Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 18 ОТ 7 ЯНУАРИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ГОДИШНИ ПРОЕКТИ ЗА ТЪРСЕНЕ И/ИЛИ ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА, НА ПРОЕКТИ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛНИ И МИННОДОБИВНИ ОБЕКТИ И НА ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

Издадена от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се регламентират условията и редът за съгласуване на годишните проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, на проекти за ликвидация и консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти и на техните изменения и допълнения.

Чл. 2. Търсенето, проучването, добивът и първичната преработка на подземни богатства, ликвидацията и консервацията на геологопроучвателни и миннодобивни обекти задължително започват и се провеждат въз основа на цялостни (генерални) и годишни работни проекти, изготвени от титулярите на разрешения за търсене и/или проучване, концесионерите и едноличните търговски дружества с държавно имущество.


Чл. 3. Цялостните проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства подлежат на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда.


Чл. 4. Всички годишни проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, проектите за ликвидация и консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти, както и техните изменения и допълнения подлежат на задължително съгласуване с Министерството на околната среда и водите по отношение на изискванията за:
1. опазване на земните недра и рационалното използване на подземните богатства;
2. опазване и възстановяване на околната среда.


Чл. 5. За съгласуване на проектите по чл. 1, както и на техните изменения и допълнения титулярите на разрешения за търсене и/или проучване, концесионерите и едноличните търговски дружества с държавно имущество заплащат такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 28 от 1997 г.; изм., бр. 137 от 1998 г.).

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ


Чл. 6. Годишните проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства се представят за съгласуване в Министерството на околната среда и водите от титулярите на разрешения за търсене и/или проучване, концесионерите и едноличните търговски дружества с държавно имущество в срок до март на всяка календарна година.


Чл. 7. Представените за съгласуване годишни проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства се разработват в съответствие с дейностите, заложени в цялостните проекти и програми за промишлено усвояване на находищата на подземни богатства (търсене и/или проучване, добив и първична преработка).


Чл. 8. Проектите трябва да съдържат:
1. изчерпателни данни за обхвата и обема на заложените през годината геологопроучвателни, миннодобивни и преработвателни дейности и на техническите и технологичните решения за реализацията им;
2. мерки за опазване на земните недра и рационалното използване на подземните богатства;
3. мерки за опазване и възстановяване на околната среда;
4. актуална информация за състоянието на околната среда в проучваната площ и района на експлоатираното находище, включваща обобщени данни за: отчуждени, нарушени и рекултивирани терени; технологични отпадъци от проучването, добива и първичната преработка; руднични и технологични води; атмосферен въздух и др.;
5. необходимата графична част в подходящ мащаб (съобразена с изискванията на Наредбата за геолого-техническата документация на геологопроучвателните и миннодобивните обекти), отразяваща фактическото и очаквано състояние на площта, находището и на осъществяваните в тях дейности и включваща: теренно-ситуационен план; генплан/ситуация/ на промишлените площадки; вертикална проекция/за открит рудник-похоризонтни планове/ с блокировка на запасите; сборен план на минните и геологопроучвателните работи с предпазни /охранни/ целици; ситуационни скици, линейни, верижни и технологични схеми на хвостохранилища, технологии на насипване, добив и преработка, рудничен водоотлив и др.;
6. справка-отчет за изпълнението на производствената програма през изтеклата година по основни дейности и показатели(обемни и качествени), включваща: търсещи и/или проучвателни работи (минни, сондажни и др.); миннодобивни работи (подготвителни, разкривни, насипищни и добивни); експлоатационни загуби и обедняване(замърсяване); погасени запаси и ресурси; първична преработка (извличане, рандемани, обща използваемост, технологични отпадъци);
7. справка-отчет за изпълнението на заложените мерки по опазване и възстановяване на околната среда през изтеклата година.


Чл. 9. Проектите за ликвидация и консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти се изготвят и представят за съгласуване с Министерството на околната среда и водите в съответствие с изискванията на:
1. Инструкцията за ликвидиране или консервиране на обекти от минно-добивната промишленост на Министерството на промишлеността от 1992 г.;
2. Инструкцията за ликвидирането и консервирането на въгледобивни обекти на Комитета по енергетика от 1994 г.;
3. ПМС № 74 от 1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина.


Чл. 10. Всички годишни проекти, проекти за ликвидация и консервация и техните изменения и допълнения се представят за съгласуване в Министерството на околната среда и водите задължително със:
1. придружително писмо;
2. квитанция или копие от банков превод за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите;
3. писмено становище от регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите.

Глава трета.
РЕД ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ


Чл. 11. Годишните проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства и проектите за ликвидация и консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти, както и техните изменения и допълнения се внасят или изпращат за съгласуване в деловодството на Министерството на околната среда и водите на адрес-София 1000, ул. Уилям Гладстон 67.


Чл. 12. В двуседмичен срок отдел "Опазване на земните недра, оценка и баланс на запасите" на Министерството на околната среда и водите разглежда представените проекти и изготвя отговор с копие до регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите за:
1. съгласуването им;
2. връщането им за отстраняване на констатирани пропуски в определен срок;
3. несъгласуването им.


Чл. 13. Проектите се съгласуват, когато:
1. регламентираните с тях дейности са в съответствие с разпоредбите на Закона за подземните богатства и Закона за опазване на околната среда;
2. проектите са разработени и комплектовани, съгласно изискванията на глава първа и глава втора на настоящата наредба;
3. за проектите е изготвено положително становище на регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите.


Чл. 14. Проектите се връщат за отстраняване на констатирани пропуски в определен срок, когато:
1. не са разработени и окомплектовани, съгласно изискванията на глава първа и глава втора на настоящата наредба;
2. при отрицателно становище на регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите.


Чл. 15. Проектите не се съгласуват, когато с регламентираните в тях дейности се нарушават разпоредбите на Закона за подземните богатства и Закона за опазване на околната среда.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 82, ал. 3 и чл. 85 от Закона за подземните богатства.


§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от отдел "Опазване на земните недра, оценка и баланс на запасите" и регионалните инспекции по опазване на околната среда и водите.


§ 3. Министърът на околната среда и водите дава указания по прилагането на наредбата.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти