Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 32 ОТ 30 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И КОНТРОЛ НА СТОКОВИТЕ ТЪРЖИЩА

Издадена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа

Обн. ДВ. бр.108 от 10 Декември 1999г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. ветеринарно-санитарните изисквания към стоковите тържища;
2. условията и редът за приемането, съхранението, продажбата и транспорта на суровини и продукти от животински произход в тържищата.
(2) Ветеринарно-санитарният контрол в тържищата се извършва от ветеринарни лекари-инспектори от Държавния ветеринарно-санитарен контрол (ДВСК).
(3) Контролът по ал. 2 е постоянен.
(4) Търговците, които организират стокови тържища, са длъжни да предоставят работни помещения и да осигуряват условия за извършване на ветеринарно-санитарния контрол в тържищата.

Раздел II.
Ветеринарно-санитарни изисквания към сградите и съоръженията в стоковите тържища

Чл. 2. (1) Стокови тържища се създават при условията и по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 41 от 1998 г.).
(2) Местата за изграждане на стокови тържища се определят в съответствие с Наредба № 7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (обн., ДВ, бр. 46 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 46 от 1994 г., бр. 89 от 1996 г.; изм., бр. 101 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 101 от 1997 г., бр. 20 от 1999 г.).
(3) Проектите за изграждане на стокови тържища се съгласуват с Регионалната ветеринарномедицинска служба (РВМС) за съответствие с ветеринарно-санитарните изисквания за съхранение и търговия със суровини и продукти от животински произход.
(4) Регионалната ветеринарномедицинска служба издава ветеринарномедицинско разрешително по чл. 14, ал. 3, т. 5 от Закона за стоковите борси и тържищата.


Чл. 3. Регионалната ветеринарномедицинска служба издава ветеринарномедицинско разрешително на наемателите на търговски площи за видовете суровини и продукти от животински произход, с които могат да търгуват.


Чл. 4. (1) Стоковите тържища отговарят на следните изисквания:
1. да са асфалтирани и оградени със стабилна ограда;
2. сметта и отпадъците да се събират в закрити контейнери, които се извозват ежедневно;
3. достъпът до тях да става само от определени места;
4. канализацията за отпадните води да е свързана с общата канализация на населеното място;
5. при липса на обща канализация - да имат локална такава, която отвежда отпадните води в съоръжения за обезвреждане;
6. в тях да се провеждат дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
7. да имат тоалетни с течаща топла и студена вода, изградени по начин, който позволява лесно почистване и дезинфекция;
8. да имат специални водоустойчиви, неръждаеми и водонепропускливи заключващи се контейнери, които не позволяват достъпа на неупълномощени лица до намиращите се в тях продукти, негодни за консумация;
9. да имат мивки с течаща топла и студена вода и дезинфекционни средства за ръцете;
10. да имат определени места за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортните средства, превозващи суровини и продукти от животински произход.
(2) Забранява се изхвърлянето на негодни за човешка консумация суровини и продукти от животински произход извън контейнерите по ал. 1, т. 8.


Чл. 5. Складовете за съхранение на суровини и продукти от животински произход, които се намират в стоковите тържища, трябва да имат:
1. стабилна конструкция с под, стени и таван, които позволяват лесно механично почистване, измиване и дезинфекция;
2. технически съоръжения за осигуряване и поддържане на необходимата температура и влажност на въздуха;
3. уреди за отчитане температурата и влажността на въздуха;
4. съоръжения против гризачи и насекоми;
5. постоянно електрическо захранване и подходящо осветление.

Раздел III.
Приемане, съхранение, продажба и транспорт на суровини и продукти от животински произход в стоковите тържища


Чл. 6. (1) В стоковите тържища се приемат само суровини и продукти от животински произход, които са годни за човешка консумация, опаковани, маркирани и етикетирани.
(2) Продуктите по ал. 1 се придружават от ветеринарномедицински и търговски документи, които удостоверяват тяхното количество, качество, произход и годност за човешка консумация.
(3) При липса на документите по ал. 2 суровините и продуктите от животински произход не се допускат в стоковото тържище.
(4) При приемане на суровини и продукти от животински произход в стоковото тържище органите на ДВСК:
1. проверяват съпроводителните документи;
2. идентифицират партидата;
3. проверяват състоянието на транспортното средство, с което се превозва партидата и условията, при които тя е транспортирана;
4. следят за замърсявания и изменения на партидата;
5. при установяване на несъответствия между документите и стоката извършват експертиза на качеството и годността за човешка консумация на превозваните суровини и продукти от животински произход;
6. при необходимост вземат проби за лабораторен анализ, които изпращат в лаборатория на ДВСК.


Чл. 7. (1) Суровините и продуктите се доставят в тържищата и се експедират след продажбата им със специализирани транспортни средства (термоизолирани, хладилни), предварително почистени и дезинфекцирани.
(2) Транспортните средства по ал. 1 трябва да отговарят на изискванията по БДС - 12545/74.


Чл. 8. Приемането, разтоварването и съхранението на суровини и продукти от животински произход в складовете на стоковите тържища се извършва по начин, недопускащ замърсяването им.


Чл. 9. Забранява се:
1. съхранението на суровини и продукти от животински произход в един склад заедно със:
а) нехранителни продукти;
б) хранителни продукти, които отделят миризми;
в) хранителни продукти, които изискват различни температурни режими за съхранение;
2. подреждането на суровини и продукти от животински произход направо върху пода;
3. продажбата на суровини и продукти от животински произход на открито;
4. внасянето в складовете на суровини и продукти от животински произход, негодни за човешка консумация, със замърсени и с нарушена цялост опаковки.


Чл. 10. Мострите на суровини и продукти, които изискват хладилно съхранение, се излагат в специални хладилни витрини.


Чл. 11. Продажбата на суровини и продукти от животински произход в стоковите тържища се извършва само на определените за целта места в складовете.


Чл. 12. Хладилни вагони се използват само за съхранение на суровини и продукти от животински произход, като в тях се обособяват преддверия и сенници за ограничаване влиянието на външната среда.


Чл. 13. (1) Лицата, които работят в стоковите тържища и имат непосредствен контакт със суровини и продукти от животински произход, подлежат на задължителен медицински контрол и освидетелстване съгласно изискванията на Министерството на здравеопазването.
(2) При установяване на заболявания или носителство лицата по ал. 1 временно се отстраняват от работа.


Чл. 14. При установяване на суровини и продукти от животински произход, негодни за консумация, съдържащи вещества, вредни за здравето на хората, фалшифицирани суровини и продукти или такива с неустановен произход, годни за консумация, същите се конфискуват и оползотворяват по начин, определен от органите на ДВСК.


Чл. 15. Наемателите на търговски площи в стоковите тържища са длъжни да осигуряват на органите на ДВСК свободен достъп до суровините и продуктите от животински произход по всяко време и да им предоставят информацията и документацията, необходима за провеждане на контрола.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Търговец, организатор на стоково тържище" е физическо или юридическо лице, което отдава възмездно на други физически или юридически лица складови, хладилни, търговски площи и други материални активи за търговия на едро с налични суровини и продукти от животински произход, чиито права и задължения са определени от Закона за стоковите борси и тържищата, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и правилника за организацията и дейността на стоковото тържище.
2. "Наемател на търговска площ в стоковото тържище" е всеки търговец, който търгува на едро на територията на тържището, като наема дълготрайни активи и ползва услугите на организатора на тържището.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. До 31 декември 2000 г. всички действащи стокови тържища да се приведат в съответствие с изискванията на тази наредба.


§ 3. Тази наредба се издава на основание § 5 от заключителните разпоредби на Закона за ветеринарномедицинската дейност.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти