Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 18 ОТ 4 МАРТ 1999 Г. ЗА БЕЗОПАСЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪЗДУХА

В сила от 19.04.1999 г.
Издадена от министъра на транспорта

Обн. ДВ. бр.25 от 19 Март 1999г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за безопасен превоз на опасни товари по въздуха.

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Опасни товари са предмети и/или вещества, които при превоз по въздуха могат да застрашат здравето, безопасността и собствеността или околната среда и са класифицирани в Техническите инструкции (ТИ) на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) по безопасен превоз на опасни товари по въздуха - документ 9284-AN/905 и Правилника на Международната организация за въздушен транспорт (ИАТА) за превоз на опасни товари по въздуха (ПИ).


Чл. 3. Опасни товари се приемат за превоз по въздуха, ако отговарят на условията и реда, посочени в тази наредба и в подробните изисквания и процедури в следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Технически инструкции на Международната организация за гражданско въздухоплаване по безопасен превоз на опасни товари по въздуха - документ 9284-AN/905;
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Правилник на Международната организация за въздушен транспорт за превоз на опасни товари по въздуха;
3. специфичните изисквания на държавите и операторите, участващи в превоза на опасни товари по въздуха по целия маршрут (СИ).


Чл. 4. (1) Разпоредбите на тази наредба се прилагат към:
1. всички международни и вътрешни български и чуждестранни полети с гражданските въздухоплавателни средства (ВС), когато излитането или кацането се извършва на територията на Република България или се прелита през нейното въздушно пространство;
2. всички въздухоплавателни средства, вписани в държавния регистър на Република България, включително и когато се намират в чужбина, освен ако там не са в действие по-завишени изисквания.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице може да разреши изключение от спазването на всички или някои от разпоредбите на тази наредба в случай на извънредни обстоятелства, когато не може да бъде използван друг вид транспорт и след като е направено всичко възможно за постигане общото ниво на безопасност при превоза, равнозначно на нивото, предвидено в наредбата.


Чл. 5. Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за предмети и/или вещества, които се класифицират като опасни товари, но са необходими на борда на ВС, съгласно съответните изисквания за летателна годност и правила за експлоатация.


Чл. 6. Предмети и/или вещества, предназначени за необходим резерв на борда съгласно чл. 5, се превозват в съответствие с разпоредбите на тази наредба, с изключение на случаите, указани в част 1, глава 2 на ТИ и т. 2.5 на ПИ.


Чл. 7. Предмети и/или вещества, предназначени за лично ползване от пътниците и членовете на екипажа, се изключват от разпоредбите на тази наредба в случаите, указани в част 1, глава 2 на ТИ и т. 2.3 на ПИ.

Глава втора.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИТЕ ТОВАРИ


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Опасните товари се класифицират в 9 класа в съответствие с дефинициите от част 2, глави 1 до 9 на ТИ и глава 3 на ПИ:
1. клас 1 - взривни вещества:
а) подклас 1.1 - изделия и вещества, които представляват опасност за масов взрив;
б) подклас 1.2 - изделия и вещества, които представляват опасност от изхвърляне, но не създават опасност за масов взрив;
в) подклас 1.3 - изделия и вещества, които представляват опасност от запалване или незначителна опасност от избухване, или незначителна опасност от изхвърляне, или и двете, но не и опасност от масов взрив;
г) подклас 1.4 - изделия и вещества, които не представляват значителна опасност;
д) подклас 1.5 - крайно нечувствителни вещества, които представляват опасност за масов взрив;
2. клас 2 - газове:
а) горими (лесновъзпламеними) газове;
б) негорими (невъзпламеними) нетоксични газове;
в) токсични газове;
3. клас 3 - горими (лесновъзпламеними) течности;
4. клас 4 - горими (лесновъзпламеними) твърди вещества; вещества, склонни към самовъзпламеняване; вещества, които при допир с вода отделят лесновъзпламеними газове:
а) подклас 4.1 - горими (лесновъзпламеними) твърди вещества;
б) подклас 4.2 - вещества, склонни към самовъзпламеняване;
в) подклас 4.3 - вещества, които при допир с вода отделят лесновъзпламеними газове;
5. клас 5 - окисляващи вещества или органични прекиси:
а) подклас 5.1 - окисляващи вещества;
б) подклас 5.2 - органични прекиси;
6. клас 6 - токсични (отровни) и инфекциозни вещества:
а) подклас 6.1 - токсични вещества;
б) подклас 6.2 - инфекциозни вещества;
7. клас 7 - радиоактивни материали;
8. клас 8 - вещества, причиняващи корозия;
9. (доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) клас 9 - разни опасни предмети и/или вещества, невключени в предишните класове и вещества, опасни за околната среда.


Чл. 9. Предмети и/или вещества, непосочени в чл. 8 и носители на повече от една опасност, трябва да бъдат класифицирани в съответствие с опасността, създавана по време на превоза, съгласно условията и реда, посочени в ТИ и ПИ.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Предмети и/или вещества, непосочени конкретно по наименование в списъка в част 3, глава 2 на ТИ и 4.2 на ПИ, които са отнесени към типа "неуказано конкретно" ("н.у.к."), могат да бъдат превозени по въздуха при спазване условията и реда на ТИ и ПИ.

Глава трета.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРЕВОЗА НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪЗДУХА


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Забранени за превоз по въздуха при всякакви обстоятелства са опасни товари, които:
1. са склонни към експлозия;
2. са лесновъзпламеними твърди предмети и/или вещества;
3. произвеждат опасно нарастване на топлина, токсичен или корозивен газ;
4. са летливи при нормални условия на превоз по въздух.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Забранява се превозът по въздуха на опасните товари, описани в част 1, глава 1, т. 1.1.3 на ТИ и т. 2.1.2 на ПИ, освен ако не е налице изрично освобождаване от забрана за конкретен превоз по реда на тази наредба.

Чл. 13. (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) При международен превоз на опасни товари по въздуха разрешение за освобождаване по чл. 12, т. 1 трябва да се получи както от държавите на изпращането и получаването, така и от държавите, през чието въздушно пространство ще преминава въздухоплавателното средство и държавата на регистрация на въздухоплавателното средство.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) може да предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията забрана за превоз по въздуха и за предмети и/или вещества, невключени като ограничения в тази наредба, както и в ТИ и ПИ, в случай че бъдат констатирани условия за застрашаване безопасността на полетите.

Глава четвърта.
ОПАКОВАНЕ


Чл. 15. (1) Общите изисквания за опаковане, изброени в тази глава, се прилагат за превоз на опасни товари по въздуха без тези, които попадат в чл. 8, ал. 1, т. 7. Освен общите изисквания в тези случаи се спазват и изискванията, съдържащи се в ТИ и ПИ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) За опасните товари от клас 7 по чл. 8, ал. 1 се прилагат изискванията, посочени в част 6, глава 7 на ТИ и глава 10.6 на ПИ.


Чл. 16. Опасните товари трябва да се опаковат в опаковки с добро качество и ненарушена цялост, конструирани и затворени по начин, предотвратяващ изтичане или разсипване, което може да настъпи в нормални условия на въздушния превоз от промени в температурата, влажността, налягането или от вибрациите.


Чл. 17. Опаковките от типа единични или комбинирани, първично или повторно употребявани, трябва да отговарят на техническите изисквания при производство и изпитвания съгласно стандартите, публикувани в ТИ и ПИ.


Чл. 18. Опаковките, влизащи в пряк контакт с опасните вещества, трябва да издържат на всяко химическо или друго въздействие на тези вещества. Материалите, от които са направени опаковките, не трябва да съдържат вещества, които могат да реагират опасно със съдържанието, да формират опасни съединения или значително да влошат свойствата им. Не трябва да бъдат използвани материали като някои пластмаси, които могат да станат меки, чупливи или промокаеми под въздействието на температурите, възникващи по време на превоза поради химично въздействие на съдържанието или използването на охлаждащо вещество.


Чл. 19. Не се допуска опасни товари да бъдат пакетирани в една и съща външна опаковка заедно с опасни или други товари, ако те реагират опасно помежду си.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Вътрешните съдове и опаковки се обезопасяват срещу счупване, разсипване или смесване на вещества посредством уплътняващи или абсорбиращи материали. Опаковането се извършва съгласно опаковъчните инструкции - част 4, глава 3 на ТИ и глави 5.1. и 10.5 на ПИ.


Чл. 21. Опаковките трябва да бъдат с такива размери, че да има достатъчно място да се поставят всички необходими етикети и маркировки, освен ако е предвидено друго в ТИ и ПИ.

Глава пета.
МАРКИРАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Всяка опаковка, отговаряща на изискванията на част 7, глава 1 и част 4, глава 3 на ТИ и глави 7 и 10.7 на ПИ, трябва да бъде маркирана съгласно съответните указания за маркиране в тях.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Всяка опаковка с опасни товари се маркира с точното товарно-превозно наименование на съдържанието и, номера, определен от ООН, както и други маркировки, указани в част 5, глава 2 на ТИ и глави 7.1 и 10.7.1 на ПИ.


Чл. 24. Върху опаковка, съдържаща течни опасни товари, не се разрешава да се нанасят стрелки за други цели, освен за да се посочи съответната ориентация на пакета.


Чл. 25. За изписване на маркировките, отнасящи се за опасни товари, задължително се използва английски език в допълнение към езика, който може да бъде изискан от държавата на изпращане.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Всяка опаковка с опасни товари (включително радиоактивни материали) се етикетира с етикети за опасност, указани в част 5, глава 3 на ТИ и глави 7.2 и 10.7.2 на ПИ.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Всяка опаковка с опасни товари се етикетира с етикети, указващи начина на обработването и, съгласно част 5, глава 3 на ТИ и глава 7.2 на ПИ.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Маркировката и етикетите върху опаковките за опасни товари трябва да бъдат достатъчно устойчиви за нормални условия по време на превоз по въздуха в съответствие с част 5, глави 2 и 3 на ТИ и глави 7 и 10.7 на ПИ.

Глава шеста.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ТОВАРОИЗПРАЩАЧА


Чл. 29. (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Товароизпращачът предлага за превоз опасни товари, когато те не са забранени за превоз по въздуха. Той носи отговорност за правилното класифициране, опаковане, маркиране, прилагане на придружаващи документи и етикетиране съгласно изискванията на ТИ и ПИ.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) С предаването на опасния товар за превоз товароизпращачът представя изготвена и подписана от него "Декларация за опасен товар". Тя съдържа необходимата информация съгласно част 5, глава 4 на ТИ и глава 8 на ПИ по образец (приложение № 1).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Декларацията за опасен товар се изготвя в два екземпляра и се прилага към товарителницата. Единият екземпляр се задържа от превозвача, а другият придружава пратката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Товарителницата трябва да показва ясно, че пратката съдържа опасни товари, както са описани в съпровождащата декларация за опасен товар. В нея се вписва необходимата информация, посочена в част 5, глава 4 на ТИ и точка 8.2 на ПИ.
(4) За попълване на декларацията на изпращача, придружаваща опасните товари, задължително се използва английски език в допълнение към езика, който може да бъде изискан от държавата на изпращане.


Чл. 31. Товароизпращачът е длъжен да доставя опасните товари на летището за натоварване точно в договореното с превозвача време. Не се допуска складирането на опасни товари в района на летището, освен ако има специално подготвени за тази цел складове.

Глава седма.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ПРЕВОЗВАЧА


Чл. 32. (1) Задълженията на превозвача се разпростират и върху неговия обслужващ агент.
(2) Превозвачът не приема опаковка, съдържаща опасен товар за превоз по въздуха, ако не са изпълнени следните условия:
1. към опасния товар да са приложени попълнени документи за превоз, с изключение на случаите, когато в ТИ и ПИ е посочено, че такива документи не са необходими;
2. да са осигурени място за складиране, проверка на външната опаковка и съответстващ контейнер за опасни товари по реда, посочен в ТИ и ПИ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Специални указания, отнасящи се до приемането на външни опаковки, се съдържат в част 6, глава 3 на ТИ, част 7, глава 1 от ТИ и глава 9 на ПИ.
(4) Товарните ВС се товарят и разтоварват в специално определени и при нужда специално оборудвани места в района на летището на такова разстояние и разположение, че да не се застрашават животът на хората в летището, сградите, съоръженията и сигурността на полетите на други ВС.


Чл. 33. Ако маршрутът на въздушния превоз на опасните товари изисква превозът да се изпълни с ВС на два или повече превозвача, обслужващият агент, получил заявка за такъв превоз, може да потвърди извършването му само след като получи потвърждение от страна на всички превозвачи, участващи в превоза на опасни товари по въздуха.


Чл. 34. Превозвачът използва контролна карта - списък по образец (приложения № 2 и № 2А), по която извършва приемането, с цел да се обезпечи точното спазване на разпоредбите.


Чл. 35. Опаковка или отделна товарна единица не се разрешава да бъде натоварвана на ВС, ако не е била проверена и не е установено, че няма признаци за изтичане или повреда на съдържащите се в нея опасни товари.


Чл. 36. Ако натоварена на ВС опаковка с опасни товари е повредена или изтича, превозвачът я сваля от ВС и след като се увери, че остатъкът от пратката е в годно състояние за превоз по въздуха и няма замърсени или повредени други пакети, извършва превоза.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) В пилотската или в заетата от пътници пътническа кабина не се превозват опасни товари. Изключенията са посочени в разпоредбите на чл. 5 и 7, а за радиоактивни материали - съгласно указанията по част 1, глава 1 на ТИ и т. 2.5 на ПИ.


Чл. 38. Опаковки, които съдържат опасни товари и биха могли да реагират опасно помежду си, не трябва да се разполагат във ВС една до друга или в положение, което би позволило взаимодействието между товарите. Минималните изисквания относно разполагането на несъвместими опасни товари се съдържат в ТИ и ПИ.


Чл. 39. Опаковки, съдържащи опасни товари, ако не са разположени в единица товарно устройство (ЕТУ), се проверяват за признаци на повреда или изтичане при разтоварването от въздухоплавателното средство. Ако се намерят признаци за повреда или изтичане от такива опаковки или от ЕТУ, зоната, където са били разположени във ВС, се проверява за повреда или замърсяване и всяко опасно замърсяване се отстранява.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Когато се приемат и превозват инфекциозни или токсични вещества или радиоактивни материали, превозвачите спазват специалните изисквания, изложени в част 7, глави 1 и 2 на ТИ и глави 9.3 и 10.3 на ПИ.


Чл. 41. Вещества, които са маркирани или са известни като токсични или инфекциозни (клас 6), не се превозват в едно и също отделение на ВС заедно с живи животни, хранителни продукти, кърма и медикаменти. Единични товарни устройства, съдържащи токсични или инфекциозни вещества, не се разполагат на борда на ВС до ЕТУ, съдържащи хранителни продукти, кърма или медикаменти.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Въздухоплавателно средство, замърсено от радиоактивни материали, незабавно се изважда от експлоатация, докато нивото на радиация на всяка достъпна повърхност и нефиксираното замърсяване превишават стойностите, указани в част 7, глава 2 на ТИ и точка 10.9.4 на ПИ.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Опаковките с радиоактивни материали, които са натоварени на ВС, се отделят от хора, живи животни и непроявени фотоматериали при спазване на разграничителните разстояния, таблично указани в част 7, глава 2 на ТИ или т. 10.9.3 и табл. 10.9.C, D и Е на ПИ.


Чл. 44. Когато опасни товари в съответствие със съдържащите се в наредбата разпоредби са натоварени на ВС, превозвачът е длъжен да ги опази от повреждане. Той ги укрепва във ВС по такъв начин, че да предотврати каквото и да е придвижване по време на полет, което би променило разположението на опаковките. За опаковки, съдържащи радиоактивни материали, укрепването трябва да гарантира спазването през цялото време на превоза изискванията по чл. 42 относно разграничаването.


Чл. 45. Опаковките с опасни товари, които носят етикета "само за товарно ВС", се натоварват по такъв начин, че член на екипажа или друго упълномощено лице да има възможност да оглежда и при необходимост да обработва, и където размерът и теглото позволяват, да разделя такива опаковки от други товари по време на полета. Това не се прилага в случаите, указани в част 5, глава 2 на ТИ и точка 9.3.4 на ПИ.


Чл. 46. Натоварването и разтоварването на ВС, превозващи опасни товари, се извършват при спазване на тази наредба от специално обучени и инструктирани работници, като се вземат необходимите мерки за безопасността и хигиената на труда, противопожарната охрана и др. съгласно съответните нормативни актове.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) (1) Когато предстои да се возят опасни товари, превозвачът своевременно и преди излитането на ВС снабдява командира с писмена информация.
(2) Писмената информация до командира следва да съдържа като минимум:
1. номер на товарителницата;
2. идентификационен номер, определен от ООН;
3. точно наименование за транспортиране;
4. клас на опасност и допълнителен риск, отговарящ на етикетите на пратката;
5. групата на съвместимост при транспортиране на опасни товари от клас 1 - експлозиви;
6. опаковъчна група съгласно декларацията за опасен товар;
7. броя на опаковките и нетно количество или брутно тегло при транспортиране на нерадиоактивни пратки;
8. броя на опаковките, външни опаковки или товарни контейнери, тяхната категория, транспортен индекс и точното местонахождение в багажника при транспортиране на радиоактивни пратки;
9. индикация, че пратката следва да се превозва само в товарни въздухоплавателни средства;
10. летището, на което ще бъде разтоварена пратката;
11. индикация, че пратката се превозва с издадено изключение от съответната държава, в случаите, когато това е приложимо.

Чл. 48. Превозвачът трябва да осигури в своето "Ръководство за провеждане на полетите" такава информация, която определя правата и задълженията на екипажа относно превоза на опасни товари и указания за действията, които да се предприемат в случай на аварийна обстановка, възникнала при превоза на опасни товари.


Чл. 49. (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Превозвачът уведомява пътниците за видовете опасни предмети и вещества, които са забранени да превозват на борда на ВС като предаден багаж или лични вещи под техен надзор. Опасни предмети и/или вещества съгласно ПИ, табл. 2.3.А. на ПИ, не се разрешава да се носят от пътници или екипаж/кабинен състав на ВС или се транспортират в ограничени количества и по определен от ПИ начин.


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Ако по време на полет възникне аварийна ситуация, командирът на ВС уведомява ръководството на въздушното движение за намиращите се на борда опасни товари. Ако ситуацията позволява, информацията включва точните превозни наименования, класа, допълнителните рискове, за които се изискват етикети, групата на съвместимост за клас 1 и количеството и местоположението на опасните товари на борда на ВС.


Чл. 51. Когато с ВС, превозващо опасни товари, е станало произшествие, превозвачът възможно най-бързо информира държавата, в която е станало произшествието, за превозваните опасни товари заедно с техните точни наименования, клас, допълнителни рискове, за които се изискват етикети, групата на съвместимост за клас 1 и количеството и местоположението им на борда на ВС.


Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.)

Глава осма.
КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА


Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Лицата, извършващи дейност при условията и по реда на тази наредба, са длъжни да осигуряват и поддържат квалификацията на персонала, посочена в част 1, глава 4 на ТИ и глава 1.5 на ПИ.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Необходимата квалификация се придобива и поддържа в лицензирани от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията учебни центрове при спазване на задължителните минимални изисквания за обучение съгласно приложение № 4.

Глава девета.
КОНТРОЛ


Чл. 55. Операторът има право да проверява пратката и придружаващите я документи за съответствие с изискванията на наредбата както в присъствието, така и в отсъствието на представител на товароизпращача. При установяване на нарушение в съдържанието, опаковката, маркировката и придружаващите пратката документи операторът има право да откаже превоза или да го прекъсне в който и да е пункт от маршрута. За предприетите действия операторът веднага уведомява товароизпращача.


Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Контролът по приемането и изпращането на опасни товари за превоз по въздуха от пощенските служби става по реда, определен от Комитета по пощи и далекосъобщения и съгласуван с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание § 6, ал. 1 във връзка с чл. 16а, т. 6 от Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г.; изм. и доп., бр. 16 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1998 г.).


§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 6 от 15.ХI.1986 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха (ДВ, бр. 4 от 1987 г.).


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Контролът по спазването правилата на тази наредба се упражнява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него лице.


§ 4. Наредбата влиза в сила 30 дни след обнародването и в "Държавен вестник".


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 1999 Г. ЗА БЕЗОПАСЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪЗДУХА


Приложение № 1 към чл. 30, ал. 1


SHIPPER'S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПРАЩАЧА ЗА ОПАСНИ ТОВАРИ
 
Shipper : Air Waybill No
Изпращач: Товарителница No 196 -
   
  Рaде/Страница of/от Pages/Страници
   
  Shipper's Reference Number /optional/ Референтен номер
  /по желание/
Consignee : ОПЕРАТОР /ПРЕВОЗВАЧ/
Получател :  
Two completed and signed copies of this Declaration must WARNING :
be handed to the operator. Failure to comply in all reepects with the
Два попълнени и подписали екземпляра от тази Декларация applicable Dangerous Goods Regulations
да се предадат на Авиокомпанията. /DSR/may be in breach of the applicable law,
  subjact to legal penalties.
  This Declaration must not, in any
  circumstances, be completed and/or signed by a
  consolidator, a forwarder or an IATA cargo
  agent.
  ВНИМАНИЕ:
TRANSPORT DETAILS Неспазването на която и да в точка от
ПОДРОБНОСТИ ПО ПРЕВОЗА Правилника на ИАТА /DGR/ за провоз на Опасни
  Товари може да означава нарушение на
  действащите закони и е наказуемо от закона.
  Тази Декларация ме може в никакъв случай да
  бъде попълвана и/или подписвана от спедитор,
  междинен изправач или ИАТА карго-агент.
   
This shipment is within Airport of Departure : Shipment type : /delete non-applicable/
the limitations Отправно летище : тип на пратката : /ненужното се зачертава/
prescribed for:    
/delete non-applicable/        
Тази пратка е в   NON - RADIOACTIVE RADIOACTIVE  
разрешените граници за : Airport of Destination :      
/ненужното се зачертава/ Летище на крайно НЕ РАДИОАКТИВНА РАДИОАКТИВНА  
  PASSENGER CARGO   местоназначение :  
  AND CARGO AIRCRAFT      
  AIRCRAFT ONLY      
           
NATURE AND QUANTITY OF DANGEROUS GOODS
ЕСТЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО НА ОПАСНИТЕ ТОВАРИ
Dangerous Goods Identification Quantity and Packing Authorization
Идентификация на опаските товари type of packing Inst.  
  Class or UN or ID Packing Subsi- Количество и тип Инструкция Разрешение
Proper Shipping Name Division Group diary на опаковката за  
        Risk   опаковане  
Точно наименование Клас или Стандар- Опако-        
за транспортиране подраз- тен № въчна        
  деление по ООН група        
    или иден-          
    тифика-          
    ционен №          
               
               
               
Additional Handling Information :
Допълнителни сведения за начина на опаковка :
 
I hereby declare that the contents of this consignment are fully Name /Title of Signatory
and accurately described above by the proper shipping name, and Име /Длъжност на подписалия
are classified, packaged, marked and labelled, and are in all  
respects in proper condition for transport by air according to  
Place and Date applicable international and National Government Regulations. Място и дата
   
Аз, долуподписаният, декларирам, че съдържанието на тази пратка Signature
в изцяло и точно описано по-горе от точного наименование за Подпис
превоз и е класифицирано, олаковано, маркирано и етикирано и във  
всяко отношение е в подходяще състояние за транспортиране по  
въздуха в съответствие с приложимите международни и национални  
държавни разпоредби.  


Приложение № 2 към чл. 34

DANGEROUS GOODS CHECK LIST FOR A NON-RADIOACTIVE SHIPMENT
The recommended check list appearing on the following pages is intended to verify shipments at origin.
Never accept or refuse a shipment before all items have been checked.
Is the following information correct for each entry?


SHIPPERS DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS (DGD)
 
  YES NO* N/A
       
1. Two copies in English and in the IATA 0 0
format (8.1.1.1, 8.1.2.1, 8.1.2.3)      
2. Full name and address of Shipper 0 0
(8.1.6.1)      
3. Full name and address of Consignee 0 0
(8.1.6.2)      
4. Name and Telephone Number of a 0 0 0
person responsible for Division 6.2      
Infectious Substance shipment      
(8.1.6.2)      
5. If the Air Waybill number is not 0
shown, enter it! (8.1.6.3)      
6. The number of pages shown (8.1.6.4) 0
7. If full name of Airport or City of Depar- 0
ture or Destination is not shown, enter      
it! (8.1.6.6 and 8.1.6.7)      
8. The non-applicable Aircraft Type 0 0
deleted (8.1.6.5) and the word "Radio-      
active" deleted (8.1.6.8)      
Identification      
9. Proper Shipping Name and the 0 0
technical name in parentheses for      
asterisked entries (8.1.6.9, Step 1)      
10. Class or Division, and for Class 1, the 0 0 0
Compatibility Group (8.1.6.9, Class 2)      
11. UN or ID Number, preceded by prefix 0 0
(8.1.6.9, Step 3)      
12. Packing Group (8.1.6.9, Step 4) 0 0 0
13. Subsidiary Risk (8.1.6.9, Step 5) 0 0 0
Quality and Type of Packing      
14. Number and Type of Packages 0 0
(8.1.6.9, Step 6)      
15. Quantity and unit of measure (net or 0 0 0
gross, as applicable) per package      
(8.1.6.9, Step 6)      
16. If different dangerous goods are
packed in one outer packaging, are      
the following rules applied:      
- Compatible according to Table 0 0 0
9.3.A (note exception for chemical kits.
See Packing Instruction 915 and Y915)
- For UN packages containing Divi- 0 0 0
sion 6.2 (5.0.2.11)
-"All packed in one (type of packaging)" 0 0 0
(8.1.6.9, Step 6)
-Calculation of "Q" value (5.0.2.11; 0 0 0
5.0.3.2; 8.1.6.9, Step 6)
17. Overpack:    
-Indication "Overpack used" 0 0 0
(8.1.6.9, Step 7)      
- Compatible according to Table 0 0 0
9.3.A (5.0.1.5(a) and (c))      
Packing Instructions      
18. Packing Instruction Number (8.1.6.9, 0 0  
Step 8)      
Authorizations      
19. Indication of Limited Quantity if "Y" 0 0 0
packing instruction used (8.1.6.9, Step 9)      
20. The Special Provision Number if A1, 0 0 0
A2 or A109 (8.1.6.9, Step 9)      
21. Indication that governmental authoriza- 0 0 0
tion is attached, including a copy in      
English(8.1.6.9, Step 9)      
22. Requirements for Explosives when 0 0 0
Packing Instruction 101 used (8.1.6.9,      
Step 9)      
Additional Handling Information      
23. For self-reactive and related 0 0 0
substances of Division 4.1 and      
organic peroxides of Division 5.2, or      
samples thereof, is the mandatory      
statement shown (8.1.6.10; 8.1.6.11)      
24. Prior arrangement statement for 0 0 0
Infectious Substances (8.1.6.12)
25. Name and Title of signatory, 0 0  
Place and Date indicated (8.1.6.13      
and 8.1.6.14)      
26. Signature of Shipper (8.1.6.15) 0 0  
27. Amendment or alteration signed by 0 0 0
Shipper (8.1.2.6)      
AIR WAYBILL      
28. The Handling Information box 0 0 0
shows:"Dangerous goods as per      
attached Shipper's Declaration" (8.2.2)      
29. Cargo Aircraft Only, if applicable 0 0 0
(8.2.2)      
PACKAGE(S) AND OVERPACKS      
30. Packaging conforms with packing 0 0  
instruction and is undamaged (9.1.1.4)      
31. Same number and type of packagings 0 0 0
and overpacks delivered as shown on      
DGD      
Markings      
32. For UN Specification Packaging, are 0 0 0
they marked according to 6.0.4.2:      
- Specification Code 0 0 0
- X, Y or Z, agreed with Packing 0 0 0
Group/Packing instruction      
- Maximum Gross Weight not 0 0 0
exceeded (Solids or Inner      
Packigings)      
- Infectious substance package 0 0 0
marking (6.0.6)      
33. The Proper Shipping Name(s) includ- 0 0  
ing technical name where required,      
and the UN or ID Number(s)      
(7.1.5.1(a))      
34. The name(s) and Address(es) of Ship- 0 0
per and Consignee(7.1.5.1(b))      
35. The Net Quantity of Explosives and 0 0 0
Gross Weight of the package for    
Class 1 items(7.1.5.1(c))      
36. The Name and Telephone Number of 0 0 0
a person responsible for Division 6.2      
Infectious Substances shipment      
(7.1.5.1(d))      
37. The Special Marking requirements 0 0 0
shown for Packing Instruction 202      
(7.1.5.1(e))      
38. In case of Carbon Dioxide Solid (Dry 0 0 0
Ice), the Net Weight marked on the      
package (7.1.5.1(f))      
39. For Limited Quantity packagings: 0 0 0
"LIMITED QUANTITY" or "LTD. QTY."      
(7.1.5.3)      
Labelling      
40. The Primary Risk label(s), with Class 0 0  
or Division Number of affixed to each      
package, as per 4.2, Column E      
(7.2.3.2)      
41. The Subsidiary Risk label(s),without 0 0 0
Class or Division Number, as per 4.2,      
Column E (7.2.3.2)      
42. Cargo Aircraft Only label, adjacent to 0 0 0
the Hazard label(s) (7.2.4.3, 7.2.6.3)      
43. "Orientation" labels (7.2.4.4) 0 0 0
44. For Magnetized Material, the Handling 0 0 0
label (Subsection 4.2, Column E and      
7.2.3.8)      
45. All above labels correctly affixed 0 0 0
(7.2.5; 7.2.6) and have all irrelevant      
marks and labels been removed      
(7.1.1; 7.2.1)      
For Overpacks      
46. If specification markings are not 0 0 0
visible, the required statement marked      
(7.1.4.2)      
47. Packaging use markings as required 0 0 0
in 7.1.5 must be clearly visible or      
reproduced on the outside of the      
overpack      
48. If more than one overpack,the total 0 0 0
quantity of dangerous goods must be      
indicated adjacent to the proper ship-      
ping name (7.1.4.3)      
49. Cargo Aircraft Only restrictions 0 0 0
(5.0.1.5(c))      
GENERAL      
50. State and Operator variations 0 0 0
complied with (2.9)      
51. The Emergency Response Telephone 0 0 0
Number as required by USG-12      
52. Advance arrangements made and 0 0 0
confirmed (9.1.2; 9.1.3)      
53. For Cargo Aircraft Only shipments, a 0 0 0
cargo aircraft operates on all sectors      
Comments:
Checked by:
 
 
Place: Signature:
   
Date: Agent's number **
   
Time:  
   
* If any question is answered with a "no" do not accept the shipment and
give a duplicate copy of this completed form to the shipper.
 
* Agent's number ** is relevant to individual DGR Certificate


Приложение № 2А към чл. 34

DANGEROUS GOODS CHECK LIST FOR A RADIOACTIVE SHIPMENT
The recommended check list appearing on the following pages is intended to verify shipments at origin.
Never accept or refuse a shipment before all items have been checked.
Is the following information correct for each entry?


SHIPPERS DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS (DGD)
 
  YES NO* N/A
       
1. Two copies in English and in the IATA 0 0  
format (8.1.1, 10.8.1.1(b), 10.8.1.1(c),      
9.1.1.2)      
2. Full name and address of Shipper 0 0  
(10.8.1.3(a))      
3. Full name and address of Consignee 0 0  
(10.8.1.3(b))      
4. If the Air Waybill number is not 0    
shown, enter it! (10.8.1.3(c))      
5. The number of pages shown 0 0  
(10.8.1.3(d))      
6. If full name of Airport or City of Depar- 0    
ture or Destination is not shown, enter      
it! (10.8.1.3(f) and 10.8.1.3(g))      
7. The non-applicable Aircraft Type 0 0  
deleted (10.8.1.3(e)) and the word      
"Non-Radioactive" deleted      
(10.8.1.3(h))      
Identification      
8. Proper Shipping Name (10.8.1.3(I), 0 0  
Step 1)      
9. Class 7 (10.8.1.3(i), Step 2) 0 0  
10. UN Number, preceded by prefix 0 0  
(10.8.1.3(i), Step 3)      
11. Packing Group if required for Subsidi- 0 0 0
ary Risk (10.8.1.3(i), Step 4)      
12. Subsidiary Risk (10.8.1.3(i), Step 5) 0 0 0
Quality and Type of Packing      
13. The words "Radioactive Material" if 0 0 0
not included in the Proper Shipping      
Name (10.8.1.3(i), Step 6)      
14. Name or Simbol of Radionuclide(s) 0 0  
(10.8.1.3(i), Step 6)      
15. A description of the physical and 0 0 0
chemical form, or Special Form, if not      
included in Proper Shipping Name      
(10.8.1.3(I), Step 6)      
16. The group for LSA and SCO 0 0 0
(10.8.1.3(i), Step 6)      
17. The number and type of packages 0 0  
and the activity in Becquerels in each      
package, or for Fissile Material the 0 0 0
total weight in grams or kilograms of      
fissile material may be shown in place
of activity (10.8.1.3(I), Step 7)      
18. Activity within limits for Type A pack- 0 0  
ages (Table 10.4.A) or Type B (see      
attached competent authority      
certificate)      
19. Words "overpack used"shown on the 0 0 0
DGD (10.8.1.3(I), Step 8)      
Packing Instructions      
20. Category of package(s) or overpack 0 0  
(10.8.1.3(I), Step 9)      
21. Transport Index and dimensions for 0 0 0
Category II and Category III only      
(10.8.1.3(I), Step 9)      
22. "Fissile Excepted"(10.8.1.3(i), Step 9) 0 0 0
Authorizations      
23. Indication marks shown and a copy      
of the document in English attached      
to DGD for the following (10.8.1.3(I),      
Step 10; 10.10.3.1):      
- Special Form approval certificate 0 0 0
- Type B package design approval 0 0 0
cerificate
- Type B(M) package shipment 0 0 0
approval certificate
- Fissile material package design 0 0 0
approval cerificate
- Fissile material package shipment 0 0 0
approval cerificate
- Special Arragement shipment 0 0 0
approval certificate
24. Additional Handling Information 0 0 0
(10.8.1.3(k))      
25. Name and Title of Signatory, 0 0  
Place and Date indicated (10.8.1.3(l)      
and 10.8.1.3(m))  
26. Signature of Shipper (10.8.1.3(n)) 0 0  
27. Amendment or alteration signed by 0 0 0
Shipper (10.8.1.1(f))      
AIR WAYBILL      
28. The Handling Information box 0 0  
shows:"Dagnerous goods as per      
attached Shipper's Declaration"      
(10.8.3.1 and 10.8.3.3)      
29. Cargo Aircraft Only, if applicable 0 0 0
(10.8.3.1)      
PACKAGE(S) AND OVERPACKS      
30. Number and type of packagings and 0 0 0
overpacks delivered as shown on      
DGD      
31. Unbroken transportation seal 0 0  
(10.6.1.1(d); 10.6.1.1(g); 10.6.1.2(b))      
and package in proper condition for      
carriage(9.1.1.3, 9.1.1.4)      
Markings      
32. Package bears Type A (10.7.1.3(c)) 0 0 0
33. Package bears Type B(U) or Type 0 0 0
B(M) and approval mark corres-      
ponding to the certificate (10.7.1.3(d))      
34. The Proper Shipping Nameand UN 0 0  
Number (10.7.1.3(a))      
35. The Name and Address of the Ship- 0 0  
per and Consignee(10.7.1.3(a))      
36. The permissible gross mass if it 0 0 0
exceed 50 kg (10.7.1.3(a))      
Labelling      
37. Two correctly completed Radioactive 0 0  
labels on opposite sides (10.7.4.3;      
10.7.3.4)      
38. The Subsidiary Risk labels, without 0 0 0
Class or Division Number, (10.7.3.6;      
10.7.4.3)      
39. Cargo Aircraft Only label, if required, 0 0 0
adjacent to the Hazard labels      
(107.4.3; 10.7.4.4)      
40. All labels correctly affixed and irrelev- 0 0
ant marks and labels removed      
(10.7.4.1)      
For Overpacks      
41. If "Type A", "Type B(U)" or 0 0 0
"Type B(M)" not visible, the required      
statement shown (10.7.1.4(b))      
42. Conditions of 10.7.3.5 complied with 0 0 0
GENERAL      
43. State and Operator variations 0 0 0
complied with as per 2.9      
44. The Emergency Response Telephone 0 0 0
Number as required by USG-12      
45. For Cargo Aircraft Only shipments, a 0 0 0
cargo aircraft operates on all sectors      
46. For packages containing Carbon diox- 0 0 0
id solid (dry ice), have the marking,      
labelling and documentary require-      
ments been applied (Packing Instruc-      
tion 904 and 7.2.3.8)      
Comments:
Checked by:
 
 
Place: Signature:
   
Date: Agent's number **
   
Time:  
   
* If any question is answered with a "no" do not accept the shipment and
give a duplicate copy of this completed form to the shipper.
 
* Agent's number ** is relevant to individual DGR Certificate


Приложение № 3 към чл. 47

(Отм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.)

Приложение № 4 към чл. 54


Минимални изисквания Категория на
за обучение на персонала
персонала  
  1 2 3 4 5 6 7 8
Общи положения X X X X X X X X
Ограничения X   X   X X X X
Общи изисквания към                
товароизпращача X   X     X    
Класификация X X X     X    
Списък на опасните                
товари X X X     X X  
Общи изисквания                
за опаковане X X X     X    
Инструкции                
за опаковане X X X     X    
Етикиране и маркиране X X X X X X X X
Декларация на изпра-                
щача и друга документи X   X     X    
Процедури при приемане     X          
Процедури при                
схранение и товарене     X X     X  
Уведомяване                
на командира     X X     X  
Изисквания към пътници                
и екипаж       X X   X X
Действия при аварийна                
ситуация     X X     X X

Легенда:
X - минимални изисквания за обучение на персонала
1 - товароизпращачи и техни агенти;
2 - опаковчици;
3 - служители на оператори, занимаващи се с приемане на опасни товари и агенти, действащи от тяхно име;
4 - служители на оператори и агенции, действащи от името на оператори, ангажирани с наземното обслужване, съхранение и затоварване на товар и багаж;
5 - служители, занимаващи се с обработка на пътници и служители по сигурността, които се занимават с проверката на екран (screening) на пътници и техния багаж;
6 - служители на агенции, различни от превозвача, ангажирани с обработка на товар;
7 - членове на летателния екипаж;
8 - членове на летателния състав (различен от екипажа).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти