Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Приета с ПМС № 28 от 08.03.2000 г.

Обн. ДВ. бр.20 от 14 Март 2000г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.44 от 17 Май 2013г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г.


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) С наредбата се уреждат условията и редът за ликвидация на центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна хематология, лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ, домовете за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, както и лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта.

Чл. 2. Предложението за закриване на лечебните заведения по чл. 1 съдържа:
1. информация относно лечебното заведение - наименование, седалище и адрес на управление, управителни органи, структура на лечебното заведение и брой и щатно разписание на персонала, брой преминали пациенти за последната година;
2. анализ на финансово-икономическото състояние на лечебното заведение за предходната отчетна година и за периода от началото на текущата година до датата на изготвяне на предложението, придружен със съответните счетоводни документи;
3. мотиви за закриването на лечебното заведение.


Чл. 3. (1) Министерският съвет приема постановление за закриване на лечебните заведения по чл. 1, определя срок за прекратяване на лечебната им дейност и лечебните заведения, които ще поемат изпълнението на специфичните функции.
(2) Разходите за ликвидацията на лечебното заведение се изплащат от утвърдените му бюджетни сметки.


Чл. 4. (1) Съответният министър със заповед определя председателя, секретаря и членовете на ликвидационната комисия, наричана по-нататък "комисията".
(2) Комисията се състои най-малко от петима членове, поне един от които е представител на ведомството, съответно на общината, където се е водило закритото заведение, на Министерството на здравеопазването, правоспособен юрист и икономист.


Чл. 5. (1) Член на комисията може да бъде лице, което:
1. има висше образование;
2. не е осъждано като пълнолетно за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
3. не е лишено от правото да заема материалноотчетническа длъжност;
4. не е било член на изпълнителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) Кандидатът за член на комисията следва да представи на органа по чл. 4, ал. 1 следните документи:
1. копие от диплома за завършено висше образование;
2. свидетелство за съдимост;
3. декларация за обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 3 и 4.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) Членовете на комисията сключват договор с органа по чл. 4, ал. 1, в който се определят:
1. конкретните им задължения по ликвидационната процедура;
2. размерът на възнаграждението на членовете на комисията.


Чл. 7. (1) Комисията провежда заседания най-малко два пъти месечно.
(2) На всяко заседание се води протокол, който се подписва от присъствалите членове.
(3) Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината и членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички членове.


Чл. 8. Председателят на комисията представлява лечебното заведение в отношенията му пред трети лица.


Чл. 9. Комисията изготвя начален ликвидационен баланс и в едномесечен срок от назначаването си извършва инвентаризационен опис на наличното имущество.


Чл. 10. Комисията определя кои от движимите вещи подлежат на осребряване и предлага кои да се предадат безвъзмездно на други лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.)


Чл. 12. В тримесечен срок от назначаването си комисията приема оценка на имуществото на лечебното заведение.


Чл. 13. (1) Ликвидационната комисия в 7-дневен срок от датата на изготвяне на началния ликвидационен баланс е длъжна да покани кредиторите на лечебното заведение да предявят вземанията си.
(2) Поканата по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и се отправя писмено до известните кредитори.


Чл. 14. Ликвидационната комисия е длъжна да довърши текущите сделки, да събере вземанията, да превърне останалото движимо имущество в пари и да удовлетвори кредиторите.


Чл. 15. (1) Министърът на здравеопазването по предложение на комисията предоставя безвъзмездно със заповед медицинска апаратура, съоръжения и други движими вещи на други лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) При ликвидация на лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта заповедта по ал. 1 се съгласува със съответния министър.
(3) Предаването на вещите се извършва с протокол, подписан от двете страни.


Чл. 16. Осребряването на движимото имущество на лечебното заведение се извършва от комисията на търг с тайно наддаване.


Чл. 17. (1) Комисията определя със заповед подлежащите на осребряване вещи.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:
1. наименованието на органа, който провежда търга;
2. началната цена и описание на вещта;
3. мястото, времето и начина на оглед на вещта;
4. крайния срок за приемане на заявленията за участие, мястото и времето за депозирането им и деня на обявяване на резултатите;
5. начина и срока на плащане;
6. други тръжни условия.


Чл. 18. (1) Заповедта за провеждане на търга се обявява на видно място в сградата на лечебното заведение и се публикува обявление най-малко в един ежедневник.
(2) Обявлението по ал. 1 се прави не по-късно от една седмица преди срока, определен за подаване на заявки за участие в търга.


Чл. 19. (1) Вещите - предмет на осребряване, се излагат за оглед, а когато са обемисти, се предоставят проспекти или се описват техническите им характеристики.
(2) На всяка от изложените вещи се поставят:
1. табела с обозначение на наименованието на вещта, началната тръжна цена и поредния номер в тръжния списък;
2. други данни по преценка на комисията.


Чл. 20. (1) За участие в търга се заплаща депозит в размер 10 на сто от началната тръжна цена на вещите, за които се кандидатства.
(2) Участниците в търга представят документ за внесен депозит, документ за самоличност или удостоверение за съдебна регистрация за юридическо лице. Председателят или определен от него член на комисията проверява дали са спазени условията за участие в търга и поставя върху плика с офертата тръжния номер на кандидата и номера на позицията на вещта от тръжния списък.


Чл. 21. (1) Офертите се приемат в 7-дневен срок от откриване на тръжната процедура, след изтичането на който комисията отваря и класира офертите в тръжен лист. В тръжния лист се вписват всички получени оферти и тръжните номера на кандидатите.
(2) За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока цена.
(3) Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, комисията определя крайния купувач чрез жребий.


Чл. 22. (1) За проведения търг комисията съставя тръжен протокол в два екземпляра - един екземпляр за комисията и един екземпляр за спечелилия търга.
(2) Резултатите се обявяват на мястото за обяви.


Чл. 23. (1) Спечелилият търга заплаща предложената цена в определения в заповедта по чл. 18, ал. 2 срок.
(2) Ако плащането не се извърши в срока по ал. 1, депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена.
(3) Ако и вторият по ред кандидат не извърши плащането в определения срок, комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.


Чл. 24. (1) Вещта се предава на купувача след плащане на цената. Собствеността върху вещта се прехвърля с предаването и.
(2) Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на плащането.


Чл. 25. Внесеният депозит на неспечелилите търга участници се връща по нареждане на председателя на комисията след подписване на тръжния протокол.


Чл. 26. Ако включена в търг вещ не е продадена, цената може да се намали с 20 на сто.


Чл. 27. В определени случаи със съгласие на съответния министър осребряването по чл. 17 може да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) След разпореждането с имуществото по чл. 17 ликвидационната комисия изготвя и представя на органа по чл. 4, ал. 1 заключителен доклад и отчет, който съдържа всички действия по ликвидацията.
(2) Към доклада по ал. 1 се представят:
1. заключителен ликвидационен баланс;
2. отчет за приходите и разходите;
3. справка за удовлетворените кредитори;
4. справка за извършените по време на ликвидационната процедура разходи;
5. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.)
6. справка за неосребреното движимо имущество.
(3) В заключителния доклад комисията може да направи предложение за предоставяне на недвижимото имущество, ползвано от лечебното заведение по чл. 1, на други лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, ведомства или организации по реда на Закона за държавната собственост.


Чл. 29. (1) Съответният министър приема заключителния доклад и отчета в едномесечен срок от представянето им или дава указания на комисията за извършване на допълнителни действия по ликвидацията.
(2) Средствата, набрани от осребряване на движимото имущество, се внасят в 14-дневен срок в републиканския или в съответния общински бюджет по сметка, посочена от съответния министър.


Чл. 30. Трудовите правоотношения с работниците и служителите от закритото лечебно заведение по чл. 1 се уреждат съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда при спазване на процедурата по чл. 64 от Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта.


Чл. 31. Комисията създава условия за довършване на започната лечебна дейност, като пациентите се насочват към друго лечебно заведение.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 19.10.2007 г.) Архивите на закритото лечебно заведение се предават съгласно Закона за Националния архивен фонд.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 53 от Закона за лечебните заведения.


§ 2. Наредбата се прилага и за здравните заведения по чл. 107 от Закона за лечебните заведения.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)

§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "AРХИВИ", ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "AРХИВИ", И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2007 Г.)

§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 8 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 17.05.2013 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 ОТ 27 МАРТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР"


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2019 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 април 2019 г.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти