Logo Петък, 23 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕГИСТЪРА НА ДРУЖЕСТВАТА, НА КОИТО Е ИЗДАДЕНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Приета с ПМС № 193 от 22.10.1999 г.

Обн. ДВ. бр.94 от 29 Октомври 1999г.


Чл. 1. С наредбата се уреждат редът за воденето и съдържанието на регистъра на дружествата, на които е издадена лицензия за доброволно здравно осигуряване.

Чл. 2. (1) Регистърът за дружествата, на които е издадена лицензия за доброволно здравно осигуряване, се води от управление "Специализиран здравноосигурителен надзор" на Министерството на здравеопазването.
(2) Регистърът се води за акционерните дружества с предмет на дейност доброволно здравно осигуряване, получили лицензия от Държавната агенция за осигурителен надзор.


Чл. 3. (1) Регистърът се води по образец съгласно приложение № 1 и съдържа следните графи:
1. номер и партида на вписването;
2. номер и дата на лицензията;
3. фирма, седалище и адрес на управление на осигурителното дружество;
4. съдебно решение по фирмено дело № ......../..............г., № .........., том............., стр. ..............;
5. идентификационен номер от Националния данъчен регистър и ЕИК по БУЛСТАТ;
6. органи на управление, състав и членове (име, ЕГН, адрес) и на кои от тях е възложено управлението и представителството на дружеството;
7. номер и дата на удостоверението от Българската народна банка за внесен капитал;
8. капитал, разпределение на капитала (брой и номинална стойност на акциите), апортна вноска-вид, стойност и всяко друго изменение на капитала;
9. пакетът от дейности по чл. 92, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване;
10. преобразуване (вливане, сливане, разделяне), прекратяване, обявяване в несъстоятелност, съдебно решение по фирмено дело № ........../...............г.;
11. образуване и прекратяване на клонове, наименование, седалище и адрес на управление, съдебно решение по фирмено дело № ........./...............г.;
12. номер и дата на решението за отнемане на лицензията;
13. забележки по вписаните обстоятелства.
(2) Регистърът се води в томове, чиито страници се номерират. На корицата на всеки том се отбелязва номерът на тома.
(3) За всяко дружество в регистъра се отделя партида с необходимия брой двойни страници, на които се надписва наименованието му.
(4) Регистърът се води и на електронен носител.


Чл. 4. (1) Вписването в регистъра се извършва от управление "Специализиран здравноосигурителен надзор", което:
1. извършва вписванията в регистъра съгласно чл. 3;
2. изготвя и изпраща обявление и писмо до редакцията на "Държавен вестник" за обнародване на вписването;
3. издава удостоверения за вписваните обстоятелства и дава справки по регистъра;
4. води входящ регистър и азбучен указател и комплектува документацията на съответното дружество.
(2) След всяко вписване се поставят дата и подпис.
(3) В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят със забележка.


Чл. 5. (1) Държавната агенция за осигурителен надзор изпраща в управление "Специализиран здравноосигурителен надзор" оригиналната документация на съответното дружество заедно с издадената лицензия, съответно решението за отказ или за отнемане на лицензия, в 7-дневен срок от вземане на решението си.
(2) В 7-дневен срок от получаването на документацията по ал. 1 управление "Специализиран здравноосигурителен надзор" извършва вписването на дружеството за доброволно здравно осигуряване и връчва лицензията и издаденото удостоверение за вписване по образец съгласно приложение № 2.
(3) В 7-дневен срок от получаването на решението за отказ или за отнемане на лицензия управление "Специализиран здравноосигурителен надзор" съобщава на заинтересуваните лица за взетото решение.


Чл. 6. Управителният орган на дружеството, вписано в регистъра, е длъжен в 7-дневен срок от настъпването на промяна в обстоятелство, вписано в регистъра, да уведоми Министерството на здравеопазването, като приложи съответния документ, удостоверяващ промяната.


Чл. 7. (1) Управление "Специализиран здравноосигурителен надзор" води входящ регистър, в който се завеждат всички постъпващи документи по чл. 5, ал. 1.
(2) За вписаните в регистъра по чл. 3 дружества управление "Специализиран здравноосигурителен надзор" води азбучен указател, в който срещу фирменото наименование на дружеството се отбелязват седалището и адресът на управление, поредният номер, страницата и томът на вписване в регистъра.


Чл. 8. Управление "Специализиран здравноосигурителен надзор" комплектува в дело изпратените по реда на чл. 5, ал. 1 документи от Държавната агенция за осигурителен надзор. Делото носи поредния номер на партидата на вписаното дружество. На корицата на делото се отбелязват номерът на делото и номерът на тома и на страницата на регистъра.


Чл. 9. (1) Регистрите, делата и азбучният указател се съхраняват от управление "Специализиран здравноосигурителен надзор" и не могат да се изнасят от Министерството на здравеопазването.
(2) Документацията на всяко дружество за доброволно здравно осигуряване се съхранява 5 години след отнемането на лицензията му.


Чл. 10. (1) При поискване управление "Специализиран здравноосигурителен надзор" е задължено да направи справка или да издаде документ за вписаните в регистъра обстоятелства.
(2) За извършване на справки и за издаване на удостоверения за вписаните в регистъра обстоятелства се заплащат такси, определени с Тарифа № 10 за таксите, които се събират в системата на Министерството на здравеопазването по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 6 на Министерския съвет от 1975 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 99, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.


§ 2. Министърът на здравеопазването дава указания по прилагането на наредбата.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1


Регистър на дружествата за доброволно здравно осигуряване, на които е издадена лицензия
от Държавната агенция за осигурителен надзор
 
Номер Номер Фирма, Съдебно Идентифи- Органи Номер и Капитал, Пакетът Преобра- Образу- Номер Забе-
и пар- и дата седали- решение кационен на управ- дата на разпре- от дей- зуване, ване и и дата лежки
тида на ли- ще и ад- по фир- номер от ление, удосто- деление ности по прекра- прекратя- на реше- по впи-
на цензия- рес на мено де- Национал- състав и верение- на капи- чл. 92, тяване, ване на нието саните
впис- та управле- ло №, ния данъ- членове то на тала ал. 1 обявява- клонове, за отне- обстоя-
ването   ние на дата, №, чен регис- (име, БНБ за (брой и ЗЗО не в не- наиме- мане на телства
    осигури- том, стр. тър и ЕГН, ад- внесен номинал-   състоя- нование, лицен-  
    телното   ЕИК по рес), уп- капитал на стой-   телност, седалище зията  
    дружес-   БУЛСТАТ равление   ност на   съдебно и адрес    
    тво     и пред-   акциите),   решение на управ-    
          стави-   апортна   по фир- ление,    
          телство   вноска   мено съдебно    
                  дело решение    
                  № .../... г. по фир-    
                    мено    
                    дело    
                    № .../... г.    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Изх. №.........../...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
 

Настоящото удостоверение се издава на дружество за доброволно здравно осигуряване ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

със седалище .................. и издадена лицензия № ......... /......... г. от ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................... в уверение на това, че на дата ................ дружеството е вписано в регистъра под № ................,
партида ........... на управление "Специализиран здравноосигурителен надзор" на Министерството на здравеопазването.

Министър:  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти