Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОМПЛЕКСНИТЕ ОНКОЛОГИЧНИ ЦЕНТРОВЕ, ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ДИАЛИЗНИТЕ ЦЕНТРОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.)

Приета с ПМС № 195 от 29.10.1999 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 9 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., отм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г.


Отменена с § 1, т. 4 от заключителните разпоредби на Постановление № 53 от 27 март 2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" - ДВ, бр. 26 от 29 март 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) С наредбата се определя редът за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове, получили разрешение за лечебна дейност.
(2) Регистърът се води в Министерството на здравеопазването и е общодостъпен.

Чл. 2. (1) Регистърът на лечебните заведения се води по образец съгласно приложението.
(2) Регистърът се води в томове, чиито страници се номерират. На корицата на всеки том се отбелязва номерът на тома.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) За лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове регистрацията се извършва в отделни томове.
(4) За всяко лечебно заведение се отделя партида с необходимия брой двойни страници, на които се написва наименованието му.


Чл. 3. (1) Регистърът се води от назначено от министъра на здравеопазването длъжностно лице, което:
1. вписва в регистъра получилите разрешение лечебни заведения;
2. води входящ регистър, азбучен указател и комплектува документацията на съответното лечебно заведение;
3. дава справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства.
(2) Длъжностното лице по ал. 1 поставя дата след всяко вписване и се подписва.
(3) В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. При поправка на техническите грешки, допуснати при вписването, длъжностното лице прави забележка и се подписва.


Чл. 4. Длъжностното лице вписва във входящия регистър заявленията по чл. 47 от Закона за лечебните заведения.


Чл. 5. (1) Въз основа на разрешението по чл. 48 от Закона за лечебните заведения длъжностното лице вписва лечебното заведение в регистъра.
(2) Длъжностното лице комплектува документите по чл. 47 от Закона за лечебните заведения в отделно дело, което носи поредния номер на партидата на вписаното лечебно заведение. На корицата на делото се отбелязват номерът на делото и номерът на тома и страницата на регистъра.
(3) Разрешението по чл. 48 от Закона за лечебните заведения се получава след вписването му в регистъра от лицето, което представлява лечебното заведение, или от изрично упълномощено от него длъжностно лице.


Чл. 6. За регистрираните лечебни заведения длъжностното лице води азбучен указател, в който срещу наименованието на лечебното заведение се отбелязват номерът и датата на разрешението за лечебна дейност, номерът и партидата на съдебната регистрация, номерът на фирменото дело и видовете дейности, за които е регистрирано лечебното заведение.


Чл. 7. Регистърът, делата, азбучният указател и входящият регистър се съхраняват от длъжностното лице и не могат да се изнасят от Министерството на здравеопазването.


Чл. 8. Вписванията в регистъра се отразяват в електронен информационен носител.


Чл. 9. При промяна на някои от обстоятелствата, подлежащи на вписване, лицата, които представляват лечебното заведение, са длъжни в 7-дневен срок да поискат вписване на промените в регистъра, като приложат и съответните документи, удостоверяващи настъпването им.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 49, ал. 3 от Закона за лечебните заведения.


§ 2. Министърът на здравеопазването дава указания по прилагането на наредбата.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.)

§ 1. В Наредбата за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи, приета с Постановление № 195 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 1999 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в наредбата думите "диспансерите и домовете за медико-социални грижи" се заменят с "центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове
 
Номер Данни Ниво на Име от Видове лечебни Дата Промени във
и дата на за лечебното компетентност документа дейности, за на отнемане на вписаните
разрешението заведение - на съответните за самоличност - които разрешението обстоятелства
за лечебна име, седалище, структури за лицата - членове е издадено и основанието  
дейност капитал, Единен   на управителните и разрешението за това  
  идентификационен   контролните органи      
  код и единен   на лечебното      
  регистрационен   заведение      
  номер, адрес на          
  осъществяване на          
  дейността          
1 2 3 4 5 6 7


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти