Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

В сила от 1.10.1999 г.
Приета с ПМС № 131 от 23.06.1999 г.

Обн. ДВ. бр.60 от 2 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.39 от 26 Май 2009г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за етикетиране на нехранителни стоки, предлагани на потребителите.

Чл. 2. Наредбата не се отнася до изискванията за етикетиране на нехранителни стоки, за които са в сила специални изисквания за етикетиране, посочени в друг нормативен акт.

Раздел II.
Изисквания при етикетирането


Чл. 3. (1) Нехранителните стоки се предлагат на потребителите с етикет(и), прикрепен към стоката или опаковката й, написан на български език или и на български език.
(2) Етикетът на нехранителните стоки съдържа следните задължителни данни:
1. производител, вносител, ако стоката е от внос (наименование, търговска марка);
2. наименование на стоката, контролен номер, в случай че има такъв, или друг идентификационен номер;
3. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 26.05.2009 г.)
4. цена.
(3) В зависимост от вида на стоката се обозначават:
1. състав или основни характеристики;
2. предупреждения, рискове при употреба;
3. изисквания за съхраняване, манипулиране и употреба;
4. указания за ползване, когато е необходимо.


Чл. 4. Информацията, която трябва да бъде предоставена за стоките, предлагани на потребителите, с изключение на задължителните данни по чл. 3, може да бъде изразена и чрез всеобщо познати указания посредством международно приети знаци и символи.


Чл. 5. Когато нехранителни стоки се поставят в транспортни опаковки, транспортните опаковки се етикетират или маркират с данни за наименованието на стоката, името и адреса на производителя или на вносителя, ако стоката е от внос, нетното тегло и броя на единичните опаковки, както и със задължителните предупредителни знаци за транспортиране.

Раздел III.
Контрол и санкции


Чл. 6. Контролът по прилагането на наредбата се осъществява от Комисията по търговия и защита на потребителите към министъра на търговията и туризма и нейните регионални структури, както и от органите на общинската администрация по реда на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.


Чл. 7. За нарушение на разпоредбите на наредбата на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица-имуществена санкция в същия размер, съгласно чл. 84 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Опаковка" е средство или комплекс от средства, които осигуряват запазването на стоките от повреди и загуби и улесняват процеса на реализация (транспортиране, съхраняване, манипулиране) на стоката.
2. "Етикет" е текст, графично или картинно обозначение върху опаковката на стоката или върху самата стока, които са напечатани, написани, маркирани, шаблонирани, щамповани, залепени или прикрепени.
3. "Нехранителни стоки" са всички стоки, които не са предназначени за консумация от човека под формата на храна.
4. "Транспортна опаковка" е опаковката, която обхваща няколко единици стока или предварително опаковани стоки, които се предлагат поединично или групово на потребителите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 7 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.


§ 3. Изискванията на наредбата не се отнасят за стоки, произведени и пуснати на пазара, и за стоки, намиращи се в търговските обекти за търговия на едро и дребно към момента на влизането в сила на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.


§ 4. Наредбата влиза в сила 4 месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 15 МАЙ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 26.05.2009 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти