Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 1999 Г. ЗА НАЧИНИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИЦЕНЗИОННИТЕ И ДРУГИ ТАКСИ ПО ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА, РАЗДЕЛ II ОТ ЗАКОНА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА

В сила от 19.02.1999 г.
Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.15 от 19 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.11 от 6 Февруари 2001г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. В тази наредба се регламентира начинът за определяне размера на лицензионните и други такси, заплащани от лицензирани далекосъобщителни и радио- и телевизионни оператори съгласно глава единадесета, раздел II от Закона за далекосъобщенията.

Чл. 2. (1) Лицензионните и други такси, предвидени в тази наредба, се определят в съответствие със следните принципи:
1. равнопоставеност на операторите;
2. пропорционалност по отношение на разходите;
3. осигуряване на оптимално използване на ограничените ресурси;
4. насърчаване на конкуренцията.
(2) Далекосъобщителните оператори заплащат еднакви лицензионни такси при еднакъв вид и обем на лицензираната далекосъобщителна дейност.


Чл. 3. (1) Лицензионните такси са първоначална и годишна.
(2) Таксите за ограничен ресурс са за ползване на радиочестотен спектър и на капацитет от националния номерационен план.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2001 г.) За всяка дейност, подлежаща на индивидуално лицензиране, се издава отделна лицензия или се изменя или допълва съществуваща и се заплащат съответните такси.
(2) Всяка дейност, подлежаща на регистрация по обща лицензия, се регистрира отделно и се заплащат съответните такси.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2001 г.) Всяко разширение на обхвата на дейността по издадена индивидуална лицензия подлежи на лицензиране по реда, предвиден в Закона за далекосъобщенията, за което се дължат и съответните такси.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2001 г.) (1) Всички лицензирани оператори заплащат лицензионни такси за издадени индивидуални лицензии и за регистриране по обща лицензия. Лицензираните оператори, на които с лицензията е предоставен ограничен ресурс, плащат и такса за ползване на ограничен ресурс.
(2) За други лицензионни и разрешителни дейности, извършвани от Държавната комисия по далекосъобщения, се събират такси в размер, определен въз основа на принципите, посочени в чл. 2, ал. 1.

Раздел II.
Първоначална лицензионна такса


Чл. 6. Първоначалната лицензионна такса е еднократна, заплаща се при издаване на лицензията и включва разходи по подготовката й.


Чл. 7. Размерът на първоначалната лицензионна такса за издаване на индивидуална лицензия се определя според вида и обема на лицензираната дейност.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2001 г.) (1) Размерите на първоначалната лицензионна такса за издаване на индивидуална лицензия за определени видове дейности се диференцират по зони, както следва:
1. на база териториалния обхват, отразен в лицензията:
а) зона 1 - зоната на обслужване е част от територията на страната, която не включва изцяло или частично нито един от долупосочените градове;
б) зона 2 - зоната на обслужване включва изцяло или частично гр. Варна, гр. Бургас или гр. Русе;
в) зона 3 - зоната на обслужване включва изцяло или частично гр. София или гр. Пловдив;
2. на база броя на регистрираното население на територията, за която се издава лицензията:
а) зона 1 - до 6000 жители;
б) зона 2 - до 30 000 жители;
в) зона 3 - до 100 000 жители;
г) зона 4 - до 500 000 жители;
д) зона 5 - до 2 000 000 жители;
е) зона 6 - над 2 000 000 жители.
(2) В случаите, когато индивидуалната лицензия се издава въз основа на конкурс или търг, първоначалната лицензионна такса е равна на цената, с която е спечелен търгът или конкурсът.


Чл. 9. Размерът на първоначалната лицензионна такса за регистриране по обща лицензия се определя според вида на лицензираната дейност.

Раздел III.
Годишна лицензионна такса


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2001 г.) Размерът на годишната лицензионна такса за контрол се определя като процент от годишните брутни приходи на операторите от лицензираната дейност без ДДС според вида на тази дейност.


Чл. 11. (1) Годишните брутни приходи без ДДС на лицензираните оператори - юридически лица, се установяват въз основа на копие от заверения им годишен счетоводен отчет заедно с приложенията към него, посочени в Закона за счетоводството.
(2) Годишните брутни приходи без ДДС на лицензираните оператори - физически лица, се установяват въз основа на заверено копие от годишната им данъчна декларация.


Чл. 12. Всички лицензирани оператори са длъжни да водят отделна аналитична отчетност за приходите си от лицензираната дейност. В случай, че осъществяват повече от една лицензирана дейност, то всяка от тях се отчита в самостоятелна аналитична сметка и се отразява отделно в годишния отчет за приходите и разходите.

Раздел IV.
Годишна такса за ползване на ограничен ресурс


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2001 г.) Размерът на годишната такса за ползване на ограничен ресурс - радиочестотен спектър, се определя според вида на лицензираната дейност и режима на лицензиране - индивидуална или обща лицензия, както и според:
1. използвания радиочестотен обхват и широчината на използваната радиочестотна лента;
2. разрешената мощност на изхода на предавателя;
3. зоната на обслужване, дефинирана съгласно чл. 8, ал. 1;
4. броя и вида на станциите и крайните устройства.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2001 г.) Размерът на годишната такса за ползване на ограничен ресурс от Националния номерационен план се определя според вида на далекосъобщителната дейност, според предоставяната услуга и ползвания капацитет.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата по § 14, ал. 1 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за далекосъобщенията, на които бъде издадена лицензия в срока, предвиден в ал. 2 на същия параграф, ще заплатят лицензионни такси и такси за ползване на ограничен ресурс в размер, определен съгласно тази наредба за периода от влизането й в сила до издаване на лицензията. Конкретният размер на тези такси, сроковете и начинът на тяхното плащане ще бъде записан в съответната лицензия.


§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2001 г.)


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 118 от Закона за далекосъобщенията и влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти