Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ГЕОЛОЖКИ ФОНД (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2011 Г.)

Приета с ПМС № 264 от 30.12.1999 г.

Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) С наредбата се уреждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) функциите, задачите и устройството на Националния геоложки фонд към Министерството на енергетиката;
2. начинът, условията и редът за събиране, съхраняване и ползване на информацията и документацията в Националния геоложки фонд.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Националният геоложки фонд е общодържавен център за събиране, обработване, съхраняване и предоставяне за ползване на информацията и документацията по смисъла на глава четвърта от Закона за подземните богатства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) В Националния геоложки фонд се предава за съхранение информацията и документацията по ал. 1 за територията на Република България, континенталния шелф и изключителната икономическа зона в Черно море.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) За територии в чужбина, за които Република България притежава права за проучване и/или добив на подземни богатства, компетентният орган, който представлява държавата по договорите за тези територии, предава в Националния геоложки фонд оригинали или копия от събраната геоложка информация.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) В 45-дневен срок от прекратяването на предоставено разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства или на концесия за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства титулярите или концесионерите предават в Националния геоложки фонд събраната от тях информация и документация по чл. 13, ал. 1 и 2 от Закона за подземните богатства.

Глава втора.
ФУНКЦИИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ГЕОЛОЖКИ ФОНД (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2011 Г.)


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Националният геоложки фонд организира и контролира:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) събирането, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето на информацията и документацията по чл. 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) разработването на тематичния обхват и заданията за геоложките информационни програми и задачи, финансирани по държавна поръчка;
3. създаването, интегрирането, съхраняването и достъпа до специализирани бази от данни;
4. архив и скално-фондово хранилище.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Функциите на Националния геоложки фонд се отнасят до:
1. информацията и документацията във връзка със:
а) регистрацията и съхраняването на първична и окончателна документация;
б) контрола върху целостта на информацията и документацията;
в) инвентаризацията на наличността на информацията и документацията;
г) информационните справки и предоставянето за ползване на поверителна и неповерителна информация в специализираните читални;
д) регистрацията на потребителите;
е) бракуването на информация и документация;
2. националното скално-фондово хранилище във връзка със:
а) регистрацията и съхраняването на натурална информация;
б) информационните справки за съхранявания в скално-фондовото хранилище веществен материал;
в) подготовката и предоставянето на веществен материал на ползватели;
г) бракуването на веществен материал;
3. геоложки бази от данни и географски информационни системи във връзка със:
а) създаването, поддържането и регламентирането на достъпа до специализираните бази от данни в областта на геоложките, геофизичните, геохимичните, инженерно-геоложките, геоморфоложките и други изследвания;
б) интегрирането на базите от данни в географски информационни системи, изработването и поддържането на различни видове карти, планове, схеми, диаграми и други;
в) функционирането на национален геоложки сървър;
4. оценка и остойностяване на предоставяната информация и документация.

Глава трета.
ПРИЕМАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Носителите на първичната и окончателната информация се съхраняват в Националния геоложки фонд безсрочно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Бракуване на носители на информация се извършва при следните обстоятелства:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) невъзстановимо разрушение или повреда в резултат на стареене, при което е невъзможно извличането на оригиналната информация;
2. прехвърляне на информацията на нови технологични носители във връзка с по-голямата надеждност на съхраняване и морално остаряване на първоначалните носители.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Бракуването на носители на информация се извършва от комисия, назначена със заповед на министъра на енергетиката.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.)


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) В Националния геоложки фонд се приема и регистрира информация и документация, която е представена и е придружена от документ за приемането й от министъра на енергетиката или от упълномощено от него лице, удостоверяващ изпълнението на изискванията на чл. 7.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Окончателната информация, състояща се от текстове, графики, таблици, карти, планове, разрези и други, се съхранява в 2 екземпляра.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Единият екземпляр от документацията по ал. 1 в качеството му на оригинал се представя върху хартиен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху магнитен или оптичен носител или върху подходящи твърдотелни памети.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Регистрирането и информационната обработка на информацията по ал. 1 се извършват по тематични раздели, както следва:

1. раздел I Изследвания за метални полезни изкопаеми;
2. раздел II Изследвания за индустриални минерали, въглища, скалнооблицовъчни и строителни материали;
3. раздел III Изследвания за нефт и газ;
4. раздел IV Регионални изследвания;
5. раздел V Хидрогеоложки и инженерногеоложки изследвания;
6. раздел VII Геофизични изследвания;
7. раздел VIII Геоложки отчети от задгранични командировки;
8. раздел IХ Техноложки изследвания;
9. раздел ХI Изследвания за редки и разсеяни елементи;
10. раздел ХII Междинна геоложка документация;
11. раздел ХV Научноизследователски разработки;
12. раздел ХVI Прогнозни оценки и програми;
13. раздел ХVII Задгранични геоложки изследвания;
14. раздел "З" Годишни геоложки отчети на концесионерите и национални баланси на запасите и ресурсите на подземните богатства.
     
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Магнитните или оптичните носители или твърдотелните памети по ал. 2 се съхраняват в специална каса в отделно помещение от хартиените носители на информация.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Първичната информация - текстове, скици, дневници, карнети, диаграми, записи, планове, списъци и други в зависимост от изследванията и дейностите, съпътства окончателната информация и се съхранява в един екземпляр в оригиналния й вид.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Регистрирането и информационната обработка на информацията по ал. 1 се извършват върху хартиени и магнитни или оптични носители или твърдотелни памети.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Междинната информация във вид на етапни отчети или предварителни доклади се съхранява до предаването и приемането на окончателната информация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) В случаите, когато изследването е прекратено и не постъпи окончателна информация, междинната информация придобива характер на окончателна и се завежда в Националния геоложки фонд в съответния раздел.


Чл. 12. (1) Носителите на натуралната геоложка информация се съхраняват в Националното скално-фондово хранилище или в локални хранилища до предаването им в националното хранилище.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Регистрирането и информационната обработка на натуралната геоложка информация се извършват върху хартиени и магнитни или оптични носители или твърдотелни памети.

Глава четвърта.
ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Ползването и предоставянето на геоложка информация на българските или на чуждестранните физически и юридически лица се осъществяват единствено чрез Националния геоложки фонд.


Чл. 14. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Геоложка информация, в която се съдържат данни, представляващи държавна тайна, се предоставя за ползване след предварително съгласуване с Министерството на вътрешните работи и/или Министерството на отбраната.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Информацията, постъпила в Националния геоложки фонд в резултат на дейности по предоставени разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства или концесии за добив на подземни богатства, не може да бъде предоставяна за ползване от други лица освен с писмено съгласие на министъра на енергетиката и на титуляря на разрешението или на концесионера, предал информацията.
(2) Ограниченията, произтичащи от ал. 1, са валидни до прекратяването на съответния договор за търсене и проучване или за проучване, или за концесия за добив, във връзка с който е информацията.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Националният геоложки фонд предоставя за ползване информацията и документацията срещу заплащане на такси, определени в тарифа, приета от Министерския съвет.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Не се счита за ползване по ал. 1 предоставянето на информация и документация на потребители за:
1. геоложки задачи, финансирани с държавни средства по смисъла на чл. 8 от Закона за подземните богатства;
2. програми и задачи с национално значение, удостоверени от компетентните министерства;
3. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) изпълнението на задачи по изготвяне на конкурсна и тръжна документация по Закона за подземните богатства, предоставянето на информация за извършването на подготвителни действия по Закона за концесиите, за провеждането на процедури за предоставяне на концесия, за извършването на контрол по изпълнението на концесионните договори, както и за създаването и поддържането на специализираните карта и регистър на концесиите за добив по чл. 18 от Закона за подземните богатства;
5. ползване от студенти и докторанти от висшите училища по разработки без търговско приложение.


Чл. 17. Потребителите по чл. 16, ал. 2 удостоверяват правата си с документ, в който се посочват целта и срокът за ползване, тематичният обхват, видът и обемът на необходимата информация.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Геоложката информация се ползва в читалните на Националния геоложки фонд или чрез предоставяне на копия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Копия от геоложка документация или на части от носители на натурална информация се предоставят след представяне от страна на ползвателя на изрично писмено заявление за ползване, включващо декларация за конфиденциалност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) В заявлението по ал. 2 се посочват:
1. видът и количеството на исканата за ползване информация и документация;
2. начинът на ползване на информацията и документацията и списък на лицата, които ще я ползват;
3. начинът на публикуване на резултати от ползването на геоложката информация.
(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) След изпълнение на заявката по заявлението по ал. 3 ползвателят и представител на министъра на енергетиката подписват протокол, удостоверяващ вида и количеството на ползваната информация, на базата на която се изчислява окончателната дължима от ползвателя такса.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката дава указания по прилагането на наредбата.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 29 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

§ 13. Министрите до 30 септември 2006 г. да внесат в Министерския съвет предложения за изменения и допълнения на устройствените правилници на ръководените от тях министерства, свързани с осигуряване на административния капацитет и функциите на министерствата за изпълнение на Закона за концесиите и на Правилника за прилагане на Закона за концесиите.


§ 14. Министрите до 30 септември 2006 г. да извършат необходимите промени в подзаконовите нормативни актове, издадени от тях, за привеждането им в съответствие със Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 16. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2006 г. с изключение на чл. 29, ал. 1, т. 1 и ал. 2 - 4 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 7 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИТЕ ОТПАДЪЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 19.01.2016 Г.)

§ 7. В Наредбата за Националния геоложки фонд, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм., бр. 54 от 2006 г. и бр. 43 от 2011 г.), навсякъде думите "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма", "министърът на икономиката, енергетиката и туризма" и "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят съответно с "Министерството на енергетиката", "министърът на енергетиката" и "министъра на енергетиката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти