Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ И МИННОДОБИВНИТЕ ОБЕКТИ

Приета с ПМС № 223 от 01.12.1999 г.

Обн. ДВ. бр.108 от 10 Декември 1999г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Наредбата регламентира основните изисквания към геолого-техническата документация при геоложките изследвания, търсенето, проучването и добива на подземни богатства.

Чл. 2. Геолого-техническата документация е набор от документи - носители на геоложка, техническа, технологична и друга информация, които се изготвят в зависимост от специфичния обхват, целите и резултатите от дейности, свързани с геоложките изследвания и с търсенето, проучването и добива на подземни богатства.


Чл. 3. Документацията е първична, междинна и окончателна:
1. първичната документация отразява резултатите от полеви наблюдения, измервания, регистрация на факти, данни и обстоятелства от проведени изследвания и дейности;
2. междинна документация са работните документи с неокончателна информация, която подлежи на допълнителна обработка и интерпретация;
3. окончателната документация отразява резултатите от обработката и интерпретацията на първичната документация, която се оформя като геоложки доклад.


Чл. 4. (1) Геолого-техническата документация се изготвя от титулярите на разрешения за търсене и/или проучване или от концесионерите.
(2) Геолого-техническата документация се предоставя на компетентните органи, сключили договори по Закона за подземните богатства или по Закона за концесиите, задължително в печатен и цифров вид, както следва:
1. в един екземпляр - когато компетентен орган е Министерството на околната среда и водите;
2. в два екземпляра - във всички останали случаи.


Чл. 5. В 10-дневен срок компетентните органи приемат геолого-техническата документация по чл. 4, ал. 2 и предоставят за съхраняване в Националния геофонд екземпляр от нея, съпроводен с копие от документа за приемането й.


Чл. 6. Допълнителни изисквания към геолого-техническата документация се конкретизират в сключените договори между компетентните органи по Закона за подземните богатства и титулярите на разрешения за търсене и/или проучване.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел I.
Първична документация


Чл. 7. Първичната геолого-техническа документация в зависимост от изследванията и дейностите включва:
1. геоложки бележник, колекторски дневник, операторски дневник, водочерпателен дневник и др.;
2. маркшайдерски и геофизични карнети;
3. зарисовки, скици, снимки;
4. оригинални записи върху технически носители;
5. карти на фактическия материал и планове на опробване;
6. протоколи от анализи;
7. натурални информационни носители: образци на скали и минерални суровини, сондажна ядка, шлам, проби от въглеводородни флуиди и пластова вода, шлифи, лабораторни проби и др.;
8. други първични документи.


Чл. 8. Първичната геолого-техническа документация трябва да отразява точно всички данни, факти и резултати от проведените изследвания, анализи, геологопроучвателни и миннодобивни работи.

Раздел II.
Междинна документация


Чл. 9. Междинната геолого-техническа документация включва:
1. журнал на опробвания;
2. журнал от обработки на пробите;
3. каталози на образци;
4. междинни записи от обработка на геофизична, геохимична, хидрогеоложка и друга геоложка документация;
5. други неокончателни документи - резултат от обработка на първични данни.


Чл. 10. При необходимост междинната геолого-техническа документация се представя във вид на етапни отчети или предварителни доклади.

Раздел III.
Окончателна документация


Чл. 11. Окончателната геолого-техническа документация в зависимост от спецификата, целите и резултатите от проведените изследвания, геологопроучвателни и миннодобивни дейности включва:
1. основна текстова част;
2. текстови и таблични приложения;
3. графични приложения;
4. други окончателни документи.


Чл. 12. (1) Основните изисквания към текстовата част по чл. 11, т. 1 включват:
1. въведение;
2. общи сведения за района с обзорна карта;
3. геоложка изученост на изследвания район;
4. геоложки строеж на района и находището;
5. обем, методика и качество на извършените изследвания и дейности;
6. резултати, интерпретация и изводи от извършените изследвания и дейности;
7. качествена и техноложка характеристика на подземни богатства;
8. хидрогеоложки, инженерногеоложки и миннотехнически условия;
9. последствия върху компонентите на околната среда и културно-историческото наследство от проведените изследвания и възстановяване на нарушените терени;
10. изчисляване на запаси и/или ресурси;
11. геолого-икономическа оценка на запасите и/или ресурсите;
12. обобщени резултати;
13. заключение;
14. използвана литература;
15. списък на приложенията.
(2) Основните изисквания към текстови и таблични приложения на геоложкия доклад по чл. 11, т. 2 включват:
1. протоколи от всички основни, контролни и техноложки измервания, изследвания и анализи;
2. разпечатки от машини и апаратури;
3. технико-икономически условия (кондиции) за изчисляване на запаси и/или ресурси;
4. геоложки журнал и журнал на опробването;
5. таблици, съдържащи всички първични и междинни данни, получени в процес на обработка;
6. обяснителна записка за земемерно-маркшайдерски работи с опис на координатите и котите на всички изработки и точки на регистрация;
7. обяснителни записки за техноложки, хидрогеоложки, инженерногеоложки, миннотехнически и други специализирани изследвания и дейности;
8. други текстови и таблични приложения, позволяващи обосновка и проверка на получени резултати.
(3) Основни изисквания към обхвата и формата на графичните приложения по чл. 11, т. 3:
1. да са оформени така, че да отразяват достатъчно пълно резултатите от геологопроучвателните дейности, геоложкия строеж на находището, морфологията на подземните богатства, инженерногеоложките и хидрогеоложките условия на находището и пространственото разпределение на запасите и/или ресурсите;
2. да бъдат нагледни и съставени с едни и същи условни знаци.
(4) Основните графични приложения по чл. 11, т. 3 към окончателната геолого-техническа документация в подходящ мащаб са:
1. геоложка карта на района;
2. карта на фактическия материал;
3. набор от специализирани карти и графици - геофизични, геохимични, хидрогеоложки, инженерногеоложки, хидроложки и др.;
4. геоложка карта на находището;
5. план на опробване и план на минните изработки;
6. геоложки профили по проучвателни линии;
7. геоложки, хидрогеоложки, геохимични, геофизични и други разрези;
8. геоложки колонки на сондажи и каротажни диаграми и зарисовки на минни изработки;
9. планове и проекции на обекти и находища на подземни богатства;
10. други, позволяващи обосновка и проверка на получени резултати.


Чл. 13. Към окончателната геолого-техническа документация, оформена като геоложки доклад, се прилага информационна карта, съдържаща:
1. имената на авторите на доклада;
2. заглавието на доклада;
3. името на физическото или юридическото лице;
4. ключовите думи, характеризиращи доклада;
5. географския район - физико-географската единица;
6. местното название - попълва се местното название, ако има такова;
7. информация за основните методи, използвани в доклада;
8. сигнатурата на картния лист;
9. етапа на проучване;
10. общата стойност на доклада.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 13, ал. 3 във връзка с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за подземните богатства.


§ 2. Министърът на околната среда и водите дава указания по прилагането на наредбата.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти