Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № РД-08-20 ОТ 14 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадена от министъра на транспорта

Обн. ДВ. бр.8 от 29 Януари 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се регламентират събирането, обработката, анализът и съхранението на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България и взаимоотношенията между Министерството на транспорта и физическите и юридическите лица по повод осъществяването на тази дейност.

Чл. 2. (1) Тази наредба има за цел да изгради единна база от статистически данни, предназначена за нуждите на държавните органи за управление и за българските авиационни субекти, както и за международните въздухоплавателни организации.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.)


Чл. 3. Събирането на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България се извършва във вид и периодичност, определени с тази наредба.


Чл. 4. (1) Единната база от статистически данни за гражданското въздухоплаване в Република България се изгражда и поддържа от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" към Министерството на транспорта.
(2) Статистическите данни, отнасящи се до отделни физически или юридически лица, се използват единствено за статистически цели.

Раздел II.
Участници в статистическата дейност


Чл. 5. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" към Министерството на транспорта организира и извършва статистическата дейност, като:
1. събира статистически данни от източниците на информация;
2. обработва, натрупва и съхранява статистически данни, създава единна база от статистически данни за гражданското въздухоплаване в Република България в съответствие с изискванията на международните стандарти;
3. предоставя статистическа информация на потребителите и публикува ежегодно "Сборник статистически данни за гражданското въздухоплаване в Република България";
4. обменя статистическа информация с оторизираните международни организации в областта на гражданското въздухоплаване.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Източници на статистическа информация във връзка с осъществяването на гражданското въздухоплаване са авиационните оператори, лицата, които ръководят летища или обслужват въздушното движение.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.)
(3) Лицата по ал. 1 са задължени да предоставят достоверна статистическа информация.
(4) Видът, периодичността, структурата и съдържанието на отчетните статистически форми са посочени в приложения, както следва:
1. видът и периодичността на отчетните статистически форми са посочени в приложение № 1;
2. основните статистически категории са посочени в приложение № 2;
3. отчетните статистически форми са посочени в приложение № 3.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) (1) Източниците на статистическа информация по чл. 6, ал. 1 създават организация за работа с отчетните и информационните документи, която осигурява получаването на индивидуалните статистически данни.
(2) Българските и чуждестранните авиационни оператори, извършващи полети до и от летищата на територията на Република България, предоставят на летищните администрации отчетните и информационните документи за всички превозени съгласно превозните документи пътници, товари и поща.


Чл. 7. (1) Статистическата информация се използва за нуждите на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".
(2) Потребители на статистическа информация са и:
1. органите на държавната администрация;
2. Националният статистически институт;
3. (нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО);
4. (нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Европейска статистическа служба към Европейската комисия (ЕВРОСТАТ);
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) авиационните субекти и други организации, свързани с въздухоплаването или неговото обслужване;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) международни организации в областта на гражданското въздухоплаване;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) други.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" може да публикува и да предоставя на потребителите по ал. 2, т. 5 и 7 само обобщена статистическа информация.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) (1) Работата със статистическата информация се организира и осъществява по начин, който гарантира поверителността на данните и защитата на класифицираната информация в съответствие с изискванията на глава шеста "Опазване на тайната" от Закона за статистиката, на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 115 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2003 г.; доп., бр. 6 от 2004 г.).
(2) Лицата, служители на авиационните субекти - източници на статистическа информация, които работят с индивидуални статистически данни и със статистическа информация, подписват клетвена декларация за опазване на тайната в съответствие с чл. 27, ал. 1 от Закона за статистиката.
(3) Авиационните субекти предоставят статистическа информация за своята дейност по начин и вид, който гарантира поверителността на данните и защитата на класифицираната информация по отношение на данните за лицата, включени в информацията.

Раздел III.
Обработка на статистическата информация


Чл. 8. (1) Обект на събиране, обработка, анализ и съхранение са статистически данни за натуралните показатели, извършената транспортна работа или обемът на въздухоплавателните услуги, изпълнени от всички авиационни субекти, осъществяващи такава дейност до, от и в Република България, както и икономически данни за българските авиационни субекти.
(2) Авиопревозвачите представят статистически данни за:
1. превозените пътници, товари и поща;
2. превозите по начални и крайни пунктове на полетите;
3. превозите по етапи на полетите;
4. парка от въздухоплавателни средства;
5. числеността на персонала;
6. финансовото състояние.
(3) Лицата, изпълняващи дейности от обхвата на авиацията с общо предназначение, представят данни за:
1. пролетените часове;
2. номенклатурата и обема на изпълнените авиационни услуги;
3. парка от въздухоплавателни средства;
4. числеността на персонала.
(4) Летищните администрации представят статистически данни за:
1. превозите през летищата;
2. движенията на въздухоплавателните средства;
3. обема на въздухоплавателните услуги, предоставяни в летищата;
4. финансови сведения за летищата.
(5) "Ръководство на въздушното движение" представя статистическа информация за:
1. маршрутните средства: статистически и финансови данни за обслужването на полетите;
2. движението по трасетата при използване на маршрутните средства.


Чл. 9. (1) Данните за отчетните статистически форми (приложение № 3) се подготвят и попълват от авиационните субекти-източници на информация, съгласно предвидената периодичност в приложение № 1 към тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Отчетните статистически форми А, В, С, I, I-А1, I-В1 и I-С1 се изпращат в главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" в 15-дневен срок, форми D, L и AD-3 - в двумесечен срок, а форми EF, J и K - в четиримесечен срок след изтичане на предвидената в приложение № 1 периодичност за подаване на статистическите данни.
(3) Данните се представят на хартиен носител (стандартна бланка), както и на магнитен носител или по електронен път чрез информационната система на гражданската авиация (ако това е възможно за авиационния оператор).
(4) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" към Министерството на транспорта определя изискванията към софтуера, както и формата, които осигуряват въвеждането на отчетната статистическа информация.


Чл. 10. (1) Обработката на статистически данни се извършва съгласно алгоритмите, заложени в структурата на отчетните форми.
(2) Обработката се извършва периодично съгласно честотата на постъпване на отчетните форми - месечно, тримесечно и годишно, от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" към Министерството на транспорта.
(3) Обработването на информацията по ал. 2 се извършва в едномесечен срок след получаване на съответните отчетни статистически форми.


Чл. 11. (1) Информацията се натрупва и съхранява в единна база данни за гражданското въздухоплаване.
(2) Данните се съхраняват във формат, удобен за ползване от различни хардуерни платформи и програмни продукти.


Чл. 12. (1) Обобщената информация се разпространява на български и английски език в обем и съдържание съобразно нуждите, за които е предназначена.
(2) Информация на международни организации в областта на гражданското въздухоплаване се предоставя съгласно изискванията на ИКАО.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "авиация с общо предназначение" обхваща полетите на всички въздухоплавателни средства на гражданската авиация без търговска транспортна цел, както и полетите, свързани с изпълнение на авиационни услуги;
2. "авиационни субекти" са авиационните оператори, летищните администрации, собствениците на летища, "Ръководство на въздушното движение" и други лица с предмет на дейност, свързан с обслужване на въздухоплаването;
3. "международни организации в областта на гражданското въздухоплаване" са Международна организация за гражданска авиация (ИКАО), Международна асоциация за въздушен транспорт (ИАТА), Международният съвет на летищата (АСИ), Европейската конференция за гражданска авиация (ЕКГА) и др.
4. (нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) "етап на полета" е оперирането на въздухоплавателно средство от излитането до кацането;
5. (нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) "начален пункт на полета" е пунктът на тръгване, отбелязан върху полетния купон, представен на гишето за регистрация на билети и предаване на багаж на летището, или, при последователни полети, върху последния полетен купон на билета;
6. (нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) "нередовни превози" са всички превози по въздуха на пътници, товари и/или поща срещу възнаграждение, които не могат да бъдат класифицирани като редовни превози;
7. (нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) "общо самолетодвижения" са всички излитания и кацания за полети за извършване на търговски въздушен превоз, както и тези, изпълнявани от авиацията с общо предназначение, учебните полети, техническите кацания, полетите за облитане, с изключение на полетите с държавни въздухоплавателни средства.
8. (нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) "превозени пътници" са всички пътници на борда на въздухоплавателното средство при кацане или излитане на/от отчетното летище.
9. (нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) "превозени товари и поща" са натоварените и разтоварени товари и поща, чийто превоз се осъществява според съответния превозен документ, включително експресните пратки и дипломатическата поща.
10. (нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) "разполагаеми пътникокресла" са всички пътнически кресла на разположение за продажба на въздухоплавателно средство, извършващо полет между две летища.
11. (нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) "самолетодвижения" са всички излитания и кацания при полети за извършване на търговски въздушен превоз;
12. (нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) "транзитни пътници" са пътници, които продължават пътуването си с полет със същия полетен номер, както номера на полета, с който са пристигнали на съответното летище.

Заключителни разпоредби


§ 2. Ръководителят на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" дава указания по прилагането на наредбата и попълването на отчетните статистически форми.


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 16 и §6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г. и бр. 85 от 1998 г.) и чл. 67 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (ДВ, бр. 55 от 1994 г.).


Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.)


Наименование Източник Перио-
на документа   дичност
    (в месеци)
1 2 3
1. "Отчет на превози" Авиационни 1
(форма А) оператори  
  - въздушни пре-  
  возвачи, изпъл-  
  няващи редовни  
  превози  
  Авиационни 12
  оператори  
  - въздушни пре-  
  возвачи, изпъл-  
  няващи само не-  
  редовни превози  
2. "Превози по начал- Авиационни 3
ни и крайни пунктове оператори  
на полета" (форма В) - въздушни пре-  
  возвачи, изпъл-  
  няващи редовни  
  превози  
3. "Превози по етапи Авиационни 12
на полета" (форма С) оператори  
  - въздушни пре-  
  возвачи, изпъл-  
  няващи редовни  
  превози  
4. "Парк въздухоплава- Авиационни 12
телни средства и пер- оператори  
сонал на авиационните    
оператори" (форма D)    
5. "Финансови данни Авиационни 12
за авиационните опе- оператори  
ратори" (форма ЕF)    
6. "Обем на превозите Летищна админи- 1
през летищата" страция  
(форма I)    
7. "Информация за пре- Летищна админи- 1
возите по етап на по- страция на лети-  
лета" (форма 1-А1) ще, обслужващо  
  повече от 150 000  
  пътници годишно  
8. "Информация за пре- Летищна админи- 1
возите по начален и страция на лети-  
краен пункт на полета" ще, обслужващо  
(форма 1-В1) повече от 150 000  
  пътници годишно  
9. "Информация за пре- Летищна админи- 1
возите през летищата" страция на лети-  
(форма 1-С1) ще, обслужващо  
  повече от 15 000  
  пътници годишно  
10. "Финансови данни Летищна админи- 12
по летища" (форма J) страция  
11. "Финансови данни РВД 12
по маршрутни средства"    
(форма К)    
12. "Данни за движение РВД 12
по трасетата при из-    
ползване маршрутни    
средства" (форма L)    
13. "Въпросник за дей- Авиационни опе- 12
ностите в авиацията с ратори, извърш-  
общо предназначение" ващи само спе-  
(форма AD-3) циализирани авиа-  
  ционни работи  
  и/или други видо-  
  ве въздухоплава-  
  телна дейност  
     


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 4, т. 2


 
Основни статистически категории
 
  Основни категории Компоненти
  1 2
1. Авиационни оператори  
1.1. Търговски авиопре- а. Общото излетно
  возвачи по размери тегло на парка
    превишава 200 т
    б. Общото излетно
    тегло на парка не
    превишава 200 т
    (малки превозвачи)
1.2. Търговски авиопревоз- а. Редовни
  вачи по вида на авиокомпании
  обслужване (превозвачи)
    - международни
    авиокомпании
    - вътрешни
    авиокомпании
1.3. Други авиационни опера- а. Търговски нетран-
  тори по вида на превози спортни оператори
  (авиация за общо пред- б. Нетърговски
  назначение) оператори
2. Полети на ВС  
2.1. По вида на полета а. Търговски транспорт-
    ни полети
    б. Търговски нетран-
    спортни полети
    в. Нетърговски полети
2.2. По вида на етапа на а. Международни етапи
  полета б. Вътрешни етапи
  По търговски полети  
2.3. По редовност а. Редовни полети
    б. Нередовни полети
2.4. По вида на превоза а. Пътнически и смесе-
    ни (пътници и товари)
    б. Чисто товарни /с поща
    полети
3. Въздухоплавателни средства (ВС)  
3.1. По тип Наименование на
    производителя и озна-
    чение на модела
3.2. По конструкция а. ВС с неподвижно
  на крилото крило
    б. ВС с носещ винт
3.3. По силовата установка а. Турбореактивен
    двигател
    б. Турбовинтов двигател
    в. Бутален двигател
3.4. По броя на двигателите а. Многодвигателни
    4-двигателни
    3-двигателни
    2-двигателни
    б. Еднодвигателни
3.5. По използване за а. Пътнически
  определени цели б. Товаро-пътнически
    в. Чисто товарни
    г. Други-неизползвани
    за търговски възду-
    шен транспорт
3.6. По начин на а. Експлоатирани от
  използване собственика ВС
    б. Лизинговани или
    чартирани ВС
    - по финансов лизинг
    - по експлоатационен
    или краткосрочен
    лизинг, чартиране
    в. Взаимнораз-
    менени ВС
4. Авиационен персонал  
4.1. Персонал по вида а. Командири и втори
  извършвана работа пилоти
    б. Останал летателен
    състав
    в. Стюарди и стюардеси
    г. Специалисти по тех-
    ническо обслужване
    и ремонт
    д. Специалисти от служ-
    бите за въздушно дви-
    жение и търговските
    служби
    е. Друг персонал
4.2. Категории пилоти по а. Курсант (самолет)
  вида на свидетелството б. Любител (самолет)
    в. Любител (вертолет)
    г. Търговски (самолет)
    д. Търговски (вертолет)
    е. Старши търговски (самолет)
    ж. Линеен транспортен
    з. Неуправляем аеростат
    и. Планер
5. Превози през летищата  
5.1. По вида движение на ВС а. Международно
    излитане или кацане
    б. Вътрешно излитане
    или кацане
5.2. По вида превози а. Пътници
    - отпътували
    - пристигнали
    - транзитни
    б. Товар
    - разтоварен
    - натоварен
    в. Поща
    - разтоварена
    - натоварена
5.3. По вида на полета а. Международен полет
  или заминаването или заминаване
    б. Вътрешен полет или
    заминаване
6. Авиация с общо предназначение  
6.1. По вида на дейност а. Полети на ВС с
    двигатели
    - учебни полети
    - бизнес - или
    увеселителни
    полети
    - авиационни
    специални
    работи
    (селскостопански,
    медицински
    и други
    подобни)
    - - Други полети
    б. Полети на планери
    и неуправляеми
    аеростати
     


Приложение № 3 към чл. 6, ал. 4, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.)

Отчетни статистически форми

1. Отчет за превози (Форма A)
2. Превози по начални и крайни пунктове на полета (Форма B)
3. Превози по етапи на полета (Форма C)
4. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Парк въздухоплавателни средства и персонал на авиационните оператори (Форма D)
5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Финансови данни за авиационните оператори (Форма EF)
6. Обем на превозите през летища (Форма I)
7. (нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Информация за превозите по етап на полета (форма I-А1)
8. (нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Информация за превозите по начален и краен пункт на полета (форма I-В1)
9. (нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Информация за превозите през летищата (форма I-С1)
10. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Финансови данни по летища (Форма J)
11. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Финансови данни по маршрутни средства (Форма K)
12. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Данни за движение по трасета при използване на маршрутни средства (Форма L)
13. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Въпросник за дейностите в авиацията с общо предназначение (Форма AD-3)


Форма А

 
Отчет за превози
 
Авиопревозвач: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Месец/година: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Код по Показатели Изм. Всички видове В т.ч. само товарни
ИКАО   един. превози превози
      (по етапи (по етапи
      на полети) на полети)
      между- вът- между- вът-
      народни решни народни решни
a b c d e f g
  Редовни търговски полети          
1010 1. Самолето-километри хил.        
1020 2. Самолето-излитания бр.        
1030 3. Пролетени часове (в цели часове) бр.        
1040 4. Превозени пътници бр.        
1050 5. Превозени товари тона        
1060 6. Изпълнени пътнико-километри хил.        
1070 7. Разполагаеми кресло-километри хил.        
1080 8. Коефициент на пътническо затоварване %        
  9. Изпълнени тон-километри          
1091 а) пътници, включително багаж хил.        
1092 б) товари, включително срочни товари хил.        
1093 в) поща хил.        
1094 г) общо а + б + в хил.        
1100 10. Разполагаеми тон-километри хил.        
1110 11. Коефициент на търговско затоварване %        
  Нередовни (чартърни) търговски полети          
2010 12. Самолето-километри хил.        
2020 13. Самолето-излитания бр.        
2030 14. Пролетени часове бр.        
2040 15. Превозени пътници-всичко бр.        
2041 а) само пътници по туристически превози бр.        
2050 16. Превозени товари тона        
2060 17. Изпълнени пътнико-километри хил.        
2061 а) само по туристически превози хил.        
2070 18. Разполагаеми кресло-километри хил.        
  19. Изпълнени тон-километри хил.        
2091 а) пътници, включително багаж хил.        
2092 б) товари и поща хил.        
2094 в) общо а + б хил.        
2100 20. Разполагаеми тон-километри хил.        
  Нетърговски полети          
2230 10. Пролетени часове за спец. услуги бр.        
2330 11. Пролетени часове за нетърговски полети бр.        
 

Форма В

 
Превози по начални и крайни пунктове на полета
 
Авиопревозвач: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Година: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Тримесечие: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Двойка градове Търговски превози
от до пътници (бр.) товари (тона) поща (тона)
a b c d
 

Форма С

 
Превози по етапи на полета
 
Авиопревозвач: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Година: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Двойка Тип Брой на Разполагаем капацитет Търговски превози
летища въздухопл. полетите пътнико- капацитет пътници товари поща
  средство   кресла (бр.) за платен (бр.) (тона) (тона)
        товар (тона)      
a b c d e f g h
 

Форма D

 
Парк въздухоплавателни средства и персонал на авиопревозвачите
 
Авиопревозвач: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Годината завършва на: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Част 1. Парк въздухоплавателни средства
 
Състав на пар- Характеристика на парка Експлоатационни показатели
ка по типове брой въздухопла- характеристи- брой самолето- пролетени общ
въздухоплава- вателни средства ка на въздухо- излитания часове брой
телни средства от всеки вид плавателното     разпо-
    средство     лагае-
произ- код на в нача- изменение в края брой средно търговски всички търговски всички ми са-
води- изпол- лото през на го- пътни- макс. полети видове полети видове моле-
тел и зване/ на го- годината дина- чески изл.   (общо-   (общо- тодни
модел вариант дината придо- изва- та кресла тегло редов- чар- I+j) редов- чар- l+m)  
      бити дени     (тона) -ни търни   ни търни    
а b c d e f g h I j k l m n o

Кодове на използване/вариант:

Р - Пътнически вариант
F - Товарен вариант
С - Конвертируем (подлежащ на преоборудване) в пътнически или товарен вариант
О - Използва се за други цели

Част 2. Персонал
 
Код по Категория персонал Численост на персонала (бр.) Сума на разходите по
ИКАО   в средата в края на категории персонал за
    на годината годината годината (хил.лв.)
0 а b c d
1 Командири и втори пилоти      
2 Други членове на екипажа      
3 Кабинен състав      
5 Специалисти по техническо      
  обслужване и ремонт:      
  а) лицензиран технически персонал      
  б) друг технически персонал      
7 Специалисти по оформяне на билети      
  и агенти по продажби      
8 Друг персонал      
9 Общо      
 

Форма EF

 
Финансови данни за авиопревозвачите
 
Авиопревозвач: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Край на финансовата година: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Част 1. Отчет за приходите и разходите
 
 

Описание

Сума в
    хил. лв.
  Приходи  
1. Редовни превози (общо)  
1.1. Пътници  
1.2. Платен (свръх) багаж  
1.3. Товари, срочни товари и дипломатически багаж  
1.4. Поща  
2. Чартърни превози (общо)  
2.1. Пътници и платен (свръх) багаж  
2.2. Товари (включително срочни товари и дипломатически багаж) и поща  
3. Извънредни приходи  
3.1. Приходи от авиотранспортни дейности (бруто)  
3.2. Други извънредни приходи (нето)  
4. Приходи от експлоатационна дейност-общо  
  Разходи  
5. Обслужване на полети (общо)  
5.1. Работна заплата и разходи за летателния състав  
5.2. Гориво и смазочни материали  
5.3. Застраховки на въздухоплавателни средства и загуби от незастраховани  
  събития  
5.4. Арендни вноски за въздухоплавателни средства  
5.5. Обучение на летателния състав (без амортизационни разходи)  
5.6. Други летателни разходи  
6. Техническо обслужване и ремонт  
7. Амортизация (общо)  
7.1. Амортизация на въздухоплавателните средства  
7.2. Амортизация на наземното имущество и оборудване  
7.3. Допълнителни амортизации  
7.4. Амортизационни разходи за усъвършенстване и предексплоатационни разходи  
7.5. Амортизационни разходи във връзка с обучение  
8. Такси за обслужване и летищни разходи-общо  
8.1. Такса за кацане и летищни такси  
8.2. Такса за аеронавигационно обслужване  
8.3. Летищни разходи  
9. Разходи за обслужване на пътници  
10. Оформяне на билети, продажби и реклами  
11. Общи и административни разходи  
12. Други експлоатационни разходи  
13. Експлоатационни разходи-общо  
14. Резултат от експлоатационната дейност  
  Неексплоатационни приходи и разходи  
15. Изваждане на активи от употреба  
16. Лихви  
17. Приходи от финансирания  
17.1. Преки субсидии  
17.2. Други финансирания  
18. Дъщерни дружества  
19. Други неексплоатационни приходи и разходи  
20. Неексплоатационни приходи и разходи-общо  
  Печалба или загуба  
21. Печалба или загуба преди облагане  
22. Данъци  
23. Чиста печалба или загуба (след облагане)  
 
Част 2. Баланс
 
  Актив Сума   Пасив Сума
    в хил.     в хил.
    лв.     лв.
1. Оборотни средства   12. Краткосрочни задължения  
  (без вкл. в т. 4, 5 и 6)     (без тези по т. 13)  
2. Средства за придобиване на   13. Неполучени вземания от търговска  
  дълготрайни материални активи     дейност  
3. Други специални фондове   14. Отсрочени задължения  
4. Летателно оборудване-   15. Експлоатационни резерви  
  отчетна стойност   16. Резерви за самозастраховане  
4.1. Амортизация (коректив)   17. Други резерви (да се опишат)  
4.2. Летателно оборудване-   18. Аванси от дъщерни дружества  
  балансова стойност (т. 4-т. 4.1)   19. Други пасиви (невключени в  
5. Наземно оборудване-     други позиции)  
  отчетна стойност   20. Дългосрочни задължения  
5.1. Амортизация-коректив   21. Основен капитал  
5.2. Наземно оборудване-   22. Допълнителен капитал  
  балансова стойност (т. 5-т. 5.1)   23. Финансов резултат  
6. Земя        
7. Финансови дълготрайни активи        
8. Разходи за бъдещи периоди-общо        
8.1. Разходи за придобиване на дълго-        
  трайни материални активи        
8.2. Други разходи за бъдещи периоди        
9. Нематериални дълготрайни активи        
10. Други невключени активи        
11. Активи - общо   24. Пасиви - общо  
 
Част 3. Отчет за неразпределената печалба
 
  Описание Сума в
    хил. лв.
1. Неразпределена печалба от миналата година  
2. Корекция на неразпределената печалба-общо  
2.1. Печалба, прехвърлена като резерва  
2.2. Изплатени премии, дивиденти и др.  
2.3. Други  
2.4.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
3. Чиста печалба или загуба (т. 23 от Отчет за  
  приходи и разходи)  
4. Отчисления за създаване на резерви  
4.1.    
4.2.    
4.3.    
5. Дивиденти  
6. Финансов резултат (т. 23 от Баланс)  
 

Форма I

 
Обем на превозите през летища
 
Календарна година: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Наименование на летището: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Вид на превоза Само- Пътници (бр.) Товар (тона) Поща (тона)
  лето-      
  дви-      
  жения      
  (общо), изле- кац- общо тран- нато- разто- общо нато- разто- общо
  бр. тели нали (c+d) зитни варен варен (g+h) варена варена (j+k)
a b c d e f g h I j k l
Месец:                      
А. Търговски превози:                      
1. Международни редовни                      
2. Международни чартърни                      
3. Международни превози-                      
общо (т. 1 + т. 2)                      
4. Вътрешни редовни                      
5. Вътрешни чартърни                      
6. Вътрешни превози-                      
общо (т. 4 + т. 5)                      
7. Търговски превози-                      
общо (т. 3 + т. 6)                      
8. Чисто товарни/пощенски                      
превози                      
Б. Други превози - общо                      
 

Форма I-А1

 
Информация за превозите по етап на полета
(нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г.)
 
Наименование Вид на Обозначение Мeрна
  полето   единица
1 2 3 4
Форма 2-зн. "А1"  
  с букви    
Отчетна 2-зн. "гг" от послед-  
година с цифри ните две цифри  
    на годината  
Отчетен 2-зн. от 01 до 12 -  
период с букви от януари до  
    декември  
Отчетно 4-зн. ИКАО док. 7910  
летище с букви    
Предшестващо/ 4-зн. ИКАО док. 7910  
следващо с букви    
летище      
Пристигащи/ 1-зн. 1 - за присти-  
заминаващи с цифри гащи  
    2 - за замина-  
    ващи  
Редовни/нере- 1-зн. 1 - за редовни  
довни превози с цифри 2 - за нередовни  
Пътнически/ 1-зн. 1 - за пътни-  
само товарни с цифри чески  
или с поща   2 - за товарни  
превози   или с поща  
    превози  
Авиационен 3-зн. ИКАО док. 8585  
оператор с букви    
Тип ВС 4-зн. ИКАО док. 8643  
  с букви    
Превозени 12-зн.   брой
пътници с цифри   пътници
Превозени 12-зн.   тона
товари и поща с цифри    
Търговски 12-зн.   брой на
полети с цифри   полетите
Разполагаеми 12-зн.   брой на
пътникокресла с цифри   пътнико-
      кресла
 

Форма I-B1

 
Информация за превозите по начален и краен пункт на полета
(нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г.)
 
Наименование Вид на Обозначение Мeрна
  полето   единица
Форма 2-зн. "В1"  
  с букви    
Отчетна 2-зн. "гг" от послед-  
година с цифри ните две цифри  
    на годината  
Отчетен 2-зн. от 01 до 12 -  
период с цифри от януари до  
    декември  
Отчетно 4-зн. ИКАО док. 7910  
летище с букви    
Начален/краен 4-зн. ИКАО док. 7910  
пункт на полета с букви    
Пристигащи/ 1-зн. 1 - за присти-  
заминаващи с цифри гащи  
    2 - за замина-  
    ващи  
Редовни/нере- 1-зн. 1 - за редовни  
довни превози с цифри 2 - за нередовни  
Пътнически/ 1-зн. 1 - за пътни-  
само товарни с цифри чески  
или с поща   2 - за товарни  
превози   или с поща  
    превози  
Авиационен 3-зн. ИКАО док. 8585  
оператор с букви    
Превозени 12-зн.   брой
пътници с цифри   пътници
Превозени 12-зн.   тона
товари и поща с цифри    
 

Форма I-С1

 
Информация за превозите през летищата
(нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г.)
 
Наименование Вид на Обозначение Мeрна
  полето   единица
Форма 2-зн. "С1"  
  с букви    
Отчетна година 2-зн. "гг" от послед-  
  с цифри ните две цифри  
    на годината  
Отчетен 2-зн. от 01 до 12 -  
период с цифри от януари до  
    декември  
Отчетно 4-зн. ИКАО док. 7910  
летище с букви    
Авиационен 3-зн. ИКАО док. 8585  
оператор с букви    
Превозени 12-зн.   брой
пътници с цифри   пътници
Транзитни 12-зн.   брой
пътници с цифри   пътници
Превозени 12-зн.   тона
товари и поща с цифри    
Самолето- 12-зн.   брой са-
движения с цифри   молето-
      движения
Общо самолето- 12-зн.   брой са-
движения с цифри   молето-
      движения
 

Форма J

 
Финансови данни по летища
 
Летище: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Край на годината: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
  Описание Сума
    в хил. лв.
  1 2
  Приходи  
1. Приходи от превози  
1.1. Обслужване на въздухоплавателни средства  
1.2. Обслужване на пътници  
1.3. Други приходи от превози  
2. Приходи от наземно обслужване  
3. Приходи от концесии-в т.ч. от горива и масла  
4. Приходи от наеми  
5. Други приходи  
6. Всичко приходи (1+2+3+4+5)  
7. Експлоатационни субсидии  
8. Приходи-общо (6+7)  
  Разходи  
9. Експлоатация и техническо обслужване  
9.1. Разходи за персонала  
9.2. Материално-техническо снабдяване  
9.3. Външни услуги  
10. Административно-стопански разходи  
11. Данъци  
12. Други разходи  
12.1. Амортизация  
12.2. Разходи за лихви  
12.3. Други разходи - за лицензии, патенти и др.  
13. Разходи-общо (9+10+11+12)  
  Капиталовложения  
14. Общо през годината  
14.1. В зоната за движение на въздухоплавателни средства  
14.2. В сградите на летището  
14.3. Оборудване и транспортни средства  
14.4. Други средства  
14.5. Земя  
- Метод за водене на счетоводството: (да се посочи един от методите)
- начисления - да/не;- наличности - да/не;- други методи (да се опишат):
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Метод за оценка на активите: (да се посочи един от методите)
- първоначална стойност - да/не; - текуща стойност-да/не; - други методи (да се опишат):
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Данни за летищните зони и/или служби
 
Зона или служба на летището Включени ли са всички разходи в по-горната форма (т. 14) Разходи по експлоатация и техническо обслужване
  да/не (хил. лв.)
1. Зона за движение и светосигнално оборудване    
2. Сгради за пътници и товари    
3. Зона за хангари и техническо обслужване    
4. Диспечерска служба-подход и писта    
5. Метеорологично обслужване    
6. Безопасност    
7. Аварийно-спасителна и противопожарна служба    
 

Форма K

 
Финансови данни по маршрутни средства
 
Годината завършва на: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Включени райони FIR/UIR: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Част 1. Приходи
 
Статии Сума в
  хил. лв.
1. Приходи от използване на маршрутни средства и обслужване на маршрути  
2. Приходи от летищата за използване на маршрутни средства и обслужване на маршрути  
3. Дотациии субсидии за маршрутни средства  
4. Други приходи от аеронавигационно обслужване  
5. Приходи - общо  
 
Част 2. Разходи
 
  Разходи за средства или служби (хил. лв.)
Общи разходи за средства и обслужване общо ОВД свръзки МО търсене САИ
на маршрути разходи за       и спа-  
  всички       сяване  
  средства          
  и служби          
статии a b c d e f
1. Експлоатация и техническо обслужване            
2. Административни разходи            
3. Амортизация            
4. Лихви по задължения            
5. Други разходи            
6. Разходи - общо            
Разпределение на разходите по видове използване:            
6.1. Използване на маршрути            
6.2. Използване в летища            
6.3. Неавиационни разходи            
 
Част 3. Капиталовложения за годината - общо
 
Средства и служби В хил. лв.
1. ОВД-Обслужване на въздушното движение  
2. Свръзки  
3. МО-Метеорологично обслужване  
4. Служба за търсене и спасяване  
5. САИ-Служба за аеронавигационна информация  
6. Общо  
 

Форма L

 
Данни за движение по трасета при използване на маршрутни средства
 
Годината завършва на: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Райони за полетна Междунар. граждански Вътрешни граждански Други Общо
информация FIR/UIR полети, вкл. полети, вкл. полети полети
  тези с общо тези с общо (бр.) (бр.)
  предназначение (бр.) предназначение (бр.)    
Наименования:        
...................................................................................................................................................................
       
...................................................................................................................................................................
       
...................................................................................................................................................................
       
Общо        
 

Форма AD-3

 
Въпросник за дейностите в авиацията с общо предназначение
 
Към дата: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Авиационен оператор: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Раздел 1. Дейности в авиацията с общо предназначение
 
  Дейности Самолето- Пролетени
    излитания (бр.) часове (бр.)
1. Полети на моторни въздухоплавателни средства    
  - учебни полети    
  - делови полети    
  - увеселителни полети    
  - авиационни специализирани работи    
  а) селскостопански работи    
  б) други специализирани работи    
  -други полети    
  Всичко по т. 1    
2. Полети на планери и свободни аеростати    
  - полети на планери    
  - полети на свободни аеростати    
 
Раздел 2. Друга информация
 
  Показател Количество
1. Общ брой въздухоплавателни средства за полетите по раздел 1  
2. Общ брой на персонала  
2.1. Лицензиран летателен състав  
2.2. Лицензиран инженерно-технически състав  
2.3. Друг  
3. Общ брой превозени пътници  
4. Общо количество превозени товари в тонове  
5. Обработени декари  
     


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти