Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА НАЧИНА И РЕДА ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ И НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Приета с ПМС № 202 от 29.09.2000 г.

Обн. ДВ. бр.83 от 10 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.15 от 8 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.55 от 4 Юни 2002г.


Чл. 1. С наредбата се уреждат начинът и редът за оценка на активите на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества за целите на:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2002 г.) определяне на наличните нетни активи на пенсионните фондове и на реализирания нетен доход от инвестиции;
2. актюерските разчети на предлаганите пенсионни схеми;
3. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2002 г.);
4. контрола върху дейността по оценката на активите на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2002 г.) Оценката на активите на пенсионните фондове се извършва от пенсионноосигурителното дружество в края на всеки месец.
(2) Пенсионноосигурителното дружество оценява собствените си активи към края на всеки месец, тримесечие и календарна година.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2002 г.) Оценката на активите за целите по чл. 1 се извършва съгласно изискванията на Закона за счетоводството и на приложимите счетоводни стандарти, както и на наредбата.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2002 г.) Оценката на активите на пенсионния фонд и на пенсионноосигурителното дружество се извършва в съответствие със следните изисквания:
1. при първоначалното придобиване активите се оценяват по цена на придобиване, която се формира като сбор от покупната цена плюс всички разходи по привеждане на актива във вид, готов за използване;
2. след първоначалното им придобиване финансовите активи се оценяват по справедливата им цена, която не се коригира с очакваните разходи по продажбата, като се спазват изискванията на НСС 32 - Финансови инструменти, и се прилага принципът на предпазливостта;
3. ценните книжа, издадени или гарантирани от държавата, се оценяват на базата на цена "купува", която се котира постоянно за тях, или на базата на средната цена на сключените с тях сделки за най-близкия ден от края на отчетния период, в който са търгувани; когато цената "купува" се различава чувствително от средната цена на сключените сделки за най-близкия ден от края на отчетния период, в който са търгувани, приема се по-ниската от двете цени;
4. ценните книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа, се оценяват по пазарна цена, която е:
а) среднопретеглената цена на сключените с тях сделки на регулиран пазар на ценни книжа през предходния 30-дневен период, в който тези ценни книжа са се търгували, а за чуждестранните ценни книжа - последният им курс при затваряне на пазара с най-голям обем търговия с тях;
б) ако не може да се определи цената по буква "а", оценката се извършва по цена "купува", която се котира за тях, при условие че е налице достатъчна сигурност за възможността притежаваните от фонда ценни книжа да бъдат продадени по тази цена;
в) когато ценните книжа не са търгувани за период 3 месеца, стойността им се определя на базата на документирана оценка от лицензиран инвестиционен посредник;
5. банковите депозити в левове се оценяват по номиналната им стойност плюс полагащата се съгласно договора натрупана лихва към момента на оценката;
6. инвестиционните имоти се оценяват съгласно изискванията на приложимия национален счетоводен стандарт;
7. недвижимото имущество се оценява съгласно изискванията на приложимия национален счетоводен стандарт;
8. другите инвестиционни инструменти се оценяват по текущата им пазарна стойност или по балансовата им стойност, което се посочва при оценката.
(2) Паричните средства, краткосрочните вземания в чуждестранна валута и чуждестранните ценни книжа се преизчисляват в левова равностойност по централния курс на Българската народна банка към датата на оценката.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2002 г.) Пенсионноосигурителните дружества представят в Държавната агенция за осигурителен надзор справки за наличните нетни активи, за инвестициите и за реализирания нетен доход от инвестициите на управляваните от тях пенсионни фондове съгласно приложения № 1, 2 и 3.
(2) Справките по ал. 1 се представят, както следва:
1. месечно - до 15-о число на следващия месец;
2. тримесечно - до 20-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие;
3. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2002 г.) годишно - до 1 март на следващата година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2002 г.) Пенсионноосигурителните дружества представят ежегодно до 15 март в Държавната агенция за осигурителен надзор годишните финансови отчети на дружеството и на управляваните от него пенсионни фондове.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2002 г.) Пенсионноосигурителните дружества в срока по ал. 2, т. 2 представят в Държавната агенция за осигурителен надзор тримесечни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите, отчети за паричния поток на дружеството и на управляваните от него пенсионни фондове, както и отчет за собствения капитал на дружеството.


Чл. 6. В 15-дневен срок от представянето на годишните и тримесечните отчети и справките по чл. 5 пенсионноосигурителните дружества са длъжни да публикуват в средствата за масово осведомяване съобщение за времето и мястото на осигурен достъп на обществеността до отчетите и справките на управляваните от тях пенсионни фондове и за получаване на допълнителна информация по тях.


Чл. 7. Отчетите и справките по чл. 5 се съхраняват от пенсионноосигурителното дружество на хартиен и на магнитен носител при условията и по реда на глава шеста от Закона за счетоводството.


Чл. 8. (1) Управителните органи на пенсионноосигурителните дружества са длъжни в тримесечен срок от датата на влизането в сила на наредбата или от датата на получаване на лицензия да приемат правила за оценка на собствените им активи и на активите на управляваните от тях пенсионни фондове, съобразени с изискванията на наредбата.
(2) Правилата по ал. 1 се представят в Държавната агенция за осигурителен надзор в срок до 10 календарни дни от датата на приемането им.
(3) Промените в правилата по ал. 1 се представят в Държавната агенция за осигурителен надзор в срока по ал. 2.


Чл. 9. (1) Лицата, извършили нарушения на наредбата, се наказват съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.
(2) Актовете за констатиране на нарушенията се съставят от упълномощени от председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 181 от Кодекса за задължителното обществено осигуряване.


§ 2. Държавната агенция за осигурителен надзор осъществява контрол по спазването и дава указания по прилагането на наредбата.


§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2002 г.)


........................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
СПРАВКА
за наличните нетни активи на
........................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на пенсионния фонд)
........................................................................................................................................................................................................................................
(към края на месеца)
 
(Хил. лв.)
Показатели Стойност
по    
ред    
1. Налични нетни активи на пенсионния  
  фонд в началото на годината  
2. Постъпления в пенсионния фонд с  
  натрупване от началото на годината -  
  общо, в т. ч. от:  
2.1. Осигурителни вноски  
2.2. Реализиран нетен доход от инвестиции  
  на средствата на пенсионния фонд  
2.3. Постъпили суми в пенсионния фонд  
  от пенсионни фондове, управлявани  
  от други пенсионноосигурителни  
  дружества  
3. Отчисления от пенсионния фонд с  
  натрупване от началото на годината -  
  общо, в т.ч. за:  
3.1. Начислени дължими пенсии  
3.2. Еднократно изплатени суми на  
  осигурени лица  
3.3. Еднократно изплатени суми на  
  наследници на осигурени лица, които  
  не са получили наследствена пенсия  
3.4. Еднократно изплатени суми на  
  наследници на пенсионери  
3.5. Преведени суми на осигурени лица,  
  преминали в пенсионни фондове,  
  управлявани от други пенсионнооси-  
  гурителни дружества  
3.6. Преведени суми на НОИ или на  
  републиканския бюджет  
3.7. Начислени такси за пенсионноосигури-  
  телното дружество - общо, в т. ч. за:  
3.7.1. Такси от осигурителните вноски  
3.7.2. Такси от доходността  
  (инвестиционна такса)  
3.7.3. Встъпителна такса  
3.7.4. Други такси  
4. Налични нетни активи на пенсионния  
  фонд в края на отчетния период  
  (Р1 + Р2 - Р3)  
 
Дата: ..................................................................................................................................................................................................................................
Гл. счетоводител: ......................................................................................................................................................................................................................
(име, фамилия, подпис)
Ръководител: ...........................................................................................................................................................................................................................
(име, фамилия, подпис, печат)


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2002 г.)


........................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
СПРАВКА
за инвестициите на пенсионния фонд
........................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на задължителен пенсионен фонд)
към ....................................................................................................................................................................................................................................
 
(Хил. лв.)
Вид на инвестициите В началото В края на
по   на годината периода
ред   стой- отно- стой- отно-
    ност сите- ност сите-
      лен   лен
      дял   дял
1 2 3 4 5 6
I. Инвестиции в страната -        
  общо, в т. ч.:        
1. Ценни книжа, издадени или        
  гарантирани от държавата        
2. Ценни книжа, приети за тър-        
  говия на регулираните пазари        
  за ценни книжа        
3. Общински облигации        
4. Банкови депозити -        
  общо, в т.ч.:        
4.1. в левове        
4.2. в чуждестранна валута        
5. Недвижимо имущество        
  и ипотеки        
II. Инвестиции в чужбина -        
  общо, в т. ч.:        
1. Държавни ценни книжа        
2. Общински облигации        
3. Ценни книжа, допуснати за        
  търговия на регулираните        
  пазари за ценни книжа        
III. Общо инвестиции        
   
Дата: ...............................................................................................................
 
Гл. счетоводител: ....................................................................................................
Ръководител: ......................................................................................................
(име, фамилия, (име, фамилия,
подпис) подпис, печат)


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2002 г.)


........................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
СПРАВКА
за реализирания нетен доход от инвестиции
на .....................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на пенсионния фонд)
към ....................................................................................................................................................................................................................................
 
(Хил. лв.)
Наименование Стойност
ред    
1. Реализиран нетен доход от  
  инвестиции, в т.ч. от:  
1.1. дивиденти  
1.2. лихви  
1.3. сделки с инвестиции  
1.4. сделки с чуждестранна валута  
1.5. инвестиционни имоти (наеми)  
   
Дата: ...............................................................................................................
 
Гл. счетоводител: ....................................................................................................
Ръководител: ......................................................................................................
(фамилия, (фамилия,
подпис) подпис)"


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти