Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

В сила от 01.11.2000 г.
Издадена от Министерството на държавната администрация

Обн. ДВ. бр.89 от 31 Октомври 2000г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за водене, поддържане и ползване на Регистъра за обществени поръчки, наричан по-нататък "регистъра".

Чл. 2. (1) В регистъра се набира и съхранява информация, свързана с възлагането на обществените поръчки.
(2) Информацията по ал. 1 се изпраща от възложителите по чл. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) до дирекция "Обществени поръчки" в администрацията на Министерския съвет.


Чл. 3. (1) На вписване в регистъра подлежат обстоятелствата, предвидени в чл. 55, ал. 2 ЗОП, и настъпилите в тях промени.
(2) Вписванията в регистъра имат за цел осигуряване на публичност на информацията, свързана с възлагането на обществените поръчки.


Чл. 4. (1) Регистърът представлява единна електронна база от данни, която се води от дирекция "Обществени поръчки" в администрацията на Министерския съвет.
(2) Техническата и програмната поддръжка на електронната база от данни се осъществява от дирекция "Информационни технологии и комуникации" в администрацията на Министерския съвет.


Чл. 5. (1) Информацията в регистъра се поддържа и съхранява на магнитен носител.
(2) Информацията на хартиен носител, която изпращат възложителите на обществени поръчки, се съхранява в архива на администрацията на Министерския съвет.


Чл. 6. Регистърът е публичен.

Глава втора.
ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА


Чл. 7. Вписванията в регистъра се извършват от длъжностни лица от дирекция "Обществени поръчки" въз основа на документи, представени от възложителите.


Чл. 8. (1) За всеки възложител на обществени поръчки в регистъра се открива партида с уникален идентификационен номер, по която се извършват всички последващи вписвания.
(2) Уникалният идентификационен номер е 4-цифрено число, в което с първата цифра се определя видът на възложителя, а останалите 3 представляват поредния номер на вписването на възложителя в съответния вид.
(3) Първата цифра от уникалния идентификационен номер се определя, както следва:
1. за централните органи на държавната власт - 1;
2. за териториалните органи на изпълнителната власт - 2;
3. за кметовете на общини - 3;
4. за висшите училища - 4;
5. за здравноосигурителните фондове - 5;
6. за пенсионните фондове - 6;
7. за другите органи и организации, които се разпореждат със средства от консолидирания държавен бюджет - 7;
8. за юридическите лица с нестопанска цел, създадени от един или няколко държавни органа и/или органи на местното самоуправление - 8;
9. за търговските дружества по чл. 4, т. 3 ЗОП - 9 и 0.
(4) При откриването на партида нейният номер се съобщава на съответния възложител.


Чл. 9. Всяка обществена поръчка се вписва в регистъра под уникален номер, който се състои от 3 части, както следва:
1. първа част - номер на партидата на възложителя;
2. втора част - година на решението за откриване на обществената поръчка;
3. трета част - 3-цифрено число, което представлява служебен номер на поредното вписване на обществена поръчка на съответния възложител за годината и се получава автоматично от електронната база от данни.


Чл. 10. (1) Последващите вписвания на нови обстоятелства, свързани с партидата на възложителя или с обществената поръчка, се извършват без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.
(2) Когато се заличава вписано обстоятелство, в съответното поле се записва, че вписването е заличено.
(3) Грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностните лица, като в съответното поле от регистъра се вписва правилният текст с пояснение "техническа грешка".


Чл. 11. (1) Електронната база от данни се поддържа по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу разрушение, неправомерно изменение и ползване.
(2) Защитата на информацията се осигурява чрез периодичното й оперативно архивиране.


Чл. 12. (1) За всеки възложител в архива на администрацията на Министерския съвет се открива дело, в което по реда на постъпването се подреждат всички документи във връзка с възлаганите от този възложител обществени поръчки.
(2) Всяко дело се завежда под номер, съвпадащ с номера на партидата на възложителя в електронната база от данни.

Глава трета.
СЪДЪРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В РЕГИСТЪРА

Раздел I.
Информация за процедурите и договорите за обществени поръчки


Чл. 13. (1) Възложителите изпращат до дирекция "Обществени поръчки" за вписване в регистъра копия от:
1. решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;
2. поканата за участие в открита процедура и в процедура на договаряне;
3. поканата за участие в предварителния подбор - при ограничена процедура;
4. решението по чл. 49, ал. 3 ЗОП.
(2) Възложителите изпращат и копия от решенията за изменение на условията за провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка, включително от решенията за прекратяване на процедурата.
(3) В писмото, с което изпращат информация до регистъра, възложителите посочват своята партида и годината на откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.
(4) Възложителите отговарят за съдържанието на изпратената от тях информация.


Чл. 14. След приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка възложителите изпращат до дирекция "Обществени поръчки" справка за броя на подадените предложения, допуснати до разглеждане и оценяване, както и за отстранените на основание чл. 40 и чл. 42, ал. 3 ЗОП предложения съгласно приложението.


Чл. 15. (1) След сключването на договор или договори за изпълнение на обществена поръчка възложителите изпращат до дирекция "Обществени поръчки" информация за договора за обществена поръчка, която включва:
1. номер и дата на договора;
2. наименование на изпълнителя;
3. код по БУЛСТАТ за търговец или ЕГН за физическо лице;
4. предмет на договора;
5. срок за изпълнение;
6. обща стойност на договора без ДДС;
7. стойност на частта от договора, изпълнявана от подизпълнители, ако има такива;
8. схема на плащане.
(2) В случаите, когато стойността на договора е в чуждестранна валута, в информацията по ал. 1, т. 6 се посочват видът на валутата и левовата й равностойност по курса на Българската народна банка към датата на сключването на договора.
(3) За договори с периодично изпълнение, когато стойността не може да бъде определена към момента на сключването им, възложителите изпращат 6-месечна информация за изпълнението на договора.
(4) В случай на промяна на условията на договора или при неговото прекратяване възложителите изпращат информация и за тези обстоятелства.


Чл. 16. Възложителите изпращат и 3-месечна информация за сключените договори за малки обществени поръчки съгласно чл. 30, ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 36 от 2000 г.).


Чл. 17. (1) Информацията по чл. 12 - 15 се предоставя при спазване на сроковете, предвидени в ЗОП, а когато такива срокове не са предвидени - в 7-дневен срок от изготвянето й.
(2) Информацията се предоставя на хартиен носител и по възможност в електронен вид във формат, определен съвместно от директорите на дирекции "Обществени поръчки" и "Информационни технологии и комуникации".
(3) Срокът за вписване на информацията в регистъра е до 10 дни от получаването й.
(4) При непълнота на предоставената информация или при явни нарушения на ЗОП информацията се вписва в регистъра, като се отбелязват тези обстоятелства.


Чл. 18. При констатирани нарушения на ЗОП директорът на дирекция "Обществени поръчки" предлага на министъра на държавната администрация да сезира компетентните органи за търсене на административно-наказателна отговорност по реда на ЗОП.


Чл. 19. Министърът на държавната администрация може да изисква допълнителна информация относно възлагането на обществени поръчки, която възложителите са длъжни да представят.


Чл. 20. (1) За всяка процедура за възлагане на обществена поръчка в регистъра се вписват данните от представените от възложителя документи, както следва:
1. идентификационни данни за възложителя:
а) наименование;
б) адрес за кореспонденция, включително електронен адрес;
в) код по БУЛСТАТ;
г) вид на възложителя по смисъла на чл. 4 ЗОП;
2. данни за процедурата за възлагане на обществена поръчка:
а) номер и дата на решението за откриване на процедурата;
б) вид на процедурата за възлагане на обществената поръчка;
в) предмет на обществената поръчка;
г) правно и фактическо основание за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;
д) срок и място за изпълнение на обществената поръчка;
е) ограничения при изпълнението на обществената поръчка, ако има такива;
ж) квалификационни изисквания към кандидатите;
з) изисквания за качество;
и) начин за образуване на предлаганата цена и начин на плащане;
к) срок на валидност на предложенията;
л) вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка;
м) допълнителни изисквания съгласно чл. 22, ал. 2 ЗОП;
н) критерии за подбор на кандидатите - само за ограничена процедура;
о) критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка;
п) място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията;
р) място и срок за получаване на документацията;
с) начин на плащане и цена на документацията;
т) място и срок за подаване на заявленията за участие - само за ограничена процедура;
у) място и срок за подаване на предложенията;
ф) предвидена възможност за възлагане на допълнителна обществена поръчка съгласно чл. 16, т. 3 и 4 ЗОП;
х) наименование и юридически статут на поканените кандидати, а при ограничена процедура - дата и номер на решението по чл. 49, ал. 3 ЗОП;
3. брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвана поканата;
4. информация по чл. 14;
5. информация за сключения договор или договори съгласно чл. 15.
(2) При наличие на самостоятелно обособени позиции в регистъра се вписва отделно предметът на всяка от тях.
(3) В случай че условията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка за една или повече от самостоятелно обособените позиции са различни, те се вписват в регистъра към съответната позиция.
(4) Информацията по ал. 1, т. 3 се вписва служебно след обнародването на поканата в Бюлетина за обществени поръчки на "Държавен вестник".
(5) Всички изменения на обстоятелствата по ал. 1 и основанията за тях се вписват в регистъра, без да се заличава предишната информация.


Чл. 21. Информацията за обществените поръчки за всяка бюджетна година се архивира след изтичането на 5 години от годината на вписването им в регистъра.

Раздел II.
Друга информация


Чл. 22. (1) Регистърът съдържа и списък на лицата, които възложителите могат да използват като външни експерти. Списъкът се изготвя по браншове и съдържа:
1. име;
2. професия или сфера на компетентност;
3. адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес.
(2) Ежегодно до 15 декември професионалните сдружения и организации могат да представят списъци на лица за включване в списъка по ал. 1.
(3) Лицата, предложени за включване в списъка по ал. 1, трябва да бъдат изявени професионалисти в своята област.
(4) Изготвянето и актуализирането на списъка на лицата, които възложителите могат да използват като външни експерти при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, се координират от директора на дирекция "Обществени поръчки".
(5) Министърът на държавната администрация изпраща списъка на лицата, които възложителите могат да използват като външни експерти, за обнародване в Бюлетина за обществени поръчки на "Държавен вестник".


Чл. 23. (1) Регистърът съдържа и годишни класации на най-добрите търговци в съответния бранш, изготвени от професионални сдружения и организации.
(2) Ежегодно до 15 декември професионалните сдружения и организации могат да представят на министъра на държавната администрация годишните класации на най-добрите търговци в съответния бранш, както и критериите за тяхното изготвяне.


Чл. 24. (1) Регистърът съдържа и информация за практиката по прилагането на ЗОП, която включва:
1. методически указания по прилагането на ЗОП;
2. образци на документацията по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
3. казуси, свързани с възлагането и изпълнението на обществени поръчки;
4. съдебна практика.
(2) По предложение на директора на дирекция "Обществени поръчки" министърът на държавната администрация определя информацията по ал. 1, т. 3 и 4, която следва да се включи в регистъра.


Чл. 25. Регистърът съдържа и помощна информация за начина на ползване и за възможностите, които предоставя на потребителите.

Глава четвърта.
ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА РЕГИСТЪРА


Чл. 26. Достъпът до информацията от регистъра е свободен и се осъществява чрез страницата на Министерския съвет в Интернет.


Чл. 27. (1) Регистърът осигурява възможност на потребителите за търсене на информация и за извършване на справки по зададени параметри:
1. наименование и вид на възложителя;
2. вид на процедурата;
3. предмет на обществената поръчка;
4. етап от процеса на възлагане на обществена поръчка;
5. срок за подаване и за раглеждане на предложенията, съответно срок за подаване на заявления за участие в ограничена процедура;
6. брой и дата на "Държавен вестник".
(2) Условията и редът за извършване на други услуги се определят от министъра на държавната администрация.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Наредбата влиза в сила от 1 ноември 2000 г.
(2) Първоначално в страницата на Министерския съвет в Интернет се публикува текстова версия на регистъра, която може да не включва всички посочени в наредбата елементи.


§ 2. (1) Регистърът се привежда в съответствие с изискванията на наредбата до 1 януари 2001 г.
(2) Информацията за обществените поръчки от датата на влизането в сила на ЗОП до 31 декември 2000 г. се привежда в съответствие с изискванията на наредбата до 30 юни 2001 г.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 54, т. 1 от Закона за обществените поръчки.


Приложение към чл. 14


СПРАВКА
за подадените предложения
от.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на възложителя, адрес, тел., факс,
БУЛСТАТ, юридически статут, партида по чл. 8)
 
    Брой
Предмет Вид на подаде- допус- отстра- отстра-
на обще- проце- ни пред- нати до нени на нени на
ствената дурата ложе- разглеж- основа- основа-
поръчка*   ния дане и ние ние
      оценява- чл. 40 чл. 42,
      не пред- ЗОП ал. 3
      ложения предло- ЗОП
        жения предло-
          жения
           

* При наличие на самостоятелно обособени позиции в предмета на обществената поръчка, за които кандидатите могат да подават отделни предложения, информацията в справката се представя за всяка позиция.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти