Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № I-69 ОТ 19 МАЙ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ПСИХОЛОГИЧНАТА ПРИГОДНОСТ ЗА БОРАВЕНЕ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ

Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2000г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се регулират условията и редът за установяване на психологичната пригодност на кандидати за боравене с огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Чл. 2. (1) На психологическо изследване за установяване на психологическата пригодност подлежат физическите лица, кандидатстващи за получаване на разрешение за боравене с огнестрелни оръжия за самоотбрана съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за контрола над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ППЗКВВООБ), които не се водят на психиатричен отчет и имат нормален психичен статус.
(2) Държавните служители от МВР и кадровите военнослужещи от Въоръжените сили при придобиване на огнестрелно оръжие по чл. 42 ППЗКВВООБ не подлежат на психологическо изследване.
(3) На психологично изследване не подлежат лицата, осъществяващи охранителна дейност, които притежават валидни удостоверения за психологична пригодност за извършване на частна охранителна дейност или валидни благоприятни психологически заключения за работа в системата на МВР.

Раздел II.
Условия и ред за установяване на психологическа пригодност за боравене с огнестрелни оръжия


Чл. 3. (1) Изследванията за психологична пригодност се извършват в Института по психология - МВР и неговите подразделения в страната.
(2) Кандидатите за получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия преминават на психологичното изследване по писмени списъци-заявки, изготвени от съответното РПУ.
(3) Списъците-заявки е необходимо да съдържат:
1. име, презиме и фамилия на кандидата;
2. ЕГН;
3. мотиви за изпращане на психологическо изследване;
4. РПУ, което ще издаде разрешителното.
(4) Списъците-заявки се изготвят ежемесечно от РПУ по постоянния адрес на кандидатите и се изпращат в Института по психология - МВР.


Чл. 4. (1) Психологическото изследване се провежда по териториален принцип, както следва:
1. кандидати за разрешения, подали молби в РПУ от СДВР и РДВР София, Видин, Монтана и Враца, се обслужват от Института по психология - МВР;
2. кандидати за разрешения, подали молби в РПУ от РДВР Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол, се обслужват от психологичната лаборатория на Института по психология в Бургас;
3. кандидати за разрешения, подали молби в РПУ от РДВР Варна, Добрич, Русе, Силистра, Шумен, Разград и Търговище, се обслужват от психологичната лаборатория на Института по психология във Варна;
4. кандидати за разрешения, подали молби в РПУ от РДВР Плевен, Велико Търново, Габрово и Ловеч, се обслужват от психологичната лаборатория на Института по психология в Плевен;
5. кандидати за разрешения, подали молби в РПУ от РДВР Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян и Хасково, се обслужват от психологичната лаборатория на Института по психология в Пловдив;
6. кандидати за разрешения, подали молби в РПУ от РДВР Благоевград, Перник и Кюстендил, се обслужват от психологичната лаборатория на Института по психология в Благоевград.
(2) Когато мястото за провеждане на психологическото изследване е извън сградите на Института по психология - МВР и неговите териториални подразделения, за осигуряване на подходящото помещение, организацията на изследването и уведомяването на кандидатите отговаря РПУ заявител. В такива случаи сътрудници от Института по психология - МВР са длъжни предварително да проверят и одобрят пригодността на предлаганите помещения от РПУ.
(3) Психологичното изследване на чуждестранните граждани, кандидатстващи за разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие, по желание на кандидата се провежда и на английски език, но само в сградата на Института по психология - МВР.
(4) За психологическото изследване се допускат лицата, включени в списъка-заявка. Те представят медицински удостоверения, че не се водят на психиатричен отчет, и документ за платена такса за психологическото изследване.


Чл. 5. (1) Удостоверения за психологическа пригодност се издават за кандидатите, успешно издържали психологическото изследване. Те се утвърждават от директора на Института по психология - МВР.
(2) Резултатите от психологическото изследване и удостоверенията за психологична пригодност се изпращат по служебен път до заявителите.
(3) Сроковете за изпращането на резултатите и удостоверенията е 30 дни от датата на провеждане на изследването.
(4) Резултати от психологическото изследване се изпращат само за лицата, които са се явили и са били допуснати до изследването.
(5) Психологичното изследване се провежда в рамките на един работен ден.


Чл. 6. (1) Психологичното изследване се провежда по процедура, утвърдена от директора на Института по психология - МВР, и се състои от две части: писмен психологичен тест и стандартизирано интервю. Лицата, които не успеят да издържат писмения тест, не се допускат до интервю.
(2) Лица, които с поведението си нарушават установения ред на изследването, се отстраняват от него.
(3) На лицата, които не са успели да издържат психологичния тест или които са били отстранени от психологичното изследване, се отказва издаването на удостоверение за психологична пригодност. Мотивите за отказа са в писмена форма.
(4) На лицата, издържали успешно психологическия тест, също може да бъде отказано издаване на удостоверение за психологична пригодност на базата на резултатите от психологичното интервю.


Чл. 7. Срокът на валидност на удостоверенията за психологическа пригодност е 3 години.


Чл. 8. При негативен резултат от психологическото изследване кандидатът може да се яви повторно на изследване, но не по-рано от 6 месеца след предишното изследване и не повече от 3 последователни пъти.


Чл. 9. Резултатите от психологическото изследване се съхраняват от Института по психология - МВР в срок 5 години.


Чл. 10. (1) Удостоверенията за психологическа пригодност за боравене с огнестрелни оръжия, издадени преди влизането в сила на тази наредба, са валидни до изтичане на техния срок.
(2) При изгубване, противозаконно отнемане или унищожаване на удостоверението за психологична пригодност физическото лице писмено уведомява органа, който го е издал, като описва обстоятелствата.
(3) Органът, издал удостоверението, извършва проверка и в 14-дневен срок издава дубликат на документа.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 47 от Правилника за прилагане на Закона за контрола над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.


§ 2. Таксите за психологическото изследване, определени по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, не се връщат в случаите, при които изследваното лице не е издържало психологическия тест или е било отстранено от изследването.


§ 3. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на главния секретар на МВР.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти