Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВРЪЩАНЕ НА КООПЕРАЦИИ И КООПЕРАТИВНИ СЪЮЗИ НА ТЯХНО ИЗЗЕТО, ОДЪРЖАВЕНО ИЛИ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНО ИМУЩЕСТВО СЛЕД 10 СЕПТЕМВРИ 1944 Г.

В сила от 08.08.2000 г.
Приета с ПМС № 162 от 02.08.2000 г.

Обн. ДВ. бр.65 от 8 Август 2000г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за връщане на иззето, одържавено или преразпределено по какъвто и да е начин имущество на кооперации и на кооперативни съюзи след 10 септември 1944 г.

Чл. 2. (1) Имуществото се връща на кооперациите, от които е отнето, или на техните правоприемници - кооперации, включително на прекратените, но незаличени кооперации, и на кооперативните съюзи.
(2) Подлежи на връщане имуществото, за което лицата по ал. 1 са направили искане по административен ред до 7 февруари 1993 г.
(3) Връща се заявеното по реда на ал. 2, но непредадено имущество, което е включено в активите на еднолични търговски дружества с държавно или общинско участие или е частна държавна или общинска собственост.

Раздел II.
Условия и ред за връщане на имуществото


Чл. 3.(1) За връщане на иззето, одържавено или преразпределено по какъвто и да е начин имущество след 10 септември 1944 г., заявено до 7 февруари 1993 г. и непредадено, кооперациите и кооперативните съюзи подават искане до 31 декември 2000 г. Правото на собственост върху имуществата се установява с нотариални актове, протоколи, балансови отчети, разписки за платени данъци, такси, застраховки, съдебни решения и други писмени доказателства. Когато такива липсват, правото на собственост се установява по общия исков ред.
(2) Искането се подава до:
1. съответния министър, ръководител на ведомство или кмет на община, който упражнява правата на държавата или на общината в едноличните търговски дружества, в активите на които са включени имуществата на кооперации или кооперативни съюзи;
2. съответния областен управител или кмет на община - когато имуществото на кооперацията или на кооперативния съюз е станало частна държавна или общинска собственост.
(3) В едномесечен срок от подаването на искането органите по ал. 2 издават заповед за връщане или писмено отказват връщането на заявеното, но непредадено имущество на кооперацията или кооперативния съюз.
(4) В заповедта за връщане на имуществото се определят подлежащото на връщане имущество и условията по чл. 4 или чл. 5 за връщането му.
(5) Отказът по ал. 3 се мотивира и подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на чл. 36 от Закона за административното производство.
(6) Непроизнасянето в срока по ал. 3 се счита за мълчалив отказ и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от изтичането на срока по ал. 3.


Чл. 4. Когато в подлежащото на връщане имущество не са извършени подобрения, връщането се извършва безвъзмездно.


Чл. 5. (1) Когато в подлежащото на връщане имущество са извършени подобрения и за тях са инвестирани държавни средства, средства на общината или средства на търговското дружество, имуществото се връща при следните условия:
1. заплащане в срок до 5 години на подобренията по остатъчната им стойност към момента на влизането в сила на закона;
2. учредяване на ипотека върху подлежащото на връщане имущество до изплащането на подобренията.
(2) В случаите по ал. 1 държателите на кооперативното имущество, чиито вземания за извършените подобрения стават изискуеми, нямат право на задържане.


Чл. 6. Предаването и приемането на недвижимите имоти се извършва с протокол-опис, въз основа на който областните управители, съответно кметовете на общини, отписват недвижимите имоти от актовите книги за държавни или общински имоти.


Чл. 7. Заповедта на министъра, ръководителя на ведомство, областния управител или кмета на община се изпълнява по реда на Закона за административното производство.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Изпълнението на наредбата се възлага на съответните министри, ръководители на ведомства, областни управители и кметове на общини.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти