Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОЗНАЧАВАНЕТО И ТЪРГОВСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВИНАТА, СПИРТНИТЕ НАПИТКИ И ПРОДУКТИТЕ ОТ ГРОЗДЕ И ВИНО

В сила от 14.04.2000 г.
Приета с ПМС № 55 от 06.04.2000 г.

Обн. ДВ. бр.31 от 14 Април 2000г., изм. ДВ. бр.53 от 12 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.59 от 3 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.82 от 25 Септември 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I.
Общи правила за означаване и търговско представяне


Чл. 1. С наредбата се уреждат правилата за означаването и търговското представяне на вино, спиртни напитки и продукти от грозде и вино.

Чл. 2. (1) Правилата за означаването и търговското представяне на напитките и продуктите по чл. 1 целят да защитят интересите на производителите и потребителите, доброто функциониране на пазара на вино и спиртни напитки и стимулирането на производството на качествени продукти.
(2) Правилата за означаването и търговското представяне се прилагат за напитките и продуктите по наредбата, които се съхраняват с цел продажба и се предлагат на пазара.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2004 г.) Правилата за означаването и търговското представяне се прилагат при етикетирането на напитките и продуктите, при извършването на вписвания в дневниците по чл. 40б от Закона за виното и спиртните напитки и в придружителните документи по чл. 42, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки.
(4) Правилата за означаването и търговското представяне се прилагат и когато се поставят знаци и надписи на съдовете, в които се съхраняват напитките и продуктите по чл. 1, на запушалките, етикетите и опаковките.
(5) На етикетите на вината и спиртните напитки задължителните индикации се изписват на български език.
(6) Етикетирането не е задължително:
1. за грозде или плодове, превозвани от лозе или овощна градина до място за винификация или преработка;
2. за вина и ракии за семейна консумация.


Чл. 3. (1) Индикациите, които се използват за означаването и търговското представяне на напитките и продуктите по чл. 1, не трябва да заблуждават или да въвеждат в заблуждение потребителите относно:
1. характера, естеството и свойствата на напитката или продукта, тяхното съдържание, включително действителното алкохолно съдържание, цвета, произхода, качеството, сорта грозде, реколтата, действителния обем на съда;
2. физическите или юридическите лица, които са участвали при производството или в търговското разпространяване на напитките и продуктите.
(2) Индикациите, използвани за означаване и търговско представяне, не трябва да заблуждават или да въвеждат в заблуждение потребителите и в случаите, когато:
1. са преведени и е посочен действителният произход на напитките и продуктите, или
2. са придружени от изрази като "род", "тип", "метод", "имитация", "марка", "стил" или други сходни наименования.


Чл. 4. (1) Напитки и продукти, които не са означени в съответствие с изискванията на наредбата, не могат да бъдат предлагани на пазара.
(2) Напитки и продукти, които са предназначени за износ, могат да бъдат означени по начин, различен от установения в наредбата, при условие че законодателството на страната на вносителя го допуска.

Раздел II.
Задължителни и факултативни индикации


Чл. 5. При означаването и търговското представяне на напитките и продуктите се вписват само разрешените от наредбата индикации.


Чл. 6. Разрешените индикации са задължителни и факултативни.


Чл. 7. Задължителните и факултативните индикации се групират в един или повече етикети, прикрепени, залепени върху съда или изписани директно върху него, и се представят с ясни, четливи и незаличими букви.


Чл. 8. Не са индикации за означаване и търговско представяне знаците или маркировките, които:
1. са предвидени в нормативните актове, свързани с данъчното облагане;
2. указват производителя на съда и обема на съда;
3. се използват за контрол на напълването или бутилирането;
4. се използват за идентификация на продукта чрез цифров код и/или чрез машинно четим символ.

Глава втора.
ЕТИКЕТИРАНЕ НА ВИНА

Раздел I.
Задължителни индикации при етикетирането на трапезно вино, трапезно вино с географско указание, качествено вино, произведено в определен район, искрящо вино, искрящо-газирано вино, ароматизирано вино, ликьорно вино, благородно сладко вино и вино от внос (Загл. изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.)


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) При етикетирането на трапезно вино, трапезно вино с географско указание, качествено вино, произведено в определен район, искрящо вино, искрящо-газирано вино, ароматизирано вино, ликьорно вино, благородно сладко вино и вино от внос се вписват следните задължителни индикации:
1. търговско наименование на виното;
2. номинален обем;
3. (нова - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) знак "е";
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) действително алкохолно съдържание;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) номер на производствената партида;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) наименование (фирма), статут и седалище на производителя и на бутилировчика;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) наименование (фирма), статут и седалище на вносителя при случаите на внос.
(2) Индикациите по ал. 1 се вписват при етикетирането на вината само ако отговарят на изискванията на чл. 10 - 17.
(3) Фирменото наименование и седалището на производителя, вносителя и/или на лицето, което извършва бутилирането на виното, се изписват изцяло без съкращения.
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) При етикетирането на качествено вино, произведено в определен район, се вписва контролен номер съгласно изискването на чл. 59а, ал. 2 от Наредбата за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване.


Чл. 10. (1) Търговското наименование на трапезно вино е наименованието "трапезно вино".
(2) Търговското наименование на трапезно вино с географско указание се състои от наименованието "трапезно вино" и съответното географско указание.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2001 г.) Географското указание за означаване на трапезно вино, което е купаж от вина, произведени от грозде, произхождащо от различни лозарски райони, може да се използва само при условие, че 85 на сто от виното произхожда от лозарския район, чието име носи трапезното вино.
(4) При трапезно вино с географско указание може да се използва търговското наименование "регионално вино". В този случай индикацията "трапезно вино" не е задължителна.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Търговското наименование на качествено вино, произведено в определен район се състои от наименованието на определения район, микрорайон или масив и една от следните индикации:
1. "вино с гарантирано наименование за произход" или "вино с гарантирано и контролирано наименование за произход";
2. "искрящо вино с гарантирано наименование за произход" или "искрящо вино с гарантирано и контролирано наименование за произход";
3. "ликьорно вино с гарантирано наименование за произход" или "ликьорно вино с гарантирано и контролирано наименование за произход";
4. "благородно сладко вино".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Търговското наименование на качествено вино, произведено в определен район може да се допълни или замени от специфични традиционни наименования по приложение № 1 (А).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) При етикетирането на качествено вино, произведено в определен район в зависимост от условията на неговото производство, определени в акта за утвърждаването му, към наименованието на определения район, микрорайон или масив могат да бъдат добавени индикации за начина на неговото производство и/или името на сорта грозде или негов синоним.
(4) Търговското наименование на внесено в страната качествено вино се състои от думата "вино", допълнена с името на страната на произхода. Когато това вино е означено с географско име, различно от името на страната на произхода, в съответствие с изискванията на законодателството на тази страна думата "вино" се придружава от съответното географско име.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Наименованието на определения район, с което се означава качествено вино, произведено в определен район, не може да се използва за означаването на други вина или продукти от грозде и вино, които не произхождат от този район.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Наименованието на определения район, с което се означава качествено вино, произведено в определен район, може да се използва за означаване на трапезно вино с географско указание, произхождащо от този район.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) При етикетирането на качествено вино, произведено в определен район може да се използва знак съгласно приложение № 2.


Чл. 14. (1) Търговското наименование на:
1. искрящо вино е "искрящо вино";
2. искрящо-газирано вино е "искрящо-газирано вино";
3. ликьорно вино е "ликьорно вино";
4. ароматизирано вино е "ароматизирано вино".
(2) Търговското наименование "ароматизирано вино" може да бъде заменено от индикацията "аперитив на винена основа".
(3) (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2004 г.)
(4) Търговските наименования на разновидностите ароматизирани вина, при условие че отговарят на изискванията за производство, определени в Наредбата за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство по чл. 13, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки, са:
1. "вермут";
2. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) "ароматизирано вино битер" или "хининово вино", "битер вино" или "американо";
3. "ароматизирани вина на яйчна основа";
4. (нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) "вакева виниглоги".
(5) Търговските наименования на ароматизирани напитки на основата на вино, при условие че отговарят на изискванията за производство, определени в Наредбата за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство по чл. 13, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки, са:
1. "сангрия";
2. "клареа";
3. "цура";
4. "битер сода";
5. (нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) "калте енте";
6. (нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) "глувайн";
7. (нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) "виниглоги";
8. (нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) "майвайн";
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) "майтранк";
10. (нова - ДВ, бр. 81 от 2004 г.) "пелин"; ароматизирана напитка на основата на вино може да бъде означена с наименованието "пелин", ако е произведена в Република България по специална технология; в билковата смес, използвана при производството на "пелин", делът на билките от рода "пелин" (Artemisia absinthium) е не по-малък от 20 процента тегловно.
(6) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Търговските наименования на ароматизирани коктейли от грозде и вино, при условие че отговарят на изискванията за производство, определени в Наредбата за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство, са:
1. "коктейл на винена основа";
2. "пенлива гроздова ароматизирана напитка".
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Търговското наименование на ароматизирано вино може да бъде допълнено с географско указание, при условие че фазата на производството, при която напитката получава своите специфични или окончателни характеристики и свойства, се извършва в съответния географски район.


Чл. 15. Индикацията относно обема на стоката се изписва в хектолитри (хл), литри (л), сантилитри (cл) или милилитри (мл) и се изразява с число, придружено от използваната мярка или от нейния символ.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Знакът "е" се поставя, когато количеството на виното отговаря на изискванията към нетните количества на предварително опакованите продукти с еднакви количества, определени в Наредбата за предварително опакованите количества продукти.


Чл. 16. (1) Индикацията относно действителното алкохолно съдържание се изразява в обемни проценти (об. %).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2001 г.) Допустимото положително или отрицателно отклонение от действителното алкохолно съдържание се изразява като три десети.


Чл. 17. Индикацията на производствената партида е латинската буква "L", придружена от цифри и/или букви, включващи поредния номер на произведения продукт, определен от производителя, и кодиращи датата, месеца и годината на бутилиране.

Раздел II.
Факултативни индикации при етикетирането на трапезно вино, трапезно вино с географско указание, качествено вино, произведено в определен район, искрящо вино, искрящо-газирано вино, ароматизирано вино, ликьорно вино, благородно сладко вино и вино от внос (Загл. изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.)


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) При етикетирането на трапезно вино, трапезно вино с географско указание, качествено вино, произведено в определен район, искрящо вино, искрящо-газирано вино, ароматизирано вино, ликьорно вино, благородно сладко вино и вино от внос могат да се вписват следните факултативни индикации:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) за трапезно вино, трапезно вино с географско указание и качествено вино, произведено в определен район:
а) тип на виното;
б) вид на виното;
в) цвят на виното;
г) (отм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.)
д) препоръки за ползване на виното;
е) данни за лицата, участвали в търговския оборот на напитката;
ж) име, седалище и адрес на управление на дистрибутора и/или на търговеца на дребно;
з) търговска марка;
и) данни за историята на виното или на производственото предприятие;
к) номер на удостоверението, с което производителят е вписан в регистъра при Националната лозаро-винарска камара;
л) знаци на Националната лозаро-винарска камара;
м) подпис на майстора винар, снимки на майстора или на екипа, произвел виното;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) за трапезно вино с географско указание и за качествено вино, произведено в определен район:
а) година на реколтата;
б) сорт или сортове грозде;
в) медали и отличия;
г) означения, свързани с начина на производство или получаване на виното;
д) допълнителни специфични традиционни наименования по приложение № 1 (Б);
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) за качествено вино, произведено в определен район:
а) наименование на микрорайона или масива;
б) традиционно използвани означения за стопанството, което е произвело гроздето и е извършило винификацията и бутилирането.
(2) Факултативните индикации по ал. 1 могат да се използват при етикетирането на искрящо вино, искрящо-газирано вино, ликьорно вино, ароматизирано вино и вино от внос.
(3) Индикациите по ал. 1 могат да се вписват при етикетирането на вината само ако отговарят на изискванията на чл. 19 - 34.


Чл. 19. Индикациите за тип вино са:
1. за тихо вино - "сухо", "полусухо", "полусладко" и "сладко";
2. за искрящо вино - "екстра брют", "брют", "екстра сухо", "сухо" "полусухо" и "сладко".


Чл. 20. Индикациите за вид вино са: "тихо", "шумящо" и "специално".


Чл. 21. (1) Цветът на виното трябва да бъде резултат от прилагането на разрешени енологични практики и обработки.
(2) Индикациите за цвят на виното са: "бяло", "розово" (розе) или "червено".
(3) Индикациите за цвят на вино от внос могат да бъдат различни от посочените в ал. 2, при условие че са спазени изискванията на законодателството на страната производител.


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.)


Чл. 23. Препоръки за ползване на вината се отнасят до ястията, с които се препоръчва да се сервира напитката, начина на сервиране, информация за начина на приготвяне на напитката, информация за начина на съхраняване на напитката, информация за съдържащите се ароматни и/или вкусови добавки, оцветители и други съставки, които характеризират напитката, рецепти за коктейли и др.


Чл. 24. Производителят вписва в етикета наименованието на лицата, които участват в търговския оборот на вината, само с писменото им съгласие.


Чл. 25. Индикация за година на реколтата се вписва, при условие че виното е получено изцяло от грозде от посочената година.


Чл. 26. (1) Към индикацията "вино" може да се добави индикацията "ново" или "младо" само при условие, че виното е произведено изцяло от грозде, получено от една реколта, и е бутилирано до края на годината.
(2) Вината могат да бъдат продавани с индикацията "ново" до 1 март на следващата година. В този случай на етикетите задължително се вписва и индикацията "срок за продажба - 01. 03.... г." .
(3) След изтичането на срока по ал. 2 виното не може да се означава и представя като "ново" и останалите в търговската мрежа количества вино задължително се преетикетират след 31 март на съответната година в съответствие с изискванията на наредбата.


Чл. 27. (1) Името на сорт, сортове грозде или техни синоними могат да бъдат вписани при етикетирането на вино, при условие че са класифицирани като разрешени или препоръчани сортове грозде по реда на Наредбата за правилата за класифициране на винените сортове лози и за класифициране на сортовете лози по чл. 24, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки.
(2) При етикетиране на вино може да бъде вписано името на сорт грозде, при условие че най-малко 85 на сто от виното е произведено от посочения сорт грозде и той е определящ за характера на виното.
(3) Имената на два сорта грозде могат да бъдат вписани, при условие че виното е произведено от тези сортове грозде.
(4) Вино, произведено от три и повече сортове грозде, не може да носи индикация за сорт грозде.
(5) Вино от внос може да бъде означено с име на сорт или сортове грозде, при условие че тази индикация е разрешена от законодателството на страната на произхода на виното.


Чл. 28. При етикетирането могат да се включват индикации за получени медали и отличия. На етикета се вписват името на конкурса, мястото и годината на неговото провеждане.


Чл. 29. (1) При етикетирането на трапезно вино с географско указание могат да се използват допълнителни специфични традиционни наименования: "премиум", "резерва" и "премиум резерва".
(2) Индикацията "премиум" може да се впише, при условие че виното:
1. е произведено от един сорт грозде, и
2. се отличава с най-високо качество от цялата реколта, и
3. количеството е не повече от 1/10 от цялата реколта.
(3) Индикацията "премиум резерва" може да се впише, при условие че виното:
1. е произведено от един сорт грозде, и
2. е запазено количество вино от най-добрата партида на реколтата, и
3. се реализира на пазара след изчерпване на партидата по т. 2.
(4) Индикацията "резерва" може да се впише, при условие че виното:
1. е произведено от един сорт грозде, и
2. е отлежало най-малко една година, считано от ноември в годината на реколтата преди предлагането му на пазара.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) При етикетиране на качествено вино, произведено в определен район могат да се използват допълнителни специфични традиционни наименования: "барик", "премиум оук" или "първо зареждане в дъбова бъчва", "специална резерва", "специална селекция", "колекционно", "розенталер".
(2) Индикацията "барик" може да се впише, при условие че алкохолната ферментация на виното е извършена в дъбово буре с обем до 500 л.
(3) Индикацията "премиум оук" или "първо зареждане в дъбова бъчва" може да се впише, при условие че съзряването на виното е извършено в ново дъбово буре с обем до 500 л.
(4) Индикацията "специална резерва" може да се впише, при условие че виното:
1. е произведено от един сорт грозде или е купаж, и
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) е отлежало най-малко една година след изтичането на срока на отлежаване, установен в акта за утвърждаване на качественото вино, произведено в определен район.
(5) Индикацията "специална селекция" може да се впише, при условие че виното:
1. е произведено от един сорт грозде или е купаж, и
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) е отлежало най-малко две години след изтичането на срока на отлежаване, установен в акта за утвърждаване на качественото вино, произведено в определен район.
(6) Индикацията "колекционно" може да се впише, при условие че виното:
1. отговаря на условията по ал. 4, и
2. е отлежало в бутилки най-малко една година след изчерпване на партидата "специална резерва", и
3. е в количество не повече от 1/2 от партидата "специална резерва".
(7) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2004 г.) Индикацията "розенталер" може да се впише при етикетирането на червено вино, при условие че:
1. е получено от препоръчани сортове грозде със захарно съдържание не по-малко от 22 тегловни процента;
2. младото вино е отделено от твърдата фаза при алкохолно съдържание най-малко 11 обемни процента, и
3. окончателният характер на виното е оформен чрез добавяне на гроздова мъст или концентрирана гроздова мъст най-късно 30 дни преди експедицията.


Чл. 31. (1) За благородно сладко вино могат да се използват допълнителни специфични традиционни наименования:
1. "беритба при пълна зрялост", "беритба при напълно узряло грозде" или "подбор на напълно узрели гроздове или зърна";
2. "беритба на презряло грозде", "беритба на благородно узряло грозде" или "беритба на презряло и ботритизирано грозде";
3."беритба на презряло и ботритизирано грозде", "беритба на ботритизирано грозде"или "подбор на ботритизирани гроздове или зърна";
4. "беритба на презряло и стафидирано грозде", "беритба на стафидирано грозде" и "подбор на стафидирани гроздове и зърна".
5. (нова - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) "снежно вино";
(2) Индикациите "беритба при пълна зрялост", "беритба при напълно узряло грозде" и "подбор на напълно узрели гроздове или зърна" се използват, при условие че виното е произведено от грозде със захарно съдържание не по-малко от 19 тегловни процента за белите и розовите вина и 21 тегловни процента за червените вина.
(3) Индикациите "беритба на презряло грозде", "беритба на благородно узряло грозде" и "беритба на презряло и ботритизирано грозде" са допустими само когато виното е произведено от грозде със захарно съдържание не по-малко от 21 тегловни процента за белите и розовите вина и 23 тегловни процента за червените вина.
(4) Индикациите "беритба на презряло и ботритизирано грозде", "беритба на ботритизирано грозде" и "подбор на ботритизирани гроздове или зърна" са допустими само когато виното е произведено от грозде, по което има развитие на благородно гниене ( Botrytis cinerea).
(5) Индикациите "беритба на презряло и стафидирано грозде", "беритба на стафидирано грозде" и "подбор на стафидирани гроздове и зърна" са допустими само когато виното е произведено от грозде, завяхнало преди прибирането му, със захарно съдържание не по-малко от 26 тегловни процента.
(6) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) Индикацията "снежно вино" се използва, при условие че виното е произведено от грозде, което се прибира след падане на първия сняг и има захарно съдържание не по-малко от 22 тегловни процента.


Чл. 32. Използването наименованието на микрорайон и масив е допустимо, при условие че виното е произведено от грозде, което е изцяло получено от определения микрорайон или масив.


Чл. 33. (1) Използването на индикация относно стопанството, което е произвело гроздето, е допустимо, при условие че:
1. гроздето, от което е произведено виното, е получено от лозя, които са разположени на територията на това стопанство;
2. винификацията е извършена в стопанството, и
3. готовото вино е бутилирано в съдове с обем до 2 л в това стопанство.
(2) Индикациите, съдържащи думи като "Замък", "Стопанство", "Манастир", "Крепост", "Изба", "Гроздето е отгледано от ..." и други индикации, които създават представа за лозе и изба и в които са получени гроздето и виното, могат да се използват само при условията на ал. 1.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Вината от внос не могат да носят географски имена, които са включени в актовете на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на регионални вина.
(2) Географските указания за означаване на регионални вина са "Дунавска равнина" и "Тракийска низина".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Географските указания по ал. 2 включват границите на землищата на населените места съгласно актовете на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на регионални вина.

Раздел III.
Задължителни индикации за пенливо и пенливо-газирано вино


Чл. 35. (1) При етикетирането на пенливо и пенливо-газирано вино се вписват следните задължителни индикации:
1. търговско наименование;
2. номинален обем;
3. (нова - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) знак "е";
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) тип на виното;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) действително алкохолно съдържание;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) номер на партидата.
(2) При етикетирането на пенливо и пенливо-газирано вино, което е произведено в Република България, се вписват данните по ал. 1 и наименованието, статутът и седалището на производителя.
(3) При етикетирането на пенливо и пенливо-газирано вино, което е произведено в място, различно от седалището на производителя, се вписват данните по ал. 1 и 2 и името на общината, където е извършено производството.
(4) При етикетирането на пенливо и пенливо-газирано вино, произведено извън Република България, се вписват освен данните по ал. 1-3 и:
1. наименованието, статутът и седалището на вносителя, и
2. името на страната на производство.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) При етикетирането на качествено пенливо вино и на качествено пенливо вино, произведено в определен район, произведено в страната или от внос, се вписват данните по ал. 1 - 4 и името на определения район или на друга географска единица, различна от определения район. Вписването на тази индикация при вината от внос е допустимо, при условие че условията за неговото производство са признати за еднакви с тези в Република България по реда на Наредбата за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки по чл. 12, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки.
(6) При етикетирането на качествено пенливо вино, получено от ароматни сортове грозде, се вписват данните по ал. 1 - 5 и името на сорта грозде, от който е получено, или текстът "получено от ароматни сортове грозде".
(7) Индикациите по ал. 6 се вписват при етикетирането на вината само ако отговарят на изискванията на чл. 36 - 40.


Чл. 36. (1) Търговското наименование на:
1. пенливо вино е "пенливо вино";
2. качествено пенливо вино е "качествено пенливо вино";
3. качествено пенливо вино с гарантирано наименование за произход е "качествено пенливо вино с гарантирано наименование за произход";
4. качествено пенливо вино с гарантирано и контролирано наименование за произход е "качествено пенливо вино с гарантирано и контролирано наименование за произход";
5. качествено пенливо вино, получено от ароматни сортове грозде, е "качествено ароматно пенливо вино" или "качествено вино, получено от ароматни сортове грозде";
6. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) пенливо вино от внос е "пенливо вино" или "качествено пенливо вино, произведено в определен район", когато условията за производство са признати за еднакви с условията за производство в Република България по реда на Наредбата за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки по чл. 12, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки;
7. пенливо-газирано вино е "пенливо-газирано вино" или "получено с добавяне на въглероден диоксид вино".
(2) Търговското наименование на качествено пенливо вино, качествено пенливо вино с гарантирано наименование за произход и качествено пенливо вино с гарантирано и контролирано наименование за произход може да се допълни или замени от специфични традиционни наименования по приложение № 1 (А).


Чл. 37. (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Разпоредбите по чл. 15, 15а, 16 и 17 се прилагат и за пенливите вина.


Чл. 38. (1) Индикациите за типа на пенливо и газирано-пенливо вино в зависимост от съдържанието на остатъчна захар и при спазване изискванията на Закона за виното и спиртните напитки са: "екстра брют", "брют", "екстра сухо", "сухо", "полусухо", "сладко".
(2) Индикациите по ал. 1 за качествено ароматно пенливо вино могат да бъдат заменени с индикации за захарно съдържание, изразени като грам на литър.


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Наименованието на определен район или на друга географска единица, различна от определения район, се вписва при етикетирането на качествено пенливо вино или на качествено пенливо вино, произведено в определен район, при условие че:
1. отговаря на изискванията за производство, определени в Наредбата за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина на тяхното утвърждаване и Наредбата за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки по чл. 12, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки;
2. виноматериалите, от които е получено виното, произхождат изцяло от този район, с изключение на тиражния и експедиционния ликьор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Наименованието на географска единица, по-малка от определен район, може да се впише при етикетирането на качествено пенливо вино и на качествено пенливо вино, произведено в определен район при спазване на изискванията на ал. 1 и при условие че най-малко 85 на сто от виноматериалите, от които е получено виното, произхождат от тази географска единица.


Чл. 40. Фирменото наименование и седалището на производителя, вносителя и/или лицето, което извършва бутилирането на виното, се изписват изцяло без съкращения.

Раздел IV.
Факултативни индикации за пенливо и пенливо-газирано вино


Чл. 41. (1) При етикетирането на пенливо и пенливо-газирано вино, получено в страната или от внос, могат да се впишат следните факултативни индикации:
1. име, седалище и адрес на управление на дистрибутора и/или на търговеца на дребно;
2. търговска марка;
3. медали и отличия;
4. сорт или сортове грозде;
5. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.)
6. данни за историята на виното или на производственото предприятие;
7. данни за лицата, участвали в търговския оборот на напитката;
8. препоръки за ползване на виното;
9. означения, свързани с начина на производство или получаване на виното;
10. номер на удостоверението, с което производителят е вписан в регистъра при Националната лозаро-винарска камара;
11. знаци на Националната лозаро-винарска камара;
12. подпис на майстора винар, снимки на майстора или на екипа, произвел виното;
13. година на реколтата;
14. наименование на микрорайон или масив;
15. име и седалище на предприятието или на стопанството, произвело гроздето и извършило винификацията;
16. допълнителни специфични традиционни наименования по приложение № 1 (Б).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Индикациите по ал. 1, т. 13 - 16 могат да се използват при етикетирането на качествено пенливо вино и на качествено пенливо вино, произведено в определен район.
(3) Индикациите по ал. 1 се вписват при етикетирането на вината само ако отговарят на изискванията на чл. 42 - 49.


Чл. 42. Разпоредбите по чл. 22, 23, 24, 28, 32 и 33 се прилагат и за пенливо и пенливо-газирано вино.


Чл. 43. (1) Името на сорт, сортове грозде или техни синоними могат да бъдат вписани при етикетирането на пенливо или пенливо-газирано вино, при условие че са класифицирани като разрешени или препоръчани сортове грозде по реда на Наредбата за правилата за класифициране на винените сортове лози и за класифициране на сортовете лози по чл. 24, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки.
(2) При етикетиране на пенливо или пенливо-газирано вино може да бъде вписано името на сорт грозде, при условие че:
1. най-малко 85 на сто от виното е произведено от посочения сорт грозде и той е определящ за характера на виното, и
2. процесът на получаване на пенливо или пенливо-газирано вино, изчислен от момента на превръщане на виното в пенливо или пенливо-газирано и включващ периода на стареене, не може да бъде по-кратък от 90 дни, и
3. продължителността на ферментация на виноматериалите е най-малко 60 дни или 30 дни - когато ферментацията е извършена в съдове със средства за разбъркване.
(3) Разпоредбата по ал. 2, т. 1 не се отнася за тиражния и експедиционния ликьор.
(4) Разпоредбите по ал. 1, т. 2 и 3 не се отнасят за пенливо ароматно вино.
(5) Два или три сорта грозде могат да се впишат при етикетирането на естествено пенливите вина при спазване изискванията по ал. 2, т. 2 и 3 и при условие че виното е получено изцяло от посочените сортове грозде.
(6) Разпоредбата по ал. 5 не се отнася за тиражния и експедиционния ликьор.


Чл. 44. Година на реколтата се вписва при етикетирането, при условие че виното е получено най-малко от 85 на сто грозде от една реколта, с изключение на тиражния и експедиционния ликьор.


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) При етикетирането на качествено пенливо вино и на качествено пенливо вино, произведено в определен район, получено в страната или от внос, чиито условия за производство са признати за еднакви с условията за производство в Република България по реда на Наредбата за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки по чл. 12, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки, могат да се впишат следните индикации за начин на получаване на виното:
1. "ферментация в бутилка";
2. "ферментация в бутилка по традиционен метод", "традиционен метод", "класически традиционен метод";
3. индикация за метод на получаване на виното, съдържаща името на определен географски район или друга географска единица.


Чл. 46. Индикацията "ферментация в бутилка" може да се впише при етикетирането на вината, при условие че:
1. виното е станало пенливо чрез извършване на вторична алкохолна ферментация в бутилка;
2. процесът на получаване на пенливото вино, изчислен от момента на превръщане на виното в пенливо и включващ периода на стареене, не може да бъде по-кратък от 9 месеца;
3. ферментационният процес, който превръща виното в пенливо, и продължителността на отлежаване с дрожди не може да бъде по-кратък от 90 дни, и
4. утайките от крайния продукт са отделени чрез филтрация по метода на трансвазия или дегоржиране.


Чл. 47. Индикациите "ферментация в бутилка по традиционен метод", "традиционен метод", "класически традиционен метод" се вписват, при условие че виното:
1. е станало пенливо чрез вторична алкохолна ферментация в бутилка;
2. е отлежало с дрождите в предприятието на получаване в продължение най-малко на 9 месеца;
3. е отделено от утайките по метода дегоржиране.


Чл. 48. (1) Допълнителното специфично традиционно наименование "премиум" може да се използва при етикетиране на качествени пенливи вина при условията на чл. 29, ал. 2.
(2) Допълнителното специфично традиционно наименование "резерва" може да се използва при етикетиране на качествени пенливи вина, при условие че виното е произведено от един сорт грозде или е купаж и е отлежало най-малко една година, считано от ноември в годината на реколтата.


Чл. 49. (1) Пенливите вина се съхраняват за продажба и се продават в бутилирано състояние.
(2) Бутилките, в които се съхраняват пенливите вина, са стъклени и затворени с коркови тапи или с тапи, направени от друг подходящ материал, разрешен за контакт с хранителни продукти. Тапите са прикрепени към бутилките с кошнички и са покрити изцяло с хартия, която обхваща пълно или частично гърлото на бутилката.
(3) За затваряне на бутилки с номинално съдържание 0,20 л или по-малко могат да се използват и други подходящи средства.

Глава трета.
ЕТИКЕТИРАНЕ НА СПИРТНИ НАПИТКИ

Раздел I.
Задължителни индикации за спиртни напитки


Чл. 50. При етикетиране на спиртна напитка се вписват следните задължителни индикации:
1. търговско наименование на напитката;
2. номинален обем;
3. (нова - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) знак "e";
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) действително алкохолно съдържание на напитката;
5. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) номер на производствената партида и на техническата спецификация на напитката;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) наименование (фирма), статут и седалище на производителя;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) наименование (фирма), статут и седалище на бутилиращото предприятие, когато напитката е бутилирана или налята в съдове с вместимост 60 л и по-малко;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) наименование (фирма), статут и седалище на вносителя и на производителя в случаите на внос;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) страна на произхода на напитката;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 19 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2004 г.) номер на удостоверението за регистрация на производителя на спиртни напитки, когато тя е произведена, бутилирана или налята в съдове в Република България и е предлагана за продажба или консумация на нейната територия;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) съдържание на етилов алкохол в случаите, когато е използван при производството на спиртната напитка.


Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Търговските наименования на спиртните напитки са: "poм" (rum); "уиски" (whisky, whiskey); "спиртна напитка от зърнени култури"; "зърнено бренди" (eau-de-vie de cereals, grain brandy или Getreidebrand); "винена ракия"; "гроздова ракия" (еаu-dе-viе de vin, wine spirit или Branntwein); "бренди" (Brandy или Weinbrand); "ракия от гроздови джибри" (eau-de-vie de marc, grape marc spirit или Tresterbrannt); "ракия от плодови джибри" (eau-de-vie de marc de fruit, fruit marc spirit или Brand aus Obsttrester); "спиртна напитка от сухо грозде" (Raisin, Brandy); "плодова ракия" (eau-de-vie de fruit, fruit spirit или Obstbrand); "спиртна напитка от синя тинтява"; "хвойнова спиртна напитка"; "джин" (gin); "дестилиран джин"; "London gin"; "спиртна напитка с кимион"; "анасонова спиртна напитка"; "пастис" (pastis); "анис" (anis); "мастика"; "спиртна напитка с горчив вкус или битер" (bitter); "водка"; "ликьор"; "крем" (creme); "крем от касис" (creme de cassis); "ментовка, мента"; "ликьор на яйчна основа" (advocaat, avocet, Advokat); "яйчен ликьор"; "вакева глоги"; "текила"; "арак"; "саке".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Търговските наименования на спиртните напитки по ал. 1 се използват при тяхното означаване, при условие че напитките отговарят на изискванията на Наредбата за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им, приета с Постановление № 208 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 68 от 2006 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2001 г.) При смесване на две или повече спиртни напитки или на спиртна напитка с безалкохолна напитка, пиво, вино или продукти от грозде и вино се вписва задължителната индикация "коктейл";
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Напитка, която не отговаря на изискванията на Наредбата за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им по чл. 36 от Закона за виното и спиртните напитки, се етикетира като "спиртна напитка", при условие че съставът и е предварително одобрен от министъра на здравеопазването, а технологията за производството и е одобрена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.


Чл. 52. (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Разпоредбите на чл. 15, 15а, 16 и 17 се прилагат и за спиртните напитки.


Чл. 53. При етикетирането на спиртна напитка, за чието производство е използван етилов алкохол със земеделски произход, се вписва суровината, от която е получен етиловият алкохол, и неговото съдържание. При използването на два или повече етилови алкохола със земеделски произход се изписва тяхното съдържание в низходящ ред съобразно количеството, вложено в производството.

Раздел II.
Факултативни индикации за спиртни напитки


Чл. 54. (1) При етикетирането на спиртна напитка могат да се вписват следните факултативни индикации:
1. името на географския район, където напитката е произведена;
2. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2004 г.) името на плода или на плодовете или наименованието на суровината, от които е произведена напитката;
3. търговската марка;
4. препоръки за ползване на напитката;
5. медали и отличия;
6. начин на съзряване и стареене на напитката;
7. начин на производство;
8. (нова - ДВ, бр. 81 от 2004 г.) кратност на дестилацията;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 81 от 2004 г.) информация за историята на напитката и на производственото предприятие;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 81 от 2004 г.) данни за лицата, участвали в търговския оборот на напитката;
(2) Индикациите по ал. 1 се вписват при етикетирането на спиртните напитки само ако отговарят на изискванията по чл. 55-62.


Чл. 55. (1) Търговското наименование на спиртна напитка може да бъде допълнено с географско указание, при условие че фазата на производство от добиването на суровината до получаването на специфичните или окончателните характеристики и свойства на спиртната напитка се извършва в посочения географски район.
(2) Търговското наименование на спиртна напитка може да бъде допълнено с географско указание за съответните напитки по приложение № 4.


Чл. 56. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2004 г.) Името на плода или суровината, от които е получена спиртната напитка, може да се впише при етикетирането и, при условие че е произведена от посочения плод или суровина.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Индикацията "плодова спиртна напитка" или "плодова ракия" може да се впише при етикетирането, при условие че спиртната напитка е получена в резултат на дестилацията на два или повече видове плодове или чрез накисване на плода (мацерация).
(3) При дестилацията на два или повече видове плодове техните имена се изписват в низходящ ред съобразно количеството, вложено в производството.


Чл. 57. (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Индикация за начина на получаване на спиртната напитка може да бъде "блендид", "блендинг" или "бленд".


Чл. 58. Разпоредбите по чл. 22, 23, 24 и 28 се прилагат и за спиртните напитки.


Чл. 59. Индикация за съзряване или стареене на уиски е броят на годините. За нулева година се счита годината на дестилацията.


Чл. 60. Индикации за съзряване или стареене на бренди са:
1. до 3 години - звезди, като всяка отговаря на годините на съзряване; за нулева се счита годината на дестилацията;
2. над 3 години се изписва броят на годините.


Чл. 61. При етикетирането на спиртна напитка ракия или бренди може да се впишат допълнителни специфични традиционни наименования:
1. "отлежала" - за ракия, съзрявала не по-малко от 6 месеца;
2. "стара" или "старо" - за ракия или бренди, съзрявали не по-малко от 3 години;
3. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) "специална" или "специално" - за ракия или бренди, произведени по традиционна технология или от специални сортове грозде или плодове;
4. " резерва" - за ракия или бренди, произведени от дестилати, съзрявали в дъбови бъчви, като средната възраст на купажа е не по-малка от 5 години;
5. "специална резерва" - за ракия или бренди, произведени от дестилати, съзрявали в дъбови бъчви, като средната възраст на купажа е не по-малка от 10 години.


Чл. 62. Индикация за начина на ползване на спиртните напитки преди хранене е "аперитив". Тази индикация може да замени индикацията "спиртна напитка".

Глава четвърта.
ОЗНАЧАВАНЕ НА ПРОДУКТИ ОТ ГРОЗДЕ И ВИНО


Чл. 63. Търговското наименование на:
1. прясно грозде е "прясно грозде";
2. гроздова мъст е "гроздова мъст";
3. частично ферментирала гроздова мъст е "частично ферментирала гроздова мъст";
4. спиртована гроздова мъст или мистел е "спиртована гроздова мъст или мистел";
5. концентрирана гроздова мъст е "концентрирана гроздова мъст";
6. концентрирана ректифицирана гроздова мъст е "концентрирана ректифицирана гроздова мъст";
7. гроздов сок е "гроздов сок";
8. концентриран гроздов сок е "концентриран гроздов сок";
9. младо вино в процес на ферментация е "младо вино в процес на ферментация";
10. вино, годно за производство на трапезно вино, е "вино, годно за производство на трапезно вино";
11. винени утайки е "винени утайки";
12. неферментирали гроздови джибри е "неферментирали гроздови джибри";
13. ферментирали гроздови джибри е "ферментирали гроздови джибри";
14. винаса е "винаса";
15. пикет е "пикет";
16. подсилени вина е "подсилени вина";
17. винен оцет е "винен оцет";
18. (нова - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) винен дестилат е "винен дестилат".


Чл. 64. При означаването на продуктите от грозде и вино по чл. 63 се вписват следните задължителни индикации:
1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) за продуктите по т. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 12 се вписва индикация за захарно съдържание, изразено в тегловни проценти (т. %);
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) за продуктите по т. 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 се вписва индикация за алкохолно съдържание, изразено в обемни проценти (об. %);
3. за винен оцет се вписва индикация за общо киселинно съдържание, изразено като оцетна киселина в обемни проценти.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Етикетиране" е съвкупността от индикации, знаци, илюстрации или марки, както и всяко друго означение, които характеризират продукта, които фигурират или са залепени върху съда, включително върху пособието за затваряне или върху висящ предмет, прикрепен към съда.
2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) "Производствена партида" е количеството напитка с общо наименование, произведено при едни и същи условия, с еднакви качествени характеристики, произведена, бутилирана или налята в съдове при практически еднакви условия, предназначена за еднократно приемане и предаване и оформена с общ протокол от изпитване.
3. "Добавяне на етилов алкохол" е манипулация, която се състои в добавянето на етилов алкохол със земеделски произход към спиртна напитка.
4. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) "Блендид", "Блендинг" или "Бленд" е операция, състояща се в смесване на две или няколко спиртни напитки, принадлежащи към един и същ вид, различаващи се помежду си по някои отделни елементи на своя състав, които са резултат от следните фактори:
а) методи на производство;
б) използвана апаратура за дестилация;
в) продължителност на съзряване или отлежаване;
г) географски район на производство.
Получената спиртна напитка принадлежи към същия вид, към който спадат и първоначалните спиртни напитки преди премесването им.
5. "Купаж" или "купажиране" на спиртни напитки е получаването на спиртна напитка чрез смесване на две или повече различни спиртни напитки.
6. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) "Съзряване", "отлежаване" или "стареене" е процес, осъществяващ се в съдове, в които протичат реакции по естествен път. В резултат на този процес суровината или спиртната напитка получава нови органолептични качества.
7. "Традиционно наименование" е име, което е традиционно използвано и което се отнася до начина на производство или до качеството или цвета, или типа, или начина, или продължителността на съзряване или стареене на виното или спиртната напитка. Традиционните наименования могат да бъдат специфични традиционни наименования и допълнителни специфични традиционни наименования.
7. (нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Навсякъде в наредбата думите "качествено вино от определен район" се заменят с "качествено вино, произведено в определен район".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Вина и спиртни напитки в търговски обекти и в складови помещения, които са бутилирани, означени и представени по начин, който не отговаря на изискванията на наредбата, се пускат на пазара до изчерпването на наличните количества.


§ 3. Производителите могат да означават и да представят наличните партиди за износ до изчерпването им, но не по-късно от 1 юни 2000 г. по начина, по който са ги означавали и представяли до влизането в сила на наредбата.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на министъра на земеделието, храните и горите.


§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 45 от Закона за виното и спиртните напитки.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 ОТ 1 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 11, ал. 2

Списък на специфичните традиционни наименования на качествените вина от определен район и на допълнителните специфични традиционни наименования на качествените вина от определен район

А) Специфични традиционни наименования:
1. За вино с гарантирано наименование за произход - "ВГНП".
2. За вино с гарантирано и контролирано наименование за произход - "ВГКНП".
3. За пенливо вино с гарантирано наименование за произход - "ПВГНП".
4. За пенливо вино с гарантирано и контролирано наименование за произход - "ПВГКНП".
5. За качествено пенливо вино - "КПВ".
6. За искрящо вино с гарантирано наименование за произход - "ИВГНП".
7. За искрящо вино с гарантирано и контролирано наименование за произход - "ИВГКНП".
8. За ликьорно вино с гарантирано наименование за произход - "ЛВГНП".
9. За ликьорно вино с гарантирано и контролирано наименование за произход - "ЛВГКНП".
10. За благородно сладко вино - "БСВ".
Б) Допълнителни специфични традиционни наименования:
1. Ново или младо.
2. Премиум.
3. Резерва.
4. Премиум резерва.
5. Специална резерва.
6. Специална селекция.
7. Колекционно.
8. Барик.
9. Премиум оук, или първо зареждане в бъчва.
10. Беритба при пълна зрялост, или беритба при напълно узряло грозде, или подбор на напълно узрели гроздове или зърна.
11. Беритба на презряло грозде, или беритба на благородно узряло грозде, или беритба на презряло и ботритизирано грозде.
12. Беритба на презряло и ботритизирано грозде, или беритба на ботритизирано грозде, или подбор на ботритизирани гроздове или зърна.
13. Розенталер.


Приложение № 2 към чл. 13


Приложение № 3 към чл. 34

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.)


Приложение № 4 към чл. 55, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.)

Списък на географските указания за спиртните напитки

I. Ракии.

1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Винени и гроздови ракии: Ново село, Враца, Сухиндол, Павликени, Лясковец, Русе, Левски, Лудогорие, Търговище, Плевен, Велики Преслав, Шумен, Свищов, Никопол, Варна, Евксиноград, Добрич (добруджанска), Силистра, Тутракан, Поморие, Бургас, Сунгурларе, Ямбол, Стралджа, Сливен, Славянци, Карлово, Казанлък, Пазарджик, Стамболийски, Мелник, Дамяница, Благоевград, Любимец, Хасково, Асеновград, Средец, Първенец, Пещера, Пловдив и Карнобат.

2. Джиброви ракии: Ловеч, Сухиндол, Лясковец, Сунгурларе, Славянци, Пловдив, Виноградец, Мелник, Дамяница, Хасково, Асеновград, Свищов, Средец, Пещера, Стралджа и Силистра.

3. Плодови ракии:
3.1. Сливови: Тетевен, Троян, Елена, Ловеч, Омуртаг, Габрово и Исперих.
3.2. Ябълкови: Тетевен, Троян, Кюстендил, Хасково, Варна, Видин, Перник, Исперих и Долна баня.
3.3. Кайсиеви: Силистра, Велики Преслав, Тервел, Русе, Исперих и Варна.
3.4. Крушови: Кюстендил (вилямова), Ловеч и Исперих.
3.5. Прасковени - Сливен.
3.6. Черешови: Исперих и Кюстендил.
3.7. Малинови: Исперих и Ловеч.

II. Мастика: Стара Загора (Заарска), Каварна, Стамболийски, Варна, Карнобат, Хасково, Венец, Асеновград, Лясковец, Пещера и Търново.

III. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Бренди: Евксиноград, Плиска, Поморие, Плиска-Ахелой, Велики Преслав, Мадара, Силистра, Варна, Карнобат, Лясковец и Ловеч.

IV. Ликьори: Карлово, Казанлък, Ловеч, Долна баня и Силистра.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти