Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 24 ОТ 26 АПРИЛ 1999 Г. ЗА ОБМЯНА НА СТАРИТЕ БАНКНОТИ И МОНЕТИ С НОВИ БАНКНОТИ И МОНЕТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕНОМИНАЦИЯТА НА ЛЕВА

В сила от 05.07.1999 г.
Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.46 от 18 Май 1999г., изм. ДВ. бр.68 от 21 Август 2007г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията, редът и начинът за обмяната на старите банкноти и монети с нови банкноти и монети във връзка с деноминацията на лева.

Чл. 2. На основание чл. 1 от Закона за деноминация на лева, считано от 0.00 часа на 5 юли 1999 г., българският лев се деноминира в съотношение 1000 стари лева за 1 нов лев.


Чл. 3. Считано от 0.00 часа на 5 юли 1999 г. всички величини в левове подлежат на преоценка в съотношение 1000:1.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОБМЯНА


Чл. 4. Българската народна банка от 5 юли 1999 г. започва постепенно да пуска в обращение нова емисия банкноти с номинална стойност 1, 2, 5, 10, 20 и 50 лв. и нова емисия монети с номинална стойност 1, 2, 5, 10, 20 и 50 стотинки и 1 лев.


Чл. 5. (1) Банкнотите с номинална стойност 100 лв., емисии след 1991 г., 200 лв., емисии след 1992 г., 500 лв., емисии след 1993 г., 1000 лв., емисии след 1994 г., 2000 лв., емисии след 1994 г., 5000 лв., емисии след 1996 г., 10 000 лв., емисии след 1996 г., 10 000 лв., емисии след 1997 г., и 50 000 лв., емисии след 1997 г., разменните монети с номинална стойност 10, 20, 50 стотинки, 1, 2, 5 и 10 лв., емисия 1992 г., разменните монети с номинална стойност 10, 20 и 50 лв., емисия 1997 г., и възпоменателните монети, емисии от 1 януари 1986 г. до 5 юли 1999 г., които са законно платежно средство към момента на деноминацията, остават законно платежно средство до 31 декември 1999 г.
(2) След 31 декември 1999 г. банкнотите и монетите по ал. 1 престават да бъдат законно платежно средство.


Чл. 6. (1) През периода от 0.00 часа на 5 юли 1999 г. до 24.00 часа на 31 декември 1999 г. новите и старите банкноти и монети се използват едновременно за разплащания с налични левове.
(2) През периода, посочен в предходната алинея, банкнотите и монетите по чл. 5, ал. 1 се приемат задължително без всякакви ограничения за една хилядна от номиналната им стойност от всички юридически и физически лица при всички видове разплащания с налични левове.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2007 г., в сила от 01.09.2007 г.) Банкнотите и разменните монети по чл. 5, ал. 1, които са законно платежно средство към 5 юли 1999 г., след тази дата ще се обменят от Българската народна банка без ограничения по количество и срок в съотношение 1000 стари лева за 1 нов лев.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2007 г., в сила от 01.09.2007 г.) Възпоменателните монети, емисии от 1 януари 1986 г. до 5 юли 1999 г., са законно платежно средство и се обменят от 5 юли 1999 г. до 31 декември 1999 г. от Българската народна банка в съотношение 1000 стари лева за 1 нов лев. След 31 декември 1999 г. те се изваждат от обращение, престават да бъдат законно платежно средство и не се обменят.


Чл. 8. (1) Банкнотите и монетите, които до 5 юли 1999 г. са извадени от обращение, но срокът им на обмяна не е изтекъл, след тази дата се обменят за нови левове без ограничения от Българската народна банка и клоновете й в страната в определените срокове за обмяна за всеки от номиналите при съотношение 1000 стари лева за 1 нов лев.
(2) Разпоредбата по ал. 1 се отнася за следните банкноти и монети:
1. банкноти с номинална стойност 20 лв. (емисии 1962 г. и 1974 г.) и 50 лв. (емисия 1989 г.), извадени от обращение с Решение № 287 от 14 октомври 1992 г. на УС на БНБ (ДВ, бр. 87 от 1992 г.) - срок за обмяна до 31 декември 1999 г.;
2. разменни монети с номинална стойност 10, 20 и 50 стотинки (емисии 1962, 1974, 1979, 1980, 1981, 1988, 1989, 1990 г.), 1 лев (емисии 1962, 1979, 1980, 1981, 1988, 1989, 1990 г.), 20 и 50 лв. (емисия 1989 г.), извадени от обращение с Решение № 186 от 18 юни 1993 г. на УС на БНБ (ДВ, бр. 57 от 1993 г.) - срок за обмяна до 31 декември 1999 г.;
3. банкноти с номинална стойност 20 и 50 лв. (емисия 1992 г.), извадени от обращение с Решение № 401 от 9 юли 1997 г. на УС на БНБ - срок за обмяна до 31 юли 2000 г.


Чл. 9. (1) Българската народна банка обменя повредени банкноти по чл. 5, ал. 1 и чл. 8, ал. 2, ако няма данни, че са повредени умишлено, както следва:
1. в съотношение 1000 стари лева за 1 нов лев - когато е запазена най-малко три четвърти или когато сглобените части възстановяват такава част от размера на банкнотата;
2. половината от номиналната стойност, деноминирана в съотношение 1000 стари лева за 1 нов лев - когато е запазена най-малко една втора или когато сглобените части възстановяват такава част от размера на банкнотата.
(2) Повредена банкнота не се обменя, когато представената част е по-малка от половината от размера й, както и ако банкнотата е сглобена от части на различни банкноти.
(3) Повредените банкноти по ал. 2 се връщат на приносителя, след като се щемпелуват от двете им страни с текст "без стойност".
(4) Повредена монета, на която се разпознават изображенията на лицевата и обратната страна, се обменя в съотношение 1000 стари лева за 1 нов лев.
(5) Монета, която е перфорирана, рязана, с поставен частен знак и на която не се разпознават изображенията на лицевата и обратната страна, не се обменя.


Чл. 10. (Зал. - ДВ, бр. 68 от 2007 г., в сила от 01.09.2007 г.)


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2007 г., в сила от 01.09.2007 г.) Българската народна банка обменя монети по чл. 5, ал. 1 и чл. 8, ал. 2, когато общата сума, предявена за обмяна, е кратна на 10 лв.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за деноминация на лева, приета е с Решение № 48 от 26 април 1999 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 5 юли 1999 г.


§ 2. Управителният съвет на Българската народна банка дава указания по прилагането на тази наредба.

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 1999 Г. ЗА ОБМЯНА НА СТАРИТЕ БАНКНОТИ И МОНЕТИ С НОВИ БАНКНОТИ И МОНЕТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕНОМИНАЦИЯТА НА ЛЕВА


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2007 Г.)

§ 4. Тази наредба е приета на основание чл. 16, т. 2 от Закона за Българската народна банка и § 6 от Закона за деноминация на лева с решение № 98 от 7.VIII.2007 г. на Управителния съвет на БНБ и влиза в сила от 1 септември 2007 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти