Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КАЧЕСТВЕНИТЕ ВИНА, ПРОИЗВЕДЕНИ В ОПРЕДЕЛЕН РАЙОН, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЯХНОТО УТВЪРЖДАВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 23 ОТ 2005 Г.)

В сила от 14.04.2000 г.
Приета с ПМС № 53 от 06.04.2000 г.

Обн. ДВ. бр.31 от 14 Април 2000г., изм. ДВ. бр.82 от 25 Септември 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.23 от 18 Март 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) С наредбата се уреждат условията за производство на качествени вина, произведени в определен район, редът и начинът за тяхното утвърждаване и условията, на които трябва да отговарят продуктите, годни за производство на качествени вина, произведени в определен район.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Качествени вина, произведени в определен район са: качествени вина с гарантирано наименование за произход и качествени вина с гарантирано и контролирано наименование за произход.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Видове качествени вина, произведени в определен район, са: качествени ликьорни вина, произведени в определен район; качествени пенливи вина, произведени в определен район; качествени искрящи вина, произведени в определен район; други качествени вина, произведени в определен район, различни от изброените.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Продуктите, от които могат да се получат качествени вина, произведени в определен район, са: прясно грозде; гроздова мъст; частично ферментирала гроздова мъст; млади вина в процес на ферментация; вина.

Глава втора.
УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КАЧЕСТВЕНИТЕ ВИНА ПРОИЗВЕДЕНИ В ОПРЕДЕЛЕН РАЙОН (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 23 ОТ 2005 Г.)

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Качествено вино, произведено в определен район, е виното, което произхожда от определен лозарски район, микрорайон или масив, чието име служи за означаване на виното, и което е получено, обработено и бутилирано в определения район, микрорайон или масив. Неговите качества или съществени характеристики се дължат основно или изключително на географската среда, която включва природни условия и производствени традиции. Производителите на качествени вина, произведени в определен район, не могат да преотстъпват правата си на ползватели на наименованието за произход на трети лица, които не са вписани като ползватели на наименованието за произход.
(2) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Качествено вино с гарантирано наименование за произход е виното, което:
1. е произведено от грозде от нанесен на картата на лозята район, микрорайон или масив;
2. се произвежда от разрешени и препоръчани сортове лози, определени за съответния район в наредбата по чл. 24, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки;
3. при отглеждане на лозята се извършват определени агротехнически мероприятия;
4. се произвежда по определени методи за технология на производство на вино;
5. притежава определено минимално естествено алкохолно съдържание;
6. е произведено от грозде, чийто добив от хектар не надвишава определеното количество за сорта;
7. притежава типичност, определена от резултатите от физико-химични и микробиологични анализи и органолептична оценка;
8. е произведено при определено съотношение между произведено количество грозде и произведено количество вино (рандеман).
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Условията и изискванията по ал. 2 за всяко качествено вино с гарантирано наименование за произход се определят в акта за утвърждаването му.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Качествено вино с гарантирано и контролирано наименование за произход е виното, което отговаря на условията и изискванията по чл. 5, ал. 2 и притежава установена известност.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Производителите на качествено вино, произведено в определен район, представят всяка година до 31 март проби от произведеното вино от последната реколта в дегустационните комисии при регионалните лозаро-винарски камари за извършване на органолептична оценка по реда на Правилника за устройството и дейността на дегустационните комисии (ДВ, бр. 94 от 2004 г.).

Раздел II.
Район на преработка


Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8, изм. и доп. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Качествените вина, произведени в определен район се произвеждат от грозде на препоръчани и разрешени сортове лози, което е получено в определения район и чиято преработка в мъст и вино и на мъстта във вино е извършена в същия определен район.
(2) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Районът, микрорайонът или масивът, чието име се използва за означаване на качествени вина, произведени в определен район, подлежи на задължително определяне от министъра на земеделието, храните и горите или от упълномощено от него длъжностно лице, като се вземат предвид елементите, които оказват влияние върху качеството на вината, и особено климатът, изложението, съставът и свойствата на почвата и подпочвата. Районът, чието име се използва за означаване на качествени вина, произведени в определен район, се определя по предложение на изпълнителния директор на ИАЛВ съгласувано с Националната лозаро-винарска камара.


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)

Раздел III.
Препоръчани и разрешени сортове лози (Загл. доп. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Качествените вина, произведени в определен район се произвеждат от гроздето на препоръчани и разрешени сортове лози от вида "Vitis vinifera".
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава списък на препоръчаните и разрешените сортове лози, от които се произвеждат качествените вина, произведени в определен район, по предложение на изпълнителния директор на ИАЛВ. Списъкът се обнародва в "Държавен вестник".


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Всички винени сортове лози, различни от разрешените и препоръчаните, определени в Наредбата за правилата за класифициране на винените сортове лози и за класифициране на сортовете лози по чл. 24, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки, в срок 15 години от влизането в сила на наредбата трябва да бъдат изкоренени от районите, определени за производство на качествени вина, произведени в определен район.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) След изтичането на срока по ал. 1 вино, произведено от гроздето на сортове лози, различни от утвърдените препоръчани за съответния район, не може да бъде категоризирано като качествено вино, произведено в определен район.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се отнасят за лозя, чието грозде е предназначено за семейна консумация.

Раздел IV.
Агротехнически мероприятия


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) При отглеждането на лозя, чието грозде е предназначено за производство на качествени вина, произведени в определен район, се извършват определените за всеки район агротехнически мероприятия (резитба, формировка, разстояние на засаждане и др.) с цел да се осигури оптимално качество на виното.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите в акта, с който се утвърждават качествените вина, произведени в определен район, определя задължителните агротехнически мероприятия.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) (1) Разрешава се напояването на лозята, чието грозде е предназначено за производство на качествени вина, произведени в определен район на територията на цялата страна.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) При неблагоприятни природно-климатични условия министърът на земеделието, храните и горите може да забрани напояването на лозята за определен сорт или определен район.

Раздел V.
Минимално естествено алкохолно съдържание


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя минималното естествено алкохолно съдържание на всяко качествено вино, произведено в определен район в акта за утвърждаването му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) При определяне на минималното естествено алкохолно съдържание на всяко качествено вино, произведено в определен район се вземат стойностите на минималното алкохолно съдържание на най-добрите реколти през последните 10 години.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) За едно и също качествено вино, произведено в определен район минималното естествено алкохолно съдържание може да бъде определено за район, микрорайон или масив, както и за всеки сорт.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Минималното естествено алкохолно съдържание не може да бъде по-малко от 9 обемни процента, освен с разрешение на министъра на земеделието, храните и горите за някои вина, произведени по определена технология, както и при производството на качествени пенливи и ликьорни вина, произведени в определен район.

Раздел VI.
Методи за технология на производството на вино (Загл. изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя в акта за утвърждаване на всяко качествено вино, произведено в определен район специфичните методи за технология на производството на вино.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) При неблагоприятни природно-климатични условия министърът на земеделието, храните и горите може да разреши повишаване на естественото алкохолно съдържание до 2 обемни процента на прясното грозде, на гроздовата мъст, на частично ферментиралата гроздова мъст, на младото вино в процес на ферментация и на виното, годно за производство на качествено вино, произведено в определен район.
(2) Алинея 1 не се отнася за продуктите, предназначени за производство на качествени ликьорни вина.


Чл. 19. Повишаване на естественото алкохолно съдържание се извършва при спазване на изискванията и при условията на чл. 28 и 32 от Закона за виното и спиртните напитки, при условие че повишаването на естественото алкохолно съдържание се извършва в района на получаване на гроздето.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Общото обемно алкохолно съдържание на качествените вина, произведени в определен район не може да бъде по-малко от 9 обемни процента.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Алинея 1 не се отнася за качествените пенливи и ликьорни вина, произведени в определен район.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Всеки производител на грозде и продукти от грозде и вино за производство на качествено вино, произведено в определен район, извършва разделно винифициране, бутилиране в същия район и складиране по начин, който осигурява отделянето му от останалата готова продукция.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) При неспазване на изискванията по ал. 1 виното не се категоризира като качествено вино, произведено в определен район.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Повишаване и намаляване на киселинното съдържание на прясното грозде, гроздовата мъст, частично ферментиралата гроздова мъст, младото вино в процес на ферментация и на виното, годно за производство на качествено вино, произведено в определен район, се извършва при спазване изискванията на чл. 29, 30 и 32 от Закона за виното и спиртните напитки, при условие че повишаването и намаляването на киселинното съдържание се извършват в района на получаване на гроздето.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Подслаждане на качествени вина, произведени в определен район може да се извърши с гроздова мъст, с концентрирана гроздова мъст и с концентрирана ректифицирана гроздова мъст при спазване на изискванията и условията на чл. 31 и чл. 32, ал. 5 от Закона за виното и спиртните напитки.
(2) Гроздовата мъст, концентрираната гроздова мъст и ректифицираната концентрирана гроздова мъст трябва да са произведени в района на получаване на виното.
(3) Алинея 2 не се отнася за качествените ликьорни и пенливи вина.

Раздел VII.
Добив от хектар (Загл. изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя в акта за утвърждаване на всяко качествено вино, произведено в определен район максимален добив на грозде от хектар.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) При определяне на количествата по ал. 1 се вземат предвид добивите на грозде от най-добрите реколти на определения район за 5 години за качествените вина с гарантирано наименование за произход и за 8 години за качествените вина с гарантирано и контролирано наименование за произход.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Добивът на грозде от хектар може да бъде определен за район, микрорайон или масив, както и за всеки сорт грозде.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) При получаването на добиви над определените в акта за утвърждаване на качествено вино, произведено в определен район виното, получено от тази реколта грозде, не може да се категоризира като качествено вино, произведено в определен район.

Раздел VIII.
Физико-химичен, микробиологичен анализ и органолептична оценка (Загл. изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Качествените вина, произведени в определен район, подлежат на задължителен физико-химичен, микробиологичен анализ и органолептична оценка.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Физико-химичният и микробиологичният анализ на качествените вина, произведени в определен район от последната реколта се извършват по показателите, определени в приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Физико-химичният и микробиологичният анализ на качествените вина, произведени в определен район от предходни реколти или преди предлагането им на пазара се извършват по показателите, определени в приложение № 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя в акта за утвърждаване на всяко качествено вино, произведено в определен район максималните стойности на показателите по приложения № 1 и 2, които характеризират всяко качествено вино, произведено в определен район.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) При органолептичната оценка се определят цвят, бистрота, мирис и вкус на виното.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Редът и начинът, по които се извършва органолептичната оценка, се уреждат в Правилника за устройството и дейността на дегустационните комисии.

Глава трета.
КАЧЕСТВЕНИ ПЕНЛИВИ И ЛИКЬОРНИ ВИНА ПРОИЗВЕДЕНИ В ОПРЕДЕЛЕН РАЙОН (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 23 ОТ 2005 Г.)

Раздел I.
Качествени пенливи вина, произведени в определен район (Загл. изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Общото алкохолно съдържание на гроздовата мъст, на виното или на комбинацията на гроздова мъст и/или вина с различни характеристики, предназначени за производство на качествени пенливи вина, произведени в определен район, е най-малко 9 обемни процента.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Общото алкохолно съдържание на някои качествени пенливи вина, произведени в определен район е не по-малко от 8,5 обемни процента.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава списък на вината по ал. 1 по предложение на директора на Изпълнителната агенция по лозата и виното съгласувано с Националната лозаро-винарска камара.
(3) Промени в списъка могат да се извършват по реда на ал. 2.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Действителното алкохолно съдържание на качествените пенливи вина, произведени в определен район е най-малко 10 обемни процента.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) За получаване на качествено пенливо вино, произведено в определен район се добавя тиражен ликьор, който се състои от захароза, концентрирана гроздова мъст, ректифицирана концентрирана гроздова мъст, гроздова мъст, частично ферментирала гроздова мъст, вино и качествено вино, произведено в определен район.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) За получаване на качествено пенливо вино, произведено в определен район може да се добавят и ароматни вещества съгласно Наредбата за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки по чл. 12, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) При качествените пенливи вина, произведени в определен район налягането на въглеродния диоксид в затворени съдове при температура 20°С не може да бъде по-ниско от 3,5 бара, с изключение на вината, които се съхраняват в затворени съдове с вместимост 25 сантилитра, където налягането на въглеродния диоксид не може да бъде по-ниско от 3 бара.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Общото съдържание на серен диоксид в качествените пенливи вина, произведени в определен район не трябва да надвишава 180 милиграма на литър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) При неблагоприятни природно-климатични условия министърът на земеделието, храните и горите след съгласуване с министъра на здравеопазването може да разреши увеличаване на максималното общо съдържание на серен диоксид най-много с 40 милиграма на литър, при условие че тези вина се пускат само на вътрешния пазар.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Общата продължителност на процеса на получаване на качествени пенливи вина, произведени в определен район не може да бъде по-малка от:
1. шест месеца, когато ферментацията се извършва в затворени съдове;
2. девет месеца, когато ферментацията се извършва в бутилки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Началото на процеса на получаване на качествени пенливи вина, произведени в определен район започва от момента на ферментацията, която ги превръща в пенливи вина, и включва периода на отлежаването им.
(3) Продължителността на ферментационния процес не може да бъде по-кратка от 90 дни или от 30 дни, когато ферментацията се извършва в бутилки, снабдени с технически средства за разклащане.

Раздел II.
Качествени ликьорни вина, произведени в определен район (Загл. изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) (1) При производството на качествени ликьорни вина се използват прясна или частично ферментирала гроздова каша или гроздова мъст, или вина, или комбинации от тях.
(2) Към продуктите по ал. 1 могат да се добавят поотделно или комбинирано и следните продукти:
1. неутрален алкохол от земеделски произход с алкохолно съдържание не по-ниско от 96 обемни процента;
2. винен дестилат или дестилат от стафидирано грозде с алкохолно съдържание не по-ниско от 52 обемни процента и не по-високо от 86 обемни процента.
(3) Към продуктите по ал. 2 могат да се прибавят един или повече от следните продукти:
1. концентрирана гроздова мъст;
2. комбинация от продуктите по ал. 2 и следните продукти:
а) частично ферментирала гроздова мъст;
б) гроздова мъст или комбинация от гроздова мъст и вина.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Продуктите по чл. 36, които са получени в район, различен от района на получаване на качествено ликьорно вино, произведено в определен район, могат да бъдат използвани само за определени вина по списък, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава списък на вината по ал. 1 по предложение на директора на Изпълнителната агенция по лозата и виното съгласувано с Националната лозаро-винарска камара. При утвърждаване на списъка се вземат предвид традиционните условия на получаване на всяко качествено вино, произведено в определен район.
(3) Промени в списъка по ал. 1 могат да се извършват по реда на ал. 2.


Чл. 38. (1) Повишаването на естественото алкохолно съдържание, подслаждането, добавянето на винен дестилат и етилов алкохол със земеделски произход се извършват в определения район, чието име носи качественото ликьорно вино.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Естественото алкохолно съдържание на продуктите, от които се получава качествено ликьорно вино, произведено в определен район, не може да бъде по-малко от 12 обемни процента.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Действителното алкохолно съдържание на качествено ликьорно вино, произведено в определен район не може да бъде по-малко от 15 обемни процента и повече от 22 обемни процента.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Общото алкохолно съдържание на качествено ликьорно вино, произведено в определен район не може да бъде по-малко от 17,5 обемни процента.

Глава четвърта.
РЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ. ПРОЦЕДУРИ. РЕГИСТЪР. КОНТРОЛЕН НОМЕР. СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД. РАЗРЕШЕНИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 23 ОТ 2005 Г.)

Раздел I.
Ред за утвърждаване на качествените вина, произведени в определен район (Загл. изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Заявление за утвърждаване на качествено вино, произведено в определен район може да се подаде от производител или производители на вино, които осъществяват дейността си в един лозарски район или регионална лозаро-винарска камара.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава до Изпълнителната агенция по лозата и виното чрез съответната лозаро-винарска камара. Производител или производители на вино от по-малка от микрорайон единица могат да подадат заявлението директно до Изпълнителната агенция по лозата и виното.
(3) Заявлението по ал. 1 се придружава от документация. Документацията на всяко качествено вино се изготвя в 2 екземпляра и включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) специализирана кадастрална карта на лозята в мащаб 1:5000, изготвена от ИАЛВ;
2. данни за климатичните условия: температура, валежи, слънчево греене и др., за период не по-малък от 10 години за качествените вина с гарантирано наименование за произход и 20 години за качествените вина с гарантирано и контролирано наименование за произход;
3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г.) скица на почвите на района, микрорайона и/или масива с означаване на почвите в мащаб 1:5000, изготвена от Института по почвознание "Никола Пушкаров" - София, в структурата на Селскостопанската академия;
4. характеристика на почвата, релефа, изложението и надморската височина, особеностите на терена и др.;
5. данни за наличната площ, засадена с винени лозя на плод, за площта на младите неплододаващи лозя и за площите, подходящи за засаждане на винени лозя;
6. данни за сортовия състав и сортовата структура на лозята, от които се произвежда виното;
7. описание и характеристика на прилаганите агротехнически мероприятия - формировка, гъстота на засаждане, резитба, обработка на почвата, торене, борба с болестите и неприятелите;
8. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) сведение за количеството и качеството на гроздовите реколти от района - за 5 години за качествените вина с гарантирано наименование за произход и за 8 години за качествените вина с гарантирано и контролирано наименование за произход, оптимален добив грозде от хектар и средно от една лоза;
9. технологична характеристика на гроздето - минимално естествено алкохолно съдържание, киселинност, багрилни вещества, механичен състав и др.;
10. описание и характеристика на утвърдената традиционна или новоразработена технология, по която се произвежда виното в района - бране, сортиране и подбор на гроздето, начин на транспортиране, преработка, метод на ферментация, вид и обем на съдовете, в които ферментира и се съхранява виното, начин на съхраняване и метод за обработката му и др.;
11. показатели на виното въз основа на аналитични (физико-химични и микробиологични) и органолептични данни, получени в резултат на 2-годишни изследвания за качествените вина с гарантирано наименование за произход и 3-годишни - за качествените вина с гарантирано и контролирано наименование за произход;
12. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) доказателства за известността на виното, при подготовката на документацията за утвърждаване на качествено вино с гарантирано и контролирано наименование за произход.
(4) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Известността на виното се свързва с неговата репутация и търсене най-малко в мястото на неговото производство. Известността на виното се преценява от ИАЛВ за всеки конкретен случай въз основа на извлечения от счетоводни документи, годишни справки, баланси и други документи, доказващи неговия прием на пазара. Изпълнителният директор на ИАЛВ може да възложи извършването на анкета или статистическо проучване за установяване известността на виното.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Документацията по ал. 3 се изготвя от регионална лозаро-винарска камара, когато заявлението по ал. 1 е подадено чрез нея.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Проучването на районите за производство на качествено вино, произведено в определен район и подготовката на документацията се извършват по методология, утвърдена от министъра на земеделието, храните и горите.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Заявлението и документацията за утвърждаване на качествено вино, произведено в определен район се разглеждат от комисията по качествените вина.


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) За осъществяване на процедурата по утвърждаване на качествено вино, произведено в определен район министърът на земеделието, храните и горите назначава комисия по качествените вина.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В състава на комисията по качествените вина се включват по един представител на регионалните лозаро-винарски камари, трима представители на Националната лозаро-винарска камара, петима представители на Изпълнителната агенция по лозата и виното и представител на дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. В състава на комисията по качествените вина могат да се включват и представители на други организации и специалисти със съвещателен глас.
(3) Заседанията на комисията по качествените вина се считат за редовни, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете и.
(4) Решения на комисията по качествените вина се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите на заседанието членове.
(5) Комисията по качествените вина приема правила за работа.


Чл. 45. (1) Комисията по качествените вина преглежда документацията, извършва проверка на място, осъществява контрол на проучвателните работи съобразно утвърдената методология по чл. 42, ал. 5 и анализира получените резултати.
(2) При непълноти и несъответствия между представените документи и извършените проучвателни работи комисията по качествените вина разпорежда извършването на допълнителни проучвателни работи.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) След извършване на проверката по чл. 45 производителят или производителите представят пред регионалната дегустационна комисия към съответната регионална лозаро-винарска камара по 3 проби от вино, 2 от които за извършване на контролна органолептична оценка от Централната арбитражна дегустационна комисия, при оспорване на резултатите на регионална дегустационна комисия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Виното по ал. 1 трябва да е произведено от 2 последователни реколти за качествено вино с гарантирано наименование за произход произведено в определен район и 3 последователни реколти за качествено вино с гарантирано и контролирано наименование за произход произведено в определен район.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Проби от виното се вземат от представители на съответните регионални лозаро-винарски камари в присъствието на производителя или на негов представител и представител на Изпълнителната агенция по лозата и виното съгласно Наредбата за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2007 г.).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Пробите за контролна органолептична оценка се запечатват от представител на Изпълнителната агенция по лозата и виното и се съхраняват от производителя.


Чл. 47. (1) (Предишен текст на чл. 47, изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Физико-химичен и микробиологичен анализ на пробите по показателите, определени в приложения № 1 или № 2, се извършват, преди да се извърши органолептична оценка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Физико-химичен, микробиологичен анализ и органолептична оценка се извършват на всяка партида качествено вино, произведено в определен район.
(3) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Обемът на партидата не може да бъде по-голям от 150 000 л за вината с гарантирано наименование за произход и 60 000 л за вината с гарантирано и контролирано наименование за произход.


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Регионалната дегустационна комисия в 7-дневен срок от вземане на пробите извършва органолептична оценка на виното по ред, определен в Правилника за устройството и дейността на дегустационните комисии, и изготвя заключение относно състава и характера на виното.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Регионалната дегустационна комисия уведомява производителите, представили проби за оценка, в 3-дневен срок от датата на изготвянето на заключението по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Заключението на регионалната дегустационна комисия може да се обжалва пред Централната арбитражна дегустационна комисия в 7-дневен срок от получаване на уведомлението от всеки производител, представил проби за оценка.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Централната арбитражна дегустационна комисия в 10-дневен срок извършва контролна органолептична оценка на виното и изготвя заключение по ред, определен в Правилника за устройството и дейността на дегустационните комисии.
(5) Заключението на Централната арбитражна дегустационна комисия е окончателно.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Заключенията на дегустационните комисии представляват неразделна част от документацията по утвърждаването на качественото вино, произведено в определен район.


Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Процедурата по утвърждаване на качественото вино, произведено в определен район се спира от министъра на земеделието, храните и горите по предложение на Комисията по качествените вина в случай на решение на Централната арбитражна дегустационна комисия, че виното не отговаря по състав и характер на качествено вино, произведено в определен район.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Процедурата по утвърждаване на качественото вино, произведено в определен район се възобновява по заявление на производителя или производителите или на регионалната лозаро-винарска камара при спазване на изискванията по чл. 47 - 49.


Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) В 3-дневен срок след приключване на действията по чл. 48 Комисията по качествените вина изготвя предложение до министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на качественото вино, произведено в определен район.
(2) Документацията по чл. 42, ал. 3 е неразделна част от предложението по ал. 1.


Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Всяко качествено вино, произведено в определен район се утвърждава в 14-дневен срок от министъра на земеделието, храните и горите с акт за утвърждаване по образец съгласно приложение № 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Актът за утвърждаване на всяко качествено вино, произведено в определен район се обнародва в "Държавен вестник" и се вписва в регистъра на качествените вина, произведени в определен район при Националната лозаро-винарска камара.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Промени в акта за утвърждаване на качествено вино, произведено в определен район се извършват по реда на чл. 42 - 51.


Чл. 52. Националната лозаро-винарска камара и Изпълнителната агенция по лозата и виното съхраняват всеки от екземплярите на документацията по чл. 42, ал. 3.

Раздел II.
Регистър на качествените вина, произведени в определен район (Загл. изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) При Националната лозаро-винарска камара се създава и поддържа регистър на качествените вина, произведени в определен район, наричан по-нататък "регистъра".
(2) Регистърът по ал. 1 е публичен.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Регистърът на качествените вина, произведени в определен район се води по образец съгласно приложение № 4.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) За всяко качествено вино, произведено в определен район, се определя индивидуален номер по реда на неговото вписване в регистъра.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Вписванията в регистъра се отразяват на електронен носител.


Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Регистърът по чл. 53, ал. 1 се води от лице, служител на Националната лозаро-винарска камара, което:
1. вписва в регистъра данните по чл. 53, ал. 3;
2. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) съхранява документацията на всяко качествено вино, произведено в определен район;
3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) води азбучен указател на качествените вина, произведени в определен район;
4. дава справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства.


Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Въз основа на акта за утвърждаване на всяко качествено вино, произведено в определен район лицето, водещо регистъра, вписва данните, определени в образеца по чл. 53, ал. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Лицето, водещо регистъра, комплектува документацията на всяко качествено вино, произведено в определен район, в отделно дело, което носи поредния номер на вписване на виното в регистъра. На корицата се отбелязва номерът на делото.


Чл. 57. При промяна на някои от обстоятелствата, подлежащи на вписване, лицето, водещо регистъра, вписва данните след представяне на съответните документи.


Чл. 58. Регистърът и документацията се съхраняват от Националната лозаро-винарска камара и не могат да се изнасят.


Чл. 59. За услугите по този раздел се събират такси, определени в Тарифата за таксите по чл. 64 от Закона за виното и спиртните напитки.

Раздел III.
Контролен номер (Нов - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) (1) Всяко качествено вино, произведено в определен район, се означава с контролен номер. Контролният номер е задължителна индикация.
(2) Контролният номер по ал. 1 се състои от 10 цифри, като първата идентифицира номера на териториалното звено на ИАЛВ, втората - номера на лозаро-винарския район, третата и четвъртата - поредния номер на заявлението, от пета до десета - входящия номер, който определя броя на бутилките от партидата.


Чл. 59б. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) (1) Заявлението за издаване на контролен номер се подава от производителя до териториалното звено на ИАЛВ, в чийто район е регистриран, по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) анализно свидетелство за извършен анализ на проба от качественото вино, издадено от лабораториите на ИАЛВ, съгласно изискванията на Наредбата за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки; пробите се вземат от производителя в присъствието на представител на ИАЛВ;
2. копие от протокола на районната дегустационна комисия за дегустационна оценка на пробите по т. 1.
(3) Длъжностни лица от териториалното звено на ИАЛВ извършват проверка за пълнотата на попълнените данни и за верността на декларираните количества вино. При установяване на непълноти или неточности в представените данни на производителя се изпраща съобщение за отстраняването им в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
(4) След проверка на представените данни или отстраняване на непълнотите или неточностите в тях ръководителят на териториалното звено изпраща предложение до изпълнителния директор на ИАЛВ за издаване на контролен номер. Към предложението се прилагат всички документи по преписката.
(5) Изпълнителният директор на ИАЛВ издава контролен номер на определеното съгласно заявлението количество качествено вино в 14-дневен срок от получаване на предложението от териториалното звено.

Раздел IV.
Сертификати за произход (Предишен раздел 3 - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Всяка регионална лозаро-винарска камара за територията, на която функционира, издава сертификати за произход на винено грозде на производителите на винено грозде и сертификат за произход на качествени вина, произведени в определен район на производителите на вино по образци, утвърдени от общото събрание на Националната лозаро-винарска камара.


Чл. 61. (1) Сертификатът за произход на винено грозде се състои от 2 части:
1. първата част съдържа данни за: местонахождението на лозята, тяхната площ, сортовия състав, производителя на гроздето и годината на реколтата и се попълва от съответната регионална лозаро-винарска камара;
2. втората част съдържа данни за количеството и по сортове продадено или предоставено грозде и за купувача или получателя на виненото грозде и се попълва и подписва от производителя на виненото грозде.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Сертификатът за произход на винено грозде се издава на вписани в регистъра при Националната лозаро-винарска камара производители на винено грозде, което е предназначено за получаване на качествено вино, произведено в определен район, по заявление на производителя на винено грозде преди началото на всяка гроздоберна кампания.
(3) В 7-дневен срок от получаването на заявлението на производителя регионалната лозаро-винарска камара издава сертификата за произход на виненото грозде.
(4) В регионалните лозаро-винарски камари се води регистър на издадените сертификати за произход на винено грозде.


Чл. 62. Производителят на винено грозде предоставя копие от сертификата по ал. 4 на всеки купувач или получател на винено грозде.


Чл. 63. Производителите на винено грозде в декларацията за реколтата по чл. 22, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки посочват броя на предоставените сертификати за произход на гроздето, данни за техните купувачи или получатели и за продадените или получените количества.


Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Сертификатът за произход на качествено вино, произведено в определен район съдържа: наименованието на качественото вино, произведено в определен район; номера на протокола на дегустационната комисия, с който виното е одобрено като качествено вино, произведено в определен район, и неговото количество; номера на сертификата за произход на виненото грозде, от което е произведено качественото вино, произведено в определен район; името, седалището и адреса на управление на производителя на качественото вино, произведено в определен район; описание на местонахождението на производствените мощности на производителя; данни за извършени енологични практики и манипулации и мястото на тяхното извършване по чл. 18, ал. 1, чл. 19, чл. 22, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 и 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Сертификатът за произход на качествено вино, произведено в определен район се издава на вписани в регистъра при Националната лозаро-винарска камара производители на качествено вино, произведено в определен район по заявление на производителя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) В 7-дневен срок от получаването на заявлението на производителя регионалната лозаро-винарска камара издава сертификата за произход на качественото вино, произведено в определен район.


Чл. 65. За издаването на сертификатите по чл. 60 регионалните лозаро-винарски камари събират такси, чийто размер е определен в тарифата по чл. 64 от Закона за виното и спиртните напитки.

Раздел V.
Разрешения (Предишен раздел 4 - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Националната лозаро-винарска камара прави предложение по чл. 9, чл. 10, ал. 1, чл. 16, чл. 18, ал. 1, чл. 22, ал. 2 и чл. 34, ал. 2 до министъра на земеделието, храните и горите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите се произнася със заповед в 14-дневен срок.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Отказът на министъра на земеделието, храните и горите се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.


Чл. 67. (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Националната лозаро-винарска камара прави предложение по чл. 37, ал. 1 до министъра на земеделието, храните и горите чрез директора на Изпълнителната агенция по лозата и виното.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите се произнася със заповед в 14-дневен срок.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Отказът на министъра на земеделието, храните и горитесе обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.

Глава пета.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАЧЕСТВЕНИ ВИНА ПРОИЗВЕДЕНИ В ОПРЕДЕЛЕН РАЙОН (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 23 ОТ 2005 Г.)


Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Контролът върху производството на качествени вина, произведени в определен район, се осъществява от длъжностните лица от Изпълнителната агенция по лозата и виното.


Чл. 70. Производителят на качествено вино с гарантирано и контролирано наименование за произход е длъжен да осъществява контрол върху целия производствен цикъл - от отглеждането на гроздето до предлагането на виното на пазара, и да гарантира извършването на този контрол.


Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Длъжностните лица, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ, ежегодно преди гроздобера проверяват състоянието на лозята и гроздето, предназначено за производство на качествени вина, произведени в определен район, и правят предложение пред съответния кмет за обявяване началото на гроздоберната кампания.


Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Териториалните звена на Изпълнителната агенция по лозата и виното със съдействието на представители на съответната регионална лозаро-винарска камара упражняват контрол върху състоянието на лозята в района, провеждането на задължителните агротехнически мероприятия и правилното прилагане на технологията за производство на качествени вина, произведени в определен район.


Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) Длъжностните лица, определени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, извършват проверки на производителите на качествени вина, произведени в определен район, които са длъжни да им осигуряват достъп до документите и до местата, където осъществяват дейността си.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


§ 4. (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


§ 5. (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


§ 6. (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


§ 7. (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


§ 8. (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


§ 9. (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


§ 10. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


§ 11. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) За изготвянето на Специализирана карта на лозята по чл. 42, ал. 3, т. 1 общинските служби по земеделие и гори по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи предоставят на регионалните лозаро-винарски камари, на Националната лозаро-винарска камара или на Изпълнителната агенция по лозата и виното съответните планове за земеразделяне.


§ 11а. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2005 г.) До изготвянето на специализирана кадастрална карта по чл. 42, ал. 3, т. 1 се ползва актуална карта на възстановената собственост по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.


§ 12. (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


§ 13. (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


§ 14. (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


§ 15. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.


§ 16. Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 7 от Закона за виното и спиртните напитки.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 26 МАРТ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2003 Г.)

§ 47. (1) В чл. 18д, ал. 1, изречение второ, в чл. 19, ал. 13, изречение второ и в чл. 25, ал. 5, изречение второ думата "комисията" се заменя с "общинската служба по земеделие и гори".
(2) Навсякъде в правилника и в другите подзаконови нормативни актове, приети от Министерския съвет, думите "поземлена комисия", "поземлената комисия", "общинските поземлени комисии", "поземлени комисии" и "поземлените комисии" се заменят съответно с "общинска служба по земеделие и гори", "общинската служба по земеделие и гори", "общински служби по земеделие гори" и "общинските служби по земеделие и гори".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 8 МАРТ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КАЧЕСТВЕНИТЕ ВИНА ОТ ОПРЕДЕЛЕН РАЙОН, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЯХНОТО УТВЪРЖДАВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2005 Г.)

§ 48. В наименованието, навсякъде в наредбата и в приложенията думите "от определен район" се заменят с "произведени в определен район".


§ 49. Навсякъде в наредбата думите "министърът на икономиката" и "министъра на икономиката" се заменят съответно с "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66. Наредбата за условията, на които трябва да отговарят качествените вина произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2001 г., бр. 8 от 2002 г. и бр. 23 от 2005 г.);


§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.


§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 62. В Наредбата за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2001 г., бр. 8 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 23 и 78 от 2005 г., бр. 7 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 50 от 2011 г.), навсякъде думите "министъра на земеделието и храните", "Министърът на земеделието и храните" и "министърът на земеделието и храните" се заменят съответно с "министъра на земеделието, храните и горите", "Министърът на земеделието, храните и горите" и "министърът на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 27, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)

Списък на физико-химичните показатели, по които се извършва физико-химичен анализ на качествените вина, произведени в определен район от последната реколта (Загл. изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)

А) Показател за стабилността на виното:
Стабилност срещу оксидазно пресичане.

Б) Показатели за микробиологичен анализ:
Микроскопска картина на виното.

В) Показатели за физико-химичен анализ:
1. Относителна плътност.
2. Алкохолно съдържание в обемни проценти.
3. Общ сух екстракт.
4. Редуциращи захари.
5. Захароза.
6. Обща киселинност.
7. Летливи киселини.
8. Рh на средата.
9. Свободен серен диоксид.
10. Общ серен диоксид.


Приложение № 2 към чл. 27, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)

Списък на физико-химичните показатели, по които се извършва физико-химичен анализ на качествените вина, произведени в определен район от предходни реколти или преди предлагането им на пазара (Загл. изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)

А) Показатели за стабилността на виното:
Стабилност на студ и на топлина.

Б) Показатели за микробиологичен анализ:
1. Посявка върху твърда хранителна среда.
2. Микроскопска картина на виното.

В) Показатели за физико-химичен анализ:
1. Относителна плътност.
2. Алкохолно съдържание в обемни проценти.
3. Общ сух екстракт.
4. Редуциращи захари.
5. Захароза.
6. Пепел.
7. Алкалност на пепел.
8. Обща киселинност.
9. Летливи киселини.
10. Постоянна киселинност.
11. Рh на средата.
12. Свободен серен диоксид.
13. Общ серен диоксид.

Г) Показател за допълнителен анализ:
Въглероден диоксид (за пенливи и искрящи вина при температура 20 градуса С).


Приложение № 3 към чл. 51, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


АКТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ
№ ................
София, ..................... г.
 

На основание чл. 50 от Наредбата за услови-

ята, на които трябва да отговарят качествените
вина, произведени в определен район, реда и
начина за тяхното утвърждаване и решението на
Комисията по качествени вина, взето с Прото-
кол № ...../....... 200 ... г.
 
УТВЪРЖДАВАМ:
 
Виното с гарантирано наименование за произход/
виното с гарантирано и контролирано наименова-
ние за произход: .....................................................................................................................
Лозовите насаждения обхващат:
Район ..............................................................................,
очертан при следните граници: ..............................................................................,
както са означени върху приложената специализи-
рана кадастрална карта на лозята
Микрорайон ..............................................................................,
очертан при следните граници: ..............................................................................,
както са означени върху приложената специализи-
рана кадастрална карта на лозята
Масив ..............................................................................,
очертан при следните граници:...............................................................................,
както са означени върху приложената специализи-
рана карта на лозята.
Виното се произвежда от гроздето на сорта
............................................................................................................................................
.................... или на сортовете ...................................................................................................................................................................
със следната структура .....................................................................................................................
При отглеждане на лозята са извършени следните
агротехнически мероприятия:
..........................................................................................................................................................
(формировка, резитба, ред на засаждане и др.)
............................................................................................................................................................................................
Максималният добив на грозде, допустим за произ-
водство на виното, е .......................... кг/хектар.
Минималното естествено алкохолно съдържание на
гроздето е ............................... обемни единици.
Методите за технология за производство на вино
се извършват в района, микрорайона или масива на
получаване на гроздето ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Специфичните (традиционните) методи на получаване на виното са следните: ..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Виното трябва да отговаря на специфичните за виното физико-химични и микробиологични показатели по приложения № 1 и 2 към чл. 27 от Наредбата за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване.
 
Министър:
 


Приложение № 4 към чл. 53, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)

Регистър на качествените вина, произведени в определен район (Загл. изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.)


Но- Наименование на Номер на акта за Район, Сортове грозде, Максимален Минимално Производители Промени Забележки
мер качественото вино, утвърждаване на микрорайон, от които се добив на естествено на качествени в обстоя-  
по произведено в опре- качественото вино, масив произвежда грозде алкохолно вина, произве- телствата  
ред делен район произведено в опреде-   виното (кг на хектар) съдържание дени в опреде-    
    лен район и бр. ДВ на       (в обемни лен район    
    обнародването му       единици)      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти