Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 12 ОТ 22 ЮНИ 1999 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ НА КОРЕН

Издадена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа

Обн. ДВ. бр.60 от 2 Юли 1999г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за ползване на дървени материали за нуждите на държавните лесничейства от горите-собственост на държавата, без заплащане на такси на корен.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Раздел I.
Условия за ползване на дървените материали

Чл. 2. (1) Ползване на дървени материали по чл. 61, ал. 1 от Закона за горите без заплащане на такси на корен за нуждите на държавните лесничейства се разрешава за:
1. строителство на сгради за постоянно или временно ползване и обитаване (административно-управленски сгради, горски и ловни кантони, контролни горски пунктове, пожаронаблюдателни кули, горски учебни и опитни центрове, ферми за производство на дивеч, рибарници, риболюпилни), заслони и водопои;
2. съобщителни линии и далекопроводи, необходими по т. 1;
3. научноизследователски цели;
4. огради по чл. 154, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за горите;
5. пътни съоръжения към горски пътища;
6. технико-укрепителни съоръжения за борба с ерозията и временни пожаронаблюдателни кули по чл. 149 от Правилника за прилагане на Закона за горите;
7. ловно- и рибностопански съоръжения по чл. 150 от Правилника за прилагане на Закона за горите;
8. архитектурни елементи за обслужване отдиха и туризма по чл. 151 от Правилника за прилагане на Закона за горите.
(2) Ползването на дървените материали по ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 се допуска след издадено предварително разрешение за строителство по реда на Закона за горите, Закона за териториално и селищно устройство и нормативните актове по прилагането им.

Раздел II.
Ред за ползване на дървените материали


Чл. 3. (1) За необходимите количества дървени материали по чл. 61, ал. 1 от Закона за горите държавното лесничейство представя в регионалното управление на горите искане с обосновка и приложена спецификация съгласно приложението.
(2) Регионалното управление на горите изготвя становище по направеното искане и приложената спецификация, като при необходимост извършва проверка на място.
(3) Регионалното управление на горите представя в Националното управление по горите становището и спецификацията.
(4) Когато искането е направено за добив на дървени материали от територията на друго регионално управление на горите, към преписката се прилага и становище на това регионално управление на горите.
(5) В становищата на регионалните управления на горите се посочва държавното лесничейство, от който район ще се добие исканият дървен материал, и количеството на материала по дървесни видове и категории дървесина.
(6) След представяне на преписката Националното управление по горите издава разрешение за добиване на исканите дървени материали.


Чл. 4. Ползването на разрешените дървени материали се извършва по реда на чл. 80, ал. 2, т. 3 или чл. 80, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за горите.

Глава трета.
КОНТРОЛ


Чл. 5. (1) След завършване на обектите по чл. 2, ал. 1 държавното лесничейство съставя протокол за установяване на действително вложените дървени материали.
(2) Протоколът по ал. 1 се одобрява от директора на държавното лесничейство и се прилага към счетоводната документация.


Чл. 6. Контролът по оползотворяването на дървесината се възлага на Националното управление по горите.


Чл. 7. За извършени нарушения по тази наредба виновните длъжностни лица носят отговорност по чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Спецификацията по чл. 3, ал. 1 съдържа данни за:
1. наименованието и местоположението на обектите;
2. дървесния вид, броя и размерите на необходимите материали;
3. количеството на материалите-общо и по категории дървесина;
4. номера и датата на документа, с който се разрешава строителството по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6.


§ 2. По смисъла на тази наредба:
1. "горски сгради" са всички сгради за постоянно и временно ползване и обитаване, които са необходими за изпълнение функциите и задачите на държавните лесничейства по чл. 24 от Правилника за прилагане на Закона за горите;
2. "административно-управленски сгради" са всички сгради с които се обслужва управлението на държавните лесничейства, горскостопанските и охранителните участъци;
3. "научноизследователски цели" са: стъблени и други анализи; разработване на опитни, обемни и сортиментни таблици; обозначаване и ограждане на опитни участъци.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Разрешението по чл. 3, ал. 6 важи до края на следващата календарна година.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 88, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за горите (ДВ, бр. 41 от 1998 г.) и отменя дадените указания с писмо № 10420 от 16.Х.1975 г. на министъра на горите и горската промишленост по прилагане на чл. 22 от Закона за горите (отменен).


§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на началника на Националното управление по горите.


Приложение 1 към чл. 3, ал. 1


Спецификация
за необходимите дървени материали по чл. 61, ал. 1 от Закона за горите
за нуждите на ДЛ ....... през ....... година, без заплащане на такса на корен
 
 
Наименование Номер и Отдел и Размери на Обем Необ- Общо в това число по Дър-
  на обектите дата на подотдел материалите за 1 бр., ходими коли- категории дървесина, весен
    разреше- или дъл- диаме- куб.м бр. чество, куб.м вид
    нието за насел. жина, тър в     куб.м едра средна дребна  
    строител- място, в м среда-              
    ство по местн.   та, см              
    чл. 2,                    
    ал. 1,                    
    т. 1, 2,                    
    5 и 6                    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всичко за държавното лесничейство:          
в т.ч. иглолистни:          
широколистни:          
Изготвил: Директор на ДЛ:


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти