Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 23 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМИ ПО ВЛОГОВЕ В БАНКА С ОТНЕТ ЛИЦЕНЗ ДО ГАРАНТИРАНИЯ РАЗМЕР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2009 Г.)

В сила от 12.02.1999 г.
Издадена от Българската народна банка
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 1999г., попр. ДВ. бр.15 от 19 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 7 Август 2009г., отм. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г.


Отменена с § 2 от заключителните разпоредби на Наредба № 23 от 16 декември 2016 г. за условията и реда за изплащане на гарантираните размери по влоговете - ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., в сила от 31.12.2016 г.

Предмет

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за изплащане на гарантираните размери по влогове в банки, когато Българската народна банка (БНБ) е отнела лиценза им за извършване на банкова дейност.


Размер на задълженията на банката към вложителите
Чл. 2. (1) Общият размер на задължението на банката към един вложител се установява в български левове по реда на чл. 6 от Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) В случаите по чл. 6, ал. 5 ЗГВБ сумите по гарантирания размер на влоговете на един вложител към всяка една от банките, участвали в преобразуването чрез сливане или вливане, се изчисляват и изплащат поотделно до изтичане на шестмесечния срок по чл. 263к, ал. 1 от Търговския закон.


Размер на гаранцията

Чл. 3. (Попр. - ДВ, бр. 15 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) Гаранцията по влоговете се изплаща в посочения в чл. 4, ал. 1 ЗГВБ размер.


Информация за гарантираните влогове

Чл. 4. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) В срока по чл. 23, ал. 3 ЗГВБ назначените квестори, ликвидатори или синдици, след като установят размера на задълженията на банката към отделния вложител и размера на гаранцията, са длъжни да предоставят на хартиен носител и в електронна форма на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) подписана и подпечатана информация за всеки един вложител в банката.
(2) Информацията по ал. 1 следва да съдържа данни относно:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) индивидуализация на вложителя:
а) за физическите лица - трите имена, ЕГН или ЛНЧ, данни съгласно лична карта или документ за самоличност на чуждестранно физическо лице;
б) за юридическите лица - фирма, седалище и адрес на управление, законни представители, ЕИК или код по БУЛСТАТ, данни за вписване в търговски или друг регистър;
2. притежавани от един вложител влогове:
а) правно основание за възникване на задълженията на банката към вложителя;
б) номер и вид на сметката, отчитаща задълженията на банката по влога;
в) особености по отношение на влогове в полза на трето лице и при съвместен влог;
г) размер на влога, с уточняване на главница и лихви;
д) (нова - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) информация за лихвения процент по всеки един от влоговете на съответния вложител с посочване дали по влога са предоставени привилегировани лихвени условия, както и дали съществува някое от останалите обстоятелства по чл. 5 ЗГВБ, изключващи влога от гаранция;
е) (предишна б. "д" - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) наложени тежести и обезпечения (запори, залози и др.) и модалитети-с посочване на правния акт, с който са наложени, и лицето, в чиято полза са наложени;
ж) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) валута, в която се води влогът;
з) (предишна б. "ж", изм. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) левова равностойност по курса на БНБ в деня, в който БНБ е отнела лиценза на банката;
и) (предишна б. "з", изм. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) в случаите по чл. 6, ал. 5 ЗГВБ-преобразуваната чрез сливане или вливане банка, в чието имущество е включен влогът съгласно разпоредбите на чл. 263к, ал. 1 ТЗ;
3. общ размер на влоговете на съответния вложител;
4. гарантиран размер по влоговете на съответния вложител, който няма задължения към банката;
5. извършени разпоредителни действия с влогове по смисъла на чл. 4, ал. 3 ЗГВБ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) Когато вложителят има задължения към банката с отнет лиценз, информацията по ал. 1 съдържа и данни относно:
1. правно основание за възникването на съответното задължение;
2. модалитети;
3. структура на задълженията с уточняване на лихви, главница и разноски;
4. общ размер на задълженията;
5. наличие на съдебни спорове относно съществуването, изискуемостта и размера им;
6. валута, в която се водят задълженията;
7. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) левова равностойност по курса на БНБ в деня, в който БНБ е отнела лиценза на банката;
8. в случаите по чл. 6, ал. 5 ЗГВБ-преобразуваната чрез сливане или вливане банка, в чието имущество е включено съответното задължение;
9. гарантиран размер по влоговете, подлежащ на плащане след приспадане на задълженията на съответния вложител към банката.
(4) Управителният съвет на ФГВБ може да изисква и друга допълнителна информация, необходима за изплащане на гарантираните размери по влоговете.
(5) Квесторите, ликвидаторите или синдиците установяват информацията по предходните алинеи, както и по чл. 5 ЗГВБ, с всички допустими от закона способи.
(6) Квесторите, ликвидаторите или синдиците периодично информират управителния съвет на ФГВБ:
1. при получаване на нови данни или промени в предоставената информация;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) в случаите, когато има заведени съдебни дела срещу банката с отнет лиценз от лица, които претендират притежаването на влогове по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗГВБ.


Обслужваща банка

Чл. 5. (1) Управителният съвет на ФГВБ в срока по чл. 23, ал. 4 ЗГВБ избира и оповестява банката, чрез която ще се извършват плащанията на суми до гарантираните размери по влоговете.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) Във връзка с избора на банка управителният съвет на ФГВБ изисква от управление "Банков надзор" на БНБ информация за финансовото състояние на определени от Управителния съвет на ФГВБ банки.
(3) Председателят на управителния съвет на ФГВБ, обслужващата банка и назначените квестори, ликвидатори или синдици сключват договор, с който уреждат условията и реда за изплащането на суми до гарантираните размери по влоговете.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) Обслужващата банка предоставя периодично и при поискване от управителния съвет на ФГВБ информация за изплатените в брой и преоформени по сметки суми до гарантираните размери по влоговете, а управителният съвет на ФГВБ уведомява при поискване назначените квестори ликвидаторите или синдиците на банката с отнет лиценз за размера на платените на всеки вложител суми.


Начален ден за изплащане на гарантираните размери по влоговете

Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) Управителният съвет на ФГВБ определя и оповестява началния ден за изплащане на гарантираните размери по влоговете по реда на чл. 23, ал. 4, 5 и 6 ЗГВБ.


Информация за гарантираните влогове

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) (1) До началния ден за изплащане назначените квестори, ликвидатори или синдици или друго изрично упълномощено от тях лице подготвят информация на хартиен носител и в електронна форма, в която посочват дължимата за изплащане сума, съгласно гарантирания размер по влоговете на съответния вложител, индивидуализиращи данни за вложителя и други данни според сключения договор с обслужващата банка, както и общата сума на подлежащите на изплащане гарантирани влогове.
(2) Всеки вложител има право да получи писмено удостоверение за подлежащата на изплащане сума съгласно информацията по ал. 1.
(3) В деня, предхождащ началния ден за изплащане на гарантираните размери по влоговете, назначените квестори, ликвидатори или синдици предоставят на ФГВБ и на обслужващата банка информацията по ал. 1 под формата на подписан и подпечатан от тях списък, както и в електронна форма.
(4) В същия ден ФГВБ извършва проверка за съответствието с чл. 4, ал. 2 на окончателно определената сума съгласно чл. 7, ал. 1 за изплащане на гарантираните размери по влоговете. В случай че при проверката се констатират грешки или несъответствия, Фондът незабавно уведомява квестора, ликвидатора или синдика. Несъответствието следва да бъде отстранено в рамките на деня, предхождащ началния ден на изплащането, при участие на назначените квестори, ликвидатори или синдици и представители на ФГВБ.
(5) ФГВБ превежда на обслужващата банка окончателно определената съгласно ал. 1 - 4 сума и нарежда на обслужващата банка да изплаща сумите на вложителите.
(6) В случай на промяна в подадената по ал. 1 информация за подлежащата на изплащане сума назначените квестори, ликвидатори или синдици своевременно уведомяват за това ФГВБ.


Предоставяне на документите по гарантираните влогове

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.)


Информация за подлежащите на изплащане гарантирани размери по влоговете

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.)


Ред за изплащане на гарантираните размери по влоговете

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) (1) От обявения начален ден за изплащане всеки вложител може да получи в съответствие с тази наредба изплащане на гарантирания размер по влоговете си.
(2) Лице, което претендира, че притежава влог по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗГВБ, но не е включено в списъка по чл. 7, ал. 3 или оспорва данни от него, може да предяви писмените си възражения в срок до една година от началния ден на изплащане на гарантираните размери по влоговете, подкрепени с доказателства за правата му пред квесторите, ликвидаторите или синдиците на банката с отнет лиценз, които се произнасят по възраженията в 7-дневен срок от получаването им. При отказ за включване в списъка по чл. 7, ал. 3 или коригиране на данните в него вложителят може да предяви правата си по установения в действащото законодателство ред. В случай че възраженията бъдат приети, коригиращата информация се изпраща своевременно на ФГВБ и обслужващата банка.
(3) Фондът за гарантиране на влоговете в банките изплаща гарантираните размери по влоговете чрез обслужващата банка.
(4) Всеки вложител може да получи изплащане на гарантирания размер по влоговете си след представяне в обслужващата банка на писмена декларация в два екземпляра - по един за обслужващата банка и за банката с отнет лиценз, с която декларира, че не са налице обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 2 - 5 и ал. 2 ЗГВБ, както и след представяне на следните документи:
1. за физическите лица - лична карта или документ за самоличност на чуждестранно физическо лице;
2. за юридическите лица - единен идентификационен код или удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и актуално удостоверение за регистрация на юридическото лице, с което се удостоверяват лицата, които го управляват и представляват, с посочване на техни лични данни по документ за самоличност.
(5) Изплащане на гаранцията на упълномощено лице се допуска само след представяне на изрично нотариално заверено пълномощно от титуляря на гарантирания влог и нотариално заверена декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 2 - 5 и ал. 2 ЗГВБ.
(6) Обслужващата банка изплаща сумите, определени в списъка по чл. 7, ал. 3, на съответния вложител след извършване на проверка за неговата самоличност и представяне на документите по ал. 4 и 5.
(7) В случай че вложителят не е изпълнил условията по ал. 6, обслужващата банка отказва да изплати сумите по гаранцията и уведомява ФГВБ и квесторите, ликвидаторите или синдиците на банката с отнет лиценз.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 23, ал. 10 от Закона за гарантиране на влоговете в банките и е приета с Решение № 6 от 4.II.1999 г. на Управителния съвет на БНБ.


§ 2. Управителният съвет на ФГВБ дават указания по прилагането на наредбата.


§ 3. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването ? в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАЩАНЕ НА СУМИ ПО ВЛОГОВЕ В БАНКА С ОТНЕТА ЛИЦЕНЗИЯ ДО ГАРАНТИРАНИЯ РАЗМЕР


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2009 Г.)

§ 11. Навсякъде в наредбата думите "лицензия" и "лицензията" се заменят съответно с "лиценз" и "лиценза", а думите "отнета лицензия" се заменят с "отнет лиценз".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти