Logo Сряда, 2 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ЕДИНЕН РЕГИСТЪР И КАДАСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ТЪРСЕНЕ И/ИЛИ ПРОУЧВАНЕ

Приета с ПМС № 233 от 14.12.1999 г.

Обн. ДВ. бр.111 от 21 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за създаването и воденето на единен регистър на разрешенията за търсене и/или проучване на подземни богатства, кадастър на площите с предоставени разрешения и архив към тях.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Концесиите за добив на подземни богатства се вписват в Националния концесионен регистър по реда на глава седма от Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

Чл. 2. Единният регистър и кадастърът на площите съдържат и осигуряват достоверна и актуална информация за предоставените разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства, за местоположението, вида и срока им на действие.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Единният регистър на разрешенията за търсене и/или проучване и кадастърът на площите са публични и всички физически или юридически лица имат право да получават извлечения от тях след писмено заявление до министъра на енергетиката и платена такса по Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.
(2) Органите на държавната и местната администрация съгласно компетенциите си по Закона за подземните богатства имат право да получават извлечения от единния регистър на разрешенията и от кадастъра на площите, като не дължат таксата по ал. 1.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министерството на енергетиката организира създаването и воденето на единния регистър на разрешенията за търсене и/или проучване на подземни богатства, на кадастъра на площите с предоставени разрешения и архива към тях.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Необходимата информация за създаването и воденето на единния регистър на разрешенията за търсене и/или проучване на подземни богатства и на кадастъра на площите за тях се предоставя на хартиен и магнитен носител в Министерството на енергетиката от компетентните органи по чл. 6 от Закона за подземните богатства.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Компетентните органи по чл. 6 от Закона за подземните богатства откриват производство по предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване или на концесия за добив на подземни богатства след получаване на справка от Министерството на енергетиката, съдържаща обстоятелства, свързани с други предоставени разрешения, които засягат същата площ и са отразени в единния регистър и кадастър.
(2) Срокът за изготвяне на справката по ал. 1 е 14 дни.

Глава втора.
ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР И НА КАДАСТЪРА НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА


Чл. 6. (1) В единния регистър на разрешенията за търсене и/или проучване на подземни богатства се вписват данни за предоставените разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства на територията на Република България, включително в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море.
(2) Вписването на даденото разрешение за търсене и/или проучване в единния регистър се извършва в 7-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
(3) Необходимата информация по чл. 9, ал. 1, чл. 10 и чл. 11, ал. 2 от наредбата се предава по служебен път от министерство или ведомство, предоставило разрешение за търсене и/или проучване на подземни богатства, в 7-дневен срок от датата на сключването на договора.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министерствата или ведомствата, сключили договори за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства, са длъжни в 7-дневен срок от настъпване на изменения в обстоятелствата по дадено разрешение да предоставят в Министерството на енергетиката информация за отразяване на промяната в единния регистър и в кадастъра.


Чл. 7. (1) Обект на единния регистър и кадастъра на площите е разрешението за търсене и/или проучване на подземни богатства и площта, за която е предоставено.
(2) Единният регистър на разрешенията за търсене и/или проучване на подземни богатства и кадастърът на площите за тях се води и съхранява върху хартиен и магнитен носител.


Чл. 8. (1) Разрешенията за търсене и/или проучване се вписват в единния регистър на разрешенията за търсене и/или проучване по реда на тяхното обнародване в "Държавен вестник".
(2) Измененията, свързани с разрешенията, се вписват в единния регистър на разрешенията по реда на тяхното настъпване.
(3) Всяко разрешение получава неповтарящ се буквено-цифров идентификационен код, който осигурява еднозначно съответствие между информацията в регистъра и кадастъра и се състои от следните полета:
1. код на ведомството по нормала ВО 96 в БУЛСТАТ - "Номенклатура на ведомствата в Република България";
2. вид на разрешението: търсене - "ТТ", проучване - "ПП", търсене и проучване - "ТП";
3. група на подземните богатства по чл. 2 от Закона за подземните богатства - цифра от 1 до 8;
4. номер на разрешението по реда на вписването в единния регистър - четирицифрено число;
5. пореден номер на изменения по обстоятелства на разрешението - двуцифрено число.


Чл. 9. (1) Единният регистър на разрешенията за търсене и/или проучване на подземни богатства съдържа информация за всяко разрешение със следните данни:
1. идентификационен код;
2. код на разрешението в регистъра на компетентния орган, сключил договора;
3. номер и дата на решението на Министерския съвет за одобряване на разрешението;
4. номер на разрешението и дата на издаване;
5. обнародване в "Държавен вестник" - брой и дата;
6. вид на разрешението и промени;
7. име на площта и данни за местонахождението x;
8. размер на площта, изчислен по хоризонтална проекция;
9. срок на разрешението и промени;
10. номер на договора, дата на сключването, дата на влизането му в сила;
11. номера и дати на сключени анекси;
12. наименование, седалище, адрес на управление, представителство, данни по регистрацията на титуляря на разрешението в страната и в чужбина, както и настъпили промени;
13. име на компетентния орган, сключил договора;
14. дата и основание за прекратяване на договора;
15. други бележки по вписаните обстоятелства;
16. датата на всяко вписване и имената на длъжностното лице, направило записа.
(2) Единният регистър на хартиен носител се води във вид на книга, в която се нанасят данните по ал. 1.
(3) Единният регистър, воден на магнитен носител, представлява база от данни със структура и съдържание по ал. 1.


Чл. 10. (1) В архива към единния регистър на разрешенията за търсене и/или проучване на подземни богатства и кадастъра на площите за тях се съхраняват досиета по всички предоставени разрешения в отделни папки.
(2) Досиетата се подреждат по пореден номер на вписване съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 с отбелязан идентификационен код по чл. 9, ал. 1, т. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Досиетата съдържат предоставени в Министерството на енергетиката от компетентните органи по чл. 6 от Закона за подземните богатства служебно заверени копия на:
1. сключения договор и приложенията към него;
2. анекси и приложенията към тях.
(4) Досиетата са за служебно ползване.
(5) Досиетата по ал. 1 се съхраняват:
1. пет години след изтичането на срока на действие на разрешението;
2. за срока на концесията и 10 години след нейното приключване в случай на придобиване на концесия от титуляря на разрешението по чл. 29 от Закона за подземните богатства.


Чл. 11. (1) Кадастърът на площите с предоставени разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства осигурява данни за местоположението на площта на разрешението, релефа, хидрографската мрежа и инфраструктурата на района.
(2) Кадастърът на площите се съставя и се води върху топографски карти в подходящ мащаб чрез изобразяване на границите на всяка площ с предоставено разрешение за търсене и/или проучване на подземни богатства.
(3) Всяка площ се описва с координати на определящите очертанието точки в табличен вид. Номерирането на точките започва от северозапад и върви по часовниковата стрелка.
(4) Точността на координатите по ал. 3 е М = ± 1 м, където М е средноквадратичната грешка в положението на точката.
(5) Кадастърът на площите, воден и съхраняван върху магнитен носител, представлява векторен файл на описаната в ал. 2 площ на разрешението в географска информационна система.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за подземните богатства.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката дава указания по прилагането на наредбата.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 29 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

§ 13. Министрите до 30 септември 2006 г. да внесат в Министерския съвет предложения за изменения и допълнения на устройствените правилници на ръководените от тях министерства, свързани с осигуряване на административния капацитет и функциите на министерствата за изпълнение на Закона за концесиите и на Правилника за прилагане на Закона за концесиите.


§ 14. Министрите до 30 септември 2006 г. да извършат необходимите промени в подзаконовите нормативни актове, издадени от тях, за привеждането им в съответствие със Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 16. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2006 г. с изключение на чл. 29, ал. 1, т. 1 и ал. 2 - 4 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 7 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИТЕ ОТПАДЪЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 19.01.2016 Г.)

§ 10. В Наредбата за единен регистър и кадастър на разрешенията за търсене и/или проучване, приета с Постановление № 233 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 1999 г.; изм., бр. 54 от 2006 г.), навсякъде думите "Министерството на околната среда и водите", "министърът на околната среда и водите" и "министъра на околната среда и водите" се заменят съответно с "Министерството на енергетиката", "министърът на енергетиката" и "министъра на енергетиката".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти