Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СТАТУТ НА ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

В сила от 13.06.2000 г.
Приета с ПМС № 96 от 02.06.2000 г.

Обн. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.14 от 14 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за придобиване и отнемане на статут на държавен културен институт с национално значение.

Чл. 2. Културните институти, придобили статут на държавни културни институти с национално значение, имат права и са отговорни за провеждането на държавната политика в областта на опазването, съхраняването, създаването и разпространяването на високи образци от българското културно наследство и съвременната българска култура чрез осъществяване на дълготрайни и краткотрайни програми и проекти с представителен за националната култура характер на територията на страната.

Раздел II.
Условия и ред за придобиване на статут на национален културен институт с национално значение


Чл. 3. (1) Статут на държавен културен институт с национално значение се предоставя на културен институт, който осъществява общонационални и представителни функции по създаването, трайното опазване и разпространяването на културни ценности.
(2) Наличието на условията по ал. 1 се установява чрез оценка на културния институт, която включва анализ на неговите същностни характеристики, на начина на организацията и ефективността на управлението на културните дейности в него, както и анализ на предвидените и реализираните от него културни инициативи.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г.) Специализираните дирекции в структурата на Министерството на културата с оглед на своята функционална компетентност правят мотивирано предложение до министъра на културата относно извършването на оценка по чл. 3, ал. 2 на съответния културен институт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) Министърът на културата назначава комисия, която извършва оценката на културния институт.
(3) При изготвяне на оценката комисията може да изисква допълнителна информация и документи от съответния културен институт.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г.) Министърът на културата въз основа на резултатите от оценката прави предложение до Министерския съвет за предоставяне на статут на държавен институт с национално значение.
(2) Министерският съвет предоставя статут на държавен културен институт с национално значение с решение, което се обнародва в "Държавен вестник".

Раздел III.
Условия и ред за отнемане на статут на държавен културен институт с национално значение


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г.) Министърът на културата може да организира извършването на контролна оценка за установяване на наличието на условията по чл. 3 по отношение на културните институти, които са придобили статут на държавен културен институт с национално значение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 24.02.2012 г.) Оценката по ал. 1 се извършава от комисия, назначена от министъра на културата.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) Когато при извършване на оценката по чл. 6 се констатира, че са отпаднали условията, въз основа на които е предоставен статутът, министърът на културата внася в Министерския съвет предложение за отнемане на статута на държавния културен институт с национално значение.
(2) Министерският съвет отнема статута на държавен културен институт с национално значение с решение, което се обнародва в "Държавен вестник".


Чл. 8. При преобразуване предоставеният статут на държавен културен институт с национално значение не преминава върху новообразувания културен институт.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Държавните културни институти с национално значение, придобили този статут до влизането в сила на наредбата, запазват статута си и подлежат на оценка по реда на чл. 6.


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 15 ЮНИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 21.06.2005 Г.)

§ 9. Навсякъде в Наредбата за придобиване и отнемане на статут на държавен културен институт с национално значение, приета с Постановление № 96 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 48 от 2000 г.), думите "министърът на културата", "министъра на културата" и "Министерството на културата" се заменят съответно с "министърът на културата и туризма", "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма".
................................


§ 25. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 31 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 14.02.2006 Г.)

§ 9. Навсякъде в Наредбата за придобиване и отнемане на статут на държавен културен институт с национално значение, приета с Постановление № 96 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 51 от 2005 г.), думите "министърът на културата и туризма", "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма" се заменят съответно с "министърът на културата", "министъра на културата" и "Министерството на културата".
................................


§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СТАТУТ НА ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 24.02.2012 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти