Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗЗЕТИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИ

В сила от 01.08.2000 г.
Приета с ПМС № 142 от 25.07.2000 г.

Обн. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.100 от 12 Декември 2006г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за извършване на експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори, изготвянето на заключение от експертното изследване и предаването на обектите за изследване.

Глава втора.
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИ

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Министърът на вътрешните работи, министърът на здравеопазването и директорът на Агенция "Митници" определят със заповеди научните институти и лаборатории, които могат да извършват експертно изследване на наркотични вещества и прекурсори.


Чл. 3. Институтите и лабораториите могат да извършват експертни изследвания на наркотични вещества и прекурсори, при условие че:
1. експертното изследване се извършва в самостоятелни и охранявани помещения, оборудвани с аналитична техника, апаратура и лабораторно обзавеждане, както и със средства за безопасна работа, отговарящи на предмета на дейността им;
2. наркотичните вещества се съхраняват в самостоятелно складово помещение, укрепено с метална врата и снабдено със сигнално-охранителна и пожароизвестителна техника;
3. разполагат с квалифициран щатен персонал от:
а) (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) специалисти с висше образование по химия, както и по фармация, биохимия, ботаника и други специалности при необходимост;
б) лаборант-аналитици;
в) технически сътрудници.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) (1) Институтите и лабораториите имат право да получават, съхраняват и използват за целите на извършваните от тях изследвания еталони и образци наркотични вещества и прекурсори по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).
(2) За нуждите на провежданите анализи институтите и лабораториите могат да отделят проби в количества до 1% от общото количество на съответния вид изследвано наркотично вещество или прекурсор, необходими за изготвянето на образци.
(3) Процедурата по ал. 2 се извършва при необходимост по преценка на ръководителя на лабораторията и се прилага върху обекти, за които няма опасност от цялостното им изразходване.
(4) Образците се отделят в присъствието на комисия от членове на лабораторията, включваща ръководителя на лабораторията и извършителите на експертното изследване, която съставя протокол. Отделеното количество материал за изготвянето на образци се посочва в протокола за извършената експертиза.
(5) На образеца се изготвя аналитично свидетелство за проведените изследвания, в което се посочват съставът му и областите на приложение. Мястото на съхраняване и работата с него се определят от ръководителя на лабораторията. След изразходването на образеца се съставя протокол.


Чл. 5. Работата на институтите и лабораториите по изследването на наркотични вещества и прекурсори се координира, подпомага и контролира от експертна група към Националния съвет по наркотичните вещества.


Чл. 6. Институтите и лабораториите осъществяват сътрудничество с български и чуждестранни организации и лаборатории във връзка с изследването на наркотични вещества и прекурсори.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Институтите и лабораториите приемат по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 18 от 2006 г.), взети представителни проби за експертно изследване с цел установяването и характеризирането на наркотичните вещества и прекурсори.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Вещото лице се запознава с всички материали, които се отнасят до експертното изследване, като информира органа, който го е възложил, при установяване на:
1. несъответствия между имена, идентификационен номер и друга информация в придружаващите документи, както и несъответствия върху етикета на представения за изследване обект;
2. липса на обекта за изследване, описан в придружаващия документ;
3. обект за изследване, представен в незапечатана, разкъсана опаковка или без опаковка;
4. липса на придружаващ документ или опис на представените за изследване обекти;
5. липса на етикет или надпис на обекта за изследване;
6. обект за изследване, неописан в придружаващия документ;
7. недостатъчно количество на вещество за изследване;
8. нечетлив надпис върху етикета на обекта за изследване;
9. подправен етикет или печат на опаковката на веществото за изследване;
10. дублиране на номерата на обектите за изследване;
11. липса на разграничителни означения върху обектите за изследване;
12. наличие на няколко етикета или надписа върху един обект с различно съдържание;
13. представена запечатана опаковка без вещество в нея.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се отразяват в експертното заключение.
(3) Когато е невъзможно да се извърши изследването на обектите, те се предават на органа, възложил изследването, като се запечатват в негово присъствие. Връщат се и другите материали по делото.


Чл. 9. (1) Приетите за изследване обекти се описват в лабораторен дневник.
(2) Наркотичните вещества и прекурсорите се съхраняват по време на експертното изследване в помещения, отговарящи на изискванията по чл. 3, т. 1 и 2.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Ходът на експертното изследване и използваните аналитични методи се определят от назначеното вещо лице в зависимост от вида и количеството на изследваните наркотични вещества и прекурсори.
(2) (Новa - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) При повече от 10 обекта със сходни физически характеристики по една експертиза от тях могат да се подберат и изследват представителни лабораторни проби с помощта на методи за пробоподготовка, описани в ръководства, наръчници или научна литература на международните организации Европейска мрежа на криминалистическите институти (ENFSI), Международна научна работна група за анализ на иззети наркотици (SWGDRUG) и на ООН. При еднакви статистически резултати от изследванията на представителните лабораторни проби те се считат валидни за множеството обекти, от които са подбрани.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) За изготвяне на пълно заключение се спазват следните изисквания:
1. при идентификация на наркотични вещества и прекурсори се прилагат най-малко две различни аналитични техники;
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) проверка по календарен график на използваните методи за количествено определяне на наркотични вещества и прекурсори на базата на еталони или образци.


Чл. 11. Експертно изследване за доказване на следови количества наркотични вещества се извършва при следните условия:
1. обектите трябва да са опаковани и изпратени за изследване по начин, изключващ всяко съприкосновение както между тях, така и с други наркотични вещества;
2. изследването се извършва в отделни лабораторни помещения, различни от тези, в които се изследват иззетите обекти по предходните текстове, и с отделна аналитична техника.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г., предишен текст на чл. 12 - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Органите на Министерството на вътрешните работи и на Агенция "Митници" при осъществяване на граничен, митнически и вътрешен контрол могат да извършват изследвания на иззети наркотични вещества и преди образуване на наказателно производство в съответствие с изискванията на ЗКНВП и на наредбата.
(2) (Новa - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Резултатите от извършените по ал. 1 изследвания се отразяват в експертна справка, в която се посочва количеството вещество, изразходвано при анализите.
(3) (Новa - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) При назначаване на експертиза възложителят представя експертната справка или нейно копие на института или лабораторията, извършващи изследването.

Глава трета.
ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ


Чл. 13. Резултатите от експертното изследване се отразяват в писмено експертно заключение.


Чл. 14. (1) Заключението се отнася само за представените обекти за изследване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) При представителни проби по смисъла на чл. 90, ал. 2 ЗКНВП експертното заключение се отнася към цялото количество иззето наркотично вещество и/или растение единствено в случай на придружаващ ги ясен и подробно изготвен протокол за вземане на представителна проба съгласно Наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях.


Чл. 15. В заключението на експертизата се посочва дали е изразходвано цялото количество от наркотичното вещество, растение или прекурсор.


Чл. 16. Остатъкът от изследваното наркотично вещество, растение или прекурсор се опакова, запечатва се с восъчен печат на лабораторията и се предава на органа, възложил изследването, заедно с експертното заключение.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Еталон" е проба от наркотично вещество или прекурсор, изготвена от фирма производител или от упълномощена за целта институция, с точно определено съдържание на контролираната субстанция, за което е издаден документ, удостоверяващ резултатите от извършения анализ.
2. "Образец" е проба от наркотично вещество, растение или прекурсор, изследвана и отделена за ползване в определен по чл. 2 от наредбата научен институт или лаборатория, с помощта на която могат да се провеждат специфични анализи.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на вътрешните работи, министъра на здравеопазването и на директора на Агенция "Митници".


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 90, ал. 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 8 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"


(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2001 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "Управление "Митници", "Главно управление "Митници", ГУ "Митници", "Главното управление "Митници", "Главно управление "Митници" при Министерството на финансите", "Главно управление "Митници" при Министерството на финансите (ГУ "Митници")", "Главно управление "Митници" на Министерството на финансите", "Главно управление на митниците", "Главното управление на митниците", "Главното управление на митниците при Министерството на финансите" и "Главното управление на митниците към Министерството на финансите" се заменят с "Агенция "Митници", а думите "началника на Главно управление "Митници", "началникът на Главно управление "Митници", "началникът на Главното управление "Митници" при Министерство на финансите", "началника на Главното управление на митниците" и "началникът на Главното управление на митниците" се заменят съответно с "директора на Агенция "Митници" и "директорът на Агенция "Митници" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. Наредба за условията и реда за извършване на експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори, приета с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2000 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти