Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 14 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА МИТНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА СТОКИ, ВНАСЯНИ И ИЗНАСЯНИ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИЯ ПЕРСОНАЛ

В сила от 28.09.1999 г.
Издадена от министъра на финансите и министъра на външните работи

Обн. ДВ. бр.85 от 28 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.59 от 19 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.67 от 18 Август 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) Тази наредба урежда условията и реда за митническото оформяне на стоки, внасяни или изнасяни от лица, ползващи привилегии съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения, Виенската конвенция за консулските отношения, консулски конвенции или съгласно други международни договори, по които Република България е страна, и освобождаването им от митни сборове, данък върху добавената стойност, акцизи и такси, с изключение на таксите за действително предоставени услуги, когато освобождаването е предвидено в посочените международни договори и се извършва при спазване принципа на реципрочност.
(2) Тази наредба урежда условията и реда за преминаване на дипломатическата поща.

Чл. 2. (1) Разпоредбите на тази наредба се прилагат при внос и износ на стоки за:
1. служебно ползване от следните лица, установени на митническата територия на Република България по силата на международни договори, сключени от Република България:
а) дипломатически представителства;
б) консулства;
в) представителства на международни организации и постоянни чуждестранни делегации към международни организации;
2. лично и частно ползване от следните членове на персонала на лицата по т. 1 и членовете на техните семейства, които са регистрирани в Министерството на външните работи като:
а) дипломатически агенти (ръководители на представителства и членове на дипломатическия персонал);
б) консули (ръководители на консулства и щатни консулски длъжностни лица);
в) персонал на международни организации и на постоянни чуждестранни делегации, приравнен на ръководителите на дипломатическите представителства или на членовете на дипломатическия персонал съгласно съответния международен договор;
г) членове на административно-техническия персонал на дипломатическите представителства;
д) консулски служители;
е) персонал на международни организации и на постоянни чуждестранни делегации, приравнен на административно-техническия персонал на дипломатическите представителства съгласно съответния международен договор.
(2) Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за лицата по ал. 1, т. 2, които са:
1. български граждани;
2. лица с постоянно местопребиваване в Република България;
3. лица с двойно гражданство - българско и чуждестранно;
4. почетни консулски длъжностни лица.
(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и по отношение на консулствата, ръководени от почетни консулски длъжностни лица, само в изрично предвидените в нея случаи, както и когато това е необходимо за изпълнението на ратифициран, обнародван и влязъл в сила двустранен международен договор между Република България и изпращащата държава.

Чл. 3. (1) Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за чуждестранните представителства, установени на митническата територия на Република България за извършване на административна, търговска или културна дейност, като например туристически офиси, културни центрове, транспортни представителства, центрове за проучване на търговски пазари, както и за лицата от техния персонал и членовете на семействата им, когато не са приравнени на лицата по чл. 2, като за тях се прилагат общите разпоредби на митническото законодателство.
(2) Освобождаване от митни сборове, данък върху добавената стойност, акцизи и такси, с изключение на таксите за действително предоставени услуги, се разрешава при внос на стоки от лицата по ал. 1 само в случаите, когато това е предвидено в международни договори, по които Република България е страна и са ратифицирани и обнародвани по съответния ред.


Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) Стоките, внасяни или изнасяни от лицата по чл. 2, ал. 1 съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения, Виенската конвенция за консулските отношения, консулски конвенции, международни конвенции и други международни договори, по които Република България е страна, не подлежат на формалностите, прилагани във връзка с мерките на търговската политика, но подлежат на забраните и ограниченията, посочени в чл. 65, ал. 2 от Закона за митниците.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) Личният багаж на дипломатическите агенти, на персонала на международни организации и на постоянни чуждестранни делегации, приравнен на ръководителите на дипломатическите представителства и на членовете на дипломатическия персонал, както и на членовете на техните семейства, се освобождава от митническа проверка, освен ако има сериозни основания да се предполага, че съдържа предмети, различни от тези за лично и частно ползване или за обзавеждане, или предмети, подлежащи на забраните или ограниченията, посочени в чл. 65, ал. 2 от Закона за митниците. При необходимост от митническа проверка тя се извършва само в присъствието на тези лица или техен упълномощен представител.
(3) Разпоредбата на ал. 2 се прилага и по отношение на личния багаж на ръководители на консулства, щатни консулски длъжностни лица и на членовете на техните семейства, който пътува заедно с тези лица.


Чл. 5. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Стоките, допуснати за внос без заплащане на митни сборове, данък върху добавената стойност, акцизи и такси или без заплащане на митни сборове, не могат да бъдат предмет на заемане, залагане, отдаване под наем или прехвърляне със или без заплащане в полза на трети лица, с изключение на лицата, посочени в чл. 2, ал. 1, за срок до 3 години от датата на приемане на митническата декларация за внос. Тези действия могат да бъдат извършени само след разрешение на митническите органи, издадено въз основа на предварително представено становище на Министерството на външните работи, потвърждаващо или не, че лицата по съответната сделка имат статут на лица по чл. 2, ал. 1.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г., отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
(3) В случай, че стоките, допуснати за внос без заплащане на митни сборове, данък върху добавената стойност, акцизи и такси или без заплащане на митни сборове, бъдат заети, заложени, отдадени под наем или прехвърлени със или без заплащане в полза на трети лица, с изключение на лицата, посочени в чл. 2, ал. 1, преди изтичането на сроковете по ал. 1 или по ал. 2, за тях възниква вносно митническо задължение и задължение за плащане на другите дължими държавни вземания.
(4) Вносните митни сборове се определят съгласно митническите ставки, които действат към датата, на която е издадено разрешението на митническите органи за заемането, залагането, отдаването под наем или прехвърлянето, или към датата, на която тези действия са извършени без разрешението на митническите органи, в зависимост от вида на стоките и въз основа на митническата стойност, установени или признати към тази дата от митническите органи.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.)

Глава втора.
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МИТНИ СБОРОВЕ, ДАНЪЦИ, АКЦИЗИ И ТАКСИ

Раздел I.
Случаи на освобождаване от всички дължими държавни вземания


Чл. 6. (1) Освобождават се от митни сборове, данък върху добавената стойност, акцизи и такси, с изключение на таксите за действително предоставени услуги, стоките, внасяни в разумни количества за служебно ползване от лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1. Освобождаването съгласно тази разпоредба не се прилага по отношение на горивата и стоките, посочени в чл. 7, 9 и 10.
(2) Освобождаването по ал. 1 се разрешава от началника на оформящото вноса митническо учреждение по следния ред:
1. за документи, печатни материали, книги, публикации, всякакъв вид носители на информация със или без запис, флагове, отличителни знаци, печати, гербове и други подобни - след представяне на формуляри 1 и 3 на искането-декларация съгласно приложение № 1, подписани от ръководителя на представителството, организацията или делегацията или от упълномощен техен представител;
2. за стоките, различни от посочените в т. 1 - след представяне в оформящото вноса митническо учреждение на формуляри 1 и 3 от искането-декларация съгласно приложение № 1, подписани от ръководителя на представителството, организацията или делегацията или от определено от него лице, за чийто подпис е представен спесимен в Министерството на външните работи, и съдържащи положително становище на Министерството на външните работи; формуляри 1,2 и 3 от искането предварително се подават в Министерството на външните работи, което след заверка задържа формуляр 2 от искането-декларация и връща формуляри 1 и 3 на лицето; искането-декларация е образец за писмено деклариране съгласно чл. 68, ал. 1 от Закона за митниците и чл. 129, ал. 3, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за митниците и се оформя съгласно изискванията за митнически режим внос, като се отчита съответната специфика.
(3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) При спазване на разпоредбите по ал. 2 се освобождават от митни сборове, данък върху добавената стойност, акцизи и такси, с изключение на таксите за действително предоставени услуги, следните предмети, предназначени изключително за служебно ползване от консулство, ръководено от почетно консулско длъжностно лице: гербове, знамена, отличителни знаци, официални печатни материали, канцеларски мебели и обзавеждане и други подобни предмети, доставяни на консулството от изпращащата държава или по нейно искане.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) Формулярите на искането-декларация се отпечатват на самокопирна хартия, химизирана за тази цел, с тегло най-малко 40 г на кв. м. Хартията трябва да е достатъчно матова, така че данните, попълнени от едната страна, да не пречат на четливостта на данните от другата страна. Дебелината на хартията трябва да е такава, че тя да не се къса и мачка лесно. Формулярите се отпечатват със зелено мастило, като формуляр 1 е оцветен в бяло, формуляр 2 - в жълто и формуляр 3 - в розово. Размерът на клетките е кратен на 1/10 инча по хоризонтал и на 1/6 инча по вертикал. Размерът на подразделенията на клетките е кратен на 1/10 инча по хоризонтала. Формулярите са с размер 297 х 210 мм с максимално отклонение минус 5 мм и плюс 8 мм (отклонението се отнася само за широчината на формулярите, отклонение в размера на клетките не се допуска).


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) Освобождават се от митни сборове, данък върху добавената стойност, акцизи и такси, с изключение на таксите за действително предоставени услуги, хранителни продукти, безалкохолни напитки, пиво, вина, спиртни напитки и тютюневи изделия, внасяни от лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1 в разумни количества и предназначени за официални приеми, давани по повод на национален празник или при официални посещения на ниво държавен глава, правителствен ръководител, председател на парламент или министър на външните работи.
(2) Освобождаването по ал. 1 се разрешава при спазване на реда по чл. 6, ал. 2, т. 2.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) Освобождават се от митни сборове, данък върху добавената стойност, акцизи и такси, с изключение на таксите за действително предоставени услуги, стоките за лично и частно ползване, внасяни от лицата по чл. 2, ал. 1, т. 2 за първоначалното им обзавеждане при заемане на длъжността. Освобождаването се разрешава и в случаите, когато стоките се внасят като непридружаван багаж до шест месеца от първоначалното пристигане на лицата.
(2) Извън случаите по ал. 1, лицата по чл. 2, ал. 1, т. 2, букви "а", "б" и "в" могат да внасят без заплащане на митни сборове, данък върху добавената стойност, акцизи и такси, с изключение на таксите за действително предоставени услуги, стоки за лично и частно ползване и през периода, в който те заемат длъжността независимо дали е изтекъл срокът по ал. 1.
(3) Освобождаването по ал. 1 и 2 се разрешава при спазване на реда по чл. 6, ал. 2, т. 2.

Раздел II.
Специфични случаи на освобождаване


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) Освобождават се от митни сборове, данък върху добавената стойност, акцизи и такси, с изключение на таксите за действително предоставени услуги, леки автомобили и мотоциклети, включително резервни части за тези превозни средства, когато се внасят от лицата по чл. 2, ал. 1 и при спазване на следните условия:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) максималният брой на леки автомобили и мотоциклети по ал. 1, предназначени за служебно ползване от лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1, не може да надхвърля общо броя на членовете на дипломатическия персонал в съответното дипломатическо представителство, консулство, международна организация или делегация. Броят на превозните средства може да се променя на принципа на реципрочност по преценка на Министерството на външните работи;
2. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) максималният брой на леки автомобили и мотоциклети по ал. 1 за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 2, букви "а", "б" и "в" е, както следва:
а) два броя за лицата, които пребивават в Република България заедно с членове на семейството си;
б) един брой за лицата без семейство;
3. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) максималният брой на леки автомобили и мотоциклети по ал. 1 за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 2, букви "г", "д" и "е" е един брой, независимо от семейното им положение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) В лимита по ал. 1, т. 1 и 2 се включват и леки автомобили и мотоциклети, закупени от лицата по чл. 2, ал. 1, т. 2, букви "а" и "б" на митническата територия на Република България, за които им е бил възстановен данъкът върху добавената стойност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) Освобождаването по ал. 1 се извършва при спазване на реда по чл. 6, ал. 2, т. 2, като искането - декларация съгласно приложение № 1 служи за митнически документ за внос за целите на чл. 9, т. 4 от Наредба № I-181 от 2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица, издадена от министъра на вътрешните работи (ДВ, бр. 116 от 2002 г.).


Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) Освобождават се от митни сборове, данък върху добавената стойност, акцизи и такси, с изключение на таксите за действително предоставени услуги, тютюневи изделия, пиво, вина и спиртни напитки, внасяни от лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1 за представителни цели в рамките на годишни лимити съгласно приложение № 3, определени от Министерството на външните работи и съгласувани с Министерството на финансите.
(2) Освобождаването на стоките по ал. 1 се извършва след представяне в оформящото вноса митническо учреждение на формуляри 1 и 3 от искането по образец съгласно приложение № 2, подписани от ръководителя на представителството, организацията или делегацията или от определено от него лице, за чийто подпис е представен спесимен в Министерството на външните работи и митническата декларация (Единен административен документ - ЕАД). Формуляри 1, 2 и 3 от искането предварително се подават в Министерството на външните работи, което след заверка задържа формуляр 2 и връща формуляри 1 и 3 на лицето.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Вносът на тютюневи изделия, вина, пиво и спиртни напитки, осъществяван от лицата по чл. 2, ал. 1, т. 2, се освобождава от митни сборове съгласно разпоредбите на чл. 692 и 695 от Правилника за прилагане на Закона за митниците, от данък върху добавената стойност съгласно чл. 59, т. 9 от Закона за данък върху добавената стойност и от акциз съгласно чл. 21, ал. 1, т. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове в рамките на количествените норми за безмитен внос, посочени в приложение № 64 към чл. 692 и 695 на правилника.

Раздел III.
Освобождаване от митни сборове при покупки на стоки от специализираните магазини за обслужване на Дипломатическия корпус


Чл. 11. (1) От специализираните магазини за обслужване на Дипломатическия корпус имат право да закупуват стоки само лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1,както и тези по чл. 2, ал. 1, т. 2, букви "а", "б" и "в", като в цената на стоките не се включват митни сборове. Стоките подлежат на облагане с данък върху добавената стойност и акциз.
(2) Лицата, експлоатиращи специализираните магазини за обслужване на Дипломатическия корпус, продават стоки, различни от тютюневи изделия, пиво, вина и спиртни напитки, на:
1. лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1 за служебни нужди - след предоставяне на писмо, подписано от ръководителя на представителството, организацията или делегацията или от определено от него лице, заверено с изходящ номер и печат на представителството, в което са посочени видът и количеството на стоките, както и имената, длъжността и номерът на личната карта на лицето, упълномощено да извърши покупката;
писмото се задържа в специализирания магазин и се прилага към фактурата, издадена за съответната покупка;
2. лицата по чл. 2, ал. 1, т. 2, букви "а", "б" и "в" - в количества, отговарящи на личните и семейните им нужди - само след представяне на лична карта, издадена по съответния ред от Министерството на външните работи.
(3) Лицата, експлоатиращи специализираните магазини за обслужване на Дипломатическия корпус, продават на лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1 тютюневи изделия, пиво, вина и спиртни напитки в рамките на определените по чл. 10 годишни лимити при спазване на следните изисквания:
1. продажбите в рамките на определените лимити за тези стоки се извършват само след представяне от лицето, упълномощено да извърши покупката, на лична карта, издадена от Министерството на външните работи по съответния ред, и на формуляри 1 и 3 от искането съгласно приложение № 2, подписани от ръководителя на представителството, организацията или делегацията или от определено от него лице, за чийто подпис е представен спесимен в Министерството на външните работи, заверено с изходящ номер и печат на съответното представителство, като в тях изрично се посочват видът и количеството на стоките, както и имената, длъжността и номерът на личната карта на лицето, което е упълномощено да извърши покупката;
2. формуляр 1 от искането по т. 1 се задържа в специализирания магазин и служи като основание на лицата, експлоатиращи обектите, за продажба на тези стоки и за приключване на режим митническо складиране; формуляр 3 остава в лицето, подало искането; при липса на надлежно заверено искане по т. 1 за стоките се дължат митни сборове от лицата, експлоатиращи специализираните магазини за обслужване на Дипломатическия корпус.
(4) Продажбите на стоки от специализираните магазини за обслужване на Дипломатическия корпус се документират с издаване на фактура, в която задължително се вписва номерът на личната карта на лицето, получател на стоката, а в случаите по ал. 3 - и номерът на съответното искане съгласно приложение № 2.
(5) Специализираните магазини за обслужване на Дипломатическия корпус изпращат на всеки три месеца в Министерството на външните работи справка за извършените продажби на стоките по чл. 11, ал. 3, която съдържа наименованията на съответните представителства, номерата на представените искания съгласно приложение № 2, видовете стоки, закупени от всяко представителство, и тяхното количество. Количеството на тютюневите изделия се посочва в брой късове за цигари, пури и пурети или в грамове за тютюна за пушене, а количеството за пиво, вина и спиртни напитки - в литри.


Чл. 12. (1) Общото количество на тютюневите изделия, пиво, вина и спиртни напитки, внесени съгласно чл. 10 и закупени съгласно чл. 11, ал. 3, не може да надхвърля лимита, определен от Министерството на външните работи за тези стоки за съответното лице по чл. 2, ал. 1, т. 1.
(2) В случай, че лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1 надхвърлят лимитите по чл. 10, определени от Министерството на външните работи за тютюневи изделия, пиво, вина и спиртни напитки, през следващата календарна година ползват правото на лимити, намалени с размера на надхвърлените за предишната година количества.


Чл. 13. Разпоредбите на тази глава относно реда за митническото оформяне и реда за освобождаването от митни сборове, данък върху добавената стойност, акцизи и такси, с изключение на таксите за действително предоставени услуги, на стоки, внасяни от лицата по чл. 2, ал. 1, се прилагат както по отношение на стоки, внасяни директно от чужбина, така и по отношение на стоки, които вече са били оформени под друг митнически режим.

Глава трета.
ВНОС И ИЗНОС НА ДИПЛОМАТИЧЕСКА ПОЩА


Чл. 14. (1) Под дипломатическа поща се разбира всяка кореспонденция, изпращана или получавана от дипломатическите представителства или консулства във връзка с тяхната официална дейност и оформяна по реда на Виенската конвенция за дипломатическите отношения и Виенската конвенция за консулските отношения.
(2) Дипломатическата поща може да бъде изпращана като куриерска, карго поща или по командира на граждански самолет.
(3) Количеството и видът на дипломатическата поща могат да бъдат ограничавани на основата на взаимност.


Чл. 15. (1) Дипломатическата куриерска поща се придружава от дипломатически куриер. Дипломатическият куриер е длъжен да притежава дипломатически паспорт, издаден от Министерството на външните работи на съответната страна, и куриерски лист, в който са посочени неговите правомощия и статут, номерата и броят на пратките, които придружава, и адресът, на който пощата следва да се достави.
(2) Куриерският лист се представя на митническите органи за пропускане на дипломатическата поща. Куриерският лист се счита за редовен, ако е подписан и подпечатан с гербов печат на изпращача.


Чл. 16. Дипломатическата поща може да се поверява и на командира на граждански самолет. На командира на самолета се дава официален документ, в който се посочват неговите правомощия, маркировките и броят на пратките, които придружава, както и адресът, на който пощата следва да се достави. Командирът на гражданския самолет, пренасящ дипломатическа поща, не се счита за дипломатически куриер. Дипломатическата поща се предава или приема непосредствено и безпрепятствено от командира на самолета на дипломатически сътрудник на представителството по ред, определен от компетентните органи.


Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) Дипломатическата поща може да се изпраща като пощенска, железопътна, самолетна или друга пратка, без да се придружава от дипломатически куриер или да се придружава от транзитно преминаващ през Република България куриер. Дипломатическата поща се пропуска от митническите органи без задържане, след представяне на писмено съобщение, заверено с подпис и печат. Писменото съобщение се заверява от Министерството на външните работи и замества искането - декларация по чл. 6, ал. 2.
(2) При транзитно преминаване на дипломатическа поща не се изисква заверка на куриерския лист от Министерството на външните работи на Република България или от дипломатическото (консулското) представителство на Република България в чужбина.


Чл. 18. (1) Дипломатическата поща не подлежи на задържане и митническа проверка. Всички пакети, от които се състои дипломатическата поща, трябва да носят видими външни знаци, посочващи техния характер (етикети с надпис "дипломатическа поща", номера на пратките, съответстващи на номерата в куриерския лист, адреса, както и восъчни печати или оловни пломби), и да съдържат само дипломатически документи и предмети, предназначени за официално ползване.
(2) Ако условията по ал. 1 са изпълнени, митническото учреждение разрешава освобождаването на дипломатическата поща както при внос, така и при износ с предимство и без физическа проверка.
(3) Митническите органи могат да изискват митническа проверка в случаите, когато има сериозни основания да се предполага, че дипломатическата поща съдържа нещо друго освен посочените в ал. 1 документи и предмети. Те могат да поискат дипломатическата поща да бъде отворена в тяхно присъствие от упълномощен представител на изпращащата държава. Ако органите на изпращащата държава откажат да изпълнят това искане, пощата се връща без да се отваря в мястото на изпращането.


Чл. 19. Дипломатическата поща се допуска за внос или износ без заплащане на митни сборове, данъци, акцизи и такси, с изключение на таксите за действително предоставени услуги, при условие, че са спазени изискванията на тази наредба.


Чл. 20. Ако се установи, че не са спазени изисквания на тази наредба, дипломатическата поща се третира като обикновена поща и се пропуска за внос или износ по общия ред за освобождаване на пощенски пратки. В такива случаи по желание на дипломатическия куриер или съответното представителство на изпращащата държава дипломатическата поща може да остане под митнически контрол до определяне на начина за митническото й оформяне.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) По смисъла на наредбата "консулства" са консулствата, ръководени от щатни консулски длъжностни лица.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 27 и 36 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения, чл. 35, 50 и 62 от Виенската конвенция за консулските отношения и § 15, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за митниците (ДВ, бр. 15 от 1998 г.).


§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) Тази наредба отменя Наредбата за митническо оформяне на багажи и пратки, внасяни и изнасяни от чуждестранните представителства и техните сътрудници, издадена от министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 71 от 1970 г.; изм. и доп., бр. 58 от 1971 г., бр. 69 от 1978 г.).


§ 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) Временният внос на стоки, допуснат до влизане в сила на Закона за митниците и правилника за неговото прилагане, където титуляр са лицата по чл. 2, ал. 1, се приключва, както следва:
1. автомобилните превозни средства се преоформят най-късно до три месеца от датата на влизане в сила на тази наредба в съответствие със Закона за митниците и правилника за неговото прилагане и при спазване разпоредбите на тази наредба;
2. стоките, различни от посочените в т. 1, се преоформят служебно на режим внос с освобождаване от вносни митни сборове, данъци, акцизи и такси, като за начална дата, от която започва да тече срокът по чл. 5, ал. 1, се определя датата на учредяване на временния внос.


§ 5. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) (1) Възстановяват се данъкът върху добавената стойност и акцизът, заплатен от лицата по чл. 2, ал. 1 при вноса на стоки, който би бил освободен от данък върху добавената стойност и акциз съгласно условията на тази наредба, но е осъществен след 1 януари 1999 г. до влизането на наредбата в сила.
(2) Данъкът върху добавената стойност и акцизът по ал. 1 се възстановяват въз основа на искане на ръководителя на дипломатическото представителство, консулство или представителство на международна организация, подадено в срок един месец от влизането на наредбата в сила.
(3) Исканията по ал. 2 се подават в Министерството на външните работи, като към тях се прилага опис на стоките и митническите декларации за внос.
(4) Министерството на външните работи установява наличието на обстоятелствата по постъпилото искане за освобождаване вноса от данък върху добавената стойност и акциз съгласно наредбата и изпраща постъпилите основателни искания със становище до данъчната служба, на чиято територия се намира съответното дипломатическо представителство, консулство или представителство на международна организация.
(5) Данъчната служба извършва проверка на постъпилите документи и възстановява платените данък върху добавената стойност и акциз по сметката на съответното дипломатическо представителство, консулство или представителство на международна организация в 14-дневен срок от постъпването в данъчната служба на документите по ал. 4.


§ 6. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 1999 Г. ЗА МИТНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА СТОКИ, ВНАСЯНИ И ИЗНАСЯНИ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИЯ ПЕРСОНАЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 14.06.2005 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 1999 Г. ЗА МИТНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА СТОКИ, ВНАСЯНИ И ИЗНАСЯНИ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕХНИЯ ПЕРСОНАЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2005 Г.)

§ 14. Измененията и допълненията в Наредбата влизат в сила от деня на обнародването им в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2000 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И АКЦИЗ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИЯ ПЕРСОНАЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2006 Г.)

§ 10. Тази наредба влиза в сила от 1.VII.2006 г.


Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.)


ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
 
ЗА ВНОС НА СТОКИ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА ИЛИ
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕХНИЯ
ПЕРСОНАЛ
 
Ф 1. Получател (наименование/име и адрес) А. Митническо учреждение
О    
Р    
М    
У    
Л    
Я  
Р    
  2. Изпращач (наименование/име и адрес)  
З    
А    
     
О    
Ф    
О   Дата: Печат:
Р  
М 3. Описание на стоката
Я Моля да бъде разрешен внос без заплащане на митни сборове, данък върху добавената стойност,
Щ акцизи и такси, с изключение на таксите за действително предоставени услуги на следните стоки:
О  
Т Брой, вид, Търговско описание на Количество Стойност
О   маркировка и стоката(1) /кг., брой, в лева
    номера на   литър и т.н./  
В   колетите      
Н 1 2 3 5 6
О          
С          
А          
           
М          
И          
Т          
Н.          
           
У          
Ч          
Р          
Е          
Ж          
Д          
Е          
Н          
И          
Е          
1          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
4. Приложения към Искането-декларация
 
 
 
     
Вярното се задрасква с кръстче x  
     
 
5. Задължения на получателя
 
Декларирам, че посочените стоки ще бъдат използвани за:
 
0 - служебно ползване 0 - мое лично и частно ползване
0 - лично и частно ползване на г-н/г-жа: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ранг и длъжност __________________________________________ № на лична карта: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
дата на пристигане в Република България: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Задължавам се:

1) Да спазвам ограниченията за разпореждане като заемане, залагане, отдаване под наем

или прехвърляне със или без заплащане на стоките, допуснати без митни сборове, ДДС

и акциз

 

2) Да представя автомобила(ите) и/или мотоциклета (ите), предмет на настоящото искане

в _______________________________________, в случай на:

/митническо учреждение/

 
- прекратяване на функциите, даващи ми право на дипломатически привилегии
- продажба на стоките на лице без дипломатически привилегии

3) При окончателен износ от Република България на автомобила и/или мотоциклета, да върна моя формуляр

от настоящото искане в __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/митническо учреждение/

 
Дата: Подпис на получателя:
6. Заверка на представителството, консулството или представителството на международна

организация

 
Подписаният: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ръководител на дипломатическо представителство, консулство или представителство на

международна организация/
 
 
Дата: Подпис: Печат на представителството:
     
Вярното се задрасква с кръстче x  
     
 
Б. Становище на управление "Държавен протокол" на МВнР(2)
 
 
0 - положително 0 - отрицателно
 
Име и длъжност на лицето, издало становището: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Дата: Подпис: Печат:

(1) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) При внос на автомобили и/или мотоциклети се вписва модел, марка, вид, цвят, № на шаси (№ на рама на мотоциклети), № на двигател, мощност, брой на местата (само за автомобили).

(2) В случаите на чл. 6, ал. 2, т. 1 не се изисква становище на "Държавен протокол" на МВнР

J. Контрол от получаващото митническо учреждение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изисквания за формулярите по Приложение № 1, чл. 6, ал. 2

I. Искането - декларация трябва да бъде оформено съгласно образеца в това приложение
II. Предназначенията на формулярите на искането - декларация са:
1. Формуляр 1 - формуляр за оформящото вноса митническо учреждение;
2. Формуляр 2 - формуляр за "Държавен протокол" на МВнР;
3. Формуляр 3 - формуляр за лицето, подало искането - декларация.
III. В случаите на чл. 6, ал. 2, т. 1 се изисква попълването на формуляри 1 и 3 и не се изисква становище от "Държавен протокол" на МВнР. Във всички останали случаи се изисква попълването на формуляри 1, 2 и 3 и се изисква становище от "Държавен протокол" на МВнР.
IV. Формулярите се попълват на български език. Ако формулярът е попълнен на ръка, той трябва да бъде попълнен с мастило и с печатни букви.
V. Всички данни, посочени във формуляра, трябва да бъдат максимално четливи и ясни. Данните, определящи стойност и количество, се изписват с цели числа, когато тези данни са под "0,5" се попълва "1". Данните за стойностите в искането - декларация се попълват в щатски долари.
VI. Деклараторът попълва само цифровите клетки. Клетките с идентификатор главна буква са за административни цели.
VII. След последния запис в кл. 3 се поставя хоризонтална линия и в колона 5 - "Стойност в лева" се попълва общата стойност на стоките в лева, а неизползваното пространство се задрасква по начин, изключващ всякакво дописване.


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.)


ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
 
ЗА ВНОС НА СТОКИ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА ИЛИ
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕХНИЯ
ПЕРСОНАЛ
 
Ф 1. Получател (наименование/име и адрес) А. Митническо учреждение
О    
Р    
М    
У    
Л    
Я  
Р    
  2. Изпращач (наименование/име и адрес)  
З    
А    
     
   
Ъ    
Р   Дата: Печат:
Ж  
А 3. Описание на стоката
В Моля да бъде разрешен внос без заплащане на митни сборове, данък върху добавената стойност,
Е акцизи и такси, с изключение на таксите за действително предоставени услуги на следните стоки:
Н  
  Брой, вид, Търговско описание на Количество Стойност
П   маркировка и стоката(1) /кг., брой, в лева
Р   номера на   литър и т.н./  
О   колетите      
Т 1 2 3 5 6
О          
К          
О          
Л"          
           
Н          
А          
           
М          
В          
н          
Р          
2          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
4. Приложения към Искането-декларация
 
 
 
     
Вярното се задрасква с кръстче x  
     
 
5. Задължения на получателя
 
Декларирам, че посочените стоки ще бъдат използвани за:
 
0 - служебно ползване 0 - мое лично и частно ползване
0 - лично и частно ползване на г-н/г-жа: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ранг и длъжност __________________________________________ № на лична карта: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
дата на пристигане в Република България: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Задължавам се:

1) Да спазвам ограниченията за разпореждане като заемане, залагане, отдаване под наем

или прехвърляне със или без заплащане на стоките, допуснати без митни сборове, ДДС

и акциз

 

2) Да представя автомобила(ите) и/или мотоциклета (ите), предмет на настоящото искане

в _______________________________________, в случай на:

/митническо учреждение/

 
- прекратяване на функциите, даващи ми право на дипломатически привилегии
- продажба на стоките на лице без дипломатически привилегии

3) При окончателен износ от Република България на автомобила и/или мотоциклета, да върна моя формуляр

от настоящото искане в __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/митническо учреждение/

 
Дата: Подпис на получателя:
6. Заверка на представителството, консулството или представителството на международна

организация

 
Подписаният: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ръководител на дипломатическо представителство, консулство или представителство на

международна организация/
 
 
Дата: Подпис: Печат на представителството:
     
Вярното се задрасква с кръстче x  
     
 
Б. Становище на управление "Държавен протокол" на МВнР(2)
 
 
0 - положително 0 - отрицателно
 
Име и длъжност на лицето, издало становището: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Дата: Подпис: Печат:

(1) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) При внос на автомобили и/или мотоциклети се вписва модел, марка, вид, цвят, № на шаси (№ на рама на мотоциклети), № на двигател, мощност, брой на местата (само за автомобили).

(2) В случаите на чл. 6, ал. 2, т. 1 не се изисква становище на "Държавен протокол" на МВнР

J. Контрол от получаващото митническо учреждение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изисквания за формулярите по Приложение № 1, чл. 6, ал. 2

I. Искането - декларация трябва да бъде оформено съгласно образеца в това приложение
II. Предназначенията на формулярите на искането - декларация са:
1. Формуляр 1 - формуляр за оформящото вноса митническо учреждение;
2. Формуляр 2 - формуляр за "Държавен протокол" на МВнР;
3. Формуляр 3 - формуляр за лицето, подало искането - декларация.
III. В случаите на чл. 6, ал. 2, т. 1 се изисква попълването на формуляри 1 и 3 и не се изисква становище от "Държавен протокол" на МВнР. Във всички останали случаи се изисква попълването на формуляри 1, 2 и 3 и се изисква становище от "Държавен протокол" на МВнР.
IV. Формулярите се попълват на български език. Ако формулярът е попълнен на ръка, той трябва да бъде попълнен с мастило и с печатни букви.
V. Всички данни, посочени във формуляра, трябва да бъдат максимално четливи и ясни. Данните, определящи стойност и количество, се изписват с цели числа, когато тези данни са под "0,5" се попълва "1". Данните за стойностите в искането - декларация се попълват в щатски долари.
VI. Деклараторът попълва само цифровите клетки. Клетките с идентификатор главна буква са за административни цели.
VII. След последния запис в кл. 3 се поставя хоризонтална линия и в колона 5 - "Стойност в лева" се попълва общата стойност на стоките в лева, а неизползваното пространство се задрасква по начин, изключващ всякакво дописване.


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.)


ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
 
ЗА ВНОС НА СТОКИ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА ИЛИ
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕХНИЯ
ПЕРСОНАЛ
 
Ф 1. Получател (наименование/име и адрес) А. Митническо учреждение
О    
Р    
М    
У    
Л    
Я  
Р    
  2. Изпращач (наименование/име и адрес)  
З    
А    
     
Л    
И    
Ц   Дата: Печат:
Е  
Т 3. Описание на стоката
О, Моля да бъде разрешен внос без заплащане на митни сборове, данък върху добавената стойност,
  акцизи и такси, с изключение на таксите за действително предоставени услуги на следните стоки:
П  
О Брой, вид, Търговско описание на Количество Стойност
Д   маркировка и стоката(1) /кг., брой, в лева
А   номера на   литър и т.н./  
Л   колетите      
О 1 2 3 5 6
           
И          
С          
К          
А          
Н          
Е          
Т          
О          
-          
Д          
Е          
К          
Л          
А          
Р          
А          
Ц          
И          
Я          
3          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
4. Приложения към Искането-декларация
 
 
 
     
Вярното се задрасква с кръстче x  
     
 
5. Задължения на получателя
 
Декларирам, че посочените стоки ще бъдат използвани за:
 
0 - служебно ползване 0 - мое лично и частно ползване
0 - лично и частно ползване на г-н/г-жа: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ранг и длъжност __________________________________________ № на лична карта: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
дата на пристигане в Република България: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Задължавам се:

1) Да спазвам ограниченията за разпореждане като заемане, залагане, отдаване под наем

или прехвърляне със или без заплащане на стоките, допуснати без митни сборове, ДДС

и акциз

 

2) Да представя автомобила(ите) и/или мотоциклета (ите), предмет на настоящото искане

в _______________________________________, в случай на:

/митническо учреждение/

 
- прекратяване на функциите, даващи ми право на дипломатически привилегии
- продажба на стоките на лице без дипломатически привилегии

3) При окончателен износ от Република България на автомобила и/или мотоциклета, да върна моя формуляр

от настоящото искане в __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/митническо учреждение/

 
Дата: Подпис на получателя:
6. Заверка на представителството, консулството или представителството на международна

организация

 
Подписаният: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ръководител на дипломатическо представителство, консулство или представителство на

международна организация/
 
 
Дата: Подпис: Печат на представителството:
     
Вярното се задрасква с кръстче x  
     
 
Б. Становище на управление "Държавен протокол" на МВнР(2)
 
 
0 - положително 0 - отрицателно
 
Име и длъжност на лицето, издало становището: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Дата: Подпис: Печат:

(1) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.) При внос на автомобили и/или мотоциклети се вписва модел, марка, вид, цвят, № на шаси (№ на рама на мотоциклети), № на двигател, мощност, брой на местата (само за автомобили).

(2) В случаите на чл. 6, ал. 2, т. 1 не се изисква становище на "Държавен протокол" на МВнР

J. Контрол от получаващото митническо учреждение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изисквания за формулярите по Приложение № 1, чл. 6, ал. 2

I. Искането - декларация трябва да бъде оформено съгласно образеца в това приложение
II. Предназначенията на формулярите на искането - декларация са:
1. Формуляр 1 - формуляр за оформящото вноса митническо учреждение;
2. Формуляр 2 - формуляр за "Държавен протокол" на МВнР;
3. Формуляр 3 - формуляр за лицето, подало искането - декларация.
III. В случаите на чл. 6, ал. 2, т. 1 се изисква попълването на формуляри 1 и 3 и не се изисква становище от "Държавен протокол" на МВнР. Във всички останали случаи се изисква попълването на формуляри 1, 2 и 3 и се изисква становище от "Държавен протокол" на МВнР.
IV. Формулярите се попълват на български език. Ако формулярът е попълнен на ръка, той трябва да бъде попълнен с мастило и с печатни букви.
V. Всички данни, посочени във формуляра, трябва да бъдат максимално четливи и ясни. Данните, определящи стойност и количество, се изписват с цели числа, когато тези данни са под "0,5" се попълва "1". Данните за стойностите в искането - декларация се попълват в щатски долари.
VI. Деклараторът попълва само цифровите клетки. Клетките с идентификатор главна буква са за административни цели.
VII. След последния запис в кл. 3 се поставя хоризонтална линия и в колона 5 - "Стойност в лева" се попълва общата стойност на стоките в лева, а неизползваното пространство се задрасква по начин, изключващ всякакво дописване.


Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 3, т 1


Ф Ф А.    
О О Изх. №
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Р Р   /на дипломатическо представителство, консулство  
М М   или представителство на международни организации/  
У У Дата:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Л Л      
Я Я      
Р Р     ИСКАНЕ
         
П П     ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ВНОС ИЛИ ПОКУПКА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ МАГАЗИНИ ЗА
Р Р     ОБСЛУЖВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ КОРПУС НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, ПИВО, ВИНА И
И И     СПИРТНИ НАПИТКИ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА ИЛИ
        ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
П В   От:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
О Н     /ръководител на дипломатическо представителство, консулство или
К О     представителство на международна организация/
У С     Моля да бъде разрешен:      
П       Вярното се задрасква с кръстче   X  
К З   0 - внос без заплащане на или 0 - покупка от специализираните магазини
А А   митни сборове за обслужване на Дипломатическия
        корпус на следните стоки:
З О   Търговско описание на стоката Количество(1)
А Ф       /брой, късове, грам, литър/
С О   1 2 3
П Р        
Е М        
Ц Я        
И Щ        
А О        
Л Т        
И О        
З.          
  М        
М У        
А          
Г          
А          
З          
И          
Н          
           
1 1        
           
           
           
           
           
           
           
           
     
     
Вярното се задрасква с кръстче X  
Б. Заверка на представителството, консулството или представителството на
международна организация
Подписаният:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
/ръководител на дипломатическо представителство, консулство или
представителство на международна организация/
 
Декларирам, че посочените стоки ще бъдат използвани за служебно ползване.
 
Упълномощавам г-н/г-жа:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ранг и длъжност _________________________________ № на личната карта ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
0 - да ме представлява пред митническите органи при оформяне вноса на стоките
или
0 - да закупи описаните по-горе стоки от_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/специализирания магазин за обслужване

на Дипломатическия корпус/

Дата: Подпис: Печат на представителството:
     
Вярното се задрасква с кръстче X  
В. Становище на управление "Държавен протокол" на МВнР(2)
0 - положително 0 - отрицателно
Име и длъжност на лицето, издало становището:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Дата: Подпис: Печат на представителството:

(1) Количеството на тютюневите изделия се посочва в брой късове за цигари, пури и пурети или в грамове за тютюн за пушене; количеството за пиво, вина и спиртни напитки се посочва в литри.
(2) При покупка на стоките от специализираните магазини за обслужване на Дипломатическия корпус не се изисква становището на управление "Държавен протокол" на МВнРФ А.    
О Изх. №
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Р   /на дипломатическо представителство, консулство  
М   или представителство на международни организации/  
У Дата:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Л      
Я      
Р     ИСКАНЕ
       
З     ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ВНОС ИЛИ ПОКУПКА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ МАГАЗИНИ ЗА
А     ОБСЛУЖВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ КОРПУС НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, ПИВО, ВИНА И
      СПИРТНИ НАПИТКИ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА ИЛИ
    ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Ъ   От:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Р     /ръководител на дипломатическо представителство, консулство или
Ж     представителство на международна организация/
А     Моля да бъде разрешен:      
В     Вярното се задрасква с кръстче   X  
Е   0 - внос без заплащане на или 0 - покупка от специализираните магазини
Н   митни сборове за обслужване на Дипломатическия
      корпус на следните стоки:
П   Търговско описание на стоката Количество(1)
Р       /брой, късове, грам, литър/
О   1 2 3
Т        
О        
К        
О        
Л"        
         
Н        
А        
         
М        
Вн        
Р        
Р        
         
2        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
Вярното се задрасква с кръстче X  
Б. Заверка на представителството, консулството или представителството на
международна организация
Подписаният:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
/ръководител на дипломатическо представителство, консулство или
представителство на международна организация/
 
Декларирам, че посочените стоки ще бъдат използвани за служебно ползване.
 
Упълномощавам г-н/г-жа:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ранг и длъжност _________________________________ № на личната карта ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
0 - да ме представлява пред митническите органи при оформяне вноса на стоките
или
0 - да закупи описаните по-горе стоки от_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/специализирания магазин за обслужване

на Дипломатическия корпус/

Дата: Подпис: Печат на представителството:
     
Вярното се задрасква с кръстче X  
В. Становище на управление "Държавен протокол" на МВнР(2)
0 - положително 0 - отрицателно
Име и длъжност на лицето, издало становището:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Дата: Подпис: Печат на представителството:

(1) Количеството на тютюневите изделия се посочва в брой късове за цигари, пури и пурети или в грамове за тютюн за пушене; количеството за пиво, вина и спиртни напитки се посочва в литри.
(2) При покупка на стоките от специализираните магазини за обслужване на Дипломатическия корпус не се изисква становището на управление "Държавен протокол" на МВнРФ А.    
О Изх. №
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Р   /на дипломатическо представителство, консулство  
М   или представителство на международни организации/  
У Дата:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Л      
Я      
Р     ИСКАНЕ
       
З     ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ВНОС ИЛИ ПОКУПКА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ МАГАЗИНИ ЗА
А     ОБСЛУЖВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ КОРПУС НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, ПИВО, ВИНА И
      СПИРТНИ НАПИТКИ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА ИЛИ
Л     ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
И   От:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ц     /ръководител на дипломатическо представителство, консулство или
Е     представителство на международна организация/
Т     Моля да бъде разрешен:      
О,     Вярното се задрасква с кръстче   X  
    0 - внос без заплащане на или 0 - покупка от специализираните магазини
П   митни сборове за обслужване на Дипломатическия
О     корпус на следните стоки:
Д   Търговско описание на стоката Количество(1)
А       /брой, късове, грам, литър/
Л   1 2 3
О        
         
И        
С        
К        
А        
Н        
Е        
Т        
О        
         
         
         
         
3        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
Вярното се задрасква с кръстче X  
Б. Заверка на представителството, консулството или представителството на
международна организация
Подписаният:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
/ръководител на дипломатическо представителство, консулство или
представителство на международна организация/
 
Декларирам, че посочените стоки ще бъдат използвани за служебно ползване.
 
Упълномощавам г-н/г-жа:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ранг и длъжност _________________________________ № на личната карта ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
0 - да ме представлява пред митническите органи при оформяне вноса на стоките
или
0 - да закупи описаните по-горе стоки от_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/специализирания магазин за обслужване

на Дипломатическия корпус/

Дата: Подпис: Печат на представителството:
     
Вярното се задрасква с кръстче X  
В. Становище на управление "Държавен протокол" на МВнР(2)
0 - положително 0 - отрицателно
Име и длъжност на лицето, издало становището:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Дата: Подпис: Печат на представителството:

(1) Количеството на тютюневите изделия се посочва в брой късове за цигари, пури и пурети или в грамове за тютюн за пушене; количеството за пиво, вина и спиртни напитки се посочва в литри.
(2) При покупка на стоките от специализираните магазини за обслужване на Дипломатическия корпус не се изисква становището на управление "Държавен протокол" на МВнР


Приложение № 3 към чл. 10, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 59 от 2005 г., в сила от 19.07.2005 г.)

ГОДИШНИ ЛИМИТИ ЗА ВНОС НА:

I. Алкохолни напитки с обем на алкохолно съдържание над 22 % с вместимост 0,75 л:
1. Ръководител на дипломатическо представителство, консулство или международна организация - 150 броя.
2. Дипломатически служител - 120 броя.
3. Административно-технически служител - 60 броя.
Забележка: В случая се приема следната база за изчисление: "брой бутилки с вместимост 0,75 литра и алкохолен градус 43 %". При отклонение от тези параметри, внасяните количества се преизчисляват, като съдържанието в литри се умножава по алкохолния градус и се дели на 0,75 литра по 43 %.

II. Алкохолни напитки с обем на алкохолно съдържание, по-ниско от 22 % с вместимост 0,75 л:
1. Ръководител на дипломатическо представителство, консулство или международна организация - 300 броя.
2. Дипломатически служител - 200 броя.
3. Административно-технически служител - 100 броя.

III. Тютюневи изделия:
А. Цигари:
1. Ръководител на дипломатическо представителство, консулство или международна организация - 15 000 къса.
2. Дипломатически служител - 10 000 къса.
3. Административно-технически служител - 5000 къса.
Б. Пури:
1. Ръководител на дипломатическо представителство, консулство или международна организация - 150 броя.
2. Дипломатически служител - 120 броя.
3. Административно-технически служител - 100 броя.
В. Пурети:
1. Ръководител на дипломатическо представителство, консулство или международна организация - 200 броя.
2. Дипломатически служител - 150 броя.
3. Административно-технически служител - 120 броя.
Г. Тютюн за лула:
1. Ръководител на дипломатическо представителство, консулство или международна организация - 1500 грама.
2. Дипломатически служител - 1200 грама.
3. Административно-технически служител - 1000 грама.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти