Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ФОНДОВА БОРСА, ОРГАНИЗАТОР НА НЕОФИЦИАЛЕН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА, ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО И УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

Приета с ПМС № 102 от 05.06.2000 г.

Обн. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2001г.


Материята е преуредена в Наредба № 11 от 3 декември 2003 г. за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел на Комисията за финансов надзор - обн., ДВ, бр. 109 от 16 декември 2003 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за издаване на разрешения за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество от Държавната комисия по ценните книжа, наричана по-нататък "комисията", и за издаваните от нея одобрения по чл. 33, ал. 1, чл. 51, ал. 1, чл. 74, ал. 4, чл. 192, ал. 2, чл. 198, ал. 3 и чл. 210, ал. 3 във връзка с чл. 74, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Чл. 2. Разрешението дава право за извършване само на изчерпателно посочените в него дейности и сделки.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ


Чл. 3. Лице, което ще извършва дейност като фондова борса, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на издаване на разрешението да има внесен капитал съгласно чл. 22, ал. 1 ЗППЦК.


Чл. 4. Лице, което ще организира неофициален пазар на ценни книжа, трябва да бъде фондова борса или да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на издаване на разрешението да има внесен капитал съгласно чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 22, ал. 1 ЗППЦК.


Чл. 5. (1) Лице, което ще извършва сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, трябва:
1. да бъде учредено като акционерно дружество или като дружество с ограничена отговорност; и
2. към момента на издаване на разрешението да отговаря на изискванията на Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (НКАЛИП), приета с Постановление № 95 на Министерския съвет от 2000 г.
(2) Комисията може да издаде разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК на територията на Република България чрез клон на чуждестранно юридическо лице, което отговаря на условията по чл. 55, ал. 5 ЗППЦК.


Чл. 6. Лице, което ще извършва дейност като инвестиционно дружество, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на издаване на разрешението да има внесен капитал съгласно чл. 166, ал. 1 или 2 ЗППЦК.


Чл. 7. Лице, което ще извършва дейност като управляващо дружество, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на издаване на разрешението да има внесен капитал съгласно чл. 203, ал. 1 ЗППЦК.

Глава трета.
ИЗДАВАНЕ И ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ И ОДОБРЕНИЕ

Раздел I.
Подаване на заявление за издаване на разрешение и одобрение


Чл. 8. (1) За издаване на разрешение за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество и за издаване на одобрение по чл. 33, ал. 1, чл. 51, ал. 1, чл. 74, ал. 4, чл. 192, ал. 2, чл. 198, ал. 3 и чл. 210, ал. 3 във връзка с чл. 74, ал. 4 ЗППЦК се подава писмено заявление на хартиен носител и се попълва регистрационна форма на електронен носител по образец и формат, установени от комисията.
(2) Заявлението за издаване на разрешение се подава до комисията и съдържа наименованието, седалището и адреса на управление, адреса за кореспонденция, изчерпателно посочване на дейностите (сделките), които заявителят възнамерява да извършва в страната, съответно в чужбина, и подпис на лицето, разполагащо с представителна власт.
(3) Заявлението за издаване на одобрение се подава до комисията и съдържа наименованието, седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция, а за физическо лице - името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация, както и исканото одобрение и подпис на лицето, разполагащо с представителна власт, или на физическото лице-заявител.


Чл. 9. Лице, което иска да му бъде издадено разрешение да извършва дейност като фондова борса, към заявлението по чл. 8, ал. 1 прилага:
1. заверен препис от устава и другите учредителни актове, а при двустепенна система на управление - и заверен препис от решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет;
2. банков документ, удостоверяващ:
а) размера на внесения капитал, но не по-малко от 25 на сто от записания капитал;
б) направените вноски от лицата, записали акции;
3. документи за юридическите лица, записали акции, включващи:
а) заверен препис от решението за вписване в търговския регистър, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация;
б) заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за участие в учредяването на фондова борса;
в) документи, удостоверяващи, че са лица по чл. 23, ал. 1 ЗППЦК, и декларация дали при вписване на сделката отговарят на изискванията по чл. 23, ал. 2 ЗППЦК;
4. документи за физическите лица, записали акции, включващи името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация, както и декларация по т. 3, буква "в";
5. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на борсата;
6. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписване в търговския регистър, удостоверение за актуална съдебна регистрация и кода по БУЛСТАТ на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на борсата;
7. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на борсата;
8. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват борсата;
9. борсовия правилник и правилника на борсовия арбитражен съд;
10. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на председателя и заместник-председателите на борсовия арбитражен съд;
11. описание на системата за търговия, клиринг, сетълмент и гарантиране на сключените сделки;
12. данни за помещенията и техническото оборудване на борсата, за материалното, техническото и програмното осигуряване, необходими за извършване на дейността;
13. вътрешни правила и процедури, осигуряващи изпълнението на борсовия правилник от фондовата борса, нейните служители, участниците в търговията и техните служители, както и обезпечаването на вътрешен контрол за спазване на вътрешните правила и процедури, изисквания към професионалната квалификация и опит на персонала;
14. данни за реда за дублиране, съхраняване и защита на информацията относно сключването и регистрацията на всеки договор за покупко-продажба на ценни книжа, позволяващ при необходимост и в разумни срокове да се възпроизведат съществените условия по всеки договор и действията на страните при неговото сключване, потвърждение и изпълнение;
15. описание на системата за защита на данните, съхранявани в информационните фондове на борсата, от случайно или неразрешено унищожаване, случайно загубване или неразрешен достъп и други непредвидени ситуации;
16. план на мероприятията за възобновяване и продължаване на търговията при настъпване на непредвидени обстоятелства, като срив на системата за търговия, случайно или неразрешено унищожаване, случайно загубване и неразрешен достъп и други непредвидени ситуации, засягащи информационните фондове на борсата;
17. банков документ, удостоверяващ внасянето на държавна такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по ценните книжа за извършвани действия и за издавани документи, приета с Постановление № 62 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 36 от 2000 г.).


Чл. 10. (1) За лицата, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на борсата, към заявлението по чл. 8, ал. 1 се прилагат:
1. свидетелство за съдимост;
2. заверен препис от диплома за висше образование, както и други документи, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит в областта на икономиката, правото, финансите, банковото дело или информатиката;
3. декларация, че не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. декларация, че не са свързани лица по смисъла на ЗППЦК;
5. декларация, че не са обявявани в несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване на несъстоятелност;
6. декларация, че не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност.
(2) За лицата, овластени да представляват борсата, се прилага и удостоверителен документ за адресна регистрация, а за чуждестранните граждани - и заверен препис от разрешението за постоянно пребиваване в Република България, издадено от службите за административен контрол на чужденците.
(3) За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на борсата, както и други лица, оправомощени да управляват и представляват борсата, се прилагат документите по ал. 1 и 2.
(4) За юридическото лице, избрано за член на съвета на директорите, на управителния или на надзорния съвет, се прилагат:
1. заверен препис от съдебното решение за вписване в търговския регистър, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация;
2. заверен препис от решението за избор на лицето, което ще го представлява при изпълнение на задълженията му в съвета на директорите, в управителния или в надзорния съвет.


Чл. 11. Банковите документи, удостоверяващи, че всеки от записалите акции е внесъл пълния размер на дължимите вноски, могат да бъдат представени и след подаването на заявлението по чл. 8, ал. 1.


Чл. 12. (1) За издаване на одобрение по чл. 33, ал. 1 ЗППЦК за изменения и допълнения на борсовия правилник към заявлението по чл. 8, ал. 1 се прилагат:
1. заверен препис от решението на съвета на директорите, съответно на управителния съвет на фондовата борса, за изменение и допълнение на борсовия правилник;
2. заверен препис от пълния текст на борсовия правилник с отразените изменения и допълнения към съответната дата.
(2) За издаване на одобрение по чл. 33, ал. 1 ЗППЦК за оправомощаване на лица извън състава на съвета на директорите или на управителния съвет на борсата да управляват и представляват борсата към заявлението по чл. 8, ал. 1 се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за оправомощаване на лица извън състава на съвета на директорите или на управителния съвет да управляват и представляват борсата;
2. данните по чл. 9, т. 8 и документите по чл. 10, ал. 1 и 2 за лицата, оправомощени да управляват и представляват борсата.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 към заявлението се прилага и банков документ, удостоверяващ внасянето на държавна такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по ценните книжа за извършвани действия и за издавани документи.


Чл. 13. (1) Лице, което иска да му бъде издадено разрешение да организира неофициален пазар на ценни книжа, към заявлението по чл. 8, ал. 1 прилага:
1. заверен препис от устава и другите учредителни актове, а при двустепенна система на управление - и заверен препис от решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет;
2. банков документ, удостоверяващ:
а) размера на внесения капитал, но не по-малко от 25 на сто от записания капитал;
б) направените вноски от лицата, записали акции;
3. документи за лицата, записали акции, включващи:
а) данни за датата и номера на издаденото от комисията разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, а за банка - заверен препис от лицензията на Българската народна банка за извършване на сделки по чл. 1, ал. 2, т. 4 от Закона за банките;
б) заверен препис от съдебното решение за вписване в търговския регистър и удостоверение за актуална съдебна регистрация;
в) заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за участие в организирането на неофициалния пазар;
г) декларация дали отговарят на изискванията на чл. 44, ал. 2 ЗППЦК по отношение на притежаваните от тях пряко или чрез свързани лица акции с право на глас;
4. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, избрани за членове на управителния и на контролния орган на неофициалния пазар;
5. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписване в търговския регистър, удостоверение за актуална съдебна регистрация и кода по БУЛСТАТ на юридическите лица, избрани за членове на управителния и на контролния орган на неофициалния пазар;
6. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на управителния и на контролния орган на неофициалния пазар;
7. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват неофициалния пазар;
8. техническата документация на единната система за неприсъствена търговия, включваща данни за техническите средства, програмно обезпечаване, база от данни, телекомуникационни средства и друго оборудване на неофициалния пазар;
9. правилата за търговия и становището по тях на сдруженията на инвестиционните посредници;
10. данни за помещенията и техническото оборудване на неофициалния пазар, за вътрешната организация и квалификацията на персонала, за материалното, техническото и програмното осигуряване, необходими за извършване на дейността;
11. описание на системата за клиринг, сетълмент и гарантиране на сключените сделки;
12. данни за реда за дублиране, съхраняване и защита на информацията относно сключването и регистрацията на всеки договор за покупко-продажба на ценни книжа, позволяващ при необходимост и в разумни срокове да се възпроизведат съществените условия по всеки договор и действията на страните при неговото сключване, потвърждение и изпълнение;
13. описание на системата за защита на данните, съхранявани в информационните фондове на заявителя, от случайно или неразрешено унищожаване, случайно загубване или неразрешен достъп и други непредвидени ситуации;
14. план на мероприятията за възобновяване и продължаване на търговията при настъпване на непредвидени обстоятелства, като срив на търговската система, случайно или неразрешено унищожаване, случайно загубване и неразрешен достъп и други непредвидени ситуации на информационните фондове на неофициалния пазар;
15. банков документ, удостоверяващ внасянето на държавна такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по ценните книжа за извършвани действия и за издавани документи.
(2) Когато заявител е фондова борса, към заявлението по ал. 1 се прилагат документите по ал. 1, т. 1, 8-15 по отношение на организирането на неофициален пазар на ценни книжа.


Чл. 14. (1) За лицата, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет, към заявлението по чл. 8, ал. 1 се прилагат документите по чл. 10, ал. 1.
(2) За лицата, овластени да представляват заявителя, се прилага и удостоверителен документ за адресна регистрация, а за чуждестранните граждани - и заверен препис от разрешението за постоянно пребиваване в Република България, издадено от службите за административен контрол на чужденците.
(3) За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на заявителя, както и други лица, оправомощени да управляват и представляват борсата, се прилагат документите по чл. 10, ал. 1 и 2.
(4) За юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет, се прилагат документите по чл. 10, ал. 4.


Чл. 15. Банковите документи, удостоверяващи, че всеки от записалите акции е внесъл пълния размер на дължимите вноски, могат да бъдат представени и след подаването на заявлението по чл. 8, ал. 1.


Чл. 16. (1) За издаване на одобрение по чл. 51, ал. 1 ЗППЦК за изменения и допълнения на правилата за търговия към заявлението по чл. 8, ал. 1 се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените правила орган за изменение и допълнение на правилата за търговия;
2. заверен препис на пълния текст на правилата на търговия с измененията и допълненията към съответната дата.
(2) За издаване на одобрение по чл. 51, ал. 1 ЗППЦК за оправомощаване на лица извън състава на съвета на директорите или на управителния съвет да управляват и представляват заявителя към заявлението по чл. 8, ал. 1 се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за оправомощаване на лица извън състава на съвета на директорите или на управителния съвет да управляват и представляват неофициалния пазар;
2. данните по чл. 13, ал. 1, т. 7 и документите по чл. 10, ал. 1 и 2 за лицето, оправомощено да управлява и представлява заявителя.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 към заявлението се прилага и банков документ, удостоверяващ внасянето на държавна такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по ценните книжа за извършвани действия и за издавани документи.


Чл. 17. Лице, което иска да му бъде издадено разрешение да извършва сделките по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, към заявлението по чл. 8, ал. 1 прилага:
1. заверен препис от устава, учредителния договор и другите учредителни актове, а при двустепенна система на управление - и заверен препис от решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет;
2. документи, удостоверяващи съответствие на внесения капитал с изискванията на НКАЛИП;
3. информация за сектора от пазара, който инвестиционният посредник възнамерява да покрие със своите услуги, и за предвиждания растеж на печалбата за срок една година;
4. заверен препис от съдебното решение за вписване в търговския регистър на заявителя, когато той се е регистрирал като търговец с друг предмет на дейност, заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за промяна в неговия предмет на дейност, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация;
5. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, избрани за членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник;
6. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър, удостоверение за актуална съдебна регистрация и кода по БУЛСТАТ на юридическите лица, избрани за членове на управителния и на контролния орган;
7. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник;
8. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник;
9. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата по чл. 61 ЗППЦК, които непосредствено ще извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, както и документи, удостоверяващи тяхната професионална квалификация и опит;
10. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник или могат да го контролират;
11. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър, удостоверение за актуална съдебна регистрация и кода по БУЛСТАТ на юридическите лица, които притежават пряко или чрез свързани лица над
10 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник или могат да го контролират;
12. общите условия, приложими към договорите с клиентите по чл. 62, ал. 2, т. 4 ЗППЦК;
13. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър, удостоверение за актуална съдебна регистрация и кода по БУЛСТАТ на дружествата, в които инвестиционният посредник притежава пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от гласовете в общото събрание или може да ги контролира;
14. системата за водене на отчетност и за съхраняване на информацията, както и мерките за съхраняване на ценните книжа и паричните средства на клиентите и за отделяне на собствения портфейл от ценни книжа от портфейла на инвеститорите, които смята да прилага в дейността си съгласно Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 37 от 2000 г.);
15. вътрешната организация и вътрешните правила, както и правилата за вътрешен контрол съгласно наредбата по т. 14;
16. банков документ, удостоверяващ внасянето на държавна такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по ценните книжа за извършвани действия и за издавани документи.


Чл. 18. (1) Към заявлението по чл. 8, ал. 1 за лицата, избрани за членове на управителния орган на инвестиционния посредник, се прилагат:
1. свидетелство за съдимост;
2. декларация, че лицето не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. декларация, че лицето не е обявявано в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. декларация, че лицето не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителния или на контролния орган на инвестиционния посредник;
5. декларация, че лицето не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност;
6. заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит, необходими за управление на дейността на инвестиционния посредник съобразно заявените по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК сделки.
(2) За членовете на управителния орган на инвестиционния посредник, които съгласно устава и решенията на неговите органи са овластени да го представляват, се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация, а за чуждестранните граждани - и заверен препис от разрешението за постоянно пребиваване в Република България, издадено от службите за административен контрол на чужденците.
(3) За лицата, избрани за членове на контролния орган на инвестиционния посредник, се прилагат документите по ал. 1, т. 1 - 5.
(4) За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник, се прилагат документите по ал. 1 - 3.
(5) За всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник, се прилагат документите по ал. 1 и 2.
(6) За юридическите лица, избрани за членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник, се прилагат:
1. заверен препис от съдебното решение за вписване в търговския регистър и удостоверение за актуална съдебна регистрация;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за избор на лицето, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията им в управителния или в контролния орган на инвестиционния посредник.


Чл. 19. Към заявлението по чл. 8, ал. 1 за лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник или могат да го контролират, се прилагат:
1. заверен препис от съдебното решение за вписване в търговския регистър, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако са юридически лица;
2. декларация, че лицето не е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. удостоверение от данъчната служба, от което да е видно дали лицето има неизплатени данъчни задължения;
4. декларация дали е свързано лице с друг съдружник (съдружници) или акционер (акционери), в която се посочват размерът на притежавания капитал и участието в управлението на този съдружник (съдружници) или акционер (акционери);
5. декларация по определен от комисията образец относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, както и за платените данъци през последните 5 години;
6. годишните счетоводни отчети за последните 3 години, ако са юридически лица.


Чл. 20. Банковите документи, удостоверяващи, че всеки от записалите дялове или акции е внесъл пълния размер на дължимите вноски, могат да бъдат представени и след представянето на заявлението по чл. 8, ал. 1.


Чл. 21. Лице, което иска да извършва сделките по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК и в чужбина, към заявлението по чл. 8, ал. 1 прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2001 г.) мотивирано посочване на причините за искането за издаване на разрешение за извършване на заявените по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК сделки в чужбина; представяне в подробности на сделките, които възнамерява да извършва, с какви ценни книжа, на кои пазари и за какъв вид клиенти ще търгува и с какви други дейности ще се занимава; начин на изпълнение на поръчките на клиентите, както и мерките, които ще предприеме за защита на правата по предоставените му ценни книжа и/или пари;
2. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, отговорни за управлението на дейността в чужбина;
3. доказателства за наличието на служители с подходяща квалификация и професионален опит по отношение на извършване на заявените сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК в чужбина, за които се прилага биографична справка с данни за: трите имена; единния граждански номер (ЕГН); адресната регистрация; образованието, включително наименованието на учебните заведения, в които образованието е придобито, и годините на обучение; посетени квалификационни курсове и семинари с означение на мястото и годините на обучението; чужди езици, които лицето владее писмено и/или говоримо, с посочване на степента на владеене; справка за професионалния опит с подробна характеристика на заеманите длъжности по години; настояща месторабота и подробна характеристика на заеманата длъжност.


Чл. 22. Чуждестранно юридическо лице, което иска да му бъде издадено разрешение за извършване на сделките по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК чрез клон на територията на Република България, към заявлението по чл. 8, ал. 1 прилага:
1. мотивирано посочване на причините за създаване на клон в страната, както и представяне в подробности на сделките, които възнамерява да извършва, с какви ценни книжа, на кои пазари и за какъв вид клиенти ще търгува и с какви други дейности ще се занимава; в случай че чуждестранното юридическо лице е част от група, действаща във финансовия сектор, се представя и подробно описание на структурата на групата;
2. заверен препис от акта за регистрация на чуждестранното юридическо лице с актуални данни за седалището, адреса на управление, предмета на дейност, размера на капитала, системата на управление и лицата, които го представляват и управляват;
3. заверен препис от разрешението за извършване на сделките по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, издадено от органа, контролиращ пазара на ценни книжа в държавата, където чуждестранното юридическо лице е регистрирано, включващ и описание на разрешените сделки;
4. писмено съгласие за откриване на клон, издадено от органа, контролиращ пазара на ценни книжа в държавата, където чуждестранното юридическо лице е регистрирано;
5. писмено изявление на органа, контролиращ пазара на ценни книжа в държавата, където чуждестранното юридическо лице е регистрирано, което съдържа:
а) декларация, че върху лицето се упражнява надзор на консолидирана основа;
б) посочване на размера на собствения му капитал и отношенията на капиталова адекватност, включително и на консолидирана основа;
6. поемане на задължение от органа, контролиращ пазара на ценни книжа в държавата, където чуждестранното юридическо лице е регистрирано, за своевременно уведомяване на комисията за:
а) надзорните мерки, които са наложени на чуждестранното юридическо лице, както и за други санкции или ограничения върху дейността му;
б) промени в капиталовата адекватност, ликвидността или други показатели, чиито изменения биха могли да имат негативен ефект върху стабилността на чуждестранното юридическо лице и клона му в страната;
в) промени в изискванията за надзор и други условия, които биха могли да повлияят съществено върху дейността на чуждестранното юридическо лице, съответно на клона му в Република България;
г) внезапно настъпила неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост на чуждестранното юридическо лице, както и отнемане или друго аналогично действие на разрешението за извършване на сделките по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК от органа, контролиращ пазара на ценни книжа в държавата, където е регистрирано чуждестранното лице;
д) възникване на други обстоятелства, които могат сериозно да застрашат клиентите на клона;
е) поемане на задължение за сътрудничество с органите за надзор в страната при извършването на проверки на място в клона, както и за предоставяне на информация при поискване;
7. заверен препис от решението на компетентния орган на управление на чуждестранното юридическо лице за откриване на клон на територията на Република България;
8. заверен препис от акта на компетентния орган на управление за избор или назначаване на лицата, които ще управляват и представляват клона на чуждестранното юридическо лице в страната;
9. писмена декларация от компетентния управителен орган на чуждестранното юридическо лице, че ще представя годишните счетоводни отчети, както и полугодишната информация за капиталовата адекватност на чуждестранното юридическо лице;
10. финансовите годишни отчети на чуждестранното юридическо лице за последните 3 години;
11. информация по чл. 17, т. 3, която включва и подробно описание на функциите на клона и отношенията му с централата на чуждестранното юридическо лице при вземане на решения относно дейността му на територията на страната;
12. данните и документите по чл. 17, т. 2, 8 - 16;


Чл. 23. Всяко лице, което е избрано или назначено да управлява клона и да представлява чуждестранното юридическо лице в страната, представя документите по чл. 18, ал. 1 и 2.


Чл. 24. (1) За издаване на одобрение по чл. 74, ал. 4 ЗППЦК за преобразуване на инвестиционен посредник в друг вид търговско дружество, както и в случаите на преобразуване чрез вливане, разделяне, отделяне или сливане по глава шестнадесета от Търговския закон към заявлението по чл. 8, ал. 1 се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на преобразуващите се дружества, съответно на преобразуващото се дружество, за осъществяване на преобразуването, одобрение на плана за преобразуване по т. 3, както и всички изменения и допълнения, които се налагат в устройствените актове във връзка с преобразуването;
2. подробен писмен доклад на управителните органи на преобразуващите се дружества, който включва мотивирано посочване на причините за преобразуването и в който планът за преобразуване и съотношението на замяна на акции или дялове са разяснени и обосновани от правна и икономическа страна;
3. писмен план за преобразуването, в който се посочват най-малко:
а) правноорганизационната форма, наименованието и седалището, както и адресът на управление на преобразуващите се дружества, съответно на преобразуващото се дружество;
б) съотношението на замяна на акциите или дяловете на преобразуващите се дружества, съответно на преобразуващото се дружество, срещу акции или дялове на новообразуваните дружества или на приемащото дружество при вливане, съответно на приемащите дружества при разделяне, както и размерът на паричната сума, която евентуално ще бъде изплатена;
в) датата, от която сделките на вливащото се дружество, съответно на разделяното дружество, се смятат за сделки на приемащото дружество при вливане, съответно на приемащите дружества при разделяне;
г) в случай на разделянe и отделяне - точно описание и разпределение на активите и пасивите, които ще бъдат прехвърлени на всяко от новообразуваните или приемащите дружества, съответно на новообразуваното дружество, както и разпределянето на акциите или дяловете в новообразуваните или приемащите дружества, съответно в новообразуваното дружество, между акционерите или съдружниците в разделяното дружество и критерият за това разпределение;
д) в случаите на вливане, сливане и разделяне, когато приемащото или новообразуваното дружество, съответно приемащите или новообразуваните дружества или едно от тях, не са инвестиционни посредници, планът за преобразуване включва и подробно описание на начините за уреждане на отношенията с клиентите относно сметките за ценни книжа и парични средства на клиентите;
4. при преобразуване на инвестиционния посредник в друг вид търговско дружество, както и в случаите на отделяне, се представя счетоводен отчет и отчет за капиталовата адекватност и ликвидност по чл. 27, ал. 1 НКАЛИП на преобразуващото се дружество към датата на подаване на заявлението; комисията може да изиска от инвестиционния посредник допълнителни сведения и разяснения по отчетите, както и представяне на допълнителен счетоводен отчет и отчет за капиталовата адекватност по чл. 27, ал. 1 НКАЛИП към определена дата, включително проект.
(2) За издаване на одобрение по чл. 74, ал. 4 ЗППЦК за придобиване от едно лице на повече от 10 на сто от дяловете или акциите на инвестиционния посредник или за придобиване на участие, което му дава възможност да го контролира, както и за последващо придобиване на дялово участие от това лице, към заявлението по чл. 8, ал. 1 се прилагат:
1. данните по чл. 17, т. 10 и 11;
2. данни за дяловете или акциите, които лицето притежава пряко или чрез свързани лица към датата на подаване на заявлението в инвестиционния посредник;
3. данни за дяловете или акциите, които лицето възнамерява да придобие, както и общият размер на дела в капитала на инвестиционния посредник след придобиването;
4. документите по чл. 19.
(3) За издаване на одобрение по чл. 74, ал. 4 ЗППЦК за промяна на общите условия по чл. 62, ал. 2, т. 4 ЗППЦК към заявлението по чл. 8, ал. 1 се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за промяна на общите условия;
2. заверен препис от пълния текст на общите условия с промените към съответната дата.
(4) Комисията едновременно с издаването на одобрението издава и разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, когато новообразуваните или приемащите дружества, съответно новообразуваното или приемащото дружество, ще извършват сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК. В този случай се прилагат и документите по чл. 17 - 23.
(5) В случаите по ал. 1, 2 и 3 към заявлението се прилага и банков документ, удостоверяващ внасянето на държавна такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по ценните книжа за извършвани действия и за издавани документи.


Чл. 25. Лице, което иска да му бъде издадено разрешение да извършва дейност като инвестиционно дружество, към заявлението по чл. 8, ал. 1 прилага:
1. заверен препис от устава и другите учредителни актове, а при двустепенна система на управление - и заверен препис от решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет;
2. банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал по чл. 166, ал. 1 или 2 ЗППЦК, но не по-малко от 25 на сто от записания;
3. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на инвестиционното дружество;
4. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър, удостоверение за актуална съдебна регистрация и кода по БУЛСТАТ на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на инвестиционното дружество;
5. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на инвестиционното дружество;
6. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват инвестиционното дружество;
7. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, удостоверение за актуална съдебна регистрация, номера и датата на издаденото от комисията разрешение и кода по БУЛСТАТ на управляващото дружество, което ще управлява дейността по чл. 164, ал. 1 ЗППЦК на инвестиционното дружество;
8. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицето по чл. 61 ЗППЦК, с което инвестиционното дружество от затворен тип е сключило договор съгласно чл. 168, ал. 5 ЗППЦК, както и документи, удостоверяващи неговата професионална квалификация и опит;
9. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, удостоверение за актуална съдебна регистрация, кода по БУЛСТАТ и заверен препис от лицензията на Българската народна банка за банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;
10. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, удостоверение за актуална съдебна регистрация, кода по БУЛСТАТ, номера и датата на издаденото от комисията разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, а за банка - заверен препис от лицензията, издадена от Българската народна банка за извършване на сделки по чл. 1, ал. 2, т. 4 от Закона за банките, на инвестиционните посредници, упълномощени от съвета на директорите, съответно от управителния съвет на инвестиционното дружество, за изпълнение на решенията и нарежданията по чл. 202, ал. 2 ЗППЦК;
11. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху инвестиционното дружество;
12. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър, удостоверение за актуална съдебна регистрация и кода по БУЛСТАТ на юридическите лица, които притежават пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от акциите или могат да упражняват контрол върху инвестиционното дружество;
13. банков документ, удостоверяващ внасянето на държавна такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по ценните книжа за извършвани действия и за издавани документи.


Чл. 26. (1) Към заявлението по чл. 8, ал. 1 за лицата, избрани за членове на съвета на директорите или на управителния съвет на инвестиционното дружество, се прилагат:
1. свидетелство за съдимост;
2. декларация, че не са членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. декларация, че не са били обявявани в несъстоятелност и не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност;
4. декларация, че не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителен или контролен орган на инвестиционното дружество;
5. декларация, че не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност;
6. декларация по чл. 169 и 170 ЗППЦК;
7. заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит, необходими за управление на дейността на инвестиционното дружество.
(2) Членовете на съвета на директорите или на управителния съвет на инвестиционното дружество, които съгласно устава и решенията на неговите органи са овластени да го представляват, прилагат удостоверителен документ за адресна регистрация, а за чуждестранните граждани - и заверен препис от разрешението за постоянно пребиваване в Република България, издадено от службите за административен контрол на чужденците.
(3) За лицата, избрани за членове на надзорния съвет на инвестиционното дружество, се прилагат документите по ал. 1, т. 1 - 6.
(4) За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет, както и други лица, оправомощени да управляват и представляват инвестиционното дружество, се прилагат документите по ал. 1 - 3.
(5) За юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет, се прилагат:
1. заверен препис от съдебното решение за вписване в търговския регистър и удостоверение за актуална съдебна регистрация;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за избор на лицето, което ще го представлява при изпълнение на задълженията му в съвета на директорите, съответно в управителния или в надзорния съвет на инвестиционното дружество.


Чл. 27. За лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от акциите или могат да упражняват контрол върху инвестиционното дружество, към заявлението по чл. 8, ал. 1 се прилагат:
1. удостоверение от данъчната служба, от което да е видно дали имат неизплатени данъчни задължения;
2. декларация относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години;
3. декларация дали са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. декларация дали са свързани лица с друг акционер (акционери), в която се посочват размерът на притежавания капитал и участието в управлението на този акционер (акционери);
5. заверен препис от решението за вписване в търговския регистър, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако са юридически лица;
6. годишните счетоводни отчети за последните 3 години, ако са юридически лица.


Чл. 28. (1) За управляващото дружество, което ще управлява дейността по чл. 164, ал. 1 ЗППЦК на инвестиционното дружество, към заявлението по чл. 8, ал. 1 се прилагат:
1. заверен препис от договора на инвестиционното дружество с управляващото дружество по чл. 168 ЗППЦК;
2. данни за името (собствено, бащино и фамилно) на лицето, което ще взема решения при управлението на инвестиционната дейност на инвестиционното дружество, както и заверен препис от решението на компетентния орган за неговия избор.
(2) Лицето по ал. 1, т. 2 прилага:
1. свидетелство за съдимост;
2. декларация по чл. 170 ЗППЦК;
3. декларация, че не е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. заверен препис от диплома за завършено висше образование, както и други документи, които удостоверяват неговата професионална квалификация и опит.


Чл. 29. За банката депозитар към заявлението по чл. 8, ал. 1 се прилагат:
1. заверен препис от решението за вписване в търговския регистър и удостоверение за актуална съдебна регистрация на банката депозитар;
2. заверен препис от договора за депозитарни услуги;
3. декларация по чл. 173, ал. 3 ЗППЦК.


Чл. 30. Банковите документи, удостоверяващи, че всеки от записалите акции е внесъл пълния размер на дължимите вноски, могат да бъдат представени и след представянето на заявлението по чл. 8, ал. 1.


Чл. 31. (1) За издаване на одобрение по чл. 192, ал. 2 и чл. 198, ал. 3 ЗППЦК за промяна в устава и другите устройствени актове на инвестиционно дружество към заявлението по чл. 8, ал. 1 се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за промяна в устава и другите устройствени актове;
2. заверен препис от пълния текст на устава и другите устройствени актове към съответната дата.
(2) За издаване на одобрение по чл. 192, ал. 2 и чл. 198, ал. 3 ЗППЦК за замяна на депозитаря на инвестиционното дружество към заявлението по чл. 8, ал. 1 се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за замяна на депозитаря;
2. данните по чл. 25, т. 9 и документите по чл. 29.
(3) За издаване на одобрение по чл. 192, ал. 2 и чл. 198, ал. 3 ЗППЦК за замяна на управляващото дружество към заявлението по чл. 8, ал. 1 се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за замяна на управляващото дружество;
2. данните по чл. 25, т. 7 и документите по чл. 28.
(4) Към заявлението по чл. 8, ал. 1 се прилага и банков документ, удостоверяващ внасянето на държавна такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по ценните книжа за извършвани действия и за издавани документи.


Чл. 32. Лице, което иска да му бъде издадено разрешение да извършва дейност като управляващо дружество, към заявлението по чл. 8, ал. 1 прилага:
1. заверен препис от устава и другите учредителни актове, а при двустепенна система на управление - и заверен препис от решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет;
2. документи, удостоверяващи съответствието на капитала с изискванията по чл. 203, ал. 1 и 2 ЗППЦК;
3. заверен препис от решението за вписване в търговския регистър на заявителя, когато той се е регистрирал като търговец с друг предмет на дейност, заверен препис от решение на компетентния съгласно устройствените актове орган, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация;
4. информация по чл. 17, т. 3;
5. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество;
6. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър, удостоверение за актуална съдебна регистрация и кода по БУЛСТАТ на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет;
7. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество;
8. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващото дружество;
9. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата по чл. 61 ЗППЦК, които непосредствено ще извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и документи, удостоверяващи тяхната професионална квалификация и опит;
10. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират;
11. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър, удостоверение за актуална съдебна регистрация и кода по БУЛСТАТ на юридическите лица, които притежават пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или може да го контролират;
12. общите условия, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите институционални инвеститори;
13. информация за управленската и счетоводната организация и техническото оборудване, осигуряваща автономно управление на портфейлите на лицата по чл. 164 ЗППЦК, които възнамерява да управлява;
14. банков документ, удостоверяващ внасянето на държавна такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по ценните книжа за извършвани действия и за издавани документи.


Чл. 33. (1) Към заявлението по чл. 8, ал. 1 за лицата, избрани за членове на съвета на директорите или на управителния съвет на управляващото дружество, се прилагат:
1. свидетелство за съдимост;
2. декларация, че не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. декларация, че не е обявявано в несъстоятелност и не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност;
4. декларация, че не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителния или на контролния орган на управляващото дружество;
5. декларация, че не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност;
6. заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит, необходими за управлението на дейността на управляващото дружество.
(2) Членовете на управителния орган на управляващото дружество, които съгласно устава и решенията на неговите органи са овластени да го представляват, прилагат удостоверителен документ за адресна регистрация, а чуждестранните граждани - и заверен препис от разрешението за постоянно пребиваване в Република България, издадено от службите за административен контрол на чужденците.
(3) За лицата, избрани за членове на надзорния съвет на управляващото дружество, се прилагат документите по ал. 1, т. 1 - 5.
(4) За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество, се прилагат документите по ал. 1 - 3.
(5) Всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващото дружество, прилагат документите по ал. 1 и 2.
(6) За юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество, се прилагат:
1. заверен препис от съдебното решение за вписване в търговския регистър и удостоверение за актуална съдебна регистрация;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за избор на лице, което ще го представлява при изпълнение на задълженията му в съответния управителен или контролен орган на инвестиционното дружество.


Чл. 34. Към заявлението по чл. 8, ал. 1 за лицата, които притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират, се прилагат:
1. заверен препис от съдебното решение за вписване в търговския регистър и удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако са юридически лица;
2. декларация, че не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници на дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. удостоверение от данъчната служба, от което да е видно дали имат неизплатени данъчни задължения;
4. декларация дали са свързани лица с друг акционер (акционери), в която се посочват размерът на притежавания капитал и участието в управлението на този акционер (акционери);
5. декларация относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, както и за платените от тях данъци през последните 5 години;
6. годишните счетоводни отчети за последните 3 години, ако са юридически лица.


Чл. 35. За издаване на одобрение по чл. 210, ал. 3 във връзка с чл. 74, ал. 4 ЗППЦК се прилага съответно чл. 24.

Раздел II.
Издаване и отказ за издаване на разрешение или одобрение


Чл. 36. (1) Комисията извършва необходимите проверки на представените документи и установява доколко са спазени изискванията за издаване на исканото разрешение или одобрение.
(2) Комисията издава или отказва да издаде исканото разрешение за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество или одобрение по чл. 33, ал. 1, чл. 51, ал. 1, чл. 74, ал. 4, чл. 192, ал. 2, чл. 198, ал. 3 и чл. 210, ал. 3 ЗППЦК при условията и по реда съответно на глави трета, четвърта, пета, четиринадесета, шестнадесета, седемнадесета и осемнадесета от ЗППЦК.
(3) Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи.
(4) Ако съобщението по ал. 3 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщение на специално определено за целта място в сградата на комисията. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.


Чл. 37. (1) Разрешението за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество се издава на хартиен носител по установен от комисията образец.
(2) В случай на промяна в данните, вписани в разрешението, както и при кражба, загубване, повреждане или унищожаване лицето е длъжно да поиска замяната му с ново разрешение и да върне оригинала на разрешението, чиято замяна се иска, ако той е в негово разположение.

Раздел III.
Уведомления


Чл. 38. (1) Лицата, подали заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като фондова борса, неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество, както и заявление за издаване на одобрение по чл. 33, ал. 1, чл. 51, ал. 1, чл. 74, ал. 4, чл. 192, ал. 2, чл. 198, ал. 3 и чл. 210, ал. 3 ЗППЦК, са длъжни да уведомят комисията за всички промени, настъпили в периода от подаване на заявлението до произнасяне на комисията по заявлението, както и да внесат съответните поправки в представените данни и документи.
(2) Задължението по ал. 1 трябва да бъде изпълнено в 7-дневен срок от вземане на решението, внасяне или узнаване на изменението или допълнението, а в случаите, когато обстоятелството подлежи на вписване в търговския регистър - от вписването.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) Заявленията за издаване на разрешения за извършване на дейност, както и за издаваните одобрения трябва да бъдат попълнени на български език.
(2) Документите, които се изискват по реда на наредбата и които са издадени на език, различен от българския, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с глави трета, четвърта, пета, четиринадесета, шестнадесета, седемнадесета и осемнадесета от ЗППЦК.


§ 3. Държавната комисия по ценните книжа дава указания по прилагането на наредбата.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти