Logo Петък, 30 Октомври


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ СЛАВЯНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Приета с ПМС № 153 от 20.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г.


Чл. 1. (1) Студентите от Славянския университет, закрит с Решение на Народното събрание от 10 март 1999 г. (ДВ, бр. 24 от 1999 г.), могат да продължат обучението си във висшите училища и по специалностите, посочени в приложението към тази наредба.
(2) Студентите могат да продължат обучението си и в други висши училища и специалности, които дадат съгласието си за това.
(3) Приетите студенти се обучават при условия и по ред, определени в правилниците на висшите училища.

Чл. 2. (1) Студентите продължават обучението си по специалността, по която са се обучавали.
(2) Студентите могат да продължат обучението си в сродна специалност при условия и по ред, определени от приемащото висше училище.
(3) Студентите продължават обучението си по учебните планове на приемащото висше училище.


Чл. 3. (1) Студентите, завършили семестриално до 30 септември 1999 г., могат да подадат документи за допускане до държавен изпит или до защита на дипломна работа във висше училище, посочено в приложението, в което се провежда обучение по съответната специалност.
(2) Висшето училище допуска или отказва допускане до дипломиране. В случай на отказ висшето училище определя условията, включително и допълнително обучение, след изпълнението на които студентът може да бъде допуснат до дипломиране.


Чл. 4. (1) Студентите могат да кандидатстват едновременно във всички висши училища, посочени в приложението.
(2) Студентите представят следните документи:
1. молба до ректора на висшето училище;
2. академична справка;
3. уверение;
4. други документи, изисквани от висшето училище.
(3) Когато издаването на академична справка е невъзможно поради липса на документация или друга причина, длъжностните лица от Славянския университет издават уверение, в което посочват и причините за неиздаването на академична справка.
(4) В случаите по ал. 3 студентите представят студентската си книжка и уверението като документи, заместващи академичната справка по ал. 2, т. 2.
(5) Документите по ал. 2 се подават в обявените от висшите училища срокове. Висшите училища осигуряват възможност за приемане на документи и след 30 септември 1999 г.
(6) Приемането на студентите, без тези по чл. 3, трябва да приключи до 15 октомври 1999 г.


Чл. 5. Студентите заплащат за обучението си такси в размер, определен с акт на Министерския съвет за приемащото държавно училище или с решение на академичния съвет на частното висше училище.


Чл. 6. (1) Славянският университет представя в Министерството на образованието и науката информация за броя на обучаващите се в него студенти по факултети и други структурни звена, по специалности, по образователно-квалификационни степени, по курсове и по форми на обучение.
(2) Славянският университет е длъжен да издава при поискване от студентите академични справки, уверения и други документи, удостоверяващи техния студентски статут.
(3) Ликвидационните сесии и дипломирането на семестриално завършилите студенти в Славянския университет да приключат до 15 септември 1999 г.
(4) Славянският университет има право да издава валидни документи до 30 септември 1999 г.


Чл. 7. (1) Висшите училища представят в Министерството на образованието и науката до 20 юли 1999 г. допълнителни предложения за приемане на студенти от Славянския университет по бройки, по специалности и по форми на обучение.
(2) Висшите училища представят в Министерството на образованието и науката информация за приетите студенти до 30 октомври 1999 г.


Административнонаказателни разпоредби

Чл. 8. (1) Длъжностно лице, което откаже да издаде документ, посочен в наредбата, или издаде документ след срока по чл. 6, ал. 4, носи отговорност по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Длъжностно лице, което не представи в срок информацията по чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 2, носи отговорност по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 9. (1) Нарушенията по чл. 8 се установяват с актове на длъжностни лица, определени със заповед на министъра на образованието и науката, а наказателните постановления се издават от министъра на образованието и науката.
(2) Съставянето, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления по наредбата се извършват по Закона за административните нарушения и наказания.

Заключителни разпоредби


§ 1. Славянският университет предава за съхранение документите, свързани с обучението на студентите, по реда на Закона за Държавния архивен фонд.


§ 2. Наредбата се издава на основание т. 4 от Решението на Народното събрание за закриване на Славянския университет от 10 март 1999 г. (ДВ, бр. 24 от 1999 г.).


Приложение към чл. 1, ал. 1

1. Педагогика


Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Пловдивски университет 15 - 15 - - - - -
Югозападен университет -                
Благоевград 20 - 15 - 10 - - -
Технически университет - Варна 20 10 20 10 20 10 - 20

2. Предучилищна и начална училищна педагогика

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Шуменски университет 70 70 70 70 70 70 - 70
Шуменски университет -                
филиал Добрич 70 70 70 70 70 70 - 70

3. Социална педагогика

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Софийски университет 30 50 30 50 30 - - -
Пловдивски университет 20 - 20 - - - - -
Великотърновски университет 20 20 20 20 20 20 20 20
Югозападен университет -                
Благоевград 15 - 10 - 10 - - -
Шуменски университет 75 75 75 75 75 75 - 75
Шуменски университет -                
филиал Добрич 75 75 75 75 75 75 - 75

4. Педагогика на обучението по български език и чужд език

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Русенски университет -                
филиал Силистра                
- Български език и руски език 15 - 15 - 15 - - -
- Български език и френски език 15 - 15 - 15 - - -
- Български език и английски език 15 - 15 - 15 - - -

5. Педагогика на обучението по български език и история

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Пловдивски университет 50 50 50 50 - - - -
Шуменски университет 35 35 35 35 35 35 - 35
Шуменски университет -                
филиал Добрич 35 - 35 - - - - -
Русенски университет -                
филиал Силистра 15 - - - - - - -

6. Педагогика на обучението по физика и математика

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Русенски университет -                
филиал Силистра 15 - 15 - 15 - - -

7. Педагогика на обучението по биология и химия

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Русенски университет -                
филиал Силистра 15 - 15 - 15 - - -

8. Педагогика на обучението по техника и технологии

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Шуменски университет 20 20 20 20 20 20 - 20
Шуменски университет -                
филиал Добрич 20 20 20 20 20 20 - 20

9. Сценография

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Нов български университет -                
София - - 15 - - - - -

10. Театрознание

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
НАТФИЗ - София 5 - 6 - 6 - 7 -

11. Театрална режисура

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
НАТФИЗ - София - - 2 - 2 - - -

12. Актьорство за драматичен театър

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Пловдивски университет 20 - 20 - - - - -
Югозападен университет -                
Благоевград 10 - - - 10 - - -
НАТФИЗ - София 5 - 3 - 4 - - -
Нов български университет -                
София 15 - 20 - 15 - - -

13. Художествена и приложна фотография

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
НАТФИЗ - София 3 - 2 - 4 - 3 -

14. Българска филология

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Пловдивски университет 40 50 40 50 40 50 40 50
Великотърновски университет 20 25 20 25 20 25 20 25
Югозападен университет -                
Благоевград 25 - 20 - 10 - - -
Шуменски университет 35 35 35 35 35 35 35 35
Шуменски университет -                
филиал Добрич 35 - 35 - - - - -
Бургаски свободен университет 50 50 50 50 50 50 - -

15. Славянска филология

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Софийски университет 15 - - - - - - -
Пловдивски университет 22 - 22 - 22 - 22 -
Великотърновски университет 15 - 15 - 15 - 15 -
Югозападен университет -                
Благоевград 15 - 15 - 5 - - -
Бургаски свободен университет - - - - 30 - 30 -

16. Балканистика

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Великотърновски университет 15 - 15 - 15 - 15 -
Варненски свободен университет 10 10 10 10 - - - -

17. Приложна лингвистика

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Великотърновски университет 40 - 40 - 40 - 40 -
Югозападен университет -                
Благоевград 25 - 25 - 10 - - -
Бургаски свободен университет 60 - 40 - 60 - 20 -

18. Филология

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Великотърновски университет                
- Английска филология 10 - 10 - 10 - 10 -
- Френска филология 10 - 10 - 10 - 10 -
- Немска филология 10 - 10 - 10 - 10 -

19. История

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Софийски университет 40 20 40 20 40 20 - -
Великотърновски университет 20 25 20 25 20 25 20 25
Югозападен университет -                
Благоевград 25 - 15 - 10 - - -
Шуменски университет 35 35 35 35 35 35 35 35
Шуменски университет -                
филиал Добрич 35 35 35 35 35 35 35 35
Нов български университет -                
София 10 - 10 - 10 - - -

20. Археология

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Софийски университет 15 - 15 - - - - -
Великотърновски университет 15 - 15 - 15 - 15 -
Варненски свободен университет 10 10 10 10 - - - -
Нов български университет - София 10 - 10 - 10 - - -

21. Етнология

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Софийски университет 15 - 15 - - - - -
Пловдивски университет 15 - 15 - - - - -

22. Философия

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Софийски университет 10 - 10 - - - - -
Великотърновски университет 10 10 10 10 10 10 10 10
Югозападен университет -                
Благоевград 10 10 5 5 5 5 - -
Нов български университет -                
София - - 10 - 10 - - -

23. Психология

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Югозападен университет -                
Благоевград 20 20 15 15 10 10 - -
Великотърновски университет 20 25 20 25 20 25 20 25
Варненски свободен университет 30 30 - - - - - -
Нов български университет - София 10 - 10 - 10 - - -

24. Политология

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Софийски университет 10 - 10 - - - - -
Пловдивски университет 15 15 15 15 - - - -
Югозападен университет -                
Благоевград 10 - 10 - 5 - - -
Варненски свободен университет 20 20 - 20 - - - 20
Нов български университет - София 10 - 10 - 10 - - -

25. Публична администрация

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС VI КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Софийски университет - 25 - - - - - - - -
Югозападен университет -                    
Благоевград 25 25 15 15 10 10 - - - -
Технически университет - Варна 20 10 20 10 20 10 20 10 - 20
Технически университет - Габрово 25 - 25 - 25 - - - - -
Нов български университет - София 10 - 10 - 10 - - - -
Варненски свободен университет 30 - - - - - - - - -

26. Социология

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Софийски университет 10 - - - - - - -
Пловдивски университет 15 - 15 - 15 - -
Югозападен университет -                
Благоевград 10 - 10 - 5 - - -

27. Културология

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Софийски университет 10 - - - - - - -
Югозападен университет -                
Благоевград 10 10 15 15 5 5 - -
Варненски свободен университет 10 10 10 10 10 10 - -

28. Социални дейности

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Софийски университет 30 20 30 20 - - - -
Великотърновски университет 20 20 20 20 20 20 20 20
Югозападен университет -                
Благоевград 25 25 20 10 10 10 - -
Технически университет - Габрово 25 - 25 - 25 - - -
Варненски свободен университет 10 30 10 30 10 30 - -
Бургаски свободен университет 50 50 50 50 50 50 - -

29. Право

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС VI КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Великотърновски университет 10 10 10 10 10 10 10 10 - -
Пловдивски университет - 100 - 100 - 100 - 100 - -
Югозападен университет -                    
Благоевград 30 30 30 30 20 20 - - - -
Технически университет - Варна 20 10 20 10 20 10 20 10 - 20
Нов български университет - София 100 - 100 - 100 - 100 - - -
Варненски свободен университет 30 30 30 30 20 50 - - - -
Бургаски свободен университет 50 50 50 50 50 50 50 50 - -

30. Международни отношения

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Югозападен университет -                
Благоевград - 10 - 10 - - - -
Нов български университет -                
София 100 - 100 - 100 - - -
Варненски свободен университет 30 40 30 - 10 - - -

31. Защита на националната сигурност

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Варненски свободен университет 20 20 10 10 - - - -

32. Финанси

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Великотърновски университет 20 20 20 20 20 20 20 20
Югозападен университет -                
Благоевград 25 - 20 - 10 - - -
Стопанска академия - Свищов 90 60 80 50 60 40 - -
Стопанска академия -                
филиал Пловдив - 70 - 50 - 50 - -
Технически университет -                
Габрово 25 25 25 25 25 25 - -
Бургаски свободен университет 50 50 50 50 50 50 - -

33. Счетоводство и контрол

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Югозападен университет -                
Благоевград 25 - 20 - 10 - - -
Стопанска академия - Свищов 90 70 80 60 70 50 - -
Стопанска академия -                
филиал Пловдив - 80 - 60 - 50 - -
Бургаски свободен университет 50 50 50 50 50 50 - -

34. Застраховане и социално дело

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Стопанска академия - Свищов 80 60 60 50 50 40 - -

35. Маркетинг

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Великотърновски университет 20 20 20 20 20 20 20 20
Икономически университет -                
Варна 5 - - - - - - -

36. Статистика и иконометрия

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Икономически университет -                
Варна 5 2 - - - - - -

37. Икономика на индустрията

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Икономически университет -                
Варна 5 3 - - - - - -
Стопанска академия -                
филиал Пловдив - 40 - 40 - 30 - -

38. Аграрна икономика

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Пловдивски университет 15 15 15 15 - - - -
Тракийски университет -                
Стара Загора 30 30 30 30 30 30 - -
Икономически университет -                
Варна 5 2 - - - - - -
Стопанска академия - Свищов 60 50 40 30 30 30 - -
Висш селскостопански институт -                
Пловдив 10 10 10 10 10 - - -

39. Икономика на търговията

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Икономически университет -                
Варна 5 4 - - - - - -

40. Икономика на строителството

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Икономически университет -                
Варна 5 2 - - - - - -

41. Икономика на социално-културната сфера

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Югозападен университет -                
Благоевград 25 - 20 - 10 - - -
Университет за национално                
и световно стопанство - София 50 50 40 80 20 60 - -

42. Международни икономически отношения

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Великотърновски университет - - 10 - - - - -
Русенски университет 5 - 5 - - - - -
Стопанска академия - Свищов 80 60 70 50 60 40 - -
Варненски свободен университет 30 30 30 30 - - - -

43. Стопански и финансов контрол

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Югозападен университет -                
Благоевград - 20 - 20 - 10 - -
Стопанска академия - Свищов 50 40 40 30 40 20 - -
Стопанска академия -                
филиал Плевен 40 50 30 50 30 40 - -

44. Икономика

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Шуменски университет 14 20 25 - - - - -
Варненски свободен университет 20 30 20 30 20 20 - -

45. Стопанско управление

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС VI КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Пловдивски университет - 25 - 25 - - - - - -
Великотърновски университет 20 20 20 20 20 20 20 20 - -
Югозападен университет -                    
Благоевград 25 - 20 - 10 - - - - -
Русенски университет 10 10 10 10 10 10 - - - -
Университет "Проф. д-р                    
Асен Златаров" - Бургас 30 - 20 - - - - - - -
Икономически университет - Варна 5 2 - - - - - - - -
Стопанска академия -                    
филиал Плевен 30 50 30 40 30 30 - - - -
Технически университет - Варна 20 10 20 10 20 10 20 10 - 20
Технически университет - Габрово 25 25 25 25 25 25 - - - -
Лесотехнически университет - София 60 - 60 - 60 - - - - -
Химико-технологичен и                    
металургичен университет - София 20 20 - - - - - - - -
Висш институт по хранително-                    
вкусова промишленост - Пловдив 10 10 10 10 - - - - - -
Варненски свободен университет 60 70 60 70 30 40 - - - -
Бургаски свободен университет 50 50 50 50 50 50 - - - -

46. Туризъм

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Пловдивски университет -                
филиал Смолян 50 50 50 50 50 50 - -
Великотърновски университет - - 20 20 - - - -
Университет "Проф. д-р                
Асен Златаров" - Бургас - - - 20 - 20 - 20
Висш институт по хранително-                
вкусова промишленост - Пловдив 10 10 10 10 - - - -

47. Връзки с обществеността

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Югозападен университет -                
Благоевград 10 - 10 - 10 - - -
Нов български университет -                
София 10 - 10 - 10 - - -
Варненски свободен университет 20 20 20 20 - - - -

48. Информатика

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Пловдивски университет 40 - 40 - - - - -
Великотърновски университет 10 - 10 - 10 - 10 -
Югозападен университет -                
Благоевград 20 - 15 - 10 - - -
Нов български университет -                
София 10 - 10 - 10 - - -
Бургаски свободен университет 40 30 50 40 60 40 50 40

49. Екология и опазване на околната среда

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Софийски университет 8 - 8 - 8 - 8 -
Университет "Проф. д-р                
Асен Златаров" - Бургас 25 - 25 - - - - -
Югозападен университет -                
Благоевград 10 - 15 - 5 - - -
Тракийски университет -                
Стара Загора 30 30 30 30 30 30 - -
Технически университет -                
Габрово 25 - 25 - 25 - - -
Лесотехнически университет -                
София 60 - 60 - 60 - - -
Химико-технологичен и                
металургичен университет - София 40 20 - - - - - -
Висш селскостопански институт -                
Пловдив 10 - 10 - 10 - - -
Нов български университет -                
София 100 - 100 - 100 - - -

50. Химия

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Софийски университет 24 - 24 - 24 - 24 -

51. Биотехнологии

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Химико-технологичен и                
металургичен университет - София 40 20 - - - - - -
Висш институт по хранително-                
вкусова промишленост - Пловдив 10 - 10 - - - - -

52.Технология на храните

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Висш институт по хранително-                
вкусова промишленост - Пловдив 10 10 10 10 - - - -

53. Индустриален мениджмънт

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Технически университет -                
филиал Пловдив 50 - - - - - - -

54. Агрономство

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Висш селскостопански                
институт - Пловдив 60 30 80 40 30 20 - -
Лесотехнически университет -                
София 60 - 60 - 60 - - -
Бургаски свободен университет 50 - 50 50 50 50 50 50

55. Растителна защита

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Висш селскостопански                
институт - Пловдив 10 - 20 - 10 - - -

56. Животновъдство

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС V КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Тракийски университет -                
Стара Загора 100 100 100 100 100 100 - -

57. Начална училищна педагогика ("специалист по")

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Шуменски университет - колеж Добрич 35 35 35 35 - -

58. Финанси ("специалист по")

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Стопанска академия - колеж Свищов 60 50 60 40 - -
Стопанска академия - колеж Ботевград 50 40 40 30 - -

59. Счетоводство и контрол ("специалист по")

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Стопанска академия - колеж Свищов 60 40 50 40 - -
Стопанска академия - колеж Ботевград 60 40 50 40 - -
Пловдивски университет - колеж Хасково - 15 - - - -

60. Икономика ("спецналист по")

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Стопанска академия - колеж Свищов 40 30 40 30 - -

61. Стопанско управление ("специалист по")


Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Стопанска академия - колеж Свищов 40 30 40 30 - -
Пловдивски университет - колеж Хасково - 20 - - - -

62. Организация и управление на туристическото обслужване ("специалист по")

Висши училища II КУРС III КУРС IV КУРС
  ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Стопанска академия - колеж Ботевград 60 40 50 30 - -
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" -            
колеж Бургас 50 - 50 - - -


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти