Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 23 ОТ 1 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО ПРИ ПРЕХОДА КЪМ ВОЕНЕН КОНТРОЛ И РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО ПРИ ПОВИШАВАЩИ СЕ НИВА НА ИЗВЪНРЕДНИ УСЛОВИЯ

Издадена от министъра на транспорта и министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.99 от 16 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) преходът към военен контрол на Единната система за гражданско и военно управление (ЕСГВУ) на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия;
2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) функциите на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство, на ДП "РВД" и на Щаба на Военновъздушните сили (ВВС) при прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия;
3. взаимодействието между Министерството на транспорта и Министерството на отбраната при прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство;
4. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) редът за оповестяване структурите на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство за преход към военен контрол.

Чл. 2. (1) Редът за използване на въздушното пространство при прехода се определя от Съвета за управление на въздушното пространство (СУВП) по предложение на министъра на отбраната съгласувано с министъра на транспорта.
(2) Редът включва последователността от дейности и правила за планиране, разпределение, предоставяне и контрол на използването на въздушното пространство и изпълнението на полетите.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Целта на прехода към военен контрол на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия е да осигури изпълнението на задачите на държавните въздухоплавателни средства, както и безопасността на полетите на гражданските въздухоплавателни средства.

Раздел II.
Преход към военен контрол


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Нивата на извънредни условия, при които се извършва преходът към военен контрол и ръководство на въздушното пространство, са:
1. извънредно положение при опасност от въвличане на Република България във военнополитическа криза или във военен конфликт на територията на страната или на част от нея;
2. военно положение при заплаха от въоръжено нападение или война на територията на страната или на част от нея;
3. положение на война при въоръжено нападение срещу страната;
4. положение на война при необходимост от неотложно изпълнение на международни задължения;
5. внезапно въоръжено нападение или нахлуване на чужди войски на територията на страната или на част от нея.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Повишаващите се нива на извънредни условия по чл. 4, т. 1, 2, 3 и 4 се обявяват с решение на Народното събрание или указ на президента на Република България по установения от Конституцията ред и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) За начало на прехода към военен контрол на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия се приемат:
1. в случая по чл. 4, т. 1 - часът и денят на обявяване на режим на извънредно положение;
2. в случая по чл. 4, т. 2 - часът и денят на обявяване на военното положение;
3. в случая по чл. 4, т. 3 - часът и денят на обявяването на война, ако не е предхождано от обявяване на военно положение;
4. в случая по чл. 4, т. 4 - часът и денят на обявяването на положение на война;
5. в случая по чл. 4, т. 5 - часът и денят на началото на внезапното въоръжено нападение.


Чл. 7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) За край на военния контрол в случая на чл. 6, т. 1 се приемат часът и денят на отменянето на режима на извънредно положение.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) За край на военния контрол в случая по чл. 6, т. 2 се приемат часът и денят на отменянето на военното положение или часът и денят на обявяване края на военните действия или времето на тяхното фактическо прекратяване.
(2) За край на военния контрол в случаите на чл. 6, т. 3, 4 и 5 се приемат часът и денят на обявяване края на военните действия или времето на тяхното фактическо прекратяване.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Продължителността на прехода към военен контрол се определя с решение на Министерския съвет въз основа на решение на Съвета по сигурността по чл. 17, ал. 1 от Правилника за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 116 от 1998 г.; изм., бр. 123 от 1998 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2003 г.; изм., бр. 84 от 2005 г.).


Чл. 10. При преход към военен контрол:
1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) заседанията на Съвета за управление на въздушното пространство (СУВП) се ръководят от министъра на отбраната;
2. Центърът за планиране и разпределение на въздушното пространство (ЦПРВП) преминава под ръководството на зам.-ръководителя на ЦПРВП;
3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) оперативното ръководство на длъжностните лица от дежурната смяна в ЦКИВП се осъществява от главния щурман-координатор на сектор "Военна координация" в ЦКИВП;
4. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) оперативното ръководство на длъжностните лица, ръководителите полети - ръководител смени и ръководителите полети от центровете за ОВД на ДП "РВД" се осъществява от ръководител смяна от сектор "ОВД" към АОЦ (Авиационен оперативен център) в Единния център за управление на въздушното движение.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Командващият на ВВС и генералният директор на ДП "РВД" утвърждават допълнения към длъжностните характеристики на личния състав (от сектор ОВД към АОЦ и ДП "РВД") - за правата и задълженията им при прехода.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Министерството на транспорта организира оповестяването и привеждането на ДП "РВД" към съответния режим на работа при прехода към военен контрол и повишаващи се нива на извънредни условия.

Раздел III.
Функции и задачи на нивата за управление на въздушното пространство при преход


Чл. 13. Съветът за управление на въздушното пространство изпълнява своите функции, като:
1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) предлага на Министерския съвет промени в структурите на въздушното пространство, режима на полетите и неговия контрол;
2. въвежда промени в системата за управление на въздушното пространство и определя приоритетите за неговото използване;
3. променя правилата и процедурите за разпределяне на въздушното пространство и за координация между гражданските и военните органи.


Чл. 14. Центърът за планиране и разпределение на въздушното пространство изпълнява своите функции, като:
1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) прилага Концепцията на Евроконтрол за гъвкаво използване на въздушното пространство за нуждите на гражданското и военното въздухоплаване;
2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) изготвя и оповестява плана за използване на въздушното пространство в съответствие с т. 1;
3. въвежда забрани и ограничения в интерес на безопасността на гражданското въздухоплаване в съответствие с чл. 13, т. 1, 2 и 3.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) Органите на тактическо ниво извършват координация за разрешаване на конфликти и за осигуряване безопасността на въздухоплаването.
(2) Органите за обслужване на въздушното движение от ДП "РВД" и от ВВС изпълняват плана за използване на въздушното пространство, изготвен по чл. 14, т. 2.

Раздел IV.
Взаимодействие между Министерството на транспорта и Министерството на отбраната за осигуряване на прехода


Чл. 16. За осигуряване на прехода към военен контрол Министерството на транспорта и Министерството на отбраната поддържат необходимата готовност на мирновременните структури на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство, като:
1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) утвърждават от мирно време военновременни планове по управление на въздушното пространство и обслужване на въздушното движение;
2. Министерството на отбраната съгласувано с Министерството на транспорта провежда мероприятия за осигуряване готовността на структурите на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство за преминаването им към военен контрол при повишаващи се нива на извънредни условия.
3. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 2а, ал. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване и чл. 57 - 59 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 1999 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО ПРИ ПРЕХОДА КЪМ ВОЕНЕН КОНТРОЛ И РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО ПРИ ПОВИШАВАЩИ СЕ НИВА НА ИЗВЪНРЕДНИ УСЛОВИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2008 Г.)

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Единна система за гражданско и военно управление (ЕСГВУ) е съвкупност от взаимносвързани граждански и военни организационни структури за осигуряване на дейностите по управление на въздушното пространство.
2. "Оперативно ръководство" е временно ръководство на организационни структури и длъжностни лица за времето, през което се изпълняват съвместни задачи и функционални задължения от структури, които в административно отношение не са обвързани като подчинени една спрямо друга.
3. "План за използване на въздушното пространство (ПИВП)" е документ, изготвен по установена форма за оповестяване на забранените и опасните за полети зони, периодите за активност на временно отделените зони във въздушното пространство и на условните маршрути/трасета категория 2, които могат да се използват за планиране и провеждане на полети.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 1999 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО ПРИ ПРЕХОДА КЪМ ВОЕНЕН КОНТРОЛ И РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО ПРИ ПОВИШАВАЩИ СЕ НИВА НА ИЗВЪНРЕДНИ УСЛОВИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2008 Г.)

§ 2. Изготвянето на допълненията към длъжностните характеристики по чл. 10 става в 3-месечен срок от влизането на наредбата в сила.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти