Logo Четвъртък, 3 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ И НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 36 ОТ 2000 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2000 Г.)

В сила от 01.01.2000 г.
Приложение към чл. 5 на ПМС № 259 от 30.12.1999 г.

Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2000г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) С наредбата се регламентират условията и редът за прилагане на определените от Министерския съвет цени на топлинната енергия за битови нужди, използвана от физически лица и на природния газ за вътрешния пазар.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.) Цените на топлинната енергия при продажба между топлопреносните предприятия и потребителите се договарят в договорите за продажба на топлинна енергия.

Раздел II.
Прилагане на цените на електрическата енергия за потребителите


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)


Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)

Раздел III.
Прилагане на цените на топлинна енергия за битови нужди, използвана от физически лица


Чл. 23. (1) Разпоредбите на този раздел се прилагат при продажба на топлинна енергия за битови нужди от топлопреносни предприятия със 100 на сто държавно или общинско участие на физически лица.
(2) Количеството топлинна енергия се измерва с приетата в системата SI единица Джаул. За търговски плащания се използва единицата Ватчас (Втч) и кратните й. Коефициентите на превръщане на досега ползваните единици в новата единица са: 1 кВтч = 3600,103 Джаула; 1 Гкал. = 1163 кВтч.


Чл. 24. (*) (1) Предоставянето на топлинна енергия на физически лица за битови нужди се осъществява въз основа на писмен договор между топлопреносното предприятие и потребителя.
(2) Потребителите на топлинна енергия, които получават захранване от една абонатна станция или от нейни самостоятелни отклонения, могат да упълномощят писмено физическо или юридическо лице да сключи от тяхно име договор с топлопреносното предприятие.
(3) Упълномощеното лице може:
1. да предоставя ежемесечно данни за ползваните от потребителите количества гореща вода;
2. да събира и заплаща дължимите от тях суми за ползваната топлинна енергия, ако е упълномощен от всички потребители за това.
(4) Топлопреносното предприятие заплаща на упълномощеното лице по ал. 2 комисиона общо до 5 на сто от дължимата сума за топлинна енергия при заплащането й в срок и/или предоставянето на данните за ползваната гореща вода.


Чл. 25. Топлопреносните предприятия продават топлинната енергия с топлоносител гореща вода или водна пара.


Чл. 26. Потребителите, които използват жилище или части от него за нежилищни нужди, заплащат топлинната енергия по цени за нежилищни нужди съгласно договор в съответствие с използвания от тях отопляем обем и/или инсталирана мощност.


Чл. 27. (*) (1) Инсталираната мощност за отопление включва мощността на всички монтирани в жилището отоплителни тела и припадащата се част от мощността на отоплителните тела в общите части. При демонтирани отоплителни тела инсталираната мощност е проектната.
(2) Отопляемият обем включва обема на всички собствени и/или ползвани от потребителя помещения и съответните припадащи се части от общите части на сградата, предвидени за отопление по проект.


Чл. 28. (1) Потребителите могат да се отказват от ползването на топлинна енергия за отопление за цялото жилище или за част от жилището.
(2) Потребителите могат да се отказват от отопление на общите части на сградата (стълбища, коридори, фоайета и др.) по решение на общото събрание на етажната собственост.
(3) Потребителите могат да се отказват от ползване на гореща вода.
(4) (*) При отказ от ползване на топлинна енергия за част от отопляемия обем на жилището отопляемият обем на индиректно отопляемите помещения, без монтирани отоплителни тела, като антрета, коридори и др., се редуцира пропорционално на изключения от отопление обем.


Чл. 29. (1) При отказ от ползване на топлинна енергия за част от жилището потребителите заплащат сума за ползваната топлинна енергия за фактически отопляемия обем или инсталирана мощност.
(2) При отказ от ползването на топлинна енергия за отопление за цялото жилище потребителите не заплащат топлинна енергия за отопление на жилището си.
(3) При наличие на отказ от отопление за цялото жилище и отоплително тяло - щранг лира в сервизно помещение в жилището на потребителя се прилага разпоредбата на ал. 2.
(4) При отказ от ползване на топлинна енергия за отопление на общите части на сградата (стълбища, коридори, фоайета и др.) или когато в тях по проект няма отоплителни тела, потребителите не заплащат топлинна енергия за отоплението им.


Чл. 30. (*) (1) Дължимите суми за ползването на топлинна енергия от потребителите се изчисляват въз основа на количеството доставена енергия през отчетния период по показанията на топломер.
(2) При ползване на общ топломер за една абонатна станция от няколко потребители дължимите суми от всеки от тях за отопление се изчисляват по един от следните начини:
1. по договор за прилагане на системата "топлинно счетоводство";
2. въз основа на съотношението между показанията на топломера и съответната за потребителя част от общия отопляем обем;
3. по договор въз основа на съотношението между показанията на топломера и инсталираната мощност за отопление за всеки потребител, включен към абонатната станция.
(3) Разпределянето на доставената топлинна енергия за отопление и за подгряване на водата за битови нужди при отчитане с топломер се определя в договора.


Чл. 31. (*) (1) При липса на топломер дължимата сума за ползване на топлинна енергия за отопление се определя съобразно отопляемия обем по реда на Наредба № 2 за отчитане на топлинната енергия от 1976 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 1976 г.; изм., бр. 36 от 1993 г.).
(2) При липса на топломер и при наличие на индивидуален водомер за гореща вода топлинната енергия за подгряване на 1 куб.м вода за битови нужди - q (кВтч/куб.м), се определя съгласно таблицата.

Таблица


Вертикални щрангове Без рециркула- С рециркула-
за БГВ (битово горе- ционна помпа ционна помпа
що водоснабдяване) за БГВ за БГВ
в сградата q (кВтч/куб.м) q (кВтч/куб.м)
Без топлоизолация 67,0 95,0
С топлоизолация 62,0 70,0

(3) При липса на индивидуален водомер за гореща вода през отоплителния сезон топлинната енергия за подгряване на вода за битови нужди е 8,0 кВтч за едно лице за едно денонощие, а извън отоплителния сезон се определя по реда на Наредба № 2 за отчитане на топлинната енергия от 1976 г. или по ред, предвиден в договора.
(4) При липса на топломер и при смесено потребление на топлинна енергия за битови и други нужди количеството на потребяваната енергия за отопление на нежилищни части на сградата (магазини, складове, кантори, офиси и други помещения, използвани за нежилищни нужди) се определя въз основа на отопляемия обем и мощността на монтираните в тези помещения отоплителни тела.


Чл. 32. (*) (1) Топлинната енергия се заплаща в срок до 30 дни след съответния месец на доставката й.
(2) Потребителят има право да предявява възражения за стойността на ползваната топлинна енергия в 15-дневен срок, следващ периода по ал. 1.
(3) При неизпълнение в срок на задълженията по ал. 1 на основание чл. 86, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите потребителят дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавянето до момента на заплащането на ползваната топлинна енергия.


Чл. 33. (*) При констатирана повреда в топломер количеството потребявана топлинна енергия за периода на повредата се определя въз основа на данни за базови периоди за съответната абонатна станция при съпоставими условия. Топлопреносното предприятие е задължено да отстрани повредите в срок до 2 месеца от тяхното констатиране.


Чл. 34. (*) При констатирани повреди на индивидуален водомер за гореща вода или при неосигурен достъп за неговото отчитане потребената топлинна енергия за гореща вода се определя съобразно броя на лицата, декларирани от потребителя.


Чл. 35. Контролът върху техническото състояние на топломерите се извършва от топлопреносното предприятие за негова сметка.


Чл. 36. Топлопреносните предприятия са длъжни да започнат търговско отчитане на ползваната от потребителите топлинна енергия по показанията на топломера в абонатната станция не по-късно от 60 дни от датата на монтажа на топломера.

Раздел IV.
Прилагане на цените на брикетите за населението


Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.)


Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.)


Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.)

Раздел V.
Правила за прилагане на цени на природен газ


Чл. 40. (1) Продажбата на природния газ за вътрешния пазар се извършва на основата на писмени договори.
(2) Цените на природния газ са определени до мястото на търговско измерване в пункта на получаване на природния газ.
(3) Предаването и приемането на природния газ от газопреносното предприятие на газоразпределително предприятие или потребител, присъединен към газопреносната система, се извършват в пункта на получаване - изхода на газоразпределителна станция, съоръжена със средства за търговско измерване на разхода на природен газ - собственост на продавача.
(4) Предаването и приемането на природния газ от газоразпределителното предприятие на потребител се извършват в пункта на получаване - изхода на газоразпределителен пункт, съоръжен със средства за търговско измерване на разхода на природен газ - собственост на продавача.
(5) При предаването и приемането на природния газ между газопреносното предприятие и потребители, присъединени към газоразпределителна мрежа на газопреносното предприятие, се прилага ал. 4.


Чл. 41. Цената на природния газ е определена за 1000 нормални кубически метра (хнм3) природен газ.


Чл. 42. Стойността на природния газ, който купувачът получава през съответния месец, се заплаща съгласно договора за продажба.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Топлинно счетоводство" е система за разпределяне на топлинната енергия между отделните потребители на топлинна енергия в зависимост от индивидуалното им потребление за отопление и гореща вода и на дължимите от тях суми, която се прилага при наличие на топломер, измерващ общото потребление на топлинна енергия в абонатната станция, и разпределителни устройства, монтирани върху индивидуалните отоплителни тела, и водочерпещи устройства, отговарящи на българския стандарт.


§ 2. "Нормален кубически метър (нм3) природен газ" е количеството природен газ в обем 1 кубически метър с калоричност 8000 ± 100 килокалории при температура 20 градуса по Целзий и абсолютно налягане 0,101325 мегапаскала (МРа).

Заключителни разпоредби


§ 3. Разпоредбите на чл. 24, 27, чл. 28, ал. 4 и чл. 30 - 34 се прилагат до влизането в сила на наредбата по чл. 95, ал. 3 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 4 от наредбата


Единни за страната начални и крайни часове
на тарифните зони в денонощието
 

1. Начални и крайни часове на върховата зона

за потребители, извършващи стопанска и обществена
дейност:
 
Месец Часове
  на денонощието
януари, февруари, март от 8 до 11 часа
  от 18 до 21 часа
април, май, юни, юли, август, от 8 до 12 часа
септември, октомври от 20 до 22 часа
ноември, декември от 8 до 11 часа
  от 18 до 21 часа
 

2. Начални и крайни часове на нощната зона

за потребители, извършващи стопанска и обществена
дейност, и за населението:
 
Месец Часове
  на денонощието
януари, февруари, март от 22 до 6 часа
април, май, юни, юли, август,  
септември, октомври от 23 до 7 часа
ноември, декември от 22 до 6 часа


Приложение № 2 към чл. 15 от наредбата


 
 
ТАБЛИЦА № 1
за надбавките върху цената на активната
електрическа енергия при средномесечен фактор
на мощността (косинус фи), по-нисък от
определената долна граница
 
Отклонение на фактора Надбавка (%)
на мощността  
до 0,02   0,3
от 0,02 до 0,04 0,8
от 0,04 до 0,06 1,5
от 0,06 до 0,08 3,0
от 0,08 до 0,10 7,0
от 0,10 до 0,12 10,0
от 0,12 до 0,15 12,0
от 0,15 до 0,20 15,0
от 0,20 до 0,30 20,0
от 0,30 до 0,40 25,0
над 0,40   30,0 
 
ТАБЛИЦА № 2
за отстъпките от цената на активната
електрическа енергия при средномесечен фактор
на мощността (косинус фи), по-нисък от
определената горна граница
 
Отклонение на фактора Отстъпка (%)
на мощността  
до 0,02   1,0
от 0,02 до 0,04 2,0
от 0,04 до 0,06 3,0
от 0,06 до 0,08 4,0
от 0,08 до 0,10 5,0
от 0,10 до 0,12 6,0
от 0,12 до 0,15 7,0
от 0,15 до 0,20 8,0
от 0,20 до 0,30 9,0
над 0,30   10,0


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти