Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 25 ОТ 17 ЮНИ 1999 Г. ПО § 4, АЛ. 2 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ДЕНОМИНАЦИЯ НА ЛЕВА

В сила от 05.07.1999 г.
Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.60 от 2 Юли 1999г.


Член единствен. Всички числа в стари левове, посочени в наредбите, издадени от Българската народна банка, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание § 4, ал. 2 от преходните заключителните разпоредби на Закона за деноминация на лева (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 30 от 1999 г.) и е приета с Решение № 72 на Управителния съвет на Българската народна банка от 17 юни 1999 г.


§ 2. Тази наредба влиза в сила от 5 юли 1999 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти