Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПРИНЦИПИТЕ И МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

Приета с ПМС № 127 от 21.06.1999 г.

Обн. ДВ. бр.59 от 29 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г.


Чл. 1. Наредбата урежда принципите, по които се определя концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства, и начините за определяне на конкретния му размер в съответствие с тези принципи.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Концесионното възнаграждение е цената, която концесионерът заплаща на концедента за предоставеното му право на експлоатация на подземни богатства чрез добив от съответното находище.


Чл. 3. Концесионното възнаграждение зависи от икономическата изгода, която концесионерът получава от добитото подземно богатство, и се определя въз основа на:
1. източниците на икономическа изгода;
2. размера на фактическата или очакваната икономическа изгода;
3. начина на разпределяне на икономическата изгода между концесионера и концедента.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Размерът на концесионното възнаграждение за всеки период от срока на концесията, определен с концесионния договор, наричан по-нататък "съответния период", се определя, както следва:

КВ = БКВ x ПКВ,

където:
КВ е размерът на концесионното възнаграждение;
БКВ - базата за изчисляване на концесионното възнаграждение;
ПКВ - процентният размер на концесионното възнаграждение.
(2) Базата за изчисляване на концесионното възнаграждение изразява размера на фактическата или очакваната икономическа изгода от предоставеното право на концесионера да добива подземни богатства от находището.
(3) Процентният размер на концесионното възнаграждение е количественият израз на съотношението, в което получената икономическа изгода се разпределя между концесионера и концедента.


Чл. 5. Процентният размер на концесионното възнаграждение е в зависимост от вида на подземните богатства и специфичните условия за осъществяване на добива.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) (1) Размерът на концесионното възнаграждение не може да бъде по-нисък от съответния минимален размер, определен в приложенията към чл. 8, 9, 10 и 11, и се заплаща независимо от финансовия резултат на концесионера.
(2) За находища с неблагоприятни минно-геоложки, техноложки и икономически характеристики концесионерът може да бъде временно освободен от заплащане на концесионно възнаграждение или то да бъде намалено с не повече от 50 на сто от вече договореното въз основа на решение на Министерския съвет, което се отразява в допълнително споразумение към договора.
(3) За металните полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства, с концесионния договор или с допълнително споразумение към него страните могат да определят размер на концесионното възнаграждение, по-висок от определения по реда на чл. 10.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Концесионното възнаграждение се определя и се заплаща от концесионера за добитите от него подземни богатства за съответния период.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) (1) Концесионерът организира и осъществява счетоводното отчитане на дейността си в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, като осигурява всеобхватното хронологично регистриране и систематично (синтетично и аналитично) обобщаване на счетоводната информация за всяка отделна концесия.
(2) Концесионерът изготвя и представя на органа, който представлява концедента по концесионния договор, междинни финансови отчети за всеки съответен период.


Чл. 8. Конкретният размер на концесионното възнаграждение за подземните богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства се определя по методика съгласно приложение № 1.


Чл. 9. Конкретният размер на концесионното възнаграждение за подземните богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства се определя по методика съгласно приложение № 2.


Чл. 10. Конкретният размер на концесионното възнаграждение за подземните богатства по чл. 2, т. 1, 2 и 7 от Закона за подземните богатства се определя по методика съгласно приложение № 3.


Чл. 11. Конкретният размер на концесионното възнаграждение за подземните богатства по чл. 2, т. 5 и 6 от Закона за подземните богатства се определя по методика съгласно приложение № 4.


Чл. 12. Конкретният размер на концесионното възнаграждение за подземните богатства по чл. 2, т. 8 от Закона за подземните богатства се определя по съответната методика за подземните богатства съгласно приложенията към чл. 8, 9, 10 и 11, намален с 50 на сто.


Приложение № 1 към чл. 8

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНКРЕТНИЯ РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ

(Отделена като самостоятелен акт)


Приложение № 2 към чл. 9

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНКРЕТНИЯ РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИВ НА ТВЪРДИ ГОРИВА

(Отделена като самостоятелен акт)


Приложение № 3 към чл. 10

(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.)

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНКРЕТНИЯ РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ, ЗА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ, И ЗА СКЪПОЦЕННИ И ПОЛУСКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

(Отделена като самостоятелен акт)


Приложение № 4 към чл. 11

(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.)

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНКРЕТНИЯ РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ И СКАЛНО-ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

(Отделена като самостоятелен акт)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти