаплатената част от начисленото трудово възнаграждение, станала изискуема на основание чл. 245, ал. 2 от Кодекса на труда.
(3) С допълнителни инвестиционни бонове се компенсира цялата дължима сума, но не и част от нея.


Чл. 5. Олихвяването започва от първо число на месеца, следващ месеца, през който е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред на начислено, но незаплатено трудово възнаграждение, и завършва до деня на влизането в сила на наредбата.


Чл. 6. Не се компенсира по реда на наредбата заработено, но незаплатено трудово възнаграждение, когато с влязло в сила решение на съда работодателят е бил осъден да заплати на правоимащия дължимата сума, независимо от това, че плащането все още не е осъществено.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1999 г.) Правоимащият подава до ръководителя на предприятието писмено заявление по образец съгласно приложение № 1 в срок до 5 месеца от влизането в сила на наредбата. В заявлението правоимащият декларира своето желание да се възползва от правото да придобие допълнителни инвестиционни бонове вместо заработеното и начислено, но незаплатено парично трудово възнаграждение, и впоследствие да не търси същото вземане по друг ред.


Чл. 8. В предприятията се завежда регистър на подадените заявления, които се вписват под номер и дата на тяхното постъпване, като се издава регистрационен номер за приемането им.


Чл. 9. (1) В срок до 10 работни дни от изтичането на срока по чл. 2, т. 2 в предприятието се изготвя обобщена справка по образец съгласно приложение № 2, която включва:
1. списък на лицата, подали заявление и изразили желанието си за трансформиране на заработеното, но незаплатено парично трудово възнаграждение, в допълнителни инвестиционни бонове;
2. данните, които ще съдържат издаваните на правоимащите лица индивидуални справки.
(2) На видни и достъпни места в района на предприятието се поставят заверени копия от справката по ал. 1.
(3) Правоимащите лица могат да подадат възражение до ръководителя на предприятието за оспорване на данните от справката по ал. 1 в срок до 5 работни дни от нейното обявяване.
(4) В срок 15 работни дни от изтичането на срока по ал. 1 в предприятието се съставя окончателната обобщена справка, заверена от ръководството на предприятието, на хартиен и на магнитен носител, която се предава в Министерството на труда и социалната политика. Заверено копие от справката се съхранява в архива на предприятието.


Чл. 10. (1) Ръководството на предприятието в срок 10 работни дни от изтичането на срока по чл. 9, ал. 4 изготвя и предоставя на правоимащите лица, включени в справката по чл. 9, ал. 1, справка по образец съгласно приложение № 3. Справката може да бъде получена и от представител на правоимащото лице, притежаващ нотариално заверено пълномощно.
(2) В справката по ал. 1 се нанасят данните от месечните разплащателни ведомости за начислените брутни трудови възнаграждения, удръжките за данъци, за лични осигурителни вноски и за запори.
(3) При загубване или унищожаване на справката от правоимащото лице неин дубликат може да бъде издаден в срок 5 работни дни от получаването й.


Чл. 11. (1) В срок 5 работни дни от получаването на справката по чл. 10, ал. 1 правоимащият я представя в районната инспекция по труда по адресната регистрация на лицето.
(2) В районната инспекция по труда се завежда регистър на получените от правоимащи справки. В регистъра се вписват наименованието и седалището на предприятието, издало справката по чл. 10, ал. 1, трите имена, ЕГН и адресът на правоимащия, общата сума на незаплатеното трудово възнаграждение, регистрационният номер и датата на получаване на справката от правоимащия, както и датата на представянето й в районната инспекция по труда. В 5-дневен срок от получаването им справките, придружени с опис, съдържащ данните от регистъра, се изпращат в Министерството на труда и социалната политика.


Чл. 12. (1) В срок 1 месец от изтичането на сроковете по чл. 9, ал. 4 и по чл. 11, ал. 2 в Министерството на труда и социалната политика се изготвя и се утвърждава от министъра на труда и социалната политика регистър на правоимащите въз основа на данните от получените индивидуални и обобщени справки. След сверяване на съдържанието на получените справки в министерството се извършва олихвяване на дължимите месечни суми на всеки правоимащ и се издава удостоверение по образец съгласно приложение № 4 в два екземпляра.
(2) В срок 10 работни дни от утвърждаването на регистъра по ал. 1 първият екземпляр на удостоверението се изпраща в районната инспекция по труда, в която правоимащото лице е представило справки, издадени му от предприятия по реда на чл. 10, ал. 1. Изпращаните удостоверения се съпровождат с опис, съдържащ следните данни от издадените удостоверения:
1. номера на удостоверението;
2. данни за притежателя на удостоверението: име, презиме, фамилия, ЕГН, серия и номер на паспорта, адресна регистрация;
3. БУЛСТАТ (ЕКПОУ), наименованието, седалището и адреса на предприятията, за които се отнася начисленото, но незаплатено възнаграждение;
4. общата сума на начисленото, но незаплатено трудово възнаграждение в левове, сумата на лихвата за забава в левове, общата сума за компенсиране в левове и нейната равностойност в брой инвестиционни бонове;
5. датата на издаване.
(3) В срок 10 работни дни от получаването на удостоверението районната инспекция на труда уведомява писмено правоимащия. Удостоверението се предава лично на правоимащия срещу документ за самоличност или на представител на правоимащия срещу нотариално заверено пълномощно. За получаването на удостоверението правоимащият или упълномощеният негов представител попълва декларация по образец съгласно приложение № 5.
(4) Вторият екземпляр на удостоверението по ал. 1 се съхранява в архива на Министерството на труда и социалната политика.
(5) Министерството на труда и социалната политика изпраща на всяко предприятие по ал. 2, т. 3 обобщена справка, която съдържа данните по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5.


Чл. 13. (1) В срок 3 работни дни от изтичането на срока за изготвяне на регистъра Министерството на труда и социалната политика изпраща на Центъра за масова приватизация окончателната информация по всички издадени удостоверения на правоимащи, включваща данните по чл. 12, ал. 2.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на Центъра за масова приватизация на магнитен носител и във формат на данните, установен с подписано между Министерството на труда и социалната политика и Центъра за масова приватизация споразумение.


Чл. 14. Срещу издадените от Министерството на труда и социалната политика удостоверения правоимащите придобиват допълнителни инвестиционни бонове по реда на Наредбата за формата и реда за издаване на регистрационни талони (ДВ, бр. 73 от 1998 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Ръководителите на предприятията не могат да откажат изпълнение на своите задължения по наредбата чрез въвеждане на други несъдържащи се в наредбата и в приложенията към нея изисквания, нито да удължават установените срокове.


§ 2. Задълженията по наредбата се изпълняват и от предприятията, които при влизането в сила на наредбата са в процедура на прекратяване и ликвидация или в производство по несъстоятелност.


§ 3. Правоимащият предявява своето право по чл. 3 пред правоприемника на предприятие, което при влизането в сила на наредбата е било преобразувано чрез сливане, вливане или разделяне. Правоприемникът не може да откаже на правоимащия изпълнението на задължението на предприятието по наредбата.


§ 4. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на труда и социалната политика.


Приложение № 1 към чл. 7


  ДО
  УПРАВИТЕЛЯ
  (ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР)
  НА ....................................................
 

наименование на предприятието

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от ...................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
домашен адрес...........................................................................................................................................................................................
ЕГН .......... л.п.с...... №............. издаден на .......................... от...................................................................................................................
 
Като декларирам желанието си да се възползвам от чл. 47, ал. 4 ЗППДОбП и Наредбата за придобиване на допълнителни инвестиционни бонове за компенсиране на заработени до 31 декември 1997 г., но незаплатени работни заплати, моля да ми бъде издадена официална справка за заработените, но незаплатени ми трудови възнаграждения до 31 декември 1997 г.
 
Заявявам, че съм запознат(а) с разпоредбите на чл. 7 от горепосочената наредба и няма да търся впоследствие същите вземания по друг ред.
 
Известно ми е, че настоящото заявление не подлежи на оттегляне.
   
..............................................
 
дата  
..............................................
 
гр. (с.)

Подпис:

  (.............)


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1


..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на предприятието)
........................................................................
 
БУЛСТАТ (ЕКПОУ)  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(седалище, адрес)
 
ОБОБЩЕНА СПРАВКА
за лицата, заявили желание да ползват правата си по чл. 47, ал. 4 ЗППДОбП
 
Име, ЕГН Личен Регистра- Период Брутен Начислен Лични Запори Сума за
по презиме,   паспорт ционен № (дата, месец, размер на въз- данък осигури- (в лв.) компен-
ред фамилия     и дата на година) награж- (в лв.) телни   сиране
        заявлението   дението   вноски   (в лв.)
            (в лв.)   (в лв.)   к.8-к.9
                    -к.10-к.11
          от до          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
                       
 

Обща сума за компенсиране ................. (.....................)

цифром словом

Гл.счетоводител: Ръководител:


Приложение № 3 към чл. 10, ал. 1


..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
наименование на предприятието (организацията)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ (ЕКПОУ)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
седалище, адрес
 
СПРАВКА
по рег. № ................ от ............... 199 ... г.
за дължими работни заплати до 31 декември 1997 г.
 
на .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
име, презиме, фамилия
ЕГН ........................ л.п. серия ........ № ......................... изд. на .................................. от ..................................................................................................................................................................................
адрес ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Възнагражде- Брутен размер Начислен Лична осигури- Запори Сума за компен-
по нието е за: на възнагражде- данък телна вноска (в лв.) сиране (в лв.)
ред   нието (в лв.) (в лв.) (в лв.)   к.4-к.5
            -к.6-к.7
  месец година          
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
Обща сума за компенсиране .................................. (.........................................................................)
цифром словом
Получател: .................... Гл. счетоводител: ..........................
 
Ръководител: .................
 
Дата на получаване:
 
Забележка. Настоящата справка се предоставя на лицето за регистрация в районната инспекция по труда (РИТ), което трябва да стане не по-късно от 5 дни от датата на получаването й.


Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
 
за заработени до 31 декември 1997 г., но незаплатени работни заплати
№ ........................ от .............................. 199 ... г.
 
на .......................................................................................... ЕГН ............................................. личен паспорт серия .................. №.......................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

адрес........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
гр. (с.), област, община, ул. №, бл., вх., ап.
 
ДЪЛЖИМА СУМА
за компенсиране на заработени, но незаплатени работни заплати, както следва:
БУЛСТАТ Наименование Седалище Адрес Обща сума Лихва Обща сума Равностой-
по (ЕКПОУ) на предприятието     на начисленото, за забава за компенси- ност в инвес-
ред         но незаплатено (в лв.) ране тиционни
          възнаграждение   (к.6 + к.7) бонове
          (в лв.)   (в лв.) (бр.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 

Общо.............................. словом (................................ инвестиционни бона)

Основание за издаване:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(заповед на министъра: № и дата на заповедта)
 
Дата на издаване: .............................................................................................................................
Длъжностно лице, Подпис
  издало удостоверението:
печат:................................................................................................................
 
.......................................................................................................................
 
  (име, фамилия)  


Приложение № 5 към чл. 12, ал. 3


ДЕКЛАРАЦИЯ
 
от ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
домашен адрес .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ЕГН ............................, л.п. серия ....... № .................................. изд. на ................................ от .................................................................................................................................................
 
Декларирам, че получих от Министерството на труда и социалната политика удостоверение № ...... 199... г. за заработени до 31 декември 1997 г., но незаплатени работни заплати, за ...........................................................................................

(цифром)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(словом)
инвестиционни бона.
 
............ Подпис:
(дата) ...................................
....................................................  
гр. (с.)  
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти