Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 10 ОТ 27 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБОСОБЕНИ VSAT МРЕЖИ С УПРАВЛЯВАЩА СТАНЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ БЕЗ КОНКУРС ИЛИ ТЪРГ

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.64 от 4 Август 2000г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът, по който Държавната комисия по далекосъобщения (ДКД) издава без конкурс или търг, индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обособени VSAT мрежи с управляваща станция на територията на Република България, в съответствие с чл. 54 от Закона за далекосъобщенията.
(2) Обособените VSAT мрежи могат да се използват за собствени нужди или за предоставяне на услуги на затворени групи абонати (ЗГА).

Чл. 2. Обособена VSAT мрежа с управляваща станция на територията на Република България, наричана за краткост "VSAT мрежа", може да има отделна управляваща земна станция или управляващите функции могат да бъдат интегрирани в някоя от VSAT станциите в мрежата на територията на Република България, която в този случай изпълнява функциите на управляваща станция.


Чл. 3. Индивидуална лицензия за VSAT мрежа се издава при минимално заявени една управляваща станция и една VSAT станция. За всяка следваща VSAT станция, добавена в мрежата, се издава отделна лицензия, в която се записва, че тази VSAT станция е част от съответна VSAT мрежа.


Чл. 4. Обособените VSAT мрежи ползват определения от ДКД съгласно чл. 28, т. 1 от Закона за далекосъобщенията радиочестотен спектър в съответствие с Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползване между тях, и секторната политика в далекосъобщенията на Република България.


Чл. 5. (1) Изграждането, поддържането и използването на VSAT мрежи без конкурс или търг се осъществява само от оператори, лицензирани по реда на тази наредба.
(2) VSAT станциите в мрежите с техническа възможност само за приемане на сигнали от спътници могат да бъдат изграждани, поддържани и използвани без лицензия.


Чл. 6. Индивидуалните лицензии по чл. 1 са лични.


Чл. 7. Предавателните радиосъоръжения на VSAT мрежата могат да бъдат построени, държани или използвани след получаване на лицензия по тази наредба.


Чл. 8. (1) Наемането на честотен ресурс от спътникови организации е задължение на кандидата за лицензия.
(2) Държавната комисия по далекосъобщения не носи отговорност, свързана с договорните отношения между кандидата (лицензирания) и спътниковата организация.

Раздел II.
Издаване на индивидуални лицензии


Чл. 9. Индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на VSAT мрежи без конкурс или търг се издават на физически лица, физически лица - еднолични търговци, и на юридически лица.


Чл. 10. (1) Лицата, които желаят да получат индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на VSAT мрежа, подават до ДКД писмено заявление по образец на ДКД.
(2) Заявлението съдържа:
1. име, адрес и ЕГН или ЛЧН - за физическите лица, и наименование, седалище, адрес, данъчен номер и идентификационен код БУЛСТАТ - за физическите лица - еднолични търговци, и юридическите лица;
2. желан срок на лицензията;
3. вид на пренасяната информация;
4. желан честотен обхват и необходим честотен ресурс;
5. наименование на VSAT мрежата и управляващата станция с точен адрес, брой на VSAT станциите в мрежата и брой на групите VSAT станции с еднакви технически параметри;
6. декларация, че на заявителя не му е отнета лицензия за изграждане, поддържане и използване на VSAT мрежа, или ако му е била отнета, е изтекъл определеният в акта за отнемането й срок, в който той няма право да кандидатства за нова такава лицензия;
7. технически данни за станциите във VSAT мрежата, съгласно приложението.
(3) Към заявлението физическите лица - еднолични търговци, и юридическите лица прилагат следните документи:
1. заверено копие на съдебното решение за регистрация;
2. заверено копие на удостоверение за актуално състояние;
3. заверени копия на данъчната регистрация и регистрацията по БУЛСТАТ.
(4) Всички документи се подават на български език в два екземпляра.


Чл. 11. (1) Всяко заявление и приложенията към него се разглеждат за редовност в 14-дневен срок от датата на приемането му или от изтичане на срока по ал. 2.
(2) При констатирани пропуски и недостатъци спрямо изискванията по чл. 10 или при необходимост от допълнителни сведения по чл. 10 на кандидатите се дава 7-дневен срок за отстраняване на пропуските и недостатъците, и/или предоставяне на сведения, считано от датата на писменото им уведомяване за това.
(3) При неотстраняване на пропуските и недостатъците или непредставяне на исканите сведения в срока по ал. 2 ДКД прекратява процедурата по лицензирането, за което писмено уведомява заявителя.


Чл. 12. (1) При заявена една управляваща станция и до три VSAT станции ДКД в срок до 2 месеца от получаването на редовни документи проучва наличието на свободен честотен ресурс в определените за дадената дейност честотни обхвати, вкл. електромагнитната съвместимост, и взема решение да издаде или откаже издаване на лицензия.
(2) В случай на заявена една управляваща станция и повече от три VSAT станции срокът по ал. 1 се увеличава с по 10 дни за всяка допълнителна станция.
(3) За всяко ново заявление за VSAT станция към лицензирана VSAT мрежа срокът по ал. 1 е до 30 дни.
(4) Издаването на лицензия се отказва с мотивирано решение на ДКД, когато:
1. на лицето, което кандидатства за издаване на лицензия, е била отнета лицензия за изграждане и използване на VSAT мрежа и определеният срок в акта за отнемането й, в който не може да кандидатства за нова такава лицензия, не е изтекъл;
2. липсва свободен честотен ресурс в желания честотен обхват.
(5) За решението по ал. 4 заявителят писмено се уведомява в 3-дневен срок от датата на решението на ДКД.
(6) Решението по ал. 1 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
(7) Лицензията се издава в срок до 14 дни от датата на вземане на решението от ДКД.

Раздел III.
Съдържание на индивидуалната лицензия


Чл. 13. Индивидуалната лицензия за изграждане, поддържане и използване на VSAT мрежа съдържа:
1. предмет и срок;
2. име, адрес, географски координати, надморска височина на станциите във VSAT мрежата;
3. наименование и позиция на спътника, брой използвани канали;
4. предоставен честотен ресурс: носещи честоти и широчина на честотната лента на каналите;
5. основни параметри на станциите във VSAT мрежата: обща максимална еквивалентна изотропно излъчена мощност, максимален коефициент на усилване на антената спрямо изотропен излъчвател, ширина на диаграмата на излъчване на антената на ниво 0,5 по мощност, поляризация на сигналите, максимална върхова мощност и максимална спектрална плътност на мощността, еквивалентна шумова температура на приемната система за всеки предавателен канал на входните изводи на антената;
6. задължения при необходимост от международна координация;
7. отговорности при незавършена процедура по международно съгласуване;
8. изисквания към използваните технически средства и към параметрите на станциите във VSAT мрежата;
9. изисквания за безопасност;
10. изисквания за електромагнитна съвместимост;
11. изисквания за представяне и съгласуване на работен проект или актуализиран работен проект, съгласно приложението;
12. условия и срок за изграждане, приемане и въвеждане в експлоатация на VSAT мрежата;
13. възможност за достъп до и взаимно свързване с лицензирани далекосъобщителни мрежи;
14. задължения за съгласуване с ДКД на общи условия за взаимоотношения с потребителите (за VSAT мрежи с предоставяне на услуги на ЗГА);
15. ограничения, свързани с потребителите, участващи в затворената група абонати;
16. изисквания за качеството на услугите (за VSAT мрежи с предоставяне на услуги на ЗГА);
17. изисквания за гарантиране тайната на съобщенията (за VSAT мрежи с предоставяне на услуги на ЗГА);
18. размери, срокове и начини на заплащане на лицензионни и други такси;
19. задължения, свързани с отбраната и сигурността на страната, както и при извънредни обстоятелства;
20. задължения, свързани с използването на криптографски методи и средства;
21. условия за изменения, допълнения, временно спиране и прекратяване на лицензията;
22. видове санкции и ред на налагането им; отнемане на лицензията;
23. изисквания за допускане на контрол по изпълнение на лицензията;
24. конкретни ограничения за прехвърляне на акции и дялове от лицензирания;
25. изисквания за предоставяне на информация на лицензиращия;
26. изисквания за уреждане на взаимоотношенията със спътниковата организация;
27. изисквания за уреждане на взаимоотношенията с общината и собствениците на недвижими имоти за ползването им при изграждането, поддържането и използването на станциите във VSAT мрежата;
28. други условия, свързани с лицензията.

Раздел IV.
Изменение, допълнение, прекратяване, временно спиране и отнемане на лицензията


Чл. 14. Изменение, допълнение, прекратяване и временно спиране на лицензията се извършва от ДКД при условията и по реда на чл. 60, 61 и 62 от Закона за далекосъобщенията.


Чл. 15. Отнемането на лицензията се извършва при наличие на обстоятелствата и по реда на чл. 62 от Закона за далекосъобщенията.

Раздел V.
Контрол


Чл. 16. Контролът върху дейността - предмет на лицензията, и санкционирането на нарушенията на условията на лицензията се осъществява в съответствие с глави дванадесета и тринадесета от Закона за далекосъобщенията.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Земна станция" е станция, разположена на земната повърхност и предназначена за осъществяване на далекосъобщения с една или повече спътникови станции.
2. "Фиксирана спътникова служба" е радиослужба за далекосъобщения между земни станции, разположени в специфицирани фиксирани точки при използване на един или повече спътници.
3. "VSAT (Very Small Aperture Terminal) станция" е земна станция във фиксираната спътникова служба с основни характеристики, определени в Препоръка ITU-R S.725.
4. "Управляваща земна станция във VSAT мрежа" е земна станция, която осъществява достъпа на VSAT станциите в мрежата до спътниковия радиоканал, свързването между VSAT станциите и освобождаването на радиоканала.
5. "Радиоканал" е средство за предаване на радиосигнали между две точки. Няколко радиоканала могат да имат общ път (трасе) и всеки радиоканал може да заема определена честотна лента или определен интервал от време. Терминът може да бъде конкретизиран и чрез типа на предаваните сигнали, чрез широчината на заеманата честотна лента, чрез цифровата скорост на предаване и чрез подходящо обозначение.
6. "Спътников радиоканал" е средство за предаване на сигналите между земна станция и спътник.
7. "Скорост на предаване" е количеството информация (в битове), предадени за единица време.
8. "BER (Bit Error Ratio)" е отношението при двоични цифрови сигнали на броя на приетите грешни битове към общия брой на приетите битове за достатъчно дълъг интервал от време.
9. "Предоставена честотна лента на радиоканал" е честотната лента, предоставена за ползване от станцията. Широчината на честотната лента не трябва да е по-малка от широчината на необходимата честотна лента, която за дадени характеристики на сигнала осигурява пренос на информацията при дадената скорост на предаване и с необходимото качество при определени условия. Широчината на честотната лента, заета от сигнала (спектъра на сигнала), се определя на ниво 0,5 % от общата мощност на дадено излъчване. Широчината на честотната лента на предавателен/приемен радиоканал трябва да бъде равна на предоставената от спътниковата организация честотна лента.
10. "Носеща честота" е средната честота от честотната лента на спътниковия радиоканал.
11. "Еквивалентна изотропно излъчена мощност (ЕИИМ)" е произведение от мощността, която се подава на входните изводи на антената, и коефициента на усилване на антената в дадена посока спрямо изотропен излъчвател.
12. "Координационна зона" е зоната около земната станция, извън която станция от фиксираната служба, използваща същия честотен обхват, не може да причини, нито е подложена на смущения от излъчванията от земната станция.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Заявленията за получаване на лицензии по чл. 1, подадени до влизане в сила на тази наредба, по които няма издадени лицензии,се разглеждат и решават по реда, предвиден в нея.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 16, т. 3 във връзка с чл. 54 от Закона за далекосъобщенията.


Приложение към чл. 10, ал. 2, т. 7 и чл. 13, т. 11

Технически данни за земните станции от VSAT мрежа, които трябва да се приложат към заявлението и да бъдат включени в работния проект

1. Общи данни за земната станция и VSAT мрежата:

1.1. Наименование на VSAT мрежата и земната станция (ЗС) за нуждите на лицензирането.
1.2. Справка за географските координати и надморската височина на кота терен на местата за монтиране на VSAT станциите.
1.3. Данни за спътника, с който ще работи ЗС и VSAT мрежата:
- наименование, с което той е заявен пред ITU-R;
- позиция на геостационарната орбита в градуси източна дължина.
1.4. Име на спътниковата организация, чийто спътник се използва.
1.5. Характер на службата (станция, открита изключително за служебен обмен в службата, към която принадлежи; станция, открита изключително за официална кореспонденция; станция, открита за обществена кореспонденция; станция, открита за ограничена обществена кореспонденция; станция, открита изключително за кореспонденция на частно предприятие или отделна организация).
1.6. Клас на станцията (предавателна или предавателно-приемна).
1.7. Метод за достъп до спътниковия радиоканал (TDM/TDMA, DA/TDMA, DAMA, други).
1.8. Диаметър на антената на ЗС. Конструкция на антената (осесиметрична или офсетова антена).
1.9. Височина на фокуса на антената на ЗС над кота терен в [m].
1.10. Закритие на хоризонта около антената на ЗС, представено в табличен и графичен вид, като ъгъл на елевация към видимия хоризонт, заснето от топографски карти с мащаб 1:25 000 в азимуталния сектор от 0 до 360° (максимално през 10°), като е отчетено и закритието от по-високи сгради и други препятствия в близост до антената.
1.11. Срок на изграждане и въвеждане в експлоатация на ЗС и VSAT мрежата.

2. Параметри на предаващата страна на всяка ЗС:

2.1. Код на приемния лъч на спътника, с който ще работи ЗС, както е заявен пред ITU-R.
2.2. Честотен обхват - (от - до) в [GHz].
2.3. Максимален коефициент на усилване на антената в режим на предаване спрямо изотропен излъчвател, в [dBi].
2.4. Широчина на диаграмата на антената на ЗС в режим на предаване на ниво 3 dB по мощност, в градуси.
2.5. Поляризация (линейна - хоризонтална или вертикална).
2.6. Диаграма на излъчване на антената на ЗС в режим на предаване в аналитичен, графичен или табличен вид за основната и обратната поляризация.
2.7. Брой предавателни радиоканали и честота на всеки радиоканал в [MHz].
2.8. Вид модулация за всеки предавателен радиоканал:
2.8.1. При цифрова модулация трябва да се предоставят данни за общата скорост на предаване (капацитета) по спътниковия радиоканал, за типа модулация и за типа FEC (предварителна корекция на грешките) и дисперсията на енергията на сигнала (ако се прилага).
2.8.2. При аналогова модулация трябва да се представят данни за размаха на честотната девиация и дисперсията (ако се прилага) и характеристиките на сигнала или сигналите, модулиращ(и) основната носеща.
2.9. Необходима честотна лента в [MHz] за осигуряване на неизкривено пренасяне на сигналите по всеки от предавателните радиоканали, съответстваща на широчината на предоставената от спътниковата организация честотна лента.
2.10. Максималната и минимална върхова мощност на входа на антената в [dBW] за всеки предавателен радиоканал.
2.11. Максималната и минималната спектрална плътност на излъчената мощност в [dBW/Hz] за всеки предавателен радиоканал на входа на антената, определена в еталонна лента 4 kHz за честотните обхвати до 15 GHz или 1 MHz лента за честотните обхвати над 15 GHz.
2.12. Вид на предаваната информация от ЗС по всеки от предавателните радиоканали (данни, телефония, радиопрограми, телевизия, служебна информация и др.).

3. Параметри на приемната страна на всяка ЗС:

3.1. Код на предавателния лъч на спътника, с който ще работи ЗС, както е заявен пред ITU-R.
3.2. Честотен обхват - (от - до) в [GHz].
3.3. Максимален коефициент на усилване на антената в режим на приемане спрямо изотропен излъчвател в [dBi].
3.4. Широчина на диаграмата на антената на ЗС в режим на приемане на ниво 3 dB по мощност, в градуси.


3.5. Поляризация (линейна - хоризонтална или вертикална).
3.6. Диаграма на излъчване на антената на ЗС в режим на приемане в аналитичен, графичен или табличен вид за основната и обратната поляризация.
3.7. Брой приемни радиоканали и честота на всеки радиоканал в [MHz].
3.8. Вид модулация за всеки приемен радиоканал:
3.8.1. При цифрова модулация трябва да се предоставят данни за общата скорост на преноса (капацитета) по спътниковия радиоканал, за типа модулация и за типа FEC (предварителна корекция на грешките) и дисперсията на енергията на сигнала (ако се прилага).
3.8.2. При аналогова модулация трябва да се представят данни за размаха на честотната девиация и дисперсията (ако се прилага) и характеристиките на сигнала или сигналите, модулиращ(и) основната носеща.
3.9. Реално заетата от сигнала честотна лента за всеки от приемните радиоканали, съответстваща на широчината на предоставената от спътниковата организация честотна лента.
3.10. Еквивалентна шумова температура в [K] на ЗС на изхода на антената.
3.11. Отношение сигнал/шум в [dB] за всеки от приемните радиоканали при ясно време.
3.12. Минимално необходимо отношение сигнал/шум+смущения в [dB] за неизкривено приемане на желаните сигнали по всеки от приемните радиоканали.
3.13. Вид на приеманата информация от ЗС по всеки от приемните радиоканали (данни, телефония, радиопрограми, телевизия, служебна информация и др.).

Допълнителна информация, която трябва да се включи в работния проект за VSAT мрежа

1. Карта със схема на VSAT мрежата с означено местоположение на станциите в мрежата.
2. Производствен тип на антените. Фирма-производител. Номерата на одобрените типове на антените, издадени от съответната спътникова организация.
3. Фирма-производител, доставчик на радиосъоръженията за станциите. Номерът на одобрения тип за радиосъоръженията на станциите или стандарт на земните станции, определен от съответната спътникова организация.
4. Резултати от теоретичен анализ на хигиеннозащитната зона около антената на всяка станция в табличен и/или графичен вид за максималната мощност на предавателя по методиката от Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиеннозащитни зони около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г.; попр., бр. 38 от 1991 г.).
5. Приемателен протокол на спътниковата организация.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти