Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗГОТВЯНЕТО И ВОДЕНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ БАЛАНС НА ЗАПАСИТЕ, РЕГИСТЪРА НА ОТКРИТИЯТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ КАДАСТЪР НА НАХОДИЩАТА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Приета с ПМС № 232 от 14.12.1999 г.

Обн. ДВ. бр.111 от 21 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се регламентират редът и изискванията за:
1. отчитането и приемането на запасите и оценката на ресурсите на находищата на подземни богатства и на ценните компоненти, съдържащи се в подземните води;
2. изготвянето, воденето и ползването на Националния баланс на находищата на подземни богатства;
3. изготвянето, воденето и ползването на Регистъра на откритията на подземни богатства;
4. изготвянето, воденето и ползването на Специализирания кадастър на находищата на подземни богатства.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министерството на енергетиката организира създаването и воденето на Националния баланс на запасите, Регистъра на откритията и Специализирания кадастър на находищата на подземни богатства.
(2) Националният баланс на запасите, Регистърът на откритията и Специализираният кадастър на находищата на подземни богатства осигуряват достоверна и актуална информация за:
1. състоянието на запасите и ресурсите на подземни богатства в страната;
2. регистрираните геоложки и търговски открития на подземни богатства;
3. пространственото разположение на находищата на подземни богатства.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Националният баланс на запасите, Регистърът на откритията и Специализираният кадастър на находищата на подземни богатства са публични и всички лица имат право да получават извлечения от тях след писмено заявление до министъра на енергетиката и платена такса по Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Органите по чл. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) получават извлечения от Националния баланс на запасите, Регистъра на откритията и Специализирания кадастър на находищата на подземни богатства по компетентност след писмено заявление до министъра на енергетиката, без да заплащат таксите по ал. 1.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Титулярите на разрешения за търсене и/или проучване, концесионерите и едноличните търговски дружества с държавно имущество предоставят на Министерството на енергетиката необходимата информация за съставянето и воденето на Националния баланс на запасите, Регистъра на откритията и Специализирания кадастър на находищата на подземни богатства след съгласуване с компетентните органи по чл. 6 ЗПБ.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката:
1. определя състава на специализираната експертна комисия за приемане на запасите и за оценка на ресурсите на находищата на подземни богатства; в състава на специализираната експертна комисия се включват представители на органите по чл. 6 ЗПБ по компетентност;
2. утвърждава Националния баланс на запасите на находищата на подземни богатства;
3. внася ежегодно до 30 април в Министерския съвет за сведение утвърдения Национален баланс на запасите на находищата на подземни богатства.

Глава втора.
НАЦИОНАЛЕН БАЛАНС НА ЗАПАСИТЕ

Раздел I.
Отчитане на запасите и оценка на ресурсите


Чл. 6. Отчитането на запасите и оценката на ресурсите на находищата на подземни богатства се извършват в съответствие с класификации, утвърдени от Министерския съвет.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Приемането на запасите и оценката на ресурсите на находищата на подземни богатства се извършват при условия и по ред, регламентирани от министъра на енергетиката при определяне състава на специализираната експертна комисия по чл. 5, т. 1.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) До 31 януари текущата година титулярите на разрешения за търсене и/или проучване, концесионерите и едноличните търговски дружества с държавно имущество изготвят и представят в Министерството на енергетиката годишни геоложки отчети за изменението и състоянието на запасите и ресурсите на находищата на подземни богатства, настъпили в резултат на проведените геологопроучвателни и добивни работи през предходната година.
(2) Годишните геоложки отчети включват:
1. обяснителна записка;
2. таблична форма;
3. графични, таблични, текстови и програмни материали и продукти, обосноваващи параметрите и движението на представените запаси и ресурси.


Чл. 9. На отчитане подлежат всички запаси и ресурси на основни и попътни подземни богатства и компоненти, както и на ценните компоненти, съдържащи се в подземните води.

Раздел II.
Изготвяне и водене на Националния баланс на запасите


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министерството на енергетиката изготвя ежегодно Национален баланс на запасите на находищата на подземни богатства въз основа на данни за състоянието и изменението им, предоставени от:
1. изпълнителите на обществени поръчки за геоложки изследвания;
2. титулярите на разрешения за търсене и/или проучване и концесионерите;
3. едноличните търговски дружества с държавно имущество;
4. концесионерите по чл. 5, т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 2 ЗПБ.


Чл. 11. Националният баланс на запасите се изготвя за групи и видове подземни богатства по участъци и находища, по области и общо за страната.


Чл. 12. В Националния баланс на запасите се завеждат само приети от специализираната експертна комисия по чл. 5, т. 1 запаси и оценени ресурси на находища на подземни богатства в страната и на ценните компоненти, съдържащи се в подземните води.


Чл. 13. Отписването на заведени в Националния баланс запаси, включително отнасянето им към ресурси, се извършва по предложение на лицата по чл. 10, т. 2, 3 и 4 въз основа на документирани в резултат на осъществени проучвателни и/или добивни дейности непотвърждения на количеството и качеството им след съгласуване с компетентните органи по чл. 6 ЗПБ.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) В случаите по чл. 13 в Министерството на енергетиката се представя необходимата документация, която отразява спецификата на дейностите и удостоверява констатираните непотвърждения на запасите и ресурсите.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министерството на енергетиката разглежда постъпилите предложения и съгласувателните становища по тях и взема решения за целесъобразността от отписването и/или прекатегоризирането на запасите.

Глава трета.
РЕГИСТЪР НА ОТКРИТИЯТА


Чл. 16. В Регистъра на откритията се вписват всички открития на подземни богатства, направени в резултат на дейности:
1. по изпълнение на договори за обществена поръчка;
2. по предоставени разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства;
3. осъществени от едноличните търговски дружества с държавно имущество.


Чл. 17. Регистърът на откритията се води и съхранява върху хартиен и магнитен носител.


Чл. 18. Регистърът на откритията съдържа данни относно:
1. поредния номер;
2. идентификационния код;
3. името и местоположението на обекта;
4. координатите на обекта;
5. името на титуляря на откритието;
6. номера и датата на удостоверението, с което е регистрирано откритието;
7. вида на подземното богатство, за което е направено откритие;
8. изчислените запаси и/или ресурси;
9. номера на протокола, с който са утвърдени запасите;
10. сигнатурата в Националния геофонд на доклада, с който е обявено откритието;
11. промяна в статута на откритието;
12. датата на регистрация.


Чл. 19. Регистърът на откритията е свързан със Специализирания кадастър на находищата на подземни богатства чрез идентификационния код.


Чл. 20. Вписването на геоложките и търговските открития в Регистъра на откритията се извършва след:
1. обявяване на откритието от титуляря на разрешение за търсене и/или проучване със заявление до компетентния орган в съответствие с изискванията на чл. 21, ал. 4 ЗПБ;
2. приемането на запасите и/или ресурсите от специализираната експертна комисия по чл. 5, т. 1 въз основа на представен геоложки доклад, изготвен в съответствие с разпоредбите на Наредбата за геолого-техническата документация на проучвателните и миннодобивни обекти, от:
а) титуляря на разрешение за търсене и/или проучване;
б) изпълнителя на обществена поръчка и/или едноличното търговско дружество с държавно имущество.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министерството на енергетиката издава удостоверение за откритието на титуляря на разрешението за търсене и/или проучване след вписването му в Регистъра на откритията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Удостоверението по ал. 1 се издава по образец, утвърден от министъра на енергетиката.
(3) За издаване на удостоверение за откритие титулярят заплаща такса по Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.
(4) В случаите, когато откритието е направено в резултат на обществена поръчка или от еднолично търговско дружество с държавно имущество, удостоверение за откритие не се издава.

Глава четвърта.
СПЕЦИАЛИЗИРАН КАДАСТЪР НА НАХОДИЩАТА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА


Чл. 22. Специализираният кадастър на находищата на подземни богатства осигурява данни за пространственото положение на находищата на подземни богатства за регистрирането им, за възстановяване на границите им, за проучване, устройство и проектиране на инфраструктурата на територията, към която те принадлежат.


Чл. 23. На регистриране в Специализирания кадастър на находищата на подземни богатства подлежат:
1. находищата, установени в резултат на приети от специализираната експертна комисия по чл. 5, ал. 1 търговски открития на подземни богатства;
2. находищата на подземни богатства в експлоатация;
3. неусвоените находища на подземни богатства;
4. находищата на подземни богатства с преустановен добив.


Чл. 24. Специализираният кадастър се състои от карта и регистър на находищата.


Чл. 25. (1) Специализираният кадастър се изготвя по находища на подземни богатства.
(2) Границите на находище на подземно богатство в пространството се определя в зависимост от природни и/или технологични условия.
(3) Находището на подземно богатство получава неповтарящ се идентификационен код, който съдържа:
1. четирицифрен код, съответстващ на номенклатурата на находището в Националния баланс на запасите;
2. двуцифрен код, съответстващ на номенклатурата на участъка от находището;
3. кода на ведомството по нормала ВО 96 в БУЛСТАТ - "Номенклатура на ведомствата в Република България";
4. вида на разрешението: търсене - "ТТ"; проучване - "ПП"; търсене и проучване - "ТП";
5. групата на подземните богатства по чл. 4 ЗПБ - цифра от 1 до 8;
6. номера на разрешението по реда на вписването в Единния регистър - четирицифрено число;
7. поредния номер на изменения по обстоятелства на разрешението - двуцифрено число.
(4) Идентификационният код осигурява еднозначно съответствие между информацията в специализирания кадастър и в регистъра на находищата.


Чл. 26. (1) Цялото пространство на находището на подземно богатство може да се разделя на участъци.
(2) Участъкът е част от обекта със собствени граници, които не се пресичат с границите на други участъци.
(3) Участъкът получава неповтарящ се за обекта номер.


Чл. 27. (1) Създаването и поддържането на Специализирания кадастър на находищата на подземни богатства се извършват в съответствие със Закона за Единния кадастър на Народна република България.
(2) Специализираният кадастър на находищата на подземни богатства се съставя и води в графичен и писмен вид върху хартия и в цифров вид върху магнитен носител.
(3) Специализираният кадастър на находищата се съставя и води върху топографски планове и вертикални проекции в подходящи мащаби чрез изобразяване на границите на находището във височинната система, използвана в страната.
(4) Точността на координатите на точките е равна на М = ± 0,1 м, където М е средноквадратичната грешка в положението на точката.
(5) Кадастралната информация се представя в графичен и табличен вид.
(6) Основните мащаби на графичните документи са: 1:500, 1:1000 и 1:2000. Мащаб 1:5000 и по-дребен се допуска при площи по-големи от 10 кв.км.


Чл. 28. Находищата се изобразяват върху топографски планове и карти, които съдържат данни за:
1. границите, местоположението, площта и собствеността на обектите;
2. пътната и жп мрежа, инженерната инфраструктура, регистрираните паметници на културата, населените места и други обекти, имащи отношение към подземните богатства;
3. релефа на терена - естествен или изменен в резултат на човешка дейност.


Чл. 29. Регистърът на находищата съдържа данни относно:
1. идентификационния код;
2. името и местоположението на обекта;
3. координатите на обекта;
4. името на титуляря на търговското откритие;
5. номера и датата на удостоверението, с което е регистрирано откритието;
6. вида на подземното богатство по чл. 2 ЗПБ, за което е направено откритие;
7. изчислените запаси и/или ресурси;
8. номера на протокола, с който са утвърдени запасите;
9. сигнатурата на доклада в Националния геофонд;
10. промяна в статута на търговското откритие;
11. номера и датата на концесионния договор;
12. страните по концесионния договор;
13. датата на регистрация.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 20, ал. 8 от Закона за подземните богатства.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката дава указания по прилагането на наредбата.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 7 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИТЕ ОТПАДЪЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 19.01.2016 Г.)

§ 9. В Наредбата за изготвянето и воденето на Националния баланс на запасите, Регистъра на откритията и Специализирания кадастър на находищата на подземни богатства, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 111 от 1999 г.), навсякъде думите "Министерството на околната среда и водите", "министърът на околната среда и водите" и "министъра на околната среда и водите" се заменят съответно с "Министерството на енергетиката", "министърът на енергетиката" и "министъра на енергетиката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти