Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 14 ОТ 27 ЮЛИ 1999 Г. ЗА РЕДА, ПРОЦЕДУРАТА И РЕЖИМА НА ВЪЗСТАНОВЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПО ЧЛ. 10, АЛ. 5 И § 9 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

В сила от 27.08.1999 г.
Издадена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа

Обн. ДВ. бр.76 от 27 Август 1999г.

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. С наредбата се определят редът и процедурата по въвеждане на собствениците във владение на възстановените земи по чл. 10, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, отписването им от баланса на държавния горски фонд, включването и изключването им от горския фонд, както и режима на тяхното стопанисване и ползване съгласно разпоредбите на § 9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Чл. 2. Предмет на наредбата са:
1. залесените и самозалесилите се земеделски земи от поземления фонд;
2. залесените и самозалесилите се земеделски земи, включени в държавния горски фонд;
3. незалесени земеделски земи, включени в държавния горски фонд.


Чл. 3. (1) Статутът на земеделските земи, собствеността върху които е възстановена по реда на чл. 10, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, се регламентира от Закона за горите и Закона за ловното стопанство, с изключение на земите по чл. 2, т. 3.
(2) Земите по чл. 2, т. 2, собствеността върху които е възстановена по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, се отписват от баланса на държавния горски фонд, като запазват принадлежността си към горския фонд.
(3) Земеделските земи по чл. 2, т. 1, собственост на държавата, се включват в държавния горски фонд.
(4) Земеделски земи по смисъла на чл. 2, т. 3, възстановени по чл. 10, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, се изключват от баланса на горския фонд и се включват в поземления фонд.
(5) Националното управление по горите, регионалните управления на горите и държавните лесничейства поддържат и съхраняват регистър на всички гори и на земите от горския фонд съгласно изискванията на чл. 29 от Закона за горите и чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за горите.

Раздел II.
Ред и процедура


Чл. 4. (1) Поземлените комисии възстановяват правото на собственост върху залесени и самозалесили се земеделски земи, както и върху други земеделски земи, за които собствениците не са обезщетени и те са включени в държавния горския фонд във възстановими или съществуващи стари реални граници по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
(2) Поземлената комисия отразява в решението за възстановяване правото на собственост ограничителния режим по стопанисване и ползване на горите съгласно § 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


Чл. 5. Държавните лесничейства предоставят на поземлените комисии тридесетдневен срок от поискването информация за горите съобразно техните функции съгласно чл. 4 от Закона за горите.


Чл. 6. Поземлените комисии представят на държавните лесничейства служебно в тридесетдневен срок от влизане в сила на тази наредба и/или след влизане в сила на картата за възстановяване на собствеността върху земеделските земи по землища:
1. копие от картата за възстановените земеделски земи по смисъла на чл. 2;
2. регистър на възстановените имоти на основание чл. 10, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


Чл. 7. Държавните лесничейства въз основа на представена карта и регистър на възстановените земи-гори по чл. 10, ал. 5 и § 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи подготвят таксационна характеристика на насажденията и проектираните лесовъдски мероприятия съгласно действащия устройствен проект.


Чл. 8. (1) Въводът във владение на собствениците на възстановените земеделски земи по чл. 10, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се извършва от поземлената комисия по реда на чл. 32 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в присъствие на представителя на държавното лесничейство.
(2) За извършения въвод се съставя протокол по определен образец, който се подписва от представител на поземлената комисия, собственика, изпълнителя на техническите дейности и държавното лесничейство.
(3) При извършване на въвода във владение държавното лесничейство предоставя на собственика безвъзмездно таксационната характеристика на насаждението с проектираните лесовъдски мероприятия. Таксационната характеристика е неразделна част към протокола за въвод.
(4) Материализирането на граничните точки на имотите се извършва от изпълнителя на техническите дейности с участието на представител на държавното лесничейство и на собственика чрез маркиране на граничните дървета (точки) с ивици блажна боя съгласно чл. 34 от Правилника за прилагане на Закона за горите.


Чл. 9. (1) Държавните лесничейства след въвеждане на собствениците във владение представят в регионалните управления на горите протоколи-описи за възстановените земи по чл. 10, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по отдели, подотдели, землища и общини. Протоколите-описи се окомплектоват с копия от лесоустройствените карти за териториите, подлежащи на отписване от баланса на държавния горски фонд, и копие от картата за възстановените земеделски земи в подходящ мащаб.
(2) Регионалните управления на горите представят в Националното управление по горите протоколите-описи по държавни лесничейства, землища и общини за отписване на възстановените земи от баланса на държавния горски фонд. Протоколите-описи се окомплектоват с копия от лесоустройствените карти за териториите, подлежащи на отписване от баланса на държавния горски фонд, и копие от картата за възстановените земеделски земи в подходящ мащаб.
(3) Въз основа на получените документи по ал. 2 със заповед на началника на Националното управление по горите залесените и самозалесили се земеделски земи, включени в държавния горски фонд и възстановени по реда на чл. 10, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, се отписват от баланса на държавния горски фонд, като запазват принадлежността си към горския фонд на страната.
(4) Въз основа на получените документи по ал. 2 министърът на земеделието, горите и аграрната реформа издава заповед за изключване от горския фонд на незалесените земеделски земи, собствеността върху които е възстановена по реда на чл. 10, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


Чл. 10. Копие от влязла в сила заповед по чл. 10, ал. 3 и 4 се изпраща на регионалното управление на горите и държавното лесничейство за отразяване в кадастъра.


Чл. 11. Залесени и самозалесили се земеделски земи по чл. 2, т. 1, собственост на държавата въз основа на влязло в сила решение на поземлената комисия, се включват в държавния горски фонд със заповед на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Залесените и самозалесили се земеделски земи от поземления фонд по чл. 2, т. 1, останали след възстановяване правото на собственост, се стопанисват съгласно чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
(2) Общината се въвежда във владение на земите по ал. 1 при условията и по реда на чл. 32 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
(3) Годишното ползване на дървесина от залесените и самозалесили се земеделски земи по ал. 1 се одобрява от регионалното управление на горите по реда на глава четвърта от Правилника за прилагане на Закона за горите въз основа на изготвено план-извлечение съгласно предвижданията на устройствения проект, план или програма и приложени удостоверение за правата на общината по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и скица на имота.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за горите и § 2 от преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 139 от 1994 г. за определяне границите между поземления и горския фонд (ДВ, бр. 62 от 1994 г.).


§ 3. Тази наредба отменя Наредба № РД-00-10 от 1995 г. на Министерството на земеделието и хранителната промишленост и Комитета по горите.


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти