Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТАКТИЧЕСКИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОТ РОДОВЕТЕ И СПЕЦИАЛНИТЕ ВОЙСКИ" НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

Приета с ПМС № 79 от 20.04.1999 г.

Обн. ДВ. бр.39 от 27 Април 1999г.


Чл. 1. (1) Висше образование по специалностите от професионално направление "Организация и управление на тактическите подразделения от родовете и специалните войски" с професионална квалификация "офицер" се придобива на образователно-квалификационна степен "бакалавър" във висши военни училища, които отговарят на Закона за висшето образование, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на наредбата.
(2) Специалностите от професионалното направление по ал. 1 се определят със заповед съответно на министъра на отбраната, на министъра на транспорта или на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на образованието и науката.
(3) Формите на обучение са редовна и задочна.

Чл. 2. (1) Условията и редът за приемане на обучаващи се се определят в наредба съответно на министъра на отбраната, на министъра на транспорта и на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Срокът на обучение при редовната форма е минимум 4 учебни години, съответстващи на 8 семестъра, с общ минимален хорариум 2800 академични часа.


Чл. 3. (1) Висшите военни училища могат да провеждат обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалности от професионално направление "Организация и управление на тактическите подразделения от родовете и специалните войски" и на лица, притежаващи образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалности от други професионални направления.
(2) Обучението се извършва по учебни планове, съобразени с образователната подготовка на обучаващите се и с изискванията на чл. 4, ал. 2 и 3.


Чл. 4. (1) Обучението се извършва по задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.
(2) Задължителните учебни дисциплини и минималният им хорариум са, както следва:


Учебна дисциплина Хорариум
по   (в часове)
ред    
1. Обща тактика 75
2. Организация и използване на такти-  
  ческите-подразделения от видовете,  
  родовете и специалните войски 45
3. Чужди езици 300
4. Военна психология и педагогика 90
5. Управление на военни подразделения 45
6. Военна история 45
7. Автомобилна техника 60
8. Екология и ядрена, химична и биоло-  
  гична защита 60
9. Огневи системи и теория на стрелбата 45
10. Основи на правото и нормативна  
  уредба във въоръжените сили 60
11. Информатика (програмиране и  
  използване на компютри) 60
12. Икономика 60
13. Военнополитически организации и  
  институции 45
14. Тактика на родовете войски от вида  
  въоръжени сили 90
15. Бойни и технически средства и системи 60
  Общо: 1140

(3) В учебните планове за всички специалности се включват и други задължителни учебни дисциплини, както и не по-малко от 120 академични часа практическа подготовка (стаж).
(4) Избираемите и факултативните учебни дисциплини и техният хорариум се определят от висшето военно училище, като хорариумът на факултативните дисциплини не може да надхвърля 10 на сто от общата аудиторна заетост по учебен план.


Чл. 5. При задочната форма на обучение хорариумът на учебните дисциплини и практическата подготовка не могат да бъдат по-малко от 30 на сто от предвидените в учебния план за редовната форма, а срокът на обучение е с продължителност 1 година над определения за редовна форма.


Чл. 6. (1) Лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини, както и семестриалните изпити по тях се провеждат от хабилитирани в съответното научно направление преподаватели.
(2) По решение на академичния съвет до 30 на сто от задължителните учебни дисциплини могат да бъдат възлагани на нехабилитирани преподаватели.
(3) Лекционните курсове по избираемите учебни дисциплини, както и семестриалните изпити по тях се провеждат от хабилитирани в съответното научно направление преподаватели. По решение на академичния съвет до 50 на сто от лекционните курсове по тези дисциплини могат да бъдат възлагани и на нехабилитирани преподаватели.
(4) Не по-малко от 70 на сто от преподавателите по ал. 1, 2 и 3 са на основна работа във висшето военно училище.


Чл. 7. Обучението завършва с държавен изпит в съответствие с учебния план на всяка специалност.


Чл. 8. (1) Държавните изпити се провеждат пред държавна изпитна комисия, в състава на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели в съответната научна област. В комисията се включват и външни за висшето училище лица.
(2) Съставът на държавните изпитни комисии се определя от факултетния съвет и по предложение на началника на военното училище се утвърждава съответно от министъра на отбраната, от министъра на транспорта или от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3) Комисиите за провеждане на държавните изпити се назначават със заповед на началника на съответното висше военно училище.


Чл. 9. Обучаващите се, изпълнили задълженията си по учебния план, в който са отразени изискванията на наредбата, получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "офицер".

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) По смисъла на наредбата:
1. "Задължителни учебни дисциплини" са тези, които осигуряват фундаменталната подготовка, необходима за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по военно дело. Изучаването им и полагането на изпити по тях е задължително.
2. "Избираеми учебни дисциплини" са тези, които осигуряват специализираща подготовка. Курсантите са задължени да изберат някои от тях.
3. "Факултативни учебни дисциплини" са тези, които осигуряват допълнителна подготовка в зависимост от интересите на курсантите.
(2) В минималния хорариум по чл. 2, ал. 2 се включват задължителните, избираемите и факултативните учебни дисциплини.
Преходни и заключителни разпоредби


§ 2. Обучаващите се, приети преди учебната 1998 - 1999 г. по утвърдени до влизането в сила на наредбата учебни планове, придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "офицер".


§ 3. Обучаващите се придобиват и висше образование по гражданска специалност, включена в държавния регистър, обучението по която се провежда в съответствие с държавните изисквания за тази специалност.


§ 4. Висши военни училища, които не изпълняват изискванията на наредбата, не могат да приемат курсанти и да издават дипломи за висше образование.


§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти