Logo Вторник, 1 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 27 ЯНУАРИ 2000 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

Издадена от Министерството на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.66 от 11 Август 2000г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят техническите дейности и норми при възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, изработване на карта на землището с възстановена собственост и в случаите по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) (ДВ, бр. 49 от 1999 г.).
(2) Техническите дейности по възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, за които в тази наредба не са посочени изисквания, се изпълняват съгласно методически указания и инструкции, изработени на основание чл. 33, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ППЗВСГЗГФ) и утвърдени от министъра на земеделието и горите.

Чл. 2. Собственост върху горите и земите от горския фонд се възстановява по землища от една община, като техническите дейности се възлагат на лицензирани лица по Наредба № КО-02-56 от 1997 г. за лицензиране на изпълнители при прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и на ЗВСГЗГФ (обн., ДВ, бр. 123 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 50 от 1998 г., бр. 33 от 1999 г.). При извършване на техническите дейности участва инженер по горско стопанство-лесоустроител, лицензиран по Наредба № 17 от 1998 г. за лицензиране на физически и юридически лица за упражняване на частна лесовъдска практика в Република България (ДВ, бр. 80 от 1998 г.).


Чл. 3. (1) Извършването на техническите дейности, подписването на документите и чертежите и докладването пред приемателна комисия се извършва от лицензираните лица.
(2) Техническите дейности се приемат от приемателна комисия по чл. 18, ал. 2 ППЗВСГЗГФ. Комисията съставя протокол, който на основание чл. 33, ал. 1 ППЗВСГЗГФ се одобрява от министъра на земеделието и горите или упълномощено от него лице.


Чл. 4. Съставът на приемателната комисия съгласно чл. 18, ал. 2 ППЗВСГЗГФ е следният:
1. председател на комисията - лицензиран специалист по реда на Наредба № КО-02-56 от 1997 г.;
2. инженер-лесовъд - лесоустроител;
3. инженер-лесовъд от Национално управление по горите (НУГ), районно управление по горите (РУГ) или държавно лесничейство (ДЛ);
4. председател на поземлена комисия (ПК);
5. зам.-председател на ПК;
6. представител на дирекция "Земя и поземлена собственост" на Министерството на земеделието и горите (МЗГ);
7. представител на общинската служба по ТСУ;
8. представители на регионална служба "КГ" към МРРБ.


Чл. 5. Техническите дейности се извършват въз основа на задание, съставено от поземлените комисии, и придружаващите го изходни материали.


Чл. 6. Фирмата-изпълнител на техническите дейности, съгласувано с ПК и ДЛ работи в следната последователност:
1. проучване на изходните материали и данни и уточняване на местностите и териториите, в които ще се възстановява собствеността върху горите и земите от горския фонд (ГФ);
2. създаване на работна геодезическа мрежа;
3. попълване и актуализиране на картата на ГФ и баланс на територията;
4. анкетиране на заявителите на гори и земи от ГФ;
5. изработване на карта за възстановяване на собствеността върху горите и земите от ГФ;
6. одобряване на картата и регистрите на имотите;
7. връчване на решения и скици по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ;
8. трасиране, стабилизиране и координиране на граничните точки на парцелите, въвод във владение;
9. окончателно предаване на материали и данни.

Глава втора.
РАБОТНА ГЕОДЕЗИЧЕСКА МРЕЖА


Чл. 7. (1) Работната геодезическа основа се създава в не повече от две степени чрез ъглова, линейна, линейно-ъглова мрежа, полигонови ходове, GPS или геодезически засечки само в зоните на частните гори при следните изисквания: средна квадратна грешка в положението на точките след изравняването им - не по-голяма от 25 см и 35 см съответно за първостепенната и второстепенната мрежа.
(2) Гъстотата на работната геодезическа основа е минимум 3 точки на кв.км.
(3) Точките от геодезическата основа се стабилизират с камъни или бетонови блокчета с размери 12/12/40 см по преценка на изпълнителя, но не по-малко от минималния общ брой точки. Останалите точки, както и тези на границите на парцелите се стабилизират с дървени колове. Разрешава се точките да се поставят на скали, както и да се използват метални шипове, болтове и тръби, забити в асфалтови и други настилки.
(4) Точките от работната геодезическа мрежа се реперират и описват в стандартни карнети или на листове канцеларски формат, комплектувани в папка.


Чл. 8. Разрешава се изработването на обща опорна и работна геодезическа мрежа за две и повече съседни землища, когато техническите дейности се извършват от един изпълнител. Върху схемата на опорната и работната геодезическа мрежа се изчертават границите на землищата и към документацията на всяко от тях се прилага копие от нея и от изчисленията.


Чл. 9. При използването на GPS апаратура се ползват Методическите указания за координиране на опорни, работни, гранични и други точки с помощта на GPS в земеразделянето, публикувани в бюлетин № 18 на управление "Поземлена реформа" от 1993 г.


Чл. 10. В резултат от работата по опорната и работната геодезическа мрежа (ОРГМ) се предават следните материали:
1. обяснителна записка;
2. схема на опорната мрежа в подходящ
мащаб;
3. координатен регистър на съществуващите и новопроектираните опорни точки;
4. резултати от измерванията и изчисленията съгласно изискванията на МРРБ;
5. реперни карнети.

Глава трета.
КАРТА НА ГОРСКИЯ ФОНД В ЗЕМЛИЩЕТО, БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА И КАРТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА ПО ЧЛ. 17 ППЗВСГЗГФ


Чл. 11. За нуждите на възстановяването на собствеността по ЗВСГЗГФ картата на землището, изработвана по ЗСПЗЗ в мащаб 1:5000 или 1:10000, се актуализира в зоната на ГФ.


Чл. 12. (1) Картата на землището с отразена карта на ГФ съдържа:
1. границите на териториите на ГФ съгласно одобрената карта на възстановената собственост на земеделските земи по ЗСПЗЗ;
2. границите на ГФ, отделите и подотделите, оформени в съответствие с лесоустройствените карти заедно със съответните цифрови и буквени означения;
3. границите на горите и земите в ГФ, които не подлежат на възстановяване съгласно чл. 6 и чл. 7, ал. 4 ЗВСГЗГФ;
4. сервитутните граници на язовири, канали, водни течения и водни площи, пътища, жп линии, електропроводи, газопроводи и други проводи и съоръжения в ГФ;
5. горски ниви, поляни, ливади, горски пътища, просеки, дерета, морени, сипеи, пясъци, ями, кариери, табани, рудници, мочурища, могили, застроени площи и дворни места, разсадници и други ситуационни елементи, които имат значение при възстановяване собствеността върху горите и земите от ГФ;
6. работната геодезическа мрежа и координатните кръстове;
7. наименованията на окрупнените местности.
(2) За изработване на картата по чл. 12 цифровите модели на картата с възстановена собственост по ЗСПЗЗ се съвместяват с цифровия модел на горския фонд по лесоустройствения проект:
1. когато различията между двата цифрови модела са незначителни и се дължат на различния мащаб, в който са изработени, за основа се приема линията на ГФ от картата на възстановената собственост по ЗСПЗЗ;
2. когато различията между двата цифрови модела са явни (припокривания и необхванати площи) и са в резултат на допуснати неточности при изработването им, комисия, назначена от председателя на ПК с представител от държавното лесничейство и други по целесъобразност, оперативно определя с протокол начина на отстраняване на допуснатите неточности.
(3) Картата на ГФ се изработва по възможност върху един лист бяла плотерна хартия.
(4) Картата на горския фонд в землището се изработва въз основа на:
1. фондовите и землищните граници от карта на землището с възстановена собственост по ЗСПЗЗ;
2. издателски оригинали или офсетови отпечатъци на ЕТК, актуализирани чрез директни геодезически измервания;
3. ортофотопланове в мащаб не по-дребен от 1:10000 с дешифриране на територията на горския фонд; ако ортофотоплановете не са актуални, се извършва попълване с директни геодезически измервания;
4. цифрови модели за горите и земите от ГФ от лесоустройствените проекти;
5. спътникови снимки, осигуряващи необходимата точност и др.


Чл. 13. Подземните проводи и съоръжения се отразяват върху картата по данни на собственика им. Ако такива данни не са предоставени на ПК, не е задължение на изпълнителя да изработва кадастър на подземните проводи и съоръжения.


Чл. 14. Надземните проводи и съоръжения се заснемат и координират.


Чл. 15. Не се изисква съгласуване на картата на ГФ с различни институции и ведомства.


Чл. 16. Картата на ГФ в землището се оформя, като се ползват "Условни знаци на ЕТК за мащаби 1:10000, 1:5000 и 1:2000", УКГ, 1993 г., и "Условни знаци за изработване на горскостопанска карта" на Комитета на горите - 1994 г.:
1. землищните граници - с условен знак 171 и 172;
2. границите на горския фонд - с непрекъсната зелена линия с дебелина 0,35 мм;
3. водни течения, язовири, водоеми и водосливи - с непрекъсната синя линия с дебелина 0,25 мм;
4. вододели (когато са граници на отдели или подотдели) - с прекъсната с точка черна линия с дебелина 0,35 мм, дължина на тирето 15 мм и интервал 6 мм;
5. границите на сервитутите и застроените площи - с прекъсната черна линия с дължина на отсечките 1 мм с интервал 1 мм и дебелина 0,25 мм;
6. граници на отдели - с плътна зелена линия с дебелина 0,25 мм;
7. границите на подотделите - с точкова зелена линия с разстояние между точките 2 мм;
8. номерата на отделите и подотделите - със зелен цвят, според инструкцията на Комитета на горите от 1994 г.;
9. извън землищните граници се надписват наименованията на съседните землища, общината, областта, мащаб на картата, легенда на ползваните означения, изпълнителят и годината на изработване;
10. граници на населеното място - със съответната линия, както в плановете за земеразделяне.


Чл. 17. Актуализираната карта на ГФ се придружава от списък на кадастралните единици, съдържащ: номер, отдел, подотдел, площ (дка), вид на земите, вид гора и местности (приложение № 1).


Чл. 18. В резултат от работата по картата на ГФ на приемателната комисия се представят:
1. карта на съвместните цифрови модели на ГФ по лесоустройствените проекти и на картата на възстановената собственост по ЗСПЗЗ с ясно показани несъответствия между тях (цветово повдигнати застъпвания или разминаване на цифровите модели) или защриховане, изчертана на бяла плотерна хартия;
2. актуализирана карта на горите и земите от ГФ за съответното землище с отстранени несъответствия между двата цифрови модела при условията на чл. 13, ал. 2, изчертани върху бяла хартия;
3. цифров модел на картата в единен за страната разширен ZEM формат за обмен на графична и текстова база данни;
4. резултати от измерванията и изчисленията, свързани с попълване на картата;
5. актуализираната карта на ГФ се представя в ПК 10 дни преди насрочването на приемателна комисия за проверка и писмено становище, което се представя на приемателната комисия; при констатиране на грешки и некоректни данни ПК уведомява писмено фирмата изпълнител за отстраняване на забележките и връща материалите за корекция.


Чл. 19. Балансът на територията на всички гори и земите от ГФ съдържа:
1. баланс на територията по вид на горите и земите (приложение № 2);
2. баланс по вид територия по предназначение на горския фонд (приложение № 3).


Чл. 20. Картата за разпределение на териториите по чл. 17, ал. 1 ППЗВСГЗГФ се изработва върху копие от актуализираната карта на ГФ.

Глава четвърта.
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД


Чл. 21. Планът за възстановяване на собствеността върху горите и земите от ГФ се изработва върху картата на ГФ след анкетиране съгласно чл. 17, ал. 5 ППЗВСГЗГФ.


Чл. 22. За възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници (ССРГ) се идентифицират от собствениците на място. Фирмата изпълнител заснема и нанася върху картата на ГФ.


Чл. 23. За възстановяване на собствеността във възстановими стари реални граници (ВСРГ) се извършват следните дейности:
1. отчитане на координатите на граничните точки на имотите от възстановявания план (кадастрален план, стари геодезически снимки, ортофотопланове);
2. идентифициране на собствениците върху картата на възстановимите имоти;
3. за ревирите, за които съществуват лесоустройствени карти с измерване на терена преди 1944 г., се използват същите карти
като изходни данни за възстановяване на собствеността.


Чл. 24. (1) Проектирането на границите на новите имоти се извършва в следната последователност:
1. анкетиране на собствениците на имотите върху копие от картата на ГФ, фотосхеми, копия от ортофотопланове и офсетови отпечатъци от ЕТК и на терена, в присъствието на заявителите, съседите, представител на ПК, държавно лесничейство и изпълнителя въз основа на протокола по чл. 17, ал. 7 ППЗВСГЗГФ;
2. анкетирането на собствениците се извършва след поставяне на съобщение на подходящо място в кметството и разгласяване чрез средствата за масова информация;
3. проектиране на имоти в нови граници.
(2) При проектирането на имотите в нови граници се спазват следните изисквания:
1. собственикът да получи равна по площ гора или земя по възможност в местностите, където са се намирали имотите; когато отделен собственик има гори или земи в една и съща местност, те по възможност се предоставят на едно място;
2. границите на масивите по възможност да са ситуационни елементи на терена;
3. късите страни на имотите по възможност да съвпадат със ситуационни елементи на терена (горски пътища, водосливи, вододели и др.);
4. дългите страни на имотите по възможност да бъдат прави линии в случай, че не съвпадат със ситуационни елементи на терена и са перпендикулярни на хоризонталите.


Чл. 25. Планът за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд се оформя, като:
1. масивите се номерират последователно с арабски цифри в границите на землището; номерата са продължение на тези от плана за земеразделяне, като се използват всички свободни номера, като се предвидят свободни номера за бъдещи делби; номерата се надписват с черен цвят с цифри с височина 5 мм, оградени в кръг със същия цвят;
2. границите на парцелите се изчертават с непрекъсната линия в жълт цвят - при новопроектирани граници, черен цвят - при СРГ и кафяв цвят - при ВСРГ с дебелина 0,18 мм и получават последователни номера (арабски цифри), надписани в съответните цветове с височина на цифрите 2 мм;
3. всяка номерация започва от северозападния край на картата и завършва в югоизточния.


Чл. 26. Проектът на плана за възстановяване на собствеността върху горите и земите от ГФ се представя в ПК 10 дни преди насрочването на приемателна комисия за проверка и писмено становище, което се представя на приемателната комисия. При констатиране на грешки и некоректни данни ПК уведомява писмено фирмата изпълнител за отстраняване на забележките и връща материалите за корекция.


Чл. 27. (1) В резултат на изработване на проект на план за възстановяване на собствеността върху горите и земите от ГФ, включващ дейностите по чл. 20, изпълнителят представя на приемателната комисия следните материали:
1. проект на план за възстановяване на собствеността върху горите и земите от ГФ, изчертан на недеформируема основа;
2. регистър на имотите (приложение № 4);
3. регистър на собствениците - по входящ номер на заявление, собственик (наследодател), кадастрален номер, местност, площ, ограничения на ползването, вид собственост, начин на възстановяване (сортиран по имена на собствениците и по входящ номер на заявлението) (приложение № 5);
4. карта за разпределение на териториите по чл. 17, ал. 1 ППЗВСГЗГФ в случаите, когато е актуализирана;
5. баланс по начин на възстановяване на горите и земите от горския фонд (приложение № 6);
6. баланс на територията по вид собственост (приложение № 7);
7. материали от анкетата;
8. резултатите от заснемането на терена стари реални граници (СРГ);
9. резултатите от работите по възстановими стари реални граници (ВСРГ).
(2) Поземлената комисия представя следните материали на приемателната комисия:
1. протоколи и материали на приети предхождащи етапи;
2. протокол за тестване на землищните
граници;
3. протокол за сравняване регистъра със заявленията от Програма ФЕРМА;
4. стопански карти, предоставени от държавното лесничейство, с отразени граници на горския фонд.


Чл. 28. (1) Приемателната комисия проверява извършените технически дейности по отношение на:
1. отразяване съществуващите на терена елементи:
а) всички ситуационни граници на имоти и сервитутни ивици за обекти и съоръжения;
б) хидрографска мрежа;
в) транспортна мрежа;
г) граници на населени места;
д) граници на ГФ;
е) условни знаци;
ж) номериране на кадастралните единици;
з) имена на местности, определени по реда на чл. 17, ал. 2 ППЗВСГЗГФ;
2. проектно съдържание на плана за възстановяване на собствеността върху горите и земите от ГФ:
а) граници и номера на масиви;
б) граници и номера на парцели;
в) правилно проектиране на парцелите по отношение на: решения на ПК и проведената анкета (местност, площ, вид гора); форма, съотношение на страните и ориентация на парцела; разположение спрямо съществуващи на терена елементи;
3. оформяне на плана:
а) приемане на подходящи мащаби;
б) дебелина и цвят на линиите и номерата;
в) координатни кръстове, опорна и работна геодезическа мрежа;
г) административни граници;
д) оформяне на плана извън границите на землището;
4. съответствие на плана с протоколното решение на поземлената комисия по чл. 17, ал. 7 ППЗВСГЗГФ.
(2) Констатираните непълноти и грешки в представените материали и данни по предходните алинеи се отразяват в приемателния протокол, като приемателната комисия определя срок за отстраняването и тяхното представяне.


Чл. 29. Картата с възстановената собственост по чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ се поставя на подходящо място в кметството и се разгласява чрез средствата за масова информация.


Чл. 30. За всеки парцел (имот) се изработва скица, която съдържа:
1. текстово съдържание на скицата: входящ № на заявлението; № на скицата, дата на изработване, мащаб; № на имот; землище, ЕКНМ, община; собственик, ЕГН (наследодател); номер, дата на решението; член, алинея от ЗВСГЗГФ; площ в дка; номер на отдел, подотдел и вид на земите; вид гора; местност; граници и съседи; имена и подпис на изпълнителя; имена, подпис и печат на председателя на ПК; дата на заверката;
2. съдържание на графичната част на скицата: удебелени граници на имота; номер на имота; номер на имота и номера на подотделите; дължина в метри с един знак след десетичната точка на страните на имота; не се допуска ръчно допълване (коригиране) съдържанието на скицата;
3. ограничения за ползване по Закона за горите, Закона за защитените територии, Закона за ловното стопанство, Закона за паметниците на културата и музеите и другите специални закони.


Чл. 31. На основание одобрения план за възстановяване на собствеността на горите и земите от ГФ ПК постановява решение по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ за възстановяване правото на собственост, към което се прилага скица на имота. Решението и скицата се връчват на заявителите по реда на ГПК.

Глава пета.
ТРАСИРАНЕ И СТАБИЛИЗИРАНЕ


Чл. 32. (1) За трасиране на новопроектираните и възстановените парцели се изготвят трасировъчни карнети, като:
1. трасировъчните карнети се изработват в подходящ мащаб върху листове в един от стандартните формати А4, А3 или А2 за всички парцели;
2. трасировъчните данни, включително и номерата на граничните точки на имотите, могат да бъдат нанесени на трасировъчния карнет или да бъдат представени на отделен лист, придружени с координатен регистър;
3. трасировъчните карнети се подреждат по масиви, придружават се от схема на масива в подходящ мащаб с разпределение на трасировъчните карнети и се подвързват в папки.
(2) На терена се трасират парцелите на собствениците по възможност.
(3) При трасиране границите на имотите се допуска да се използват маркшайдерски или висящи полигони с дължина до 500 м.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2000 г.) Материализирането на ъгловите гранични точки на имотите се извършва от изпълнителя на техническите дейности с участието на представител на държавното лесничейство и на собственика.
(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2000 г.) В случаите, когато собствениците (наследниците) дадат писмено съгласие за колективен въвод с цел бъдещо съвместно стопанисване, трасирането се извършва само на външните ъглови гранични точки на имотите им.


Чл. 33. Координатите на граничните точки на имотите в земеделските земи и горите са в координатна система 1970 г. съгласно чл. 19, ал. 3 ППЗВСГЗГФ.

Глава шеста.
ВЪВОД ВЪВ ВЛАДЕНИЕ


Чл. 34. Въводът във владение се извършва едновременно с трасирането на парцелите въз основа на заверена скица и влязло в сила решение на ПК по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ.


Чл. 35. Поземлената комисия провежда въвода във владение по реда на чл. 13, ал. 11 ЗВСГЗГФ.

Глава седма.
ОКОНЧАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ДАННИ


Чл. 36. В резултат на цялостното извършване на работите по възстановяване на собствеността върху горите и земите в ГФ изпълнителят представя на ПК следните материали:
1. обобщена обяснителна записка, включваща особеностите на обекта за всички етапи на проектирането;
2. карта и баланс на ГФ, карта по чл. 18, ал. 1 ППЗВСГЗГФ, ОРГМ, в т.ч.:
а) обяснителна записка;
б) схема на ОРГМ;
в) координатен регистър на съществуващи и новопроектирани геодезически точки с указан начин на стабилизиране;
г) материали от измерванията и изчисленията;
д) реперни карнети;
е) карта на територията на ГФ, изчертана върху хартия;
ж) цифров модел на картата на горския фонд в единен разширен ZEM формат;
з) резултати от геодезическите измервания и изчисленията, свързани с попълване на картата;
и) списък на кадастралните единици (вж. чл. 18);
й) протоколи за съгласуване и проверка на землищните граници;
к) баланс на територията по вид на горите и земите (вж. чл. 20);
л) карта за разпределение на територията по чл. 17, ал. 1 ППЗВСГЗГФ;
м) протокол от ПК и списък на окрупнените местности;
3. етап план за възстановяване на собствеността върху горите и земите от ГФ, в т.ч.:
а) план за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд върху недеформируема прозрачна материя;
б) цифров модел на плана в разширен ZEM формат;
в) резултати от измерванията и изчисленията за възстановяване на горите и земите в СРГ и ВСРГ;
г) материали за идентифициране границите на имотите - протоколи и схеми за уточняване на границите на имотите по дати и местности;
д) регистър на имотите по собственици (вж. чл. 28);
е) графичен материал, от който е възстановена собствеността във ВСРГ - кадастрален план, комасационен план, частичен земеустройствен план, стари геодезически снимки, аерофотоснимки, дешифровъчни фотокопия, аерофотокопия и др.;
ж) трасировъчни карнети по масиви, съдържащи номерата на граничните точки на имотите и контролни разстояния;
з) одобрени протоколи от дирекция "Земя и поземлена собственост" за всички приети етапи по договора;
и) протоколи със статистически данни, издадени с Програма ФЕРМА - регистър от ПК или фирмите изпълнителки;
й) протокол с окончателен баланс на горите и земите от горския фонд, издаден от ПК с Програма ФЕРМА - динамичен регистър;
к) дискети - 2 броя с окончателни текстови файлове и графичния файл;
л) протоколи, подписани от ПК и фирмата изпълнител, от комплексната проверка на представените на дискети файлове с Програма ФЕРМА - динамичен регистър;
м) съвместен протокол между ПК и фирмата изпълнител за приемане/предаване на материалите за съответното землище; в протокола задължително да фигурира заключение за приключена работа по съответния договор;
н) всички чертежи се правят на недеформируем носител и се поставят в тубус, а текстовият материал в папки.


Чл. 37. (1) Фирмата изпълнител предава материалите по чл. 36 съгласно поименния списък към сключения договор за извършване на техническите дейности по прилагане на ЗВСГЗГФ и ППЗВСГЗГФ.
(2) Процедурите по контрола, предаването, приемането, съхранението и ползването на информацията и материалите се извършват съгласно чл. 29 от Закона за горите и Инструкцията за съхраняване и ползване на материали и данни, получени в резултат от дейностите при възстановяване на собствеността върху земеделските земи.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата и техническите норми са изготвени на основание чл. 17, ал. 9 ППЗВСГЗГФ (обн., ДВ, бр. 29 от 1998 г.; изм., бр. 83 и 105 от 1999 г.).


Приложение № 1 към чл. 17


Землище: .................................................................................................
Фирма: .........................................................................................................
Община: ..................................................................................................
Дата: ..........................................................................................................
Област: ..................................................................................................
 
   
Списък на кадастралните единици
 
Кадаст- Отдел Под- Площ Вид на Вид на Мест-
рален №   отдел (дка) земите горите ност
 
 
 


Приложение № 2 към чл. 19, т. 1


Землище: .................................................................................................
Фирма: .........................................................................................................
Община: ..................................................................................................
Дата: ..........................................................................................................
Област: ..................................................................................................
 
   
Баланс на територията по вид на горите
и земите от горския фонд
 
Код от Вид гори и земи Площ
номен- от горския фонд (дка)
клатура (по номенклатура-вид гори и земи)  
1. Иглолистни гори  
3. Широколистни гори  
3. Залесено пасище  
11. Поляна  
7. Тополови  
8. Смесени  
10. Пасище в ГФ  
  Общо:  


Приложение № 3 към чл. 19, т. 2


Землище: .................................................................................................
Фирма: .........................................................................................................
Община: ..................................................................................................
Дата: ..........................................................................................................
Област: ..................................................................................................
 
   
Баланс по вид територия по предназначение
на горския фонд
 
Код от Вид територия Площ
номен- по предназначение (дка)
клатура    
1. Селскостопански фонд  
2. Горски фонд  
3. Населено място  
4. Водни течения и площи в ГФ  
6. Територия на транспорта в ГФ  
  (републиканска и общинска мрежа)  
  Общо:  


Приложение № 4 към чл. 27, ал. 1, т. 2


Землище: ......................................................................................................................
Фирма: .....................................................................................................................
Община: .......................................................................................................................
Дата: ......................................................................................................................
Област: .......................................................................................................................
 
   
Регистър на имотите
 
Кадаст- № на Име Площ Отдел Под- Вид Мест-
рален пре- на (дка)   отдел имот ност
писка соб-       (вид /
    стве-       земя Име
    ник       или на
            вид ревир
            гора)  
               
               
               
               


Приложение № 5 към чл. 27, ал. 1, т. 3


Землище: ............................................................................................................................
Фирма: .....................................................................................................................
Община: .............................................................................................................................
Дата: ......................................................................................................................
Област: .............................................................................................................................
 
   
Регистър на собственици
 
Име на № на Када- Мест- Площ Вид Начин Ограни-
собстве- заяв- стра- ност (дка) собстве- на въз- чения
ник ление лен     ност стано- на полз-
          вяване ване
          частна ССРГ  
          общинска ВСРГ  
          държавна НГ  
          юрид.    
          лица    
               
               
               
               


Приложение № 6 към чл. 27, ал. 1, т. 5


Землище: .................................................................................................
Фирма: .........................................................................................................
Община: ..................................................................................................
Дата: ..........................................................................................................
Област: ..................................................................................................
 
   
Баланс по начин на възстановяване
на горите и земите от горския фонд
 
№ от но- Начин на възстановяване Площ
менклату-   (дка)
рата за на-    
чин на въз-    
становяване    
     
     
     
  Общо:  


Приложение № 7 към чл. 27, ал. 1, т. 6


Землище: ................................................................
Фирма: .....................................................................
Община: .................................................................
Дата: ......................................................................
Област: .................................................................
 
   
Баланс на територията по вид
собственост
 
Вид собственост Площ
    (дка)
     
     
     
  Общо:  


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти