Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОЗЕМЛЯВАНЕ НА БЕЗИМОТНИ И МАЛОИМОТНИ ГРАЖДАНИ

Приета с ПМС № 218 от 18.10.2000 г.

Обн. ДВ. бр.87 от 24 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.101 от 23 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.45 от 13 Май 2008г., изм. ДВ. бр.62 от 4 Август 2009г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Раздел I.
Общи положения (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 1. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)

Раздел II.
Ред на оземляване (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)

Раздел III.
Технически дейности (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)

Раздел IV.
Задължения на оземлените граждани


Чл. 26. Оземлените граждани са длъжни:
1. (изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г.) да стопанисват дадената им земя с грижата на добър стопанин до изтичането на срока на договора за наем;
2. да използват дадените земи според предназначението им;
3. да спазват изискванията на чл. 4, ал. 1, 2, 3 и 4 ЗСПЗЗ, чл. 4, ал. 1, 2 и 3 ППЗСПЗЗ, чл. 3, 5 и 6 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 7 и 8 от правилника за прилагането му;
4. да изплащат своевременно дължимите суми.
5. (отм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г.)


Чл. 27. (1) Оземлените лица с право на придобиване на собственост без търг заплащат земите от ДПФ по цени, определени от Министерския съвет, а земите от ОПФ - по цени, определени от общинския съвет. В случаите, когато закупуването става чрез търг, размерът се определя от резултатите на търга. При въвода във владение се заплаща 2 на сто от стойността на земята, а остатъкът се изплаща в 9-годишен срок на равни годишни вноски, увеличени с официалния инфлационен индекс на потребителските цени за периода, публикуван от Националния статистически институт. Ако земята е с трайни подобрения, се извършва оценка и тя се включва към годишните вноски.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) След издаването на решение и скица от ОСЗ и издължаването на сумата по първата вноска решението се вписва в службата по вписванията в 14-дневен срок.
(3) Годишните вноски се внасят до първо число на месеца, следващ изтичането на годишния период от въвода във владение. За просрочените вноски се начислява законната лихва. До изплащането на дължимите за оземляване суми върху имота се учредява законна ипотека.
(4) (Нова - ДВ, бр. 115 от 2002 г.) Оземлените лица чрез прехвърляне право на собственост могат да заплатят изцяло стойността на земята при въвода във владение.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Оземлените чрез отдаване под наем със земи от ДПФ заплащат наем съгласно условията на сключен договор с Министерството на земеделието, храните и горите. За оземлените със земя, предоставена без търг, годишният наем се определя от министъра на земеделието, храните и горите, а за оземлените чрез търг размерът му се определя от резултатите от проведения търг. Наемите се изменят с официалния инфлационен индекс на потребителските цени за периода, публикуван от Националния статистически институт.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 115 от 2002 г.) Оземлените чрез отдаване под наем без търг със земи от ОПФ заплащат наем, определен от общинския съвет, а чрез търг - според резултатите от търга при условията на сключен договор с кмета на общината или с упълномощено от него длъжностно лице.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2001 г.)


Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Вноските за оземляване чрез отдаване под наем или прехвърляне правото на собственост за земите от ДПФ се внасят в бюджетната сметка на Министерството на земеделието, храните и горите и се разпределят съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи, а за земите от ОПФ - в бюджетната сметка на съответната община.

Раздел V.
Контрол


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Контролът по прилагането на наредбата се осъществява от министъра на земеделието, храните и горите чрез Главна дирекция "Земеделие, гори и поземлени отношения".


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Когато оземлените лица не изпълняват задълженията си по чл. 4 ППЗСПЗЗ и по чл. 26 ЗСПЗЗ, предоставената им земя се отнема чрез отземляване. Областната дирекция "Земеделие" уведомява общинския съвет за откриване на процедура за отмяна на оземляването. Областната дирекция "Земеделие" за земите от ДПФ, а общинският съвет за земите от ОПФ изготвят съответно протокол или решение, съдържащи списък на лицата, подлежащи на отземляване, както и мотивите и доказателствата за извършените нарушения. Общинската служба по земеделие издава решение за отмяна на оземляването в полза на ДПФ или на ОПФ и за причисляването им към съответния фонд.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Решението за отмяна на оземляването се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Гражданския процесуален кодекс и може да се обжалва по реда на чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ. Влязлото в сила решение се вписва в службата по вписванията.
(3) От направените вноски по оземляването се задържа полагащият се наем за използване на земите през изтеклите години, а остатъкът се връща на отземлените лица.


Чл. 31. (1) Отземлените и оземлените чрез отдаване под наем лица, чийто наемен срок е изтекъл, са длъжни да освободят земите след уведомяването.
(2) Ако земята по ал. 1 е засята, реколтата може да се прибере след превеждане на вноските от наемите по съответните сметки по чл. 28, ал. 3 в 14-дневен срок от уведомяването.


Чл. 32. (1) В случаите на отземляване, когато отземленият е направил трайни подобрения или са извършени до момента текущи агротехнически мероприятия, те се оценяват от комисия, назначена от кмета на общината, и оценката се съобщава на лицето по реда на ГПК.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Оценката по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Определеното обезщетение се възстановява на отземлените от министъра на земеделието, храните и горите или от общинския съвет в зависимост от източника на земята за оземляване. При изплащане на обезщетенията се ползват правата по чл. 72 от Закона за собствеността.


Чл. 33. За невярно декларирани данни по чл. 13, ал. 2 деклараторът носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и се отземлява в полза на ДПФ или ОПФ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Граждани, занимаващи се със земеделско производство" са лица, които се препитават от тази дейност. Достатъчно е един от членовете на домакинството да отговаря на това условие.
2. "Домакинство" са съпрузите, несемейните деца и родителите на единия или на двамата съпрузи, които живеят заедно с тях.
3. "Младо семейство" са съпрузите, които към момента на подаване на документите не са навършили 35 години.


§ 2. (1) Земите на оземлени лица, починали преди изтичането на 10-годишния срок от оземляването, се наследяват от техните съпрузи и деца, живеещи в същото населено място.
(2) Когато оземлени чрез отдаване под наем лица починат преди изтичането на срока на договора за наем, той може да бъде продължен с техните съпрузи и деца, които живеят в същото населено място, ако те заявят писмено в 2-месечен срок от смъртта на наследодателя, че са съгласни да ползват имота до изтичането на срока на договора за наем при предвидените в него условия.
(3) Когато в случаите по ал. 1 и 2 оземленият не е оставил наследници или те са отказали да встъпят в правата на наследодателя, земята се връща в ДПФ или в ОПФ. Направените вноски от оземлените лица чрез предоставено право на собственост се възстановяват на наследниците след удържане на полагащия се наем за периода на ползване на имота.


§ 3. Постъпилите в съда жалби по чл. 18, ал. 3 не спират изработването на плана за оземляване.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 4. Когато земите на оземлените преди изтичането на 10-годишния срок се отчуждят за държавни и обществени нужди, оземлените граждани имат право на обезщетение за земята, ако изплатят оставащите вноски. Ако оземлените не изплатят останалите вноски, изплатените до момента вноски им се възстановяват. Направените подобрения и извършените до момента агротехнически мероприятия за стопанската година подлежат на отделно обезщетение. При възможност се предлага ново оземляване, като се зачитат направените вноски до отчуждаването.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.


§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 20, ал. 1 ЗСПЗЗ.

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОЗЕМЛЯВАНЕ НА БЕЗИМОТНИ И МАЛОИМОТНИ ГРАЖДАНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 115 ОТ 2002 Г.)

§ 11. Навсякъде в наредбата думите "поземлената комисия" се заменят с "общинската служба по земеделие и гори".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 30 АПРИЛ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2008 Г.)

§ 40. В Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, приета с Постановление № 218 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2001 г., бр. 115 от 2002 г. и бр. 31 от 2003 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 41. Навсякъде в наредбата думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 24 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2009 Г.)

§ 34. Навсякъде в правилника и в другите нормативни актове на Министерския съвет по това постановление:
1. Думите "общинска служба по земеделие и гори", "общинската служба по земеделие и гори", "общински служби по земеделие и гори" и "общинските служби по земеделие и гори" се заменят съответно с "общинска служба по земеделие", "общинската служба по земеделие", "общински служби по земеделие" и "общинските служби по земеделие".
2. Думите "областна дирекция "Земеделие и гори", "областната дирекция "Земеделие и гори", "областни дирекции "Земеделие и гори" и "областните дирекции "Земеделие и гори" се заменят съответно с "областна дирекция "Земеделие", "областната дирекция "Земеделие", "областни дирекции "Земеделие" и "областните дирекции "Земеделие".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 60. В Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, приета с Постановление № 218 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2001 г., бр. 115 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 45 от 2008 г., бр. 62 от 2009 г. и бр. 39 от 2011 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в наредбата думите "министъра на земеделието и храните" се заменят с "министъра на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 13, ал. 2, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.)


 

ДО

ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО

ЗЕМЕДЕЛИЕ

гр. (с.)...................

ЕКНМ......................

ОБЩИНА...................

ОБЛАСТ..................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОЗЕМЛЯВАНЕ

 

от ......................................................................................................, ЕГН.....................................................

                            (собствено, бащино и фамилно име)

гр. (с.)..............................., община......................................, област.............................................................

ул. ......................................................................... №......., тел.......................................................................

I. Желая да бъда оземлен като безимотен (малоимотен) гражданин съгласно обявлението на ОСЗ - гр. (с.) ............., от дата ......... 200.... г. за следните имоти по реда на предпочитанието ми и по обявения начин на оземляване:

1. .....................................................................................................................................................................

(землище, местност, № на имота, размер в дка, начин на оземляване)

2. .....................................................................................................................................................................

(землище, местност, № на имота, размер в дка, начин на оземляване)

3. .....................................................................................................................................................................

(землище, местност, № на имота, размер в дка, начин на оземляване)

II. При оземляването желая да ползвам предимство на основание чл. 21, ал. 1 ЗСПЗЗ по т. .... от посочените:

1. Лица, които се занимават със селскостопанска дейност в населеното място.

2. Лица, постоянно живеещи в даденото населено място и отстъпили земя в поземления фонд в друго населено място.

3. Селскостопански специалисти, както и млади семейства, които поемат задължението да осъществяват селскостопанска дейност.

4. Лица, чиито земеделски земи са отчуждени за държавна или обществена нужда.

III. Запознат съм с изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с правилника за неговото прилагане и с Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани и се задължавам да ги спазвам.

Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Приложения:

1. Декларация за семейно и имотно положение по образец - приложение № 2 към Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани.

2. Документи за предимство по чл. 13, ал. 2, т. 3 от наредбата:

а) удостоверение от кметството, че лицето постоянно живее в населеното място и основното занимание в домакинството е селскостопанска дейност - №........, дата ............., издадено от ..............................................;

б) удостоверение от ОСЗ за лицата, отстъпили земя в поземления фонд на друго населено място - по количество и качество - № ......., дата ........., издадено от .....................................;

в) декларация от селскостопански специалисти с приложена диплома, удостоверяваща придобита селскостопанска специалност, и от млади семейства, които поемат задължението да осъществяват земеделска дейност за срок 10 години от оземляването - диплома № ........, дата................, издадена от .................................;

г) документ по чл. 39 от Закона за държавната собственост или съответно по чл. 30 от Закона за общинската собственост за лица, чиято земеделска земя е отчуждена за държавни или общински нужди и не са обезщетени със земя над размерите, определени в § 1 от допълнителните разпоредби на ППЗСПЗЗ.

 

гр. (с.).....................................................

подпис:................................................................................

дата .......................................................

лична карта (л. п. серия) №...............................................

 

издадена от....... на ............................................................

     
Приложение № 2 към чл. 13, ал. 2, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

за семейно и имотно положение

 

на членовете на домакинството

 

 

 

ПОДПИСАНИТЕ:

 

 

 

1. ........................................................................................................... ЕГН.................................................

 

                   (собствено, бащино и фамилно име)

 

и съпруга(та) ми

 

2. ........................................................................................................... ЕГН.................................................

 

                   (собствено, бащино и фамилно име)

 

гр. (с.) .........................., община ................................, област......................................................................

 

ул. (ж. к.) ................................................................................ № ........., тел. ...............................................

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМЕ:

 

I. Семейно положение:

 

 

Членове на семейството и домакинството

(включително несемейни деца и родители на съпрузите, които живеят заедно с тях)

Родство

ЕГН

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

II. Притежаваме, включително по наследство, земеделски земи от членовете на домакинството, както следва:

 

 

на

имота

Местонахождение

гр. (с.), община

Площ

(в дка)

Идеална част

Документ за собственост

Име на члена от домакинството или на неговия наследодател

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Общо дка ........... (словом) ..........................................

 

 

 

III. Земеделски земи, подлежащи на възстановяване на членовете на домакинството, включително по наследство, както следва:

 

 

на

имота

Местонахождение

гр. (с.), община

Площ

(в дка)

Идеална част

Заявление или документ за признато право по ЗСПЗЗ

Име на члена от домакинството или на неговия наследодател

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Общо дка ............ (словом) ..........................................

 

IV. Сделки със земеделски земи:

 

1. Аз (ние) и членовете на домакинството не сме прехвърляли земя, която ми (ни) е възстановена по реда на ЗСПЗЗ, собствена или наследена, в 3-годишен срок до момента на подаване на заявлението за оземляване (чл. 8, т. 1 от Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани).

2. Аз (ние) и членовете на домакинството сме прехвърляли земеделска земя, находяща се в землището на ......., община .........., с площ ........... дка, съгласно нотариален акт (договор за доброволна делба, съдебно-разделителен протокол), който прилагам.

 

Известно ми (ни) е, че за неверни данни нося (носим) наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

 

гр. (с.) ....................................

 

дата ........................................

 

ДЕКЛАРАТОРИ:

 

1.........................................................................

2. ...........................................................................

 

(подпис)

(подпис)

 

...........................................................................

...............................................................................

 

(трите имена)

(трите имена)

 

л. карта (л.п. серия) № ...................................,

л. карта (л.п.серия) № ........................................,

 

издадена на ......................................................

издадена на ..........................................................

 

от ......................................................................

от ..........................................................................

 

 

 

 

                         

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти