Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 16 ОТ 19 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ПОИМЕННИ КОМПЕНСАЦИОННИ БОНОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 42 ОТ 2003 Г.)

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.62 от 28 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) С тази наредба се определят условията и редът за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) на притежатели на поименни компенсационни бонове.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) В търговете за продажба на земеделски земи от ДПФ могат да участват български физически и юридически лица, които са притежатели на поименни компенсационни бонове, получени по реда на глава пета от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), включително и тези по Закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд (ЗВСГЗГФ).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Плащането в търговете за продажба на земеделски земи от ДПФ се извършва само с поименни компенсационни бонове, които са регистрирани в Централния депозитар.
(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Документите, удостоверяващи притежаването на поименни компенсационни бонове (удостоверителни документи), са:
1. удостоверение за притежаване на поименни компенсационни бонове, издадено преди влизане в сила на Закона за сделките с компенсаторни инструменти (ЗСКИ);
2. удостоверителен документ от Централния депозитар за извършена регистрация на поименните компенсационни бонове по сметки на техните притежатели.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Парични плащания в левове или друга валута, както и плащания с други компенсаторни инструменти, не се допускат.


Чл. 3. (1) Притежателите на поименни компенсационни бонове могат да участват в търговете лично или чрез представител, упълномощен писмено, с нотариално заверен подпис.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Притежателите на поименни компенсационни бонове могат да участват и съвместно в търговете за продажба на земи от ДПФ чрез упълномощен по реда на ал. 1 представител. В пълномощното се посочва стойността на поименните компенсационни бонове по имоти, с които всяко от лицата участва в търга.


Чл. 4. (1) Търговете за продажба на земеделски земи от ДПФ се провеждат за землища с влезли в сила планове за земеразделяне и след определяне на земите от ДПФ за обезщетяване на собствениците по реда на чл. 10в, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и ал. 4 ЗСПЗЗ.
(2) Не се обявяват на търг земеделските земи от ДПФ, които са предоставени за ползване по реда на чл. 24, ал. 2, 3 и 4 ЗСПЗЗ, както и тези, отдадени с договори за дългосрочно ползване под наем или аренда.
(3) (Зал. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)
(4) (Зал. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Търговете за продажба на земи от ДПФ се извършват с тайно наддаване, а в случаите по чл. 25 - с явно наддаване.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Началната тръжна цена на имотите от ДПФ се определя в левове на декар от общинските служби по земеделие и гори чрез програмната система "Ферма-Обезщетение" съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи (ДВ, бр. 64 от 1998 г.) по утвърдените протоколи за формиране на средните цени по категории на земеделските земи за землищата.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Информацията за имотите от ДПФ, които са обект на търгове, включва следните данни и документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) заповедта за провеждане на търга по чл. 17, ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) териториалното разположение на земите: област, община, землище, местност;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) номера на имота, площта и начина на трайно ползване съгласно регистъра на земеделските земи за землището;
4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) документи, удостоверяващи правото на собственост на държавата, и заверена от общинската служба по земеделие и гори скица за всеки от имотите;
5. началната тръжна цена в левове на декар;
6. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) извлечение от картата на землището, отразяващо местоположението на имотите от ДПФ;
7. (Зал. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Информацията за имотите - обект на търга, се предоставя чрез общинските служби по земеделие и гори, областните дирекции "Земеделие и гори", и Министерството на земеделието и горите.

Глава втора.
ТЪРГОВЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДПФ

Раздел I.
Подготовка и обявяване на търговете за продажба на земеделски земи от ДПФ


Чл. 9. (1) Търговете за продажба на земи от ДПФ се организират и провеждат последователно на общинско, областно и национално ниво.
(2) Общинските и областните търгове се организират и провеждат след влизане в сила на плановете за земеразделяне за всички землища на територията на общината, съответно на територията на областта.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) В общинските и в областните търгове могат да участват само притежатели на поименни компенсационни бонове, в чиито удостоверителни документи е посочена като издател на поименните компенсационни бонове общинската служба по земеделие и гори в същата община, съответно област.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) В националния търг могат да участват всички притежатели на поименни компенсационни бонове независимо от коя общинска служба по земеделие и гори са издадени поименните компенсационни бонове.


Чл. 11. (1) Имотите от ДПФ се предлагат на търг в размера, в който са възстановени на държавата. Кандидатите не могат да участват в търга за части от имоти.
(2) При съвместно участие в търговете по реда на чл. 3, ал. 2 кандидатите придобиват имота в съсобственост, като частите на съсобствениците са съразмерни на стойността на поименните компенсационни бонове, с които всеки от тях е участвал в търга.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) В едномесечен срок от издаване на решенията за определяне правото на обезщетение на собствениците общинската служба по земеделие и гори извършва подготовка на общинския търг, като:
1. изготвя информация за земите от ДПФ за всяко землище на общината и я съгласува с областната дирекция "Земеделие и гори";
2. обобщава данните за общата стойност на дължимото обезщетение с поименни компенсационни бонове за общината;
3. определя с протоколно решение имотите от ДПФ, които ще бъдат предложени на търг;
4. изготвя информация за имотите - обект на търга, съгласно чл. 7.
(2) При определяне на имотите от ДПФ, които ще бъдат предложени на търг, се спазват следните изисквания:
1. когато стойността на земите от ДПФ е по-малка или равна на 50 на сто от стойността на дължимото обезщетение с поименни компенсационни бонове за общината, на търг се предлагат до 60 на сто от земите от ДПФ в общината;
2. когато стойността на земите от ДПФ е по-голяма от стойността на дължимото обезщетение с поименни компенсационни бонове за общината, на търг се предлага такава част от земите от ДПФ в общината, чиято стойност съответства на 50 на сто от стойността на дължимото обезщетение;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) когато на територията на общината няма свободни земи от ДПФ, общински търг не се провежда; в този случай с протоколно решение общинската служба по земеделие и гори се произнася, че поради липса на държавни земи няма да се провежда общински търг; решението се обявява на видно място в общината и се публикува в един централен ежедневник и в един местен вестник след одобряването му по реда на ал. 3.
(3) Протоколното решение по ал. 1, т. 3 се одобрява от министъра на земеделието и горите или упълномощено от него лице.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) В десетдневен срок след приключване на общинския търг общинската служба по земеделие и гори предоставя на областната дирекция "Земеделие и гори" информация относно:
1. земите от ДПФ след провеждане на общинския търг, в т. ч. и невключените в него;
2. стойността на отделните имоти съгласно оценката им по реда на чл. 6;
3. стойността на дължимото обезщетение с поименни компенсационни бонове за общината след провеждане на общинския търг.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) В двумесечен срок от постъпване на информацията по ал. 1 от всички общински служби по земеделие и гори в областта областната дирекция "Земеделие и гори" я обобщава за областта и:
1. определя с протоколно решение имотите от ДПФ, които ще бъдат обявени на областния търг, при спазване изискванията на чл. 12, ал. 2, т. 1 и 2;
2. изготвя информация за имотите - обект на търга, съгласно чл. 7.
(3) Протоколното решение по ал. 2, т. 1 се одобрява от министъра на земеделието и горите или упълномощено от него лице.


Чл. 14. (1) В едномесечен срок след приключване на областния търг областната дирекция "Земеделие и гори" обобщава и представя в Министерството на земеделието и горите информация относно:
1. земите от ДПФ след провеждане на областния търг, в т. ч. и невключените в него;
2. стойността на отделните имоти, съгласно оценката им по реда на чл. 6;
3. стойността на дължимото обезщетение с поименни компенсационни бонове за областта след провеждане на областния търг.
(2) В едномесечен срок от постъпване на информацията по ал. 1 министърът на земеделието и горите може да обяви провеждането на национален търг.
(3) Националният търг се провежда от Областната дирекция "Земеделие и гори" по местонахождението на земите от ДПФ - обект на търга.


Чл. 15. (1) Търгът се провежда от комисия в състав от три до пет членове, между които председател и секретар и двама резервни членове. В състава на комисията се включва най-малко един правоспособен юрист .
(2) Тръжната комисия се състои от:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) за общински търг: председател - представител на областната дирекция "Земеделие и гори", секретар - правоспособен юрист, и членове - представители на общинската служба по земеделие и гори и на общинската администрация;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) за областен и национален търг: председател - представител на областната дирекция "Земеделие и гори", секретар - правоспособен юрист, и членове - представители на общинските служби по земеделие и гори от областта и на областната администрация;
3. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)
(3) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на членовете й.


Чл. 16. Търгът се провежда най-рано в 30-дневен срок от датата на последната публикация за обявяването му.


Чл. 17. (1) Откриването на процедурата за провеждане на търговете се извършва със заповед на министъра на земеделието и горите или на упълномощено от него лице.
(2) Заповедта по ал. 1 се публикува в един централен ежедневник и в един местен вестник, поставя се на видно място в общината и областта и се разгласява чрез средствата за масово осведомяване.


Чл. 18. В заповедта по ал. 1 се определят:
1. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)
2. мястото за предоставяне на информацията за земите от ДПФ - обект на търга;
3. адресът и срокът за подаване на заявленията за участие в търга;
4. срокът и мястото на обявяване на резултатите от търга.

Раздел II.
Условия и ред за участие в търговете за продажба на земеделски земи от ДПФ


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Притежателите на поименни компенсационни бонове, желаещи да участват в търг за земи от ДПФ, или упълномощеното от тях лице подават заявление по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите, като попълват т. 5 от него. В случаите по чл. 3, ал. 2 в заявлението се посочва, че то е за съвместно участие, отбелязват се номерата на удостоверителните документи на всички участници и номерът и датата на пълномощното.
(2) В заявлението се посочват:
1. местонахождението, номерът (масив и парцел) и площта на имотите в декари, за които се кандидатства;
2. предлаганата цена в левове на декар.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Към заявлението се прилагат фотокопие (лице и гръб) на удостоворението за притежаване на поименни компенсационни бонове и/или фотокопие на удостоверителния документ от Централния депозитар, както и копие от пълномощното по чл. 3, ал. 1 и 2.
(4) Заявлението се подава в запечатан плик или се изпраща препоръчано с обратна разписка по пощата на адреса, посочен в заповедта за обявяване на търга. Върху плика се отбелязват името на участника или името на упълномощеното лице, както и указание, че писмото съдържа заявление за участие в търг за закупуване на земи от ДПФ.
(5) Заявление, представено в незапечатан плик, е недействително.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Получените в общинската служба по земеделие и гори (за общинския търг), съответно в областната дирекция "Земеделие и гори" (за областния и националния търг), пликове със заявления за участие в търга, без да се разпечатват, се записват с входящ номер и дата в регистър.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Кандидатът посочва цената в левове за декар и тя не може да бъде по-ниска от обявената тръжна цена на декар. Предложената цена за декар, умножена по площта на имотите, за които се кандидатства, не може да надвишава левовата равностойност на притежаваните от кандидата поименни компенсационни бонове.
(2) Предлаганата цена за декар, умножена по площта на имотите, се закръглява до цяло число.


Чл. 21. (1) Не се допускат за участие в търга кандидатите:
1. чиито заявления не отговарят на условията по чл. 10, ал. 1 и чл. 20;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) заявили участие за даден имот, както и за няколко имота с по-висока стойност от левовата равностойност на притежаваните от тях поименни компенсационни бонове.
(2) Когато кандидатът е заявил участие за няколко имота, като само за даден имот не е спазил изискванията по чл. 20, той не се допуска за участие в търга за този имот.

Раздел III.
Провеждане на търговете и класиране на участниците


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) (1) Директорът на областната дирекция "Земеделие и гори" в 3-дневен срок след изтичане на крайния срок за подаване на заявленията за участие в търга назначава със заповед тръжната комисия по чл. 15, ал. 2.
(2) Общинската служба по земеделие и гори, съответно областната дирекция "Земеделие и гори" предава с приемателно-предавателен протокол пликовете със заявленията, описани по входящи номера, на председателя на тръжната комисия, определен в заповедта по ал. 1.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) В петнадесетдневен срок тръжната комисия разглежда заявленията, класира предложенията и определя спечелилия търга кандидат за всеки имот.
(2) Търгът за даден имот се печели от кандидата, предложил най-висока цена на декар.


Чл. 24. (1) За резултатите от търга се съставя протокол, който съдържа:
1. постъпилите заявления за участие в търга по имоти (брой, имена на заявителите, предложена цена на декар);
2. кандидатите, които не са допуснати за участие в търга, и мотивите за това;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) имотите (местоположение, номер по картата на възстановената собственост) и имената на класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот;
4. имотите, за които не е определен купувач.
(2) Протоколът се подписва от членовете на тръжната комисия и се обявява на посоченото в заповедта по чл. 17, ал. 2 публично място в общината и областта.
(3) В 7-дневен срок от обявяването на протокола участниците в търга могат да направят писмени възражения до тръжната комисия. Тръжната комисията се произнася по възраженията в 5-дневен срок. За разглеждането на възраженията се съставя протокол, в който се посочват мотивите за приемането или отхвърлянето им. Протоколът се подписва от членовете на тръжната комисия и се обявява на посоченото в заповедта по чл. 17, ал. 2 публично място.
(4) Председателят на тръжната комисия представя протоколите по ал. 2 и 3 заедно със заявленията и възраженията на органа, издал заповедта за обявяване на търга, в тридневен срок от произнасянето по възраженията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Министърът на земеделието и горите или упълномощено от него лице със заповед определя класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот. Заповедта се публикува в един централен ежедневник и в един местен вестник и се поставя на видно място в кметството, общината и областта.
(6) Участниците в търга могат да подадат жалба по реда на Закона за административното производство пред Върховния административен съд за неспазване на изискванията по неговото провеждане в 14-дневен срок от публикуването на заповедта по ал. 5 в централния ежедневник.


Чл. 25. (1) Когато кандидатите за един и същ имот са предложили една и съща цена на декар, между тях се провежда търг с явно наддаване.
(2) Тръжната комисия писмено уведомява, с обратна разписка, кандидатите по ал. 1 за деня, часа, реда и условията за провеждане на търга с явно наддаване.


Чл. 26. (1) В деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на комисията:
1. проверява присъствието на членовете на комисията;
2. обявява откриването на търга, неговия предмет, проверява документите на участниците и ги представя на комисията и констатира дали са изпълнени условията за провеждане на търга.
(2) Търгът се провежда между кандидатите, явили се на обявената дата.
(3) В случай, че отсъстват повече от един член на комисията или правоспособният юрист, търгът се отлага за същия час и място на другия ден.
(4) При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването или продължаването на отложения при условията на ал. 2 търг, се насрочва нов търг по реда на чл. 25, ал. 2.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) За участие в търга кандидатите представят документ за самоличност (решение за вписване в търговския регистър и удостоверение за актуално съдебно състояние - за едноличните търговци и юридическите лица) или нотариално заверено пълномощно от притежателите на поименни компенсационни бонове, от името на които ще участват, както и фотокопия на удостоверителните документи за притежаване на поименни компенсационни бонове.


Чл. 28. (1) Председателят на тръжната комисия обявява началната цена, от която започва наддаването, и определя стъпката на наддаването.
(2) Началната тръжна цена е равна на предложената от кандидатите при търга с тайно наддаване цена, увеличена с една стъпка.
(3) Стъпката на наддаването е равна на стойността на 10 поименни компенсационни бона.
(4) Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно на стъпката по ал. 3.
(5) Преди третото обявяване на последното предложение се прави предупреждение, че е последно, и ако няма друго предложение, председателят обявява приключването на наддаването със звуков сигнал. Председателят обявява участника, който се предлага за спечелил търга, на органа, издал заповедта за откриване на тръжната процедура, и закрива търга.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) На първо място в търга се класира кандидатът, предложил най-висока цена на декар за даден имот.
(7) При явяване само на един кандидат за даден имот, той се обявява за спечелил търга при обявената от него тръжна цена в търга с тайно наддаване.
(8) Комисията изготвя протокол за провеждането на търга и след одобряването му от органа по чл. 17, ал. 1 протоколът се обявява на посоченото в заповедта публично място.
(9) Участниците в търга могат да подадат жалба по реда на чл. 24, ал. 6 за неспазване на изискванията по неговото провеждане в 14-дневен срок от датата на търга.
(10) При неявяване на кандидати за даден имот, земите от ДПФ се включват към търга за следващо ниво.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) В 14-дневен срок от датата на обявяване на заповедта по чл. 24, ал. 5, съответно на одобрения протокол по чл. 28, ал. 8, тръжната комисия уведомява по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) кандидата, класиран на първо място в търга за даден имот.
(2) Уведомлението съдържа:
1. данните за местоположението, номерата и площта на имотите, спечелени на търга;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) покана до класирания на първо място кандидат за явяване в областната дирекция "Земеделие и гори", по местонахождение на земите от ДПФ, спечелени на търга, в 10-дневен срок, считан от получаване на уведомлението;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) указание за документите, които да се представят при явяването в областната дирекция "Земеделие и гори", както следва:
а) документ за самоличност, решение за съдебна регистрация и удостоверение за актуално съдебно състояние - за едноличните търговци и юридическите лица, както и съответните документи за представителство по чл. 3, ал. 1 и 2;
б) (изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) оригиналните удостоверителни документи за притежаване на поименни компенсационни бонове;
в) уведомлението за спечелен търг - № и дата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Лицата, явили се в областна дирекция "Земеделие и гори" в срока по ал. 2, т. 2, попълват нареждане до Централния депозитар (образец № 1 по чл.13, ал. 2 ЗСКИ) за плащане с компенсаторни инструменти, за закупуване на съответните земи от ДПФ. Нареждането може да се попълни и от упълномощено по реда на чл. 3, ал. 1 лице. Към нареждането се прилагат оригиналите на удостоверителните документи за притежаване на поименни компенсационни бонове, както и оригиналът на пълномощното (в случаите на упълномощаване).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Областна дирекция "Земеделие и гори" изготвя уведомление за плащане с компенсаторни инструменти (образец № 2 по чл. 13, ал. 2 ЗСКИ), което заедно с документите по ал. 3 се изпраща препоръчано с обратна разписка на адреса на Централния депозитар. Уведомлението се подписва от директора на областна дирекция "Земеделие и гори" и се заверява с печата на дирекцията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Полученото от Централния депозитар потвърждение за регистрация на плащане с компенсаторни инструменти (образец № 3 по чл. 13, ал. 3 ЗСКИ) по сметката на притежателя на поименни компенсационни бонове удостоверява извършеното плащане от лицето за закупуване на земите от ДПФ, които са спечелени от него на търга.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Когато в срока по ал. 2, т. 2 лицата не се явят в областната дирекция "Земеделие и гори", както и в случаите, когато Централният депозитар не потвърди регистрация на плащане по сметката на притежателя на поименните компенсационни бонове, спечелил търга за даден имот, тръжната комисия уведомява по реда на ГПК класирания на второ място кандидат, определен в заповедта по чл. 24, ал. 5.


Чл. 30. (1) За прехвърляне на правото на собственост върху земите от ДПФ с лицата, спечелили търга, се сключва договор в писмена форма с министъра на земеделието и горите или упълномощено от него лице, който подлежи на вписване в службата по вписванията.
(2) В случаите по чл. 3, ал. 2 в договора се посочва размерът на частите на съсобствениците(идеалните части) от имота.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Въз основа на договорите по ал. 1 се осъвременява картата на възстановената собственост на съответните землища, като се отразяват промените в регистъра на собствениците и на имотите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Въводът във владение се извършва от общинската служба по земеделие и гори след трасирането на имотите, въз основа на заверена скица при условията на чл. 33, ал. 1 ППЗСПЗЗ. За въвода във владение се съставя протокол по реда на чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ.


Чл. 31. (1) Договор по реда на чл. 30 не се сключва :
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) когато спечелилите участници не се явят в срока по чл. 29, ал. 2, т. 2 пред областната дирекция "Земеделие и гори";
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) когато Централният депозитар не потвърди регистрация на плащане по сметката на притежателя на поименните компенсационни бонове за закупуване на спечеления на търг имот;
3. когато е подадена жалба по реда на чл. 24, ал. 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Директорът на областната дирекция "Земеделие и гори уведомява лицата по реда на ГПК за обстоятелствата по предходната алинея.
(3) Земите от ДПФ, за които не са сключени договори, се включват в търга на следващо ниво.

Глава трета.
ТЪРГОВЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ДГФ (ОТМ. - ДВ, БР. 42 ОТ 2003 Г.)


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)


Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)


Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)


Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)


Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)


Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)


Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)


Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)


Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)


Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)


Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)


Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)


Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)

Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.) Наредбата се издава на основание чл. 27б, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 34 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 60 и 80 от 1991 г., бр. 34 от 1992 г., бр. 8, 72 и 87 от 1993 г., бр. 2 и 100 от 1994 г.; попр., бр. 103 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 5, 48 и 95 от 1995 г., бр. 28 от 1997 г.; попр., бр. 43 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 57, 61, 112 и 122 от 1997 г., бр. 18 от 1998 г., бр. 18 и 113 от 1999 г., бр. 41 и 44 от 2001 г. и бр. 31 от 2003 г.).


§ 2. (Зал. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)


§ 3. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на земеделието и горите.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2000 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД И НА ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ГОРСКИ ФОНД НА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ПОИМЕННИ КОМПЕНСАЦИОННИ БОНОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2003 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 27. Навсякъде в наредбата думите "поземлена комисия", "поземлената комисия", "поземлени комисии" и "поземлените комисии" се заменят съответно с "общинска служба по земеделие и гори", "общинската служба по земеделие и гори", "общински служби по земеделие и гори" и "общинските служби по земеделие и гори".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти