Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 18 ЮНИ 1999 Г. ЗА СТАТУТА НА ЛИЦАТА, УЧАСТВАЩИ В ТРЕНИРОВЪЧНАТА И СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ, И ЗА ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ПРАВА

Издадена от Комитета за младежта, физическото възпитание и спорта

Обн. ДВ. бр.62 от 9 Юли 1999г.

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. С тази наредба се определят статутът на лицата, участващи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност-състезателите-аматьори, състезателите-професионалисти, треньорите, инструкторите и спортните съдии, както и основните положения за трансфера на състезателни права.

Чл. 2. Управителният съвет на съответната лицензирана спортна федерация регламентира условията и реда за картотекиране на лицата, участващи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта, тази наредба и правилата на международната спортна организация по вида спорт.


Чл. 3. (1) Картотекирането има срок за една спортно-състезателна година.
(2) Спортната организация, картотекирала лице по чл. 2, му издава удостоверение. С него и с документа му за самоличност се установява правото на лицето за участие в тренировъчната и спортно-състезателната дейност.
(3) Състезателни права са правата, които спортната организация има по отношение на състезател, който е длъжен да извършва тренировъчна и спортно-състезателна дейност от името на тази спортна организация.


Чл. 4. Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано като състезател по определен вид спорт при спазване разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за лицата и семейството.


Чл. 5. (1) Правата за участие в спортно-състезателна и тренировъчна дейност могат да бъдат спрени, отнети или прекратени от спортната организация, извършила картотекирането.
(2) Мерките по ал. 1 се налагат от спортната организация, извършила картотекирането, както и по предложение на:
1. председателя на Комитета за младежта, физическото възпитание и спорта;
2. председателя на комисията за допинг-контрол;
3. международните спортни организации по вида спорт в случаите, предвидени в техните правила;
4. Българския олимпийски комитет по отношение на състезатели по олимпийски спортове.


Чл. 6. Правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчната дейност, произтичащи от картотекирането, могат да бъдат спрени или отнети при констатирани нарушения на:
1. Закона за физическото възпитание и спорта и тази наредба;
2. учебно-тренировъчния и спортно-състезателния процес;
3. устава на съответната спортна организация.


Чл. 7. Правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчната дейност, произтичащи от картотекирането, се прекратяват:
1. при писмено изразено желание на картотекирания;
2. при смърт;
3. с изтичане на срока на картотекиране.


Чл. 8. Всички обстоятелства, свързани с картотекирането, се вписват в специален регистър, който се води от съответната спортна организация.


Чл. 9. Състезателите-професионалисти, треньорите, инструкторите и съдиите по определен вид спорт могат да се сдружават в професионални организации с цел:
1. установяването на общи стандарти на работа;
2. защита на общи интереси;
3. сключване на групови застраховки;
4. създаване на гаранционен фонд за обезщетяване и други парични фондове за подпомагане на своите членове.

Раздел II.
Статут на състезателите-аматьори


Чл. 10. По предложение на спортен клуб съответната спортна федерация предоставя състезателни права и картотекира като състезатели-аматьори по определен вид спорт лица, които са български граждани или законно пребивават дългосрочно в Република България.


Чл. 11. Състезателят-аматьор:
1. спазва принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение;
2. не употребява допингови средства и не прилага допингови методи в тренировъчната и състезателната дейност с цел повишаване на спортните си постижения;
3. спазва спортната етика и опазва престижа на спорта;
4. спазва общозадължителните актове на международните спортни организации, уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност на всички равнища по съответния вид спорт;
5. подлежи на задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи;
6. изпълнява и спазва решенията на органите на спортната федерация;
7. изпълнява спортно-техническите изисквания за вида спорт с цел постигането на определени спортни резултати.


Чл. 12. Състезателите-аматьори не могат да получават възнаграждение освен средствата, необходими за покриване на разходите по извършваната от тях спортно-състезателна и тренировъчна дейност.

Раздел III.
Статут на състезателите-професионалисти


Чл. 13. Състезателят-професионалист извършва тренировъчна и спортно-състезателна дейност по трудов договор или по занятие.


Чл. 14. По предложение на спортен клуб съответната спортна федерация предоставя състезателни права и картотекира като състезатели-професионалисти по определен вид спорт лица, които са български граждани или законно пребивават дългосрочно в Република България.


Чл. 15. При извършване на тренировъчната и спортно-състезателната дейност за състезателя-професионалист се прилага съответно чл. 11.


Чл. 16. Състезателите-професионалисти извършват тренировъчна и спортно-състезателна дейност от името на спортния клуб, с който са сключили трудов договор или договор с нотариална заверка на подписите.


Чл. 17. С договорите по чл. 16 следва да се уговорят:
1. условията и редът за трансфер;
2. допълнителното обществено осигуряване, застраховането и медицинското осигуряване на състезателя-професионалист;
3. обезщетението, което се дължи от неизправната страна.

Раздел IV.
Статут на треньори и инструктори


Чл. 18. По предложение на спортен клуб съответната спортна федерация предоставя правото на треньорска дейност и картотекира като треньори или инструктори по определен вид спорт лица, които са български граждани или законно пребивават дългосрочно в Република България.


Чл. 19. Треньорите и инструкторите:
1. спазват принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение;
2. участват в превенцията и контрола на употребата на допинг;
3. спазват професионалната етика и опазват престижа на професията.

Раздел V.
Статут на спортните съдии


Чл. 20. (1) Всяко лице, което притежава квалификация за спортен съдия по определен вид спорт, може да бъде картотекирано от съответната спортна федерация по предложение на спортен клуб.
(2) Притежаваната от лицата правоспособност за спортни съдии по определен вид спорт, придобита с акт на съответната международна спортна организация, се признава за състезания на територията на Република България.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват по ред, определен от съответната българска спортна федерация.


Чл. 21. Съдиите по определен вид спорт:
1. спазват принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение;
2. участват в превенцията и контрола на употребата на допинг;
3. спазват професионалната етика и опазват престижа на професията;
4. установяват резултата от спортните състезания по вида спорт.

Раздел VI.
Трансфер на състезателни права


Чл. 22. (1) С договора за трансфер спортната организация се задължава да прехвърли или предостави ползване за определено време на друга спортна организация на състезателните права на един състезател срещу определена цена.
(2) Договорите за трансфер се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписват в специален регистър за трансферите на Комитета за младежта, физическото възпитание и спорта.
(3) Към договорите за трансфер на състезателни права на състезател, картотекиран от българска спортна организация, по които страна е българска спортна организация, се прилага българското законодателство.


Чл. 23. Трансферната цена е предмет на свободно договаряне между страните, но не може да бъде по-ниска от минималния размер, определен от съответната спортна федерация.


Чл. 24. (1) Трансферът на състезателни права, възникнали на основание трудов договор, се извършва с писменото съгласие на състезателя при спазване Кодекса на труда.
(2) При трансфер на състезателни права, възникнали на основание трудов договор, трудовото правоотношение със състезателя не се прекратява.
(3) Спортната организация, която прехвърля или предоставя състезателните права не отговаря за състезателната способност на състезателя, освен ако се е задължила за това, и то само до размера на трансферната цена.


Чл. 25. (1) Спортните клубове внасят 7 % от трансферната цена по сметка на Комитета за младежта, физическото възпитание и спорта в 14-дневен срок след сключването на договора за трансфер.
(2) Сумите по ал. 1 се събират по реда на Закона за събиране на държавните вземания.


Чл. 26. Управителните съвети на лицензираните спортни федерации определят условията и реда за трансфер на състезателни права.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба отменя Наредбата на председателя на Комитета за младежта, физическото възпитание и спорта за състезателните права и трансфера на спортистите в Република България (необнародвана).


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 6 и чл. 35, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти