Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 31 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 1996 Г. ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЕКСПЕРТИТЕ, ПРИВЛЕЧЕНИ ЗА РАБОТА В ДИРЕКЦИЯ "СЪВЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ БР. 7 ОТ 2000 Г.)

Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.85 от 8 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.49 от 20 Юни 1997г., изм. ДВ. бр.51 от 4 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.7 от 25 Януари 2000г.


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2000 г.) За положения труд от експертите, привлечени за работа в дирекция "Съвет по законодателството", се заплаща възнаграждение, определено съгласно наредбата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 1997 г.) Лицата по ал. 1 не получават възнаграждение, когато извършването на работата се явява изпълнение на служебна задача.

Чл. 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 1997 г.) (1) Възнагражденията са в следните размери:
1. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 1999 г., в сила от 5 юли 1999 г.) за изготвяне на цялостен проект на кодекс или закон - до 300 лв., а за подзаконов нормативен акт - до 100 лв.;
2. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 1999 г., в сила от 5 юли 1999 г.) за изготвяне на мотиви към кодекс или закон - до 20 лв.;
3. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 1999 г., в сила от 5 юли 1999 г.) за изготвяне на текст на подразделение на нормативен акт - до 20 лв.;
4. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 1999 г., в сила от 5 юли 1999 г.) за писмено становище по проект на кодекс или закон - до 70 лв., а по проект на подзаконов нормативен акт - до 25 лв.;
5. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 1999 г., в сила от 5 юли 1999 г.) за изготвяне на становище пред Конституционния съд - до 50 лв.;
6. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 1999 г., в сила от 5 юли 1999 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2000 г.) за участие в заседание на работна група по изготвяне на кодекс или закон - до 7 лв. на заседание, а по изготвяне на проект на подзаконов нормативен акт - до 2 лв. на заседание;
7. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 1999 г., в сила от 5 юли 1999 г.) за участие с експертно мнение в заседание на Съвета по законодателството - до 7 лв. на заседание.
(2) Министърът на правосъдието и правната евроинтеграция може да определи възнаграждение и над размерите, посочени в ал. 1, когато възложената работа е особено сложна и важна.


Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2000 г.) Размерът на конкретното възнаграждение се определя от министъра на правосъдието или съответния заместник-министър по предложение на директора на дирекция "Съвет по законодателството" в зависимост от характера, обема и сложността на възложената задача, качеството и времетраенето на нейното изпълнение, както и от приноса за усъвършенстване на проекта за нормативен акт или за неговото разработване.
(2) Когато работата по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 е извършена от две или повече лица, всяко от тях получава съответна на приноса му част от определеното възнаграждение.


Чл. 4. За изплащане на възнаграждението се представят съответно:
1. по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 5 - изготвеният материал, докладът по чл. 3, ал. 1 с резолюция за определеното възнаграждение и договорът, сключен с изпълнителя;
2. по чл. 2, ал. 1, т. 6 - докладът по чл. 3, ал. 1 с резолюцията за определеното възнаграждение, договорът, сключен с изпълнителя, заповедта за определяне състава на работната група и справката за броя на заседанията;
3. по чл. 2, ал. 1, т. 7 - докладът по чл. 3, ал. 1 с резолюция за определеното възнаграждение и договорът.


Чл. 5. Разходите за възнагражденията по тази наредба са за сметка на специално предвидените средства по § 12 "Други разходи" по бюджета на министерството.

Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2000 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 5, т. 20 от Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, приет с Постановление № 205 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2000 г.).


§ 2. Отменя се Наредба № 21 от 1993 г. на Министерството на правосъдието за заплащане труда на нещатните членове на Съвета по законодателството и другите лица, привлечени за участие в работните групи.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти